Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Redakcijski prečišćeni tekstovi zakona sa analitičkim prikazom promenaZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010, 62/2014 i 81/2019) . . . dalje

ZAKON O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016, 94/2017 i 77/2019) . . . dalje

ZAKON O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 772019) . . . dalje

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 i 72/2019) . . . dalje

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019) . . . dalje

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn. i 72/2019) . . . dalje

ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 - odluka US i 66/2019) . . . dalje

ZAKON O PATENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 i 66/2019) . . . dalje

ZAKON O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013 i 66/2019) . . . dalje

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje i 54/2019) . . . dalje

ZAKON O POSEBNIM USLOVIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJE STANOVA ZA PRIPADNIKE SNAGA BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018 i 54/2019) . . . dalje

ZAKON O GLAVNOM GRADU ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 37/2019) . . . dalje

KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019) . . . dalje

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019) . . . dalje

ZAKON O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014 i 35/2019) . . . dalje

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon, 83/2018 i 31/2019) . . . dalje

ZAKON O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 57/2003, 61/2005, 64/2006 - ispr., 99/2011 - dr. zakoni i 31/2019) . . . dalje

ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011, 83/2014 i 31/2019) . . . dalje

ZAKON O STRANCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018 i 31/2019) . . . dalje

ZAKON O ŽIČARAMA ZA TRANSPORT LICA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015, 113/2017 - dr. zakon i 31/2019) . . . dalje

ZAKON O SUPSTANCAMA KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLJENOJ PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018 i 23/2019) . . . dalje

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018 i 23/2019) . . . dalje