Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.12.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)


Član 1.

U Zakonu o ulaganjima ("Službeni glasnik RS", broj 89/15) član 2. menja se i glasi:

"Član 2.

Ciljevi ovog zakona su unapređenje investicionog okruženja u Republici Srbiji i podsticanje direktnih ulaganja radi jačanja ekonomskog i privrednog razvoja, i rasta zaposlenosti.".

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

"Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) ulaganje u smislu ovog zakona jeste:

a) direktno ulaganje, odnosno ulaganje u materijalna i nematerijalna sredstva privrednog društva;

b) indirektno ulaganje, odnosno sticanje udela ili akcija u privrednom društvu;

2) ulagač, jeste domaće ili strano, pravno ili fizičko lice koje je izvršilo ulaganje iz tačke 1) ovog člana, na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa zakonom;

3) korisnik sredstava podsticaja jeste privredno društvo sa sedištem u Republici Srbiji;

4) podsticaji jesu novčana sredstva koja se dodeljuju korisniku sredstava kao podrška ulaganjima radi finansiranja investicionih projekata u Republici Srbiji;

5) investicioni projekat jeste projekat čijom se realizacijom ostvaruje direktno ulaganje, u skladu sa ovim zakonom;

6) organ vlasti, u smislu ovog zakona, jeste:

(a) organ državne uprave, u smislu zakona kojim se uređuje državna uprava, organ autonomne pokrajine, organ lokalne samouprave, kao i organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja;

(b) pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu organ državne uprave ili bilo koji od organa vlasti navedenih u podtački (a) ove tačke;

7) Savet za ekonomski razvoj je definisan u članu 25. ovog zakona;

8) Razvojna agencija Srbije je definisana u članu 27. ovog zakona;

9) jedinica za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima jeste organizacioni deo jedinice lokalne samouprave ili pravno lice koje pruža stručnu pomoć i podršku ulagaču u realizaciji ulaganja;

10) Ministarstvo u smislu ovog zakona jeste ministarstvo nadležno za poslove privrede;

11) period garantovanog ulaganja i zaposlenosti jeste period od tri odnosno pet godina nakon realizacije investicionog projekta, tokom koga je korisnik sredstava podsticaja u obavezi da ne smanjuje vrednost osnovnih sredstava dostignutu realizacijom investicionog projekta, kao i dostignuti broj zaposlenih i tokom koga je u obavezi da, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava podsticaja, svakom zaposlenom isplaćuje ugovorenu zaradu;

12) šema državne pomoći jeste skup svih propisa koji predstavljaju osnov za dodelu državne pomoći, u smislu zakona kojim se uređuje kontrola i dodela državne pomoći.

Ulaganjem, u smislu ovog zakona, ne smatra se:

a) novčano ili drugo potraživanje koje neposredno proizilazi iz komercijalnog ugovora;

b) novčano potraživanje koje proističe iz kredita u vezi sa komercijalnim ugovorom.".

Član 3.

U članu 4. stav 1. reči: "Domaći i strani ulagači" zamenjuju se rečju: "Ulagači".

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Podaci dostavljeni od strane ulagača u postupku dodele podsticaja predstavljaju poslovnu tajnu najkasnije do donošenja odluke o odobravanju dodele podsticaja.".

Član 4.

U članu 7. stav 1. reči: "Strani ulagači" zamenjuju se rečima: "Ulagači koji su strana pravna ili fizička lica".

Stav 2. briše se.

Stav 3. koji postaje stav 2. menja se i glasi:

"Ulagač koji je strano pravno ili fizičko lice može steći pravo svojine i druga stvarna prava na pokretnim stvarima i nepokretnostima koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa Ustavom i zakonom.".

Član 5.

Naslov iznad člana 9. menja se i glasi:

"Pravo na transfer dobiti i imovine ulagača koji je strano pravno ili fizičko lice".

U članu 9. stav 1. reči: "Strani ulagač" zamenjuju se rečima: "Ulagač koji je strano pravno ili fizičko lice".

U tački 6) tačka i zapeta na kraju zamenjuju se tačkom.

Tačka 7) briše se.

Član 6.

Naslov iznad člana 10. i član 10. brišu se.

Član 7.

