Zastava Bosne i Hercegovine

KALENDAR OBAVEZA PO DEVIZNIM I SPOLJNOTRGOVINSKIM POSLOVIMA

Republika Srbija


Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


• April 2024. godine •

DEKADA

OPIS OBAVEZE ZAKONSKI ROK ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA - OBRASCA OSNOV PROPIS
Banke su dužne da po poslovima s finansijskim derivatima izrađuju sledeće izveštaje:
1) izveštaj o zaključenim finansijskim derivatima između banke i druge banke/rezidenta/nerezidenta - na obrascu Finder 1 (Prilog 1);
2) izveštaj o deviznim plaćanjima/naplatama preko banke po osnovu trgovine finansijskim derivatima između rezidenta i nerezidenta - na obrascu Finder 2 (Prilog 2);
3) izveštaj o ugovorenim poslovima između banke i druge banke/rezidenta/nerezidenta koji sadrže derivatnu klauzulu - na obrascu Finder 3 (Prilog 3);
4) izveštaj o zaključenim robnim derivatima između banke i druge banke/rezidenta/nerezidenta - na obrascu Finder 4 (Prilog 4);
5) izveštaj o deviznim plaćanjima/naplatama preko banke po osnovu trgovine robnim derivatima između rezidenta i nerezidenta - na obrascu Finder 5 (Prilog 5).
Za svaku dekadu - u roku od pet dana od isteka dekade Poslovi s finansijskim derivatima Tačka 11. Odluke o obavljanju poslova s finansijskim derivatima ("Sl. glasnik RS", br. 76/2018)
Banka dostavlja NBS izveštaj o kratkoročnim bankarskim depozitima u devizama koje banka uzima od strane banke (zaduženje) ili odobrava stranoj banci (odobrenje) izveštava se zbirno - na obrascu: izveštaj o kratkoročnim bankarskim depozitima u devizama s rokom dospeća od jednog dana do godinu dana (Obrazac DE).
Obrazac DE banke dostavljaju u elektronskom obliku, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka o kratkoročnim bankarskim depozitima.
Dekadno, i to za prvu i drugu dekadu meseca u roku od pet dana od isteka te dekade, a za treću dekadu - zaključno sa 14. u mesecu za prethodni mesec. Kratkoročni bankarski depoziti u devizama koje banka uzima od strane banke (zaduženje) ili odobrava stranoj banci (odobrenje) Tačka 9. Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013, 4/2015 i 42/2020)

