Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.11.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju
("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)


Proglašava se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2021. godini, 26. novembra 2021. godine.

Član 1.

U Zakonu o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 10/13 – dr. zakon, 101/16 i 67/21 – dr. zakon), u članu 2. tačka 4) menja se i glasi:

„4) poljoprivredno gazdinstvo jeste proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice – poljoprivrednik obavlja poljoprivrednu proizvodnju, odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam, stari zanati i sl.);”.

U tač. 5) i 6) posle reči: „proizvodnju” dodaju se zapeta i reči: „odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam, stari zanati i sl.)”.

Tačka 8) briše se.

Član 2.

U članu 4. stav 3. reči: „za period od najmanje 10 godina” zamenjuju se rečima: „u skladu sa zakonom kojim se uređuje planski sistem Republike Srbije”.

Član 3.

U članu 5. stav 2. reči: „za period koji ne može biti duži od sedam godina” zamenjuju se rečima: „u skladu sa zakonom kojim se uređuje planski sistem Republike Srbije”.

Član 4.

U članu 6. stav 2. reči: „za period koji ne može biti duži od sedam godina” zamenjuju se rečima: „u skladu sa zakonom kojim se uređuje planski sistem Republike Srbije”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Poslove pripreme i izmene Nacionalnog programa ruralnog razvoja, kao i poslove programiranja, evaluacije, praćenja realizacije programa, izveštavanja, koordinacije i promocije, vrši organizaciona jedinica Ministarstva koja obavlja poslove ruralnog razvoja.”.

Član 5.

Član 7. briše se.

Član 6.

U članu 7a posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Poslove pripreme i izmene IPARD programa, kao i poslove programiranja, evaluacije, praćenja realizacije programa, izveštavanja, promocije, koordinacije i sprovođenja mere Tehnička pomoć, u skladu sa zahtevima EU, vrši organizaciona jedinica Ministarstva koja obavlja poslove upravljanja IPARD programom.”.

Član 7.

Posle člana 7a dodaju se nazivi članova i novi čl. 7b i 7v, koji glase:

„Mera LEADER

Član 7b

Mera LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale – veza između aktivnosti za razvoj ruralne ekonomije) jeste IPARD mera koja se sprovodi kroz realizaciju lokalnih strategija ruralnog razvoja, koje u skladu sa ovim zakonom i IPARD programom pripremaju i sprovode lokalne akcione grupe.

Lokalna strategija ruralnog razvoja jeste planski dokument koji je za određenu teritoriju izradila lokalna akciona grupa za programski period IPARD programa i koja je odobrena od strane Uprave za agrarna plaćanja.

Status lokalne akcione grupe stiče udruženje na određenoj teritoriji u Republici Srbiji koja obuhvata ruralna područja, čiji su osnivači ili članovi domaća i strana fizička i pravna lica i jedinice lokalne samouprave, koje je registrovano u skladu sa propisima kojima se reguliše pravni položaj udruženja, koje kao obavezne organe upravljanja ima skupštinu, upravni odbor i zastupnika, čiji su obavezni ciljevi propisani ovim zakonom i kome je odobrena lokalna strategija ruralnog razvoja.

Ciljevi iz stava 3. ovog člana jesu:

1) jačanje integrisanog teritorijalnog razvoja i poboljšanje uslova za upravljanje i odlučivanje na više nivoa uz primenu pristupa odozdo-nagore;

2) doprinos privrednom, socijalnom i kulturnom razvoju lokalne zajednice, kao i promovisanje ciljeva zaštite životne sredine;

3) povezivanje svih učesnika lokalnog razvoja kroz aktivnosti umrežavanja, širenja znanja i podrške inovacijama;

4) saradnja sa domaćim i inostranim partnerima u cilju jačanja kapaciteta svih učesnika lokalne zajednice.

Ministarstvo vodi evidenciju udruženja koja imaju status lokalne akcione grupe, radi sprovođenja mere LEADER, koja naročito sadrži podatke o: 

1) nazivu, sedištu i adresi lokalne akcione grupe;

2) teritoriji naseljenih mesta/opština koju obuhvata lokalna akciona grupa;

3) mestu i datumu osnivanja lokalne akcione grupe;

4) matičnom broju i poreskom identifikacionom broju (PIB);

5) osnivačima i zakonskom zastupniku lokalne akcione grupe;

6) lokalnoj strategiji ruralnog razvoja.

