Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)

Objavljeno: 07.09.2023.


Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – US, 86/19, 62/21, 125/22 i 138/22), posle člana 80v dodaje se član 80g koji glasi:

„Član 80g

Izuzetno od člana 80. ovog zakona, penzija se počev od penzije za mesec oktobar 2023. godine usklađuje za 5,5%.

Usklađeni iznos penzije iz stava 1. ovog člana predstavlja osnov za dalje usklađivanje penzije u skladu sa članom 80. ovog zakona.”

Član 2.

„U članu 109. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

U slučaju smrti korisnika prava, iznosi penzije, odnosno novčane naknade pripadaju do poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik umro.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Dosadašnji st. 4–6. koji postaju st. 5–7. menjaju se i glase:

„Banka je obavezna da iznose penzije, odnosno novčane naknade koji su isplaćeni nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik umro, vrati Fondu na njegov zahtev, odnosno ne može iz tih iznosa namirivati svoja potraživanja koja ima prema korisniku prava.

Banka odgovara za nastalu štetu ako ne postupi na način utvrđen u stavu 5. ovog člana.

Odredbe st. 5. i 6. ovog člana primenjuju se i na poverioca kome su uplaćena sredstva nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik umro, po osnovu realizacije obustave od penzije, odnosno novčane naknade.”

Član 3.

U članu 111. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, porodična penzija ostvarena po smrti korisnika penzije, isplaćuje se najranije od prvog dana narednog meseca po isteku meseca u kome je nastupila smrt korisnika.”

Član 4.

U članu 171. stav 2. broj: „0,10ˮ zamenjuje se brojem: „0,15ˮ.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba čl. 2, 3. i 4. ovog zakona koje se primenjuju od 1. januara 2024. godine.