Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
24.12.2019.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI
("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)


Član 1.

U Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, br. 95/13 i 41/18), član 5. menja se i glasi:

„Član 5.

Uslovi za upis u Registar posrednika su:

1) da preduzetnik ili najmanje jedno fizičko lice koje osniva privredno društvo, odnosno drugi član privrednog društva, ili najmanje jedan zaposleni sa punim radnim vremenom ima položen stručni ispit iz člana 11. ovog zakona;

2) važeći ugovor o osiguranju zaključen u skladu sa članom 13. ovog zakona;

3) odgovarajući poslovni prostor u skladu sa članom 14. ovog zakona;

4) da nije izrečena zaštitna mera iz člana 32. stav 2. i člana 33. stav 4. ovog zakona, koja je na snazi u vreme podnošenja zahteva;

5) da osnivač, odnosno vlasnik, stvarni vlasnik, saradnik, član organa upravljanja privrednog društva koji ima registrovano pretrežnu delatnost agencije za promet i zakup nepokretnosti, zastupnik privrednog društva, član organa upravljanja privrednog društva, kao i fizička lica sa položenim stručnim ispitom iz člana 11. ovog zakona, preduzetnik, odnosno poslovođa, ako je preduzetnik poverio poslove poslovođenja poslovno sposobnom fizičkom licu, nije osuđen na novčanu kaznu, ako je pravno lice, odnosno na kaznu zatvora, ako je fizičko lice, za krivično delo u Republici Srbiji ili stranoj državi, ako je teže povredilo ili ponovilo povredu propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane vršenja određenih delatnosti koje predstavljaju pretežnu delatnost privrednog subjekta za promet i zakup nepokretnosti ili trajanja zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove koji predstavljaju pretežnu delatnostu privrednog subjekta za promet i zakup nepokretnosti, odnosno u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti, kod agencije za promet i zakup nepokretnosti čija je pretežna delatnost pružanje usluga prometa i zakupa nepokretnosti.

Saradnikom lica iz tačke 5) ovog člana smatra se:

1) svako fizičko lice koje je član organa upravljanja ili drugo odgovorno lice u pravnom licu u kome je imenovano lice na rukovodećem položaju ili je stvarni vlasnik tog pravnog lica;

2) svako fizičko lice koje je stvarni vlasnik pravnog lica u kome je imenovano lice na rukovodećem položaju;

3) svako fizičko lice koje sa imenovanim licem ima stvarno vlasništvo nad istim pravnim licem.

Ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti dokazi o neosuđivanosti iz tačke 5) ovog člana, lica iz tačke 5) ovog člana mogu dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe. Ministarstvo može u bilo kom trenutku zatražiti od lica iz tačke 5) ovog člana da dostavi dokaz o neosuđivanosti ili neposredno od nadležnog organa zatražiti dokaz.“

Član 2.

U članu 6. tačka 5) menja se i glasi:

„5) članu privrednog društva, stvarnom vlasniku, preduzetniku, zastupniku privrednog društva i poslovođi, ako je preduzetnik poverio poslove poslovođenja poslovno sposobnom fizičkom licu.”

Član 3.

Član 10. menja se i glasi:

„Član 10.

Posrednik se briše iz Registra posrednika:

1) ako prestane da ispunjava neki od uslova za upis u Registar posrednika iz člana 5. ovog zakona;

2) ako je upis u Registar posrednika izvršen na osnovu neistinitih podataka;

3) ako posrednik donese odluku o prestanku obavljanja delatnosti agencije za promet i zakup nepokretnosti ili prestane da postoji u skladu sa zakonom;

4) ako postupa suprotno propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

5) na lični zahtev.

Rešenje o brisanju iz Registra posrednika donosi ministar, a na osnovu podataka iz javnih evidencija, kao i podataka utvrđenih u postupku nadzora.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno, a protiv njega se može pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom.”

Član 4.

U članu 11. stav 2. posle reči: „spreme” dodaju se reči: „i ne može biti osuđeno na kaznu zatvora za krivično delo u Republici Srbiji ili stranoj državi”.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2020. godine.Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print