Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Redakcijski prečišćeni tekstovi zakona sa analitičkim prikazom promenaZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018) . . . dalje

ZAKON O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018) . . . dalje

ZAKON O VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 101/2016 i 95/2018) . . . dalje

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon i 87/2018) . . . dalje

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2003, 101/2005 - dr. zakon, 90/2007, 72/2009 - dr. zakon, 111/2009, 104/2013 - dr. zakon i 87/2018) . . . dalje

ZAKON O IZVRŠENJU VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014 i 87/2018) . . . dalje

ZAKON O POLICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018) . . . dalje

ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) . . . dalje

ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018) . . . dalje

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018) . . . dalje

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 83/2018) . . . dalje

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon i 83/2018) . . . dalje

ZAKON O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015, 66/2015 - dr. zakon i 83/2018) . . . dalje

ZAKON O POMORSKOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011, 104/2013, 18/2015, 113/2017 - dr. zakon i 83/2018) . . . dalje

ZAKON O DRŽAVNOJ PRIPADNOSTI I UPISU PLOVILA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013, 18/2015 i 83/2018) . . . dalje

ZAKON O ISTRAŽIVANJU NESREĆA U VAZDUŠNOM, ŽELEZNIČKOM I VODNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015 i 83/2018) . . . dalje

ZAKON O TRANSPORTU OPASNE ROBE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016 i 83/2018) . . . dalje

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018) . . . dalje

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon i 73/2018) . . . dalje

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr. i 50/2018 - usklađeni din. izn.) . . . dalje

ZAKON O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004, 104/2009 i 50/2018) . . . dalje

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018) . . . dalje

ZAKON O MATIČNIM KNJIGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 145/2014 i 47/2018) . . . dalje

ZAKON O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US, 55/2014 i 47/2018) . . . dalje

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) . . . dalje

ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 - odluka US i 44/2018) . . . dalje

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018) . . . dalje