Naziv glave III. i naslov iznad člana 11. i član 11. menjaju se i glase:

"III. ULAGANjA OD POSEBNOG ZNAČAJA I OBLICI DRŽAVNE POMOĆI

Pojam ulaganja od posebnog značaja

Član 11.

Ulaganje od posebnog značaja za Republiku Srbiju (u daljem tekstu: ulaganje od posebnog značaja) jeste ulaganje čijim bi se sprovođenjem bitno uticalo na unapređenje konkurentnosti privredne grane ili sektora u Republici Srbiji ili njen ravnomeran regionalni razvoj ili kojim se u osnovna sredstva korisnika sredstava ulaže najmanje pet miliona evra ili otvara više od 500 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom ako se ulaganje realizuje u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u prvu ili drugu grupu prema stepenu razvijenosti, ili kojim se u osnovna sredstva korisnika ulaže više od dva miliona evra ili se otvara više od 100 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom, ako se ulaganje realizuje u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u treću ili četvrtu grupu prema stepenu razvijenosti, odnosno u devastirano područje.

Ulaganje od posebnog značaja je i ulaganje koje se realizuje na teritoriji jedne ili više jedinica lokalne samouprave i podstiče realizaciju zajedničkih razvojnih prioriteta jedne ili više jedinica lokalne samouprave u funkciji povećanja nivoa njihove konkurentnosti, kao i ulaganje na osnovu usvojenih bilateralnih sporazuma.

Vlada, nadležni organ autonomne pokrajine ili lokalne samouprave donose različite šeme državne pomoći prema kojima se bliže određuju kriterijumi za dodelu podsticaja.".

Član 8.

Naslov iznad člana 12. i član 12. brišu se.

Član 9.

Naslov iznad člana 13. i član 13. menjaju se i glase:

"Oblici državne pomoći

Član 13.

Ulagači mogu ostvariti pravo na sledeće oblike državne pomoći za ulaganja, u skladu sa propisima kojima se uređuju:

1) dodela podsticaja;

2) poreski podsticaji i olakšice i oslobođenja od plaćanja taksi;

3) carinske povlastice;

4) sistem obaveznog socijalnog osiguranja;

5) davanje u zakup i otuđenje nepokretnosti i zemljišta u javnoj svojini;

6) drugi oblici državne pomoći, u smislu zakona kojim se uređuje kontrola i dodela državne pomoći.

Prilikom dodele državne pomoći posebno će se voditi računa o pravilu kumulacije državne pomoći u smislu zakona kojim se uređuje kontrola i dodela državne pomoći.

O direktnim ulaganjima u Republiku Srbiju i dodeljenoj državnoj pomoći povezanoj sa tim ulaganjima vodi se javni registar.

Javni registar iz stava 3. ovog člana uređuje se posebnim zakonom.".

Član 10.

U članu 14. stav 1. reči: "Stranog ulagača" zamenjuju se rečima: "Ulagača koji je strano ili domaće pravno ili fizičko lice".

Član 11.

U članu 15. stav 1. tačka 4) reči: "članom 12. stav 3." zamenjuju se rečima: "članom 11. stav 2.".

Član 12.

Naslov iznad člana 18. i član 18. brišu se.

Član 13.

Naslov iznad člana 21. i član 21. brišu se.

Član 14.

Naslov iznad člana 22. i član 22. brišu se.

Član 15.

Naslov iznad člana 23. i član 23. brišu se.

Član 16.

U članu 25. stav 3. reč: "predsednik" zamenjuje se rečju: "predstavnik".

Član 17.

Posle člana 26. dodaju se naslov i član 26a, koji glase:

"Odlučivanje Saveta

Član 26a

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) dostavlja Savetu prijavu za dodelu podsticaja, obaveštenje o mogućem nivou podsticaja, zajedno sa stručnom analizom investicionog projekta, predlogom visine podsticaja i nacrtom ugovora o dodeli podsticaja, a u slučaju ulaganja od posebnog značaja iz člana 11. stav 2. ovog zakona, Agencija dostavlja i odluku skupštine, odnosno veća jedinice lokalne samouprave.

Savet odlučuje o dodeli podsticaja na osnovu dokumentacije iz stava 1. ovog člana.

Odluka Saveta kojom se dodeljuju podsticaji sadrži podatke o investicionom projektu i njegovim bitnim elementima, o ulagaču i korisniku sredstava i o visini dodeljenih podsticaja.

