Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
18.08.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MINIMALNOM ZAHTEVU ZA KAPITALOM I PODOBNIM OBAVEZAMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)


Na osnovu člana 128o stav 5. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15) i člana 15a stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o minimalnom zahtevu za kapitalom i podobnim obavezama banke

1. U Odluci o minimalnom zahtevu za kapitalom i podobnim obavezama banke („Službeni glasnik RS”, broj 30/15), u tački 2. stav 1, posle reči: „ako ispunjavaju sledeće uslove” dodaju se reči: „(kvalifikovane podobne obaveze)”.

Posle odredbe pod 6), tačka se zamenjuje tačkom i zarezom i dodaje se odredba pod 7), koja glasi:

„7) obaveza nije nastala po osnovu depozita čija je namena obezbeđenje potraživanja banke ili je obaveza nastala po osnovu takvog depozita, a iznos te obaveze je veći od iznosa potraživanja – za razliku između iznosa obaveze i iznosa potraživanja.”.

2. U tački 5. stav 2, posle reči „Zakona” zarez i reči: „uvećan za 2,5 procentnih poena, pri čemu Narodna banka Srbije ovaj iznos može povećati ako utvrdi da, uzimajući u obzir poslovni model i rizični profil banke – on ne bi bio dovoljan za pokriće njenih gubitaka, odnosno ne bi bio dovoljan za rešavanje ili otklanjanje prepreka za restrukturiranje banke, ako je to potrebno” – brišu se.

U stavu 3, reči: „Narodna banka Srbije ovaj iznos može uvećati za 2,5 procentnih poena” zamenjuju se rečima: „Narodna banka Srbije ovaj iznos može uvećati najviše za iznos zahteva za kombinovanim zaštitnim slojem kapitala koji je primenljiv na tu banku, u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke”.

3. U tački 10, posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Subordinirane i druge obaveze koje su kao instrumenti kapitala već uključene u obračun osnovnog ili dopunskog kapitala banke u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke, isključuju se iz kvalifikovanih podobnih i ukupnih obaveza banke u iznosu koji je uključen u obračun kapitala.”.

4. U tački 11, posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Ako se banka nakon isteka roka iz stava 2. ove tačke ne uskladi sa minimalnim zahtevom za kapitalom utvrđenim rešenjem iz stava 1. ove tačke, Narodna banka Srbije donosi rešenje u skladu sa članom 128đ Zakona.”.

5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print