TROMESEČNI

OPIS OBAVEZE ZAKONSKI ROK ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA - OBRASCA OSNOV PROPIS
Krediti u dinarima koje banke odobravaju nerezidentima evidentiraju se zbirno - na obrascu: izveštaj o kreditima u dinarima koje banka odobrava nerezidentima (Obrazac KOD), koji se dostavlja u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: izvestavanje@nbs.rs Do 10. jula za prethodno tromesečje Krediti u dinarima koje banke odobravaju nerezidentima Tačka 8. Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013, 4/2015 i 42/2020)
Obaveze i potraživanja rezidenata po poslovima finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata evidentiraju se zbirno - na sledećim obrascima: izveštaj o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) i izveštaj o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2), koji se dostavljaju u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: izvestavanje@nbs.rs Do 10. jula za prethodno tromesečje Poslovi finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata Tačka 12. Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013, 4/2015 i 42/2020)
Izvoz robe ili usluga koji nije naplaćen ili unapred plaćena roba ili usluga koja nije uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvoza ili avansnog plaćanja (potraživanja po kreditnim poslovima iz člana 4. Zakona) na obrascu: izveštaj o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana (Obrazac P-1), u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: izvestavanje@nbs.rs Do 10. jula za prethodno tromesečje Izvoz robe ili usluga koji nije naplaćen ili unapred plaćena roba ili usluga koja nije uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvoza ili avansnog plaćanja Tačka 13. Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013, 4/2015 i 42/2020)
Uvezena roba ili usluga koja nije plaćena ili unapred naplaćena roba ili usluga koja nije izvezena u roku dužem od godinu dana od dana uvoza ili primljene naplate (obaveze po kreditnim poslovima iz člana 4. Zakona) na obrascu: izveštaj o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana (Obrazac O-1), u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: izvestavanje@nbs.rs Do 10. jula za prethodno tromesečje Uvezena roba ili usluga koja nije plaćena ili unapred naplaćena roba ili usluga koja nije izvezena u roku dužem od godinu dana od dana uvoza ili primljene naplate Tačka 13. Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013, 4/2015 i 42/2020)
Rezident - obveznik izveštavanja, u čijem vlasništvu nerezident - strani investitor poseduje udeo, dostavlja tromesečni izveštaj NBS o stanju i transakcijama po osnovu direktnih investicija nerezidenta u zemlji - Obrazac DI-1, elektronski na i-mejl adresu: devizna.statistika@nbs.rs 10 dana po isteku tromesečnog izveštajnog perioda Direktne investicije nerezidenata u zemlji Tačka 2. odredba pod 1. Uputstva za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 87/2009 i 40/2015 - dr. odluka)
Rezident - obveznik izveštavanja dostavlja NBS tromesečni izveštaj o stanju i transakcijama po osnovu stranih direktnih investicija rezidenata u inostranstvu - Obrazac DI-2, elektronski na i-mejl adresu: devizna.statistika@nbs.rs 10 dana po isteku tromesečnog izveštajnog perioda Direktne investicije rezidenata u inostranstvu Tačka 2. odredba pod 2. Uputstva za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 87/2009 i 40/2015 - dr. odluka)
Rezident - obveznik izveštavanja dostavlja NBS tromesečni izveštaj o portfolio vlasničkim ulaganjima rezidenata u inostranstvu - Obrazac PI, elektronski na i-mejl adresu: devizna.statistika@nbs.rs 10 dana po isteku tromesečnog izveštajnog perioda Portfolio vlasnička ulaganja rezidenata u inostranstvu Tačka 2. odredba pod 3. Uputstva za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 87/2009 i 40/2015 - dr. odluka)
Rezident - obveznik izveštavanja, koji je sa nerezidentom zaključio ugovor o izvođenju investicionih (građevinskih) radova u inostranstvu, kao i rezident - obveznik izveštavanja, koji je sa nerezidentom - izvođačem radova zaključio ugovor o izvođenju investicionih (građevinskih) radova u Republici Srbiji, dostavlja NBS tromesečni izveštaj o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova - Obrazac GRU, elektronski na i-mejl adresu: devizna.statistika@nbs.rs 10 dana po isteku tromesečnog izveštajnog perioda Izvođenje investicionih radova Tačka 2. odredba pod 5. Uputstva za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 87/2009 i 40/2015 - dr. odluka)
Rezident - obveznik izveštavanja, koji ima rešenje NBS kojim se odobrava držanje deviza na računu u inostranstvu, odnosno koji je sa nerezidentom ugovorio plaćanje preko kontokorentnog računa, dostavlja NBS tromesečni izveštaj o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima - Obrazac RN, elektronski na i-mejl adresu: devizna.statistika@nbs.rs 10 dana po isteku tromesečnog izveštajnog perioda Računi rezidenata u inostranstvu i kontokorentni računi Tačka 2. odredba pod 6. Uputstva za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 87/2009 i 40/2015 - dr. odluka)

