Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.07.2018.

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o načinu i uslovima ostvarivanja prava na penzijsko i invalidsko osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja supružnika oficira, odnosno podoficira ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)


Na osnovu člana 72b Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 101/10 − dr. zakon, 10/15, 88/15 − US i 36/18) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US, 44/14 i 30/18 − dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU
o izmeni i dopuni Uredbe o načinu i uslovima ostvarivanja prava na penzijsko i invalidsko osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja supružnika oficira, odnosno podoficira

Član 1.

U Uredbi o načinu i uslovima ostvarivanja prava na penzijsko i invalidsko osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja supružnika oficira, odnosno podoficira („Službeni glasnik RS”, broj 99/15) u članu 6. reči: „isplaćene u prethodnom mesecu” brišu se.

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Naknada iz stava 1. ovog člana obračunava se od 1. do 5. u mesecu za prethodni mesec i određuje se u pripadajućem procentu prema poslednjem objavljenom podatku nadležnog organa za poslove statistike o prosečnoj zaradi bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji u periodu obračuna.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od obračuna naknada zbog prestanka zaposlenja supružnika oficira, odnosno podoficira za avgust 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print