Ministar bliže propisuje metodologiju za pripremu lokalne strategije ruralnog razvoja i obaveznu sadržinu, kao i način vođenja i obrazac evidencije o lokalnim akcionim grupama.

Programi međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u Republici Srbiji

Član 7v

Ministarstvo učestvuje u predlaganju i pripremi posebnih međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih sporazuma između Republike Srbije i drugih država i međunarodnih organizacija, koji sadrže programe međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike i ruralnog razvoja u Republici Srbiji.

Ministar bliže propisuje lica koja ostvaruju pravo na podsticaje, iznos podsticaja, kao i uslove, način i postupak sprovođenja programa međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u Republici Srbiji, u skladu sa međunarodnim sporazumom iz stava 1. ovog člana i ovim zakonom.”.

Član 8.

U članu 8. stav 2. tačka 14) reč: „ovim” briše se.

Član 9.

Član 8a menja se i glasi:

„Član 8a

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje sastoji se iz postupka za odobravanje projekta i postupka za odobravanje isplate.

Postupak za odobravanje isplate sastoji se iz postupka za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja i postupka za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.

Postupak za odobravanje projekta pokreće se po zahtevu lica za odobravanje projekta koji se podnosi Upravi. 

Postupak za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja pokreće se po zahtevu korisnika podsticaja, koji se podnosi Upravi u roku od 60 dana od prijema konačnog rešenja kojim se odobrava projekat.

Postupak za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja pokreće se po zahtevu korisnika podsticaja za odobravanje isplate, koji se podnosi Upravi posle realizacije odobrenog projekta. 

O ostvarivanju prava na IPARD podsticaje odlučuje direktor Uprave rešenjem.

Rešenje po zahtevu za odobravanje projekta donosi se u roku od devet meseci od dana pokretanja postupka za odobravanje projekta, rešenje po zahtevu za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja donosi se u roku od mesec dana od dana pokretanja postupka za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja, a rešenje po zahtevu za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja donosi se u roku od šest meseci od dana pokretanja postupka za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.”.

Član 10.

Nazivi članova i čl. 8b i 8v menjaju se i glase:

„Neuredan zahtev i obustavljanje postupka zbog prestanka postojanja stranke 

Član 8b

U postupku za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje zahtev je neuredan ako sadrži formalni nedostatak koji sprečava postupanje po njemu, ako nije razumljiv ili ako nije potpun. 

Uprava obaveštava podnosioca neurednog zahteva na koji način da uredi zahtev i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana niti duži od 20 dana od prijema obaveštenja, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi zahtev u roku.

Ako podnosilac ne uredi zahtev u skladu sa stavom 2. ovog člana, Uprava odbacuje zahtev kao neuredan.

Izuzetno od st. 2. i 3. ovog člana, u postupku za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, investicije koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, kao i za investicione mere diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, Uprava bez razmatranja odbacuje zahtev za odobravanje projekta koji nije dostavljen na propisanom uredno popunjenom obrascu zahteva, kao i zahtev za odobravanje projekta uz koji nisu dostavljene uredne ponude za nabavku investicije, poslovni plan i popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, u skladu sa posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Protiv rešenja Uprave o odbacivanju neurednog zahteva iz stava 3. ovog člana, kao i nepotpunog zahteva za odobravanje projekta iz stava 4. ovog člana, dozvoljena je posebna žalba. 

Ako u toku postupka za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje nastupi smrt fizičkog lica ili pravno lice prestane da postoji, postupak se obustavlja.

Izmena odobrenog projekta i avansna isplata IPARD podsticaja

Član 8v

Posle donošenja rešenja o odobravanju projekta, korisnik IPARD podsticaja može podneti zahtev za izmenu odobrenog projekta:

1) ako su izmene projekta takve da se njima ne menjaju bitne osobine, odnosno svrha investicije;

2) ako se izmene odnose na produžetak roka za završetak projekta, odnosno produžetak roka za podnošenje zahteva za isplatu, iz opravdanih razloga;

3) u drugim slučajevima predviđenim posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

U postupku za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje dopuštena je samo jedna izmena odobrenog projekta.

Rok za završetak projekta, odnosno rok za podnošenje zahteva za konačnu isplatu iz stava 1. tačka 2) ovog člana može se produžiti za najviše šest meseci za investicije u fizičku imovinu za nabavku opreme, mašina i mehanizacije, odnosno za najviše 12 meseci za investicije u fizičku imovinu za izgradnju i opremanje objekata.

