Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Redakcijski prečišćeni tekstovi zakona sa analitičkim prikazom promenaZAKON O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn. i 62/2018 - usklađeni izn.) . . . dalje

ZAKON O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2010 i 57/2018) . . . dalje

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr. i 50/2018 - usklađeni din. izn.) . . . dalje

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018) . . . dalje

ZAKON O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004, 104/2009 i 50/2018) . . . dalje

ZAKON O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015 i 50/2018) . . . dalje

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014, 113/2017 i 50/2018) . . . dalje

ZAKON O OSNOVNIM PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA ("Sl. list SRJ", br. 24/98, 29/98 - ispr. i 25/2000 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon, 111/2009 - dr. zakon i 50/2018) . . . dalje

ZAKON O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA ("Sl. glasnik SRS", br. 54/89 i "Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 69/2012 - odluka US i 50/2018) . . . dalje

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018) . . . dalje

ZAKON O MATIČNIM KNJIGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 145/2014 i 47/2018) . . . dalje

ZAKON O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA ("Sl. glasnik RS", br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon, 30/2010, 47/2018 i 48/2018 - ispr.) . . . dalje

ZAKON O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US, 55/2014 i 47/2018) . . . dalje

ZAKON O JAVNIM AGENCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 81/2005 - ispr. i 47/2018) . . . dalje

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) . . . dalje

ZAKON O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014, 113/2017 i 44/2018) . . . dalje

ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 - odluka US i 44/2018) . . . dalje

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018) . . . dalje