Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.09.2016.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU TOKOVIMA GOTOVINE PREKO AGENTA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)


Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3. i člana 58a stav 3. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Guverner Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o upravljanju tokovima gotovine preko agenta banke

1. U Odluci o upravljanju tokovima gotovine preko agenta banke („Službeni glasnik RS”, broj 82/15), u tački 17. stav 1, reči: „neposrednu kontrolu” zamenjuju se rečju: „proveru”.

2. Tačka 18. menja se i glasi:

„18. Odredbe Odluke koje se odnose na naknadnu proveru rada mašina i na proveru načina obavljanja poslova upravljanja tokovima gotovine kod banke – odnose se i na proveru načina obavljanja poslova s gotovinom koje banka obavlja preko agenta u skladu sa ovom odlukom.

Ako banka zbog propusta u radu agenta ne postupa u skladu sa Odlukom – Narodna banka Srbije može joj naložiti da raskine ugovor sa agentom.”.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print