Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.11.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
("Sl. glasnik RS", br. 105/2021)


Član 1.

U Zakonu o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 83/14 i 31/19), u članu 2. tač. 8) i 9) menjaju se i glase:

„8) izvod o registrovanim ili evidentiranim podacima jeste javna isprava koja sadrži registrovane ili evidentirane podatke o pravnom ili fizičkom licu ili predmetu registracije ili evidentiranja, prema stanju u trenutku izdavanja izvoda;

9) potvrda jeste javna isprava kojom se potvrđuje da li je podatak ili dokument bio registrovan ili evidentiran, da li registar ili evidencija sadrži određeni podatak, odnosno dokument, da li su određene činjenice sadržane u dokumentima iz registra ili evidencije ili kojom se potvrđuju pravna stanja ili posledice registracije ili evidentiranja;”.

Tačka 11) briše se.

Član 2.

U članu 5a stav 2. tačka 2) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 3), koja glasi:

„3) za registraciju razrešenja lica ovlašćenog za zastupanje, ako istovremeno nije imenovano drugo lice ovlašćeno za zastupanje, može biti član društva.ˮ.

Član 3.

U članu 6. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Podatke i dokumente koji se u skladu sa ovim zakonom podnose uz prijavu, a o kojima se vode službene evidencije, registrator pribavlja po službenoj dužnosti, direktnim uvidom u službenu evidenciju, preko servisne magistrale organa ili na drugi prihvaćen način u skladu zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, osim ako podnosilac prijave izjavi da će te podatke i dokumente pribaviti sam.ˮ.

Član 4.

U članu 9. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, prijava za osnivanje privrednog društva podnosi se Agenciji samo u elektronskoj formi.ˮ.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 5.

Posle člana 11. dodaju se naziv iznad člana i član 11a, koji glase:

„Overa digitalizovanog akta od strane advokata

Član 11a

Ako se uz prijavu dostavlja akt, odnosno dokument koji je prethodno izvorno sačinjen u papirnoj formi, dostavlja se primerak tog akta, odnosno dokumenta koji je digitalizovan i overen u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Digitalizaciju akta, odnosno dokumenta i potvrđivanje istovetnosti originalu u skladu sa stavom 1. ovog člana, za potrebe sprovođenja postupka u skladu sa ovim zakonom, osim lica utvrđenih zakonom kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, može izvršiti i advokat upisan u imenik advokata Advokatske komore Srbije, ako advokat svojim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom istovremeno potpisuje i prijavu uz koju se taj akt, odnosno dokument dostavlja.

Advokat je dužan da čuva original akta, odnosno dokumenta koji je digitalizovao i podneo Agenciji u skladu sa stavom 2. ovog člana, kao i sam digitalizovani akt, odnosno dokument, u skladu sa zakonom.ˮ.

Član 6.

U članu 12. stav 3. posle reči: „sadržiˮ dodaju se reči: „oznaku registraˮ i zapeta.

Član 7.

U članu 14. reči: „Po prijemu prijave registrator proverava da li su ispunjeni uslovi za registraciju, i to:ˮ zamenjuju se rečima: „Registrator proverava da li su ispunjeni uslovi za registraciju u momentu registracije, i to:ˮ.

U tački 11) posle reči: „rokuˮ dodaju se reči: „i da li su otklonjeni utvrđeni nedostaciˮ.

Član 8.

Naziv iznad člana i član 15. menjaju se i glase:

„Rok za odlučivanje o prijavi i donošenje rešenja

Član 15.

Registrator rešenjem odlučuje o prijavi u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave.

Ako je elektronska prijava podneta neradnog dana, smatra se da je podneta prvog narednog radnog dana, od kada počinje da teče rok iz stava 1. ovog člana.

Ako registrator pribavlja podatke i dokumenta po službenoj dužnosti, rok iz stava 1. ovog člana počinje da teče narednog dana od dana pribavljanja podataka, odnosno dokumenata, osim ako je pribavljanje podataka i dokumenata izvršeno neposrednim uvidom u službenu evidenciju drugog organa, preko servisne magistrale ili na drugi prihvaćen način u skladu zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, kada se rok iz stava 1. računa od dana pribavljanja tih podataka i dokumenata.

Rešenje iz stava 1. ovog člana registrator potpisuje svojeručno, faksimilom ili elektronski u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.ˮ.

Član 9.

U članu 17. stav 4. posle reči: „jednomˮ dodaju se zapeta i reči: „i to samo u odnosu na prijavu za registraciju podataka i dokumenata koja je odbačena rešenjem iz stava 2. ovog članaˮ.

