Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.07.2018.

Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje preporuka iz „Bele knjige” Saveta stranih investitora ("Sl. glasnik RS", br. 59/2018)


Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje preporuka iz „Bele knjige” Saveta stranih investitora

1. U Odluci o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje preporuka iz „Bele knjige” Saveta stranih investitora („Službeni glasnik RS”, br. 8/17, 80/17 i 92/17), u tački 3, u stavu 1. podtačka 2) menja se i glasi:

„2) Siniša Mali, ministar finansija;ˮ.

Podtačka 8) menja se i glasi:

„8) Bogdan Đurić, rukovodeći partner kompanije Crowe RS d.o.o, Beograd;ˮ.

Podtačka 12) menja se i glasi:

„12) Ana Toci, izvršni direktor FIC;ˮ.

Posle podtačke 12) dodaju se podtač. 13) i 14), koje glase:

„13) Goran Pekez, direktor korporativnih poslova i komunikacija za Zapadni Balkan u kompaniji JTI a.d., Senta;

14) Marinko Ukropina, generalni direktor SGS za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.ˮ

U stavu 2. podtačka 3) menja se i glasi:

„3) Dejan Turk, generalni direktor kompanije VIP Mobile d.o.o, Beograd;ˮ.

U podtački 4) tačka zapeta na kraju zamenjuje se tačkom.

Podtačka 5) briše se.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print