Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Redakcijski prečišćeni tekstovi zakona sa analitičkim prikazom promenaZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016 i 76/2018) . . . dalje

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018) . . . dalje

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon i 73/2018) . . . dalje

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr. i 50/2018 - usklađeni din. izn.) . . . dalje

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018) . . . dalje

ZAKON O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004, 104/2009 i 50/2018) . . . dalje

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014, 113/2017 i 50/2018) . . . dalje

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018) . . . dalje

ZAKON O MATIČNIM KNJIGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 145/2014 i 47/2018) . . . dalje

ZAKON O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA ("Sl. glasnik RS", br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon, 30/2010, 47/2018 i 48/2018 - ispr.) . . . dalje

ZAKON O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US, 55/2014 i 47/2018) . . . dalje

ZAKON O JAVNIM AGENCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 81/2005 - ispr. i 47/2018) . . . dalje

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) . . . dalje

ZAKON O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014, 113/2017 i 44/2018) . . . dalje

ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 - odluka US i 44/2018) . . . dalje

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018) . . . dalje