O zahtevu iz stava 1. ovog člana odlučuje direktor Uprave rešenjem.

Posle donošenja rešenja o odobravanju projekta, korisnik IPARD podsticaja može Upravi podneti zahtev za avansnu isplatu IPARD podsticaja u visini do 50% odobrenog iznosa IPARD podsticaja, uz koji dostavlja bankarsku garanciju ili drugo propisano sredstvo obezbeđenja koje odgovara iznosu od 110% zahtevanog iznosa avansne isplate.

O zahtevu iz stava 5. ovog člana odlučuje direktor Uprave rešenjem.

Ako posle rešenja kojim se usvaja zahtev za odobravanje avansne isplate, u postupku po zahtevu za izmenu odobrenog projekta iz st. 1–3. ovog člana, direktor Uprave rešenjem iz stava 4. ovog člana utvrdi manji ukupni odobreni iznos IPARD podsticaja od iznosa prethodno utvrđenog rešenjem o odobravanju projekta i rešenjem o odobravanju avansne isplate, direktor Uprave rešenjem iz stava 4. ovog člana nalaže primaocu sredstava i povraćaj razlike avansne isplate do visine do 50% odobrenog iznosa IPARD podsticaja, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenjem kojim se usvaja zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja utvrđuje se konačan iznos IPARD podsticaja i odobrava isplata razlike između iznosa avansne isplate do konačnog iznosa IPARD podsticaja.

Ako je rešenjem iz stava 8. ovog člana utvrđen konačan iznos IPARD podsticaja koji je manji od iznosa avansne isplate, istim rešenjem direktor Uprave nalaže primaocu sredstava povraćaj razlike između konačnog iznosa IPARD podsticaja do iznosa koji je avansno isplaćen, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Ako primalac sredstava investiciju ne realizuje u skladu sa rešenjem kojim se usvaja zahtev za odobravanje projekta i posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, direktor Uprave donosi rešenje kojim nalaže povraćaj avansno isplaćenih sredstava, sa zateznom kamatom koja se obračunava od momenta isplate novčanih sredstava primaocu u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Radi povraćaja avansno isplaćenih sredstava, na osnovu konačnog rešenja iz stava 10. ovog člana, Uprava pokreće postupak aktiviranja bankarske garancije iz stava 5. ovog člana, kod poslovne banke koja je izdala bankarsku garanciju.”.

Član 11.

U članu 8g stav 1. posle tačke 6) dodaju se nove tač. 6a) i 6b), koje glase:

„6a) u periodu od pet godina od dana isplate IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, u zavisnosti od sektora u kome je investicija realizovana, obavlja biljnu proizvodnju na površinama poljoprivrednog zemljišta upisanim u Registru poljoprivrednih gazdinstava, odnosno stočarsku proizvodnju sa odgovarajućim stočnim fondom, koji odgovaraju površinama pod odgovarajućim biljnim kulturama, odnosno brojem grla stoke koji su posebnim propisom kojim se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava propisani kao minimalni uslovi u pogledu površine, odnosno broja grla stoke, za ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja;

6b) u periodu od pet godina od dana isplate IPARD podsticaja za investicije koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, u zavisnosti od sektora u kome je investicija realizovana: 

(1) ispunjava veterinarsko-sanitarne, odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane životinjskog porekla, sa utvrđenim minimalnim kapacitetom objekta za preradu mleka, odnosno klanja, koji su posebnim propisom kojim se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje za investicije koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva propisani kao minimalni uslovi u pogledu kapaciteta objekta, za ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja, odnosno ima objekat za izradu proizvoda od jaja koji je upisan u Registar odobrenih objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo,

(2) je upisan u Centralni registar objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane, odnosno u Registar poljoprivrednih gazdinstava, Vinogradarski registar i Vinarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino, sa kapacitetom godišnje proizvodnje vina koji je posebnim propisom kojim se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje za investicije koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva propisan kao minimalni uslov u pogledu kapaciteta objekta, za ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja;”.

Tačka 7) menja se i glasi:

„7) vrati isplaćena sredstva usled nepridržavanja obaveza, administrativne greške ili utvrđene nepravilnosti, odnosno prevare u smislu Okvirnog sporazuma, u skladu sa zakonom i posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.”.