POVREMENI

OPIS OBAVEZE ZAKONSKI ROK ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA - OBRASCA OSNOV PROPIS
Rezident, kome je NBS odobrila držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu, dužan je da NBS dostavi podatke o broju deviznog računa kod banke u inostranstvu 30 dana od dana otvaranja deviznog računa kod banke u inostranstvu Depozitni poslovi rezidenata u inostranstvu Član 27. Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018) i tačka 6. stav 1. Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2012, 71/2013, 98/2013, 125/2014, 102/2015, 37/2018, 13/2020 i 67/2023)
Rezident, kome je odobren kompenzacioni posao, dužan je da Narodnoj banci Srbije dostavi obračun o izvršenju tog posla i dokumentaciju na osnovu koje je obračun sastavljen 30 dana od dana završetka kompenzacionog posla Kompenzacioni poslovi Tačka 5. Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 109/2005, 44/2018 - dr. zakon, 6/2019 i 149/2020)
Rezident, koji je odustao od odobrenog kompenzacionog posla, dužan je da Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija podnese zahtev o ukidanju rešenja o odobrenom kompenzacionom poslu 15 dana od dana odustajanja od kompenzacionog posla Kompenzacioni poslovi Tačka 7. Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 109/2005, 44/2018 - dr. zakon, 6/2019 i 149/2020)
Obveznici izveštavanja, rezidenti: investiciona društva - brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke; banke koje obavljaju kastodi usluge; društva za upravljanje investicionim fondovima, odnosno dobrovoljnim penzijskim fondovima; druga pravna lica koja izdaju hartije od vrednosti ili su njihovi imaoci, dostavljaju elektronskim putem NBS:
1) izveštaj o izdavanju dužničkih hartija od vrednosti koje rezidenti emituju u inostranstvu - na Obrascu HoV-I1 (Prilog 1);
2) izveštaj o izdavanju vlasničkih hartija od vrednosti koje rezidenti emituju u inostranstvu - na Obrascu HoV-I2 (Prilog 2).
Najkasnije dvadesetog dana u mesecu za prethodni mesec, samo ako su u izveštajnom periodu izdavane HoV Izdavanje dužničkih i vlasničkih HoV koje rezidenti emituju u inostranstvu Tač. 6. i 7. Odluke o izveštavanju o poslovima s hartijama od vrednosti ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
Obveznici izveštavanja, rezidenti: investiciona društva - brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke; banke koje obavljaju kastodi usluge; društva za upravljanje investicionim fondovima, odnosno dobrovoljnim penzijskim fondovima; druga pravna lica koja izdaju hartije od vrednosti ili su njihovi imaoci, dostavljaju elektronskim putem NBS:
- izveštaj o zameni, ispisu i dospeću hartija od vrednosti dužničkih i vlasničkih hartija od vrednosti koje rezidenti emituju u inostranstvu, kao i o isplati kamate/kupona i dividende po osnovu tih hartija od vrednosti - na Obrascu HoV-I3 (Prilog 3).
Najkasnije dvadesetog dana u mesecu za prethodni mesec, samo ako je u izveštajnom periodu došlo do zamene, ispisa, isplate kamate/kupona ili isplate dividende po osnovu izdatih HoV Zamena, ispis i dospeće HoV koje rezidenti emituju u inostranstvu, kao i o isplati kamate/kupona i dividende po osnovu tih HoV Tač. 6. i 7. Odluke o izveštavanju o poslovima s hartijama od vrednosti ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
Obveznici izveštavanja, rezidenti: investiciona društva - brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke; banke koje obavljaju kastodi usluge; društva za upravljanje investicionim fondovima, odnosno dobrovoljnim penzijskim fondovima; druga pravna lica koja izdaju hartije od vrednosti ili su njihovi imaoci, dostavljaju elektronskim putem NBS:
- izveštaj o ulaganju rezidenata u hartije od vrednosti koje su izdali rezidenti i koje se vode na računima hartija od vrednosti u inostranstvu - na Obrascu HoV-DA1 (Prilog 4);
- izveštaj o ulaganju rezidenata u hartije od vrednosti koje su izdali nerezidenti i koje se vode na računima hartija od vrednosti u inostranstvu - na Obrascu HoV-DA2 (Prilog 5);
- izveštaj o rezidentima i nerezidentima - imaocima hartija od vrednosti koje se vode na kastodi, odnosno zbirnim računima (kastodi/zbirni račun - 925/935) rezidentnih investicionih društava, odnosno banaka, članova Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a koji te račune vode u svoje ime a za račun svojih klijenata imalaca hartija od vrednosti - na Obrascu HoV-DAP (Prilog 6).
