Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.03.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UNAPREĐENJE SEKTORA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2017)


Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama i dopuni Odluke o obrazovanju Saveta za unapređenje sektora informacionih tehnologija

1. U Odluci o obrazovanju Saveta za unapređenje sektora informacionih tehnologija („Službeni glasnik RS”, broj 77/16), u nazivu Odluke, reči: „unapređenje sektora informacionih tehnologija” zamenjuju se rečima: „inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije”.

2. Tačka 1. menja se i glasi:

„1. Obrazuje se Savet za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije (u daljem tekstu: Savet) na period od tri godine”.

3. U tački 2. podtačka 3) alineja sedma tačka se zamenjuje zapetom.

Dodaje se alineja osma, koja glasi:

„– Vladimir Bumbaširević, rektor Beogradskog univerziteta i predsednik Konferencije univerziteta Srbije (KONUS).”

4. Tačka 3. menja se i glasi:

„3. Zadaci Saveta su da razmatra pitanja i daje predloge u oblasti:

– stvaranja zakonskih uslova za sistemski razvoj i unapređenje sektora informacionih tehnologija i razvoj inovacionog preduzetništva u Republici Srbiji;

– poboljšanja uslova poslovanja kompanija i uslova za razvoj internet preduzetništva;

– stvaranja zakonskih uslova za bolje pozicioniranje srpskih inovativnih preduzeća na tržištima rizičnog kapitala;

– sistemskog razvoja i obuke stručnog kadra u oblasti informacionih tehnologija i inovacionog preduzetništva;

– planskog raspoređivanja podsticajnih sredstava na teritoriji Republike Srbije;

– određivanja prioritetnih ciljeva i aktivnosti svih organa državne uprave i službi Vlade koji vrše poslove vezane za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo i praćenje realizacije prioritetnih aktivnosti.

Savet razmatra pitanja i daje predloge neophodne za značajno i sistemsko podizanje obima izvoza u oblasti informacionih tehnologija i inovacionog preduzetništva, privlačenje direktnih stranih investicija u delu ekonomije zasnovane na inovacijama, povećavanje stope bruto domaćeg proizvoda (BDP) u ovim oblastima, povećanje obima stručnog kadra, poboljšanje infrastrukture za poslovanje i smanjenje ukupne nezaposlenosti daljim razvojem informacionih tehnologija i inovacionog preduzetništva, uključujući i prekvalifikaciju i druge mere.”

5. Tačka 6. menja se i glasi:

„6. Administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta obavlja Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, a stručne poslove Republički sekretarijat za javne politike”.

6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print