Stav 4. menja se i glasi:

„U slučaju povraćaja isplaćenih sredstava usled nepridržavanja obaveza iz stava 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6a) i 6b) ovog člana, kao i utvrđene prevare iz stava 3. ovog člana, zatezna kamata obračunava se od momenta isplate novčanih sredstava primaocu.”.

Član 12.

U članu 8d stav 7. briše se.

Dosadašnji st. 8. i 9. postaju st. 7. i 8.

Član 13.

U članu 8e stav 2. menja se i glasi:

„Poslove iz stava 1. ovog člana može da obavlja lice koje je steklo visoko obrazovanje u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama ili iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, sa položenim državnim stručnim ispitom, sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci, kao i sa potrebnim kompetencijama za rad na radnom mestu.”.

Posle stava 6. dodaju se novi st. 7. i 8, koji glase:

„Uprava po pravilu subjektu kontrole najavljuje predstojeću kontrolu na licu mesta, u periodu koji ne može biti duži od 48 časova pre početka kontrole.

Izuzetno od stava 7. ovog člana, kontrola na licu mesta vrši se bez prethodne najave subjektu kontrole, kada postoje razlozi za neodložno postupanje ili opasnost da bi najava umanjila mogućnosti za ostvarivanje svih ciljeva kontrole ili kada to nalaže zaštita javnog interesa ili finansijskih interesa Evropske unije ili Republike Srbije, uz obavezno navođenje ovih razloga, koji moraju biti obrazloženi, u pisanom izveštaju o izvršenoj kontroli na licu mesta.”.

Dosadašnji st. 7. i 8. postaju st. 8. i 9.

Član 14.

Posle člana 19. dodaju se naziv člana i novi član 19a, koji glasi:

„Elektronsko postupanje

Član 19a

Registar se vodi kao jedinstvena, centralizovana, elektronska baza podataka o poljoprivrednim gazdinstvima, upotrebom softverskog rešenja eAgrar.

Softversko rešenje eAgrar uspostavlja i njime upravlja Uprava, dok služba Vlade koja je nadležna za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave pruža tehničku podršku u uspostavljanju i vođenju softverskog rešenja eAgrar.

Rukovalac podacima o ličnosti upisanim u Registar je Uprava.

Postupci upisa u Registar, obnove registracije, promene podataka upisanih u Registar i brisanja iz Registra pokreću se i vode elektronski, putem softverskog rešenja eAgrar. 

U postupcima iz stava 4. ovog člana podatke iz službenih evidencija i registra, kao i akte drugih nadležnih organa koji su potrebni za odlučivanje, Uprava pribavlja putem servisne magistrale organa, u skladu sa propisima koji uređuju elektronsku upravu.

Ministar bliže propisuje način i uslove upisa i vođenja Registra, uslove i način promene podataka u Registru i obnove registracije, način čuvanja podataka upisanih u Registar, elektronsku formu u kojoj se Upravi dostavljaju podnesci i prilozi u postupcima iz stava 4. ovog člana, a strankama rešenja doneta u tim postupcima, kao i način obezbeđenja podrške licima iz člana 20. zakona u vezi sa elektronskim postupanjem.”.

Član 15.

U članu 20. stav 1. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „odnosno obavljaju preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavljaju druge nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam, stari zanati i sl.).”.

Član 16.

U članu 26. stav 2. menja se i glasi:

„Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Upravi na propisanom obrascu zahteva.”.

Stav 8. menja se i glasi:

„Ministar bliže propisuje obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana, obrazac zahteva za obnovu upisa, obrasce priloga i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev.”.

Član 17.

U članu 33. stav 12. menja se i glasi:

„Ministar bliže propisuje organizaciju učesnika u FADN sistemu i njihove poslove, metodologiju prikupljanja podataka sa poljoprivrednih gazdinstava koja učestvuju u FADN sistemu, način i rokove prikupljanja podataka, kao i način i uslove korišćenja podataka u okviru FADN sistema.”.

Član 18.

Član 34a menja se i glasi:

„Član 34a

Sistem za identifikaciju zemljišnih parcela (Land Parcel Identificaton Systems – u daljem tekstu: LPIS) je elektronska baza podataka o referentnim parcelama poljoprivrednog zemljišta, kojom se na jedinstven način evidentira stvarni način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji, kao i nastale promene u prostoru (na osnovu prostornih podataka iz oblasti geodezije, ekologije, šumarstva, hidrografije, infrastrukture, energetike, prostornog planiranja, građevine, poljoprivrede i dr.), a koja se koristi za sprovođenje mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.