Najkasnije dvadesetog dana u mesecu za prethodni mesec, samo ako je poslednjeg dana izveštajnog perioda stanje na računu klijenta veće od nule, osim Obrasca HoV-DAP (Prilog 6) koji se dostavlja najkasnije petog radnog dana u mesecu za prethodni mesec   Tač. 6. i 7. Odluke o izveštavanju o poslovima s hartijama od vrednosti ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
Rezidenti izveštavaju NBS o kreditnim poslovima sa inostranstvom na sledećim obrascima:
Izveštaj o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-2), plan korišćenja po kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-3A), izmena ili storno izveštaja o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-5), specifikacija uz izveštaj o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-7) ako u kreditnom poslu učestvuje više korisnika kredita, više nerezidenata - kreditora/dobavljača ili se sredstva po tom poslu koriste za više namena, realizacija korišćenja, plan i realizacija otplate po kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-3B).
Deset dana od dana zaključenja/izmena/raskida ugovora o kreditnom poslu, odnosno od dana korišćenja/otplate kredita ili zajma/prestanka obaveze po osnovu prebijanja dugovanja i potraživanja po kreditnom poslu sa inostranstvom u devizama ili po osnovu prenosa dugovanja i potraživanja po kreditu ili zajmu između rezidenta i nerezidenta - i to preko banke preko koje se kredit koristi, odnosno banke garanta ako je kredit zaključen uz garanciju banke, u papirnom i elektronskom obliku, osim Obrasca KZ-3B, koji se dostavlja isključivo u elektronskom obliku.
Obrasci KZ-2 i KZ-3A na kojima se izveštava o komercijalnim kreditima i zajmovima u devizama i dinarima povezanim sa spoljnotrgovinskim prometom robe i usluga, koji obuhvataju odloženo plaćanje uvezene robe i usluga i odloženi izvoz unapred naplaćene robe i usluga sa ugovorenim rokom do godinu dana s kamatom, odnosno preko godinu dana - mogu se dostaviti i u roku od 30 dana od dana uvoza, odnosno avansne naplate izvoza
Zaključenje posla kreditnog zaduženja u inostranstvu Tačka 6. Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013, 4/2015 i 42/2020)
Rezidenti izveštavaju NBS o kreditnim poslovima sa inostranstvom na sledećim obrascima:
Izveštaj o kreditnom odobrenju (Obrazac KO-2), plan korišćenja po kreditnom odobrenju (Obrazac KO-3A), izmena ili storno izveštaja o kreditnom odobrenju (Obrazac KO-5), realizacija korišćenja, plan i realizacija naplate po kreditnom odobrenju (Obrazac KO-3B)
Deset dana od dana zaključenja/izmena/raskida ugovora o kreditnom poslu, odnosno od dana korišćenja/naplate kredita ili zajma/prestanka potraživanja po osnovu prebijanja dugovanja i potraživanja po kreditnom poslu sa inostranstvom u devizama ili po osnovu prenosa dugovanja i potraživanja po kreditu ili zajmu između rezidenta i nerezidenta - i to preko banke preko koje se kredit koristi, u papirnom i elektronskom obliku, osim Obrasca KO-3B, koji se dostavlja isključivo u elektronskom obliku.
Obrasci KO-2 i KO-3A na kojima se izveštava o komercijalnim kreditima i zajmovima u devizama i dinarima povezanim sa spoljnotrgovinskim prometom robe i usluga, koji obuhvataju odloženu naplatu izvezene robe i usluga i odloženi uvoz unapred plaćene robe i usluga sa ugovorenim rokom do godinu dana s kamatom, odnosno preko godinu dana - mogu se dostaviti i u roku od 30 dana od dana izvoza, odnosno avansnog plaćanja uvoza
Zaključenje posla kreditnog odobrenja u inostranstvu Tačka 7. Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013, 4/2015 i 42/2020)
Obrazac G-1 rezident dostavlja NBS u roku od deset dana od dana donošenja odluke o davanju garancije ili jemstva, odnosno od dana davanja jemstva rezidenta - pravnog lica na čije poslovanje ne utiče država, i to u papirnom obliku, kao i u elektronskom obliku, u eksel formatu, na e-mail adresu izveštavanje@nbs.rs. U roku od deset dana od dana donošenja odluke o davanju garancije ili jemstva Davanje jemstva po kreditnom poslu između dva nerezidenta Tačka 10. Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013, 4/2015 i 42/2020)