Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.06.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI NASELJENO MESTO U KOJEM SE OBAVLJA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA KANDIDATA ZA VOZAČE I VOĐENJU EVIDENCIJA O MESTIMA KOJA ISPUNJAVAJU PROPISANE USLOVE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2017)


Na osnovu člana 240. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US i 55/14), člana 17. stav 4. i člana 24. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita kandidata za vozače i vođenju evidencija o mestima koja ispunjavaju propisane uslove

Član 1.

U Pravilniku o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita kandidata za vozače i vođenju evidencija o mestima koja ispunjavaju propisane uslove („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 65/14, 50/15 i 36/17), u članu 2. stav 1. tački 7) posle reči: „saobraćajnim projektom” dodaju se zapeta i reči: „ako isti postoji”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print