Zastava Bosne i Hercegovine


Redakcijski prečišćeni tekstovi zakona sa analitičkim prikazom promenaUSTAV REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 i 115/2021)

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 - usklađeni din. izn., 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 132/2021 - usklađeni din. izn. i 10/2022 - usklađeni din. izn.)

ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn., 120/2012 - usklađeni din. izn., 113/2013 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 140/2014 - usklađeni din. izn., 109/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 105/2016 - usklađeni din. izn., 119/2017 - usklađeni din. izn., 104/2018 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - usklađeni din. izn., 156/2020 - usklađeni din. izn., 118/2021 i 132/2021 - usklađeni din. izn)

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017, 50/2018, 46/2021 - odluka US, 51/2021 - odluka US, 53/2021 - odluka US, 66/2021 i 130/2021)

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021 i 129/2021)

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021)

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 129/2021)

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020, 52/2021, 129/2021 i 129/2021 - dr. zakon)

ZAKON O PROSVETNOJ INSPEKCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018 i 129/2021)

ZAKON O PATENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018, 66/2019 i 123/2021)

ZAKON O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021 i 119/2021)

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 i 118/2021)

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019, 144/2020 i 118/2021)

CARINSKI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 91/2019 - dr. zakon, 144/2020 i 118/2021)

ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 10/2013 - dr. zakon, 101/2016, 67/2021 - dr. zakon i 114/2021)

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 114/2021)

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021)

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021)

ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021)

ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 91/2019 i 105/2021)

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 149/2020, 40/2021 i 100/2021)