Odluku Saveta kojom se dodeljuju podsticaji, Agencija dostavlja Ministarstvu, zajedno sa nacrtom ugovora o dodeli sredstava podsticaja.

Ministarstvo dostavlja odluku Saveta i tekst nacrta ugovora o dodeli podsticaja Vladi radi davanja prethodne saglasnosti.

Ugovore o dodeli podsticaja obezbeđenih iz budžeta Republike Srbije sa ulagačem zaključuje Ministarstvo uz prethodnu saglasnost Vlade.

Savet odlučuje i o predlozima mera kojima se na najefikasniji način postižu ciljevi ulaganja i privrednog razvoja, a koje zahtevaju izmenu načina realizacije investicionog projekta po zaključenim ugovorima o dodeli podsticaja, izmenu rokova, smanjenje iznosa dodeljenih sredstava srazmerno priznavanju delimičnog ispunjenja ugovornih obaveza, a po obrazloženom predlogu korisnika sredstava, uključujući i predloge koji se odnose na izmenu, dopunu ili raskid ugovora o dodeli podsticaja.

Predlog mera iz stava 7. ovog člana priprema Ministarstvo i preko Agencije dostavlja Savetu.

Ministarstvo, po odluci Saveta iz stava 7. ovog člana, priprema tekst aneksa ugovora o dodeli podsticaja ili raskid ugovora.

Tokom perioda garantovanog ulaganja i zaposlenosti, odnosno po isteku tog perioda, ako je korisnik sredstava ispunio veći deo obaveza iz ugovora o dodeli podsticaja i ako je to u interesu Republike Srbije, a postižu se ciljevi ulaganja i privrednog razvoja, Savet može, po obrazloženom predlogu Ministarstva da odluči da se sa korisnikom sredstava zaključi ugovor o međusobnom regulisanju prava i obaveza, odnosno poravnanje.

Anekse ugovora o dodeli sredstava podsticaja, sporazumne raskide ugovora i ugovore o međusobnom regulisanju prava i obaveza, odnosno poravnanja iz st. 9. i 10. ovog člana, zaključuje Ministarstvo uz prethodnu saglasnost Vlade.".

Član 18.

U članu 27. stav 1. zagrada i reči: "(u daljem tekstu: Agencija)" brišu se.

Član 19.

Član 36. menja se i glasi:

"Član 36.

Agencija:

1) sarađuje sa državnim organima i organizacijama i nosiocima javnih ovlašćenja, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, radi obezbeđivanja uslova za primenu ovog zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja od značaja za unapređenje privrednog razvoja i ulaganja;

2) prati primenu ovog zakona i predlaže odgovarajuće mere;

3) učestvuje u pripremi programa i projekata privrednog i regionalnog razvoja;

4) vrši analize i obezbeđuje podatke i informacije za potrebe unapređenja politike privrednog i regionalnog razvoja;

5) vrši akreditaciju i koordinaciju regionalnih razvojnih agencija;

6) obavlja stručne i administrativno-operativne poslove u vezi sa projektima privlačenja direktnih investicija i ulaganja i prati njihovu realizaciju u skladu sa zakonom i propisima;

7) sprovodi programe i projekte sa ciljem unapređenja izvoznih aktivnosti privrednih subjekata;

8) sprovodi programe i projekte sa ciljem unapređenja položaja, aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih privrednih subjekata i preduzetnika;

9) predlaže, koordinira i sprovodi aktivnosti strateškog marketinga privrednih potencijala i ugleda Republike Srbije;

10) pruža stručnu i savetodavnu podršku privrednim društvima i preduzetnicima;

11) izvršava i koordinira sprovođenje programa i projekata privrednog i regionalnog razvoja za podsticanje direktnih investicija;

12) obezbeđuje uslove za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći;

13) prati i analizira uslove ulaganja i privredne uslove na pojedinačnim tržištima i u pojedinačnim sektorima i daje predloge za njihovo unapređenje;

14) ostvaruje saradnju u oblasti ulaganja i prikuplja informacije o stanju ulaganja u drugim državama;

15) predlaže dodelu podsticaja;

16) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

Poslove iz tačke 5) Agencija obavlja kao poverene poslove.".

Član 20.

Naslov iznad člana 40. i član 40. brišu se.

Član 21.

Naslov iznad člana 41. i član 41. brišu se.

Član 22.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print