Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Redakcijski prečišćeni tekstovi zakona sa analitičkim prikazom promenaZAKON O IZBORU NARODNIH POSLANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2000, 57/2003 - odluka USRS, 72/2003 - dr. zakon, 75/2003 - ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 28/2011 - odluka US, 36/2011, 104/2009 - dr. zakon, 12/2020 i 68/2020) . . . dalje

ZAKON O LOKALNIM IZBORIMA ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 34/2010 - odluka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - autentično tumačenje i 68/2020) . . . dalje

ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 68/2020) . . . dalje

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015, 10/2019 i 20/2020) . . . dalje

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020) . . . dalje

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020) . . . dalje

ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018, 31/2019 i 15/2020) . . . dalje

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon, 83/2018, 31/2019 i 9/2020) . . . dalje

ZAKON O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015, 66/2015 - dr. zakon, 83/2018 i 9/2020) . . . dalje

ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 - dr. zakon, 92/2016, 104/2016 - dr. zakon, 113/2017 - dr. zakon, 41/2018, 95/2018 - dr. zakon, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020) . . . dalje

ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) . . . dalje

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020) . . . dalje

ZAKON O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015 i 9/2020) . . . dalje

ZAKON O POSEBNIM USLOVIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJE STANOVA ZA PRIPADNIKE SNAGA BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 54/2019 i 9/2020) . . . dalje

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020) . . . dalje

ZAKON O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018 i 6/2020) . . . dalje

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020) . . . dalje

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017 i 6/2020) . . . dalje

ZAKON O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr. i 6/2020) . . . dalje