Član 10.

U članu 19. reči: „tač. 1), 3) i 4) Zakonaˮ zamenjuju se rečima: „tač. 1), 3), 4) i 10)–13) ovog zakonaˮ.

Član 11.

Naziv iznad člana i član 23. menjaju se i glase:

„Ispravka greške u registru

Član 23.

Ako je prilikom registracije načinjena greška u registru, koja se odnosi na greške u pisanju ili računanju i druge očigledne netačnosti, registrator će, odmah po saznanju za grešku ili u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva za ispravku, izvršiti ispravku i o tome pisanim putem obavestiti subjekta registracije, odnosno podnosioca zahteva za ispravku.

Ako je registrator za grešku u registru saznao po prijemu prijave, odmah će postupiti na način propisan u stavu 1. ovog člana i ispraviti utvrđenu grešku, a prijavu odbaciti zbog neispunjavanja uslova iz člana 14. tačka 7) ovog zakona, zbog toga što činjenice iz prijave nisu saglasne sa podacima koji su registrovani u registru koji postupa po prijavi, sa pozivom podnosiocu prijave da u roku iz člana 17. stav 3. ovog zakona, otkloni nedostatak tako što će podatke iz prijave i dokumentacije uz prijavu usaglasiti sa novim stanjem u registru, bez plaćanja naknade za registraciju.

Ako registrator, odlučujući o zahtevu za ispravku greške, utvrdi da greška nije načinjena, donosi rešenje kojim se zahtev odbija kao neosnovan.ˮ.

Član 12.

Član 24. menja se i glasi:

„Član 24.

Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora vrši se na zahtev podnosioca prijave, a u cilju informisanja, na jedan od sledećih načina:

1) poštanskom pošiljkom, na registrovanu adresu za prijem pošte pravnog lica ili preduzetnika;

2) poštanskom pošiljkom, na adresu sedišta pravnog lica ili preduzetnika, ako adresa za prijem pošte nije registrovana;

3) slanjem na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju;

4) preuzimanjem u sedištu Agencije ili njenih organizacionih delova;

5) poštanskom pošiljkom, na adresu prebivališta ili boravišta fizičkog lica koje je stranka u postupku.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je podneta elektronska prijava, otpravak odluke registratora u elektronskoj formi dostavlja se, u cilju informisanja, na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte ili na adresu za prijem elektronske pošte koja je u prijavi označena.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, korisnicima usluge elektronske uprave registrovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, dostava u cilju informisanja vrši se isključivo u Jedinstveni elektronski sandučić.

Kada odluka registratora proizvodi pravno dejstvo od dana dostavljanja, urednost dostavljanja ocenjuje se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, a ako je dostava izvršena u Jedinstveni elektronski sandučić, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Ako je prijavu podneo punomoćnik, dostavljanje otpravka odluke vrši se punomoćniku u skladu sa odredbama ovog člana.ˮ.

Član 13.

Član 30. menja se i glasi:

„Član 30.

Registrator, kada utvrdi da je registracija izvršena, a da u momentu registracije nisu bili ispunjeni uslovi za usvajanje prijave, ukinuće svoju odluku i istovremeno brisati registrovani podatak ili dokument, odnosno uspostaviti prethodno registrovano stanje, najkasnije u roku od 12 meseci od narednog dana od dana objavljivanja registrovanog podatka ili dokumenta.ˮ.

Član 14.

U članu 36. stav 1. reči: „da li je neki podatak ili dokument evidentiran, da li evidencija sadrži neki dokument i da li su određene činjenice sadržane u dokumentima u evidencijiˮ zamenjuju se rečima: „ili potvrdu iz evidencijeˮ.

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Ako registrator utvrdi da je zahtev iz stava 1. neosnovan, donosi rešenje kojim zahtev odbija.ˮ.

Član 15.

U članu 42. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Obaveza plaćanja naknade iz stava 1. ovog člana nastaje danom podnošenja prijave, odnosno danom podnošenja zahteva za izvršenje druge usluge.ˮ.

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim:

1) odredaba člana 4. ovog zakona, koje se primenjuju po isteku 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona;

2) odredaba člana 5. ovog zakona, koje se primenjuju po isteku godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona;

3) odredaba člana 12. ovog zakona u delu koji se odnosi na dostavljanje u Jedinstveni elektronski sandučić korisnicima usluge elektronske uprave, koje se primenjuju po isteku 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print