Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.03.2018.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o ispitu za sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe i odobrenja za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)


Na osnovu člana 19. stav 25. Zakona o trgovačkom brodarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 96/15 i 113/17 – dr. zakon),

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o ispitu za sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe i odobrenja za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe

Član 1.

U Pravilniku o ispitu za sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe i odobrenja za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe („Službeni glasnik RS”, broj 54/16), u članu 5. stav 2. zapeta i reči: „u februaru za tekuću kalendarsku godinu” brišu se.

Član 2.

U članu 7. stav 5. reči „(popravni ispit)” brišu se.

Stav 6. briše se.

Član 3.

Prilog – Program ispita za sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe, koji je odštampan uz Pravilnik o ispitu za sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe i odobrenja za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe („Službeni glasnik RS”, broj 54/16) i čini njegov sastavni deo zamenjuje se novim Prilogom – Program ispita za sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Obrazac broj 3 – Odobrenje za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe, koji je odštampan uz Pravilnik o ispitu za sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe i odobrenja za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe („Službeni glasnik RS”, broj 54/16) i čini njegov sastavni deo zamenjuje se novim Obrascem broj 3 – Odobrenje za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

PRILOG

PROGRAM ISPITA ZA STICANjE SVEDOČANSTVA
O OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANjE DELATNOSTI VOZARA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE

A. Ispit za vozare koji obavljaju isključivo domaći prevoz robe i/ili putnika, obuhvata sledeće predmete:

1. Pravo, osnove građanskog, privrednog (trgovačkog), radnog i poreskog prava, koje su dovoljne za obavljanje delatnosti vozara, posebno u pogledu:

– osnovnih načela obligacionog prava;
– ugovora o prevozu, posebno odgovornost vozara (vrsta i ograničenja);
– privrednih društava;
– vođenja poslovnih knjiga;
– propisa kojima se uređuju radni odnosi, socijalna zaštita i osiguranje;
– poreskog sistema.

2. Poslovno i finansijsko upravljanje privrednim društvima:

– načini (metodi) plaćanja i finansiranja;
– način utvrđivanja cena koštanja;
– sistem cena i uslovi prevoza;
– poslovno knjigovodstvo;
– transportno osiguranje;
– izdavanje računa (fakturisanje);
– agenti u transportu.

3. Pristup tržištu:

– odredbe Zakona o trgovačkom brodarstvu koje se odnose na početak i bavljenje delatnosti vozara;
– sistemi čarterovanja (najma) brodova;
– prevozne isprave.

4. Tehnički standardi i tehnički aspekti rada:

– tehničke karakteristike plovila;
– izbor plovila;
– upis plovila;
– stojnice i prekostojnice.

5. Bezbednost:

– odredbe zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje plovidba na unutrašnjim vodnim putevima;
– sprečavanje plovidbenih nezgoda i mere koje se preduzimaju u slučaju plovidbene nezgode.

B. Ispit za vozare koji obavljaju međunarodni prevoz robe i/ili putnika obuhvataju sledeće predmete:

– predmeti navedeni pod A,
– odredbe koje se primenjuju u međunarodnoj plovidbi prema domaćim propisima, međunarodnim konvencijama i sporazumima, posebno u odnosu na ugovaranje, cene i uslove prevoza,
– carinski postupci i formalnosti.


Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".

Druga strana

Uz zahtev za izdavanje Odobrenja za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe u domaćem/međunarodnom prevozu, privredni subjekt – podnosilac zahteva prilaže:

1) dokaz da ima zaposleno lice koje ima svedočanstvo o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe (ugovor o radu, M-A obrazac i dr.);
2) svedočanstvo o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe za to zaposleno lice;
3) izvod iz registra Agencije za privredne registre da je registrovan za obavljanje delatnosti prevoza u unutrašnjoj plovidbi;
4) dokaz o uplati administrativne takse.

Uz zahtev za izdavanje Odobrenja za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe u domaćem/međunarodnom prevozu, fizičko lice – podnosilac zahteva prilaže:

1) dokaz da je privredni subjekat, u kome je lice bilo zaposleno, bio registrovan za obavljanje delatnosti prevoza u unutrašnjoj plovidbi pre 1. jula 1990. godine;
2) dokaz da je lice bilo zaposleno na poslovima u vezi organizovanja prevoza u privrednom subjektu koji je bio registrovan za obavljanje delatnosti prevoza u unutrašnjoj plovidbi pre 1. jula 1990. godine (overena kopija rešenja o raspoređivanju fizičkog lica na odgovarajuće radno mesto i overena kopija radne knjižice);
3) izvod iz registra Agencije za privredne registre da je kao preduzetnik registrovan za obavljanje delatnosti prevoza u unutrašnjoj plovidbi;
4) dokaz o uplati administrativne takse.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print