Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.12.2022.

Zakon o izmeni Zakona o državnim službenicima
("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)


Član 1.

U Zakonu o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20) – Zakonu o izmenama Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, broj 157/20), u članu 2. reči: „2023. godine” zamenjuju se rečima: „2025. godine”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print