Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.05.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)


Član 1.

U Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon i 113/17) u članu 21. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Rešenje Ministarstva kojim se odlučuje o dozvoli iz stava 1. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.”.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 2.

U članu 29. tačka 1. menja se i glasi:

„1. planskim dokumentima kojima se uređuju javne politike u oblasti zapošljavanja;”.

U tački 2. reči: „programima i” brišu se.

Član 3.

U članu 31. stav 1. tačka 5. reči: „programima i” brišu se.

U stavu 3. reči: „programa i” brišu se.

Član 4.

U članu 34. stav 1. tačka 4. reči: „programima i” brišu se.

Član 5.

Član 36. menja se i glasi:

„Član 36.

Aktivna politika zapošljavanja predstavlja sistem mera i aktivnosti usmerenih ka povećanju zaposlenosti i smanjenju nezaposlenosti.”.

Član 6.

Naslov iznad člana i član 37. menjaju se i glase:

„1. STRATEGIJA ZAPOŠLJAVANjA U REPUBLICI SRBIJI

Član 37.

Osnovni dokumenti javnih politika u oblasti aktivne politike zapošljavanja jesu Strategija zapošljavanja (u daljem tekstu: Strategija) i Akcioni plan za sprovođenje Strategije (u daljem tekstu: Akcioni plan) koje usvaja Vlada, na predlog Ministarstva.

Izveštavanje o rezultatima sprovođenja dokumenata iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem.”.

Član 7.

U članu 38. posle reči: „sprovođenjem” dodaju se reči: „Strategije i”, a reč: „njegovom” zamenjuje se rečju: „njihovom”.

Član 8.

Član 39. menja se i glasi:

„Član 39.

Akcioni plan, pored elemenata utvrđenih propisima kojima se uređuje planski sistem, sadrži i:

1. mere aktivne politike zapošljavanja;

2. kategorije teže zapošljivih lica koje imaju prioritet za uključivanje u mere aktivne politike zapošljavanja;

3. uslove i kriterijume za učešće u finansiranju mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim planskim dokumentima u oblasti zapošljavanja;

4. pokazatelje rezultata za mere iz tačke 1. ovog stava;

5. druge elemente.”.

Član 9.

U naslovu iznad člana 40. reči: „akcioni planovi” zamenjuju se rečima: „planski dokumenti u oblasti”.

Član 10.

Član 40. menja se i glasi:

„Član 40.

Nadležni organ teritorijalne autonomije može, po pribavljenom mišljenju Pokrajinskog saveta, usvojiti pokrajinski planski dokument u oblasti zapošljavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem.

Pokrajinski planski dokument u oblasti zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Strategijom i Akcionim planom.

Izrada i izveštavanje o rezultatima sprovođenja dokumenta iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem.”.

Član 11.

Član 41. menja se i glasi:

„Član 41.

Nadležni organ lokalne samouprave može, po pribavljenom mišljenju lokalnog saveta, usvojiti lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem.

Ukoliko je formiran lokalni savet za područje više lokalnih samouprava, nadležni organi lokalnih samouprava mogu, po pribavljenom mišljenju lokalnog saveta, sporazumom usvojiti lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja za područje tih lokalnih samouprava.

Lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Strategijom i Akcionim planom, a lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja za lokalne samouprave na teritoriji autonomne pokrajine i sa pokrajinskim planskim dokumentom u oblasti zapošljavanja.

Izrada i izveštavanje o rezultatima sprovođenja dokumenta iz st. 1. i 2. ovog člana vršiće se u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem.”.

Član 12.

U članu 42. na kraju stava 1. dodaju se zapeta i reči: „koji se zaključuje za kalendarsku godinu”.

U stavu 3. tačka 6. menja se i glasi:

„6. podnošenje redovnih mesečnih, tromesečnih i godišnjih izveštaja, kao i vanrednih izveštaja Nacionalne službe Ministarstvu o sprovođenju mera i aktivnosti iz Akcionog plana iz nadležnosti Nacionalne službe.”.

Član 13.

U članu 43. stav 2. reči: „na godišnjem nivou” brišu se.

Član 14.

U članu 47. stav 2. tačka 2. reči: „programa i” brišu se.

Član 15.

U članu 59. stav 1. reči: „Programi i mere” zamenjuju se rečju: „Mere”.

Član 16.

U članu 60. stav 1. reči: „akcionog plana” zamenjuju se rečima: „planskog dokumenta u oblasti”, reči: „određenog programa ili” zamenjuju se rečju: „određene”, a reči: „tog programa ili” zamenjuju se rečju: „te”.

U stavu 3. reči: „određenog programa ili” zamenjuju se rečju: „određene”, reči: „taj program ili” zamenjuju se rečju: „ta”, a reč: „usmeren” zamenjuje se rečju: „usmerena”.

Član 17.

U članu 61. reči: „planova, programa i mera aktivne politike zapošljavanja” zamenjuju se rečima: „Strategije i Akcionog plana”.

Član 18.

U članu 62. stav 1. posle reči: „subjektima” zapeta i reči: „koji obezbeđuju:

1. podatke o stanju i kretanjima na tržištu rada;

2. praćenje uspešnosti programa i mera aktivne politike zapošljavanja” brišu se.

Član 19.

U članu 90. stav 2. reči: „tržišta rada” zamenjuju se rečju: „zapošljavanja”.

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print