Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.10.2016.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2016)


Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o obrazovanju Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije

Član 1.

U Odluci o obrazovanju Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 38/97, 46/01, 46/04 i 71/07), član 1. stav 2. menja se i glasi:

„U Odbor se imenuju:

– za predsednika:

ministar nadležan za poslove negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije;

– za članove:

1. ministar nadležan za unutrašnje poslove,
2. ministar nadležan za poslove prosvete,
3. ministar nadležan za poslove odbrane,
4. ministar nadležan za poslove kulture i informisanja,
5. državni sekretar nadležan za poslove negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

Član 2.

Član 4. menja se i glasi:

„Član 4.

Stručnu i administrativno-tehničku potporu Odboru pruža ministarstvo nadležno za poslove negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.”

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print