Referentna parcela je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koja se koristi za poljoprivrednu proizvodnju i koja je klasifikovana u odnosu na način korišćenja zemljišta.

LPIS uspostavlja, vodi i održava Uprava.

LPIS se vodi u digitalnom i grafičkom obliku za područje Republike Srbije, na osnovu karata, katastarskih dokumenata ili drugih topografsko-kartografskih podataka, alfanumeričkih podataka, uključujući geografski informacioni sistem, digitalni ortofoto, satelitske snimke, primenu daljinske detekcije i drugih metoda prikupljanja podataka koji omogućavaju potrebnu tačnost u funkcionisanju sistema, uzimajući u obzir strukturu i stanje referentne parcele. 

Sva lica koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na poljoprivrednim površinama u Republici Srbiji dužna su da se prijave za upis u LPIS, u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisom kojim se uređuje način upisa u LPIS.

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra bez naknade ustupa Upravi na korišćenje sve neophodne podatke za uspostavljanje, vođenje i održavanje LPIS, i to: alfanumeričke podatke o katastarskim parcelama, digitalni katastarski plan, digitalni model terena, topografske karte, podatke o zemljišnom pokrivaču, digitalni ortofoto ne stariji od tri godine, satelitske snimke, registar prostornih jedinica i druge potrebne podatke.

Prostorni i alfanumerički podaci iz nadležnosti drugih državnih organa i organizacija, kao i drugih privrednih subjekata u javnoj svojini koji su potrebni za uspostavljanje, vođenje i održavanje LPIS dostavljaju se Upravi bez naknade. 

Vlada bliže uređuje organizaciju, uslove i način upisa, kao i dostavljanja podataka i vođenja LPIS.”

Član 19.

Posle člana 34a dodaje se naziv i novi član 34b, koji glasi:

„Integrisani sistem upravljanja i kontrole – IACS

Član 34b

Integrisani sistem upravljanja i kontrole (Integrated Administration and Control System – IACS) je sistem za sprovođenje i kontrolu isplate direktnih podsticaja i podsticaja merama ruralnog razvoja koji su vezani za površinu poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, i sastoji se od niza povezanih elektronskih baza podataka, i to: Registra podsticaja, Registra poljoprivrednih gazdinstava, LPIS, Centralne baze podataka o obeležavanju životinja, aplikativnog sistema za obradu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje pomoću geoprostornih podataka, integrisanog sistema kontrole, sistema praćenja i nadgledanja, modula za kontrolu na licu mesta i daljinsku detekciju, modula za ovlašćenje za plaćanje, modula za poslovanje, izveštavanje i sistema upravljanja dokumentima, modula za upravljanje korisnicima i drugih komponenti koje se koriste za prijem i obradu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Integrisani sistem upravljanja i kontrole u Republici Srbiji uspostavlja, vodi i održava Uprava.

Uprava od drugih državnih organa, organizacija, ustanova i privrednih subjekata u javnoj svojini, bez naknade pribavlja podatke potrebne za uspostavljanje i održavanje Integrisanog sistema upravljanja i kontrole.

Vlada bliže uređuje organizaciju Integrisanog sistema upravljanja i kontrole, specifikaciju i strukturu podataka u bazi podataka, subjekte koji su obavezni da dostavljaju podatke i snimke, kao i način njihovog dostavljanja.”.

Član 20.

Zahtevi za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva za odobravanje projekta, kao i odredbama ovog zakona u delu koji se odnosi na avansnu isplatu IPARD podsticaja iz člana 8v st. 5–11. ovog zakona.

Član 21.

Softversko rešenje eAgrar i jedinstvena, centralizovana, elektronska baza podataka o poljoprivrednim gazdinstvima iz člana 14. ovog zakona uspostaviće se najkasnije do 1. jula 2022. godine.

Do uspostavljanja softverskog rešenja eAgrar, zahtev iz člana 16. ovog zakona podnosiće se u papirnoj formi područnim jedinicama Uprave prema sedištu pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu poljoprivrednika koji je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Član 22.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba člana 18. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. januara 2025. godine i odredaba člana 19. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. januara 2027. godine.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print