Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.12.2017.

UPUTSTVO O izmenama Uputstva o načinu obračuna i plaćanju naknade za unapređenje vazdušnog saobraćaja ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)


Na osnovu člana 239. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon) i člana 36. stav 2. Pravilnika o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 13/11 i 28/16 – dr. propis),

Direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije donosi

UPUTSTVO
o izmenama Uputstva o načinu obračuna i plaćanju naknade za unapređenje vazdušnog saobraćaja

Član 1.

U Uputstvu o načinu obračuna i plaćanju naknade za unapređenje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 17/11), u tački 2. stav 2. podtačka 1) posle reči: „tranzitnu” dodaju se reči: „i transfernu”.

Član 2.

Tačka 6. se menja i glasi:

„6. Obračunski period i dostava obrazaca izveštaja. Izveštaji iz tač. 3. i 4. ovog uputstva za promet ostvaren na dnevnom nivou (dnevni izveštaji) se dostavljaju Direktoratu elektronskim putem po dinamici utvrđenoj sa operaterom aerodroma i predstavljaju osnov za izradu mesečnog izveštaja.

Mesečni izveštaj za ceo obračunski period, koji obuhvata promet za dati kalendarski mesec, potpisan i overen od strane odgovornog lica operatera aerodroma, dostavlja se Direktoratu najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka obračunskog perioda.”.

Član 3.

U tački 8. stav 1. reči: „u roku od osam dana od dana dostave” zamenjuju se rečima: „u roku od 15 dana od dana izdavanja računa”.

Član 4.

Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print