Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
24.12.2019.

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI
("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)


Član 1.

U Zakonu o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07, 5/09 i 95/18 – dr. zakon), posle člana 3. dodaje se član 3a, koji glasi:

„Član 3a

Svrstavanje robe u Carinsku tarifu predstavlja određivanje tarifnog stava za tu robu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Odluke o svrstavanju koje je doneo Komitet za harmonizovani sistem (Harmonized System Committee), a koje je kao klasifikaciona mišljenja u skladu sa članom 8. stav 2. Međunarodne konvencije o harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, br. 6/87 i 14/91 i „Službeni list SRJ”, broj 2/97) potvrdila Svetska carinska organizacija, obavezne su za primenu.

Odluke o svrstavanju objavljene u „Službenom listu Evropske unije” („Official Journal of the European Union”) obavezne su za primenu.

Odluke o svrstavanju iz st. 2. i 3. ovog člana, koje su do sada donete i koje budu donete, objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.”.

Član 2.

Posle člana 4b dodaje se član 4v, koji glasi:

„Član 4v

U Carinskoj tarifi, u Glavi 87, reči:

„8701 90 11 00

- - - - do 18 kW

KD

15”,

zamenjuju se rečima:

„ - - - - ne preko 18 kW:

8701 90 11 10

- - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),

u nesastavljenom stanju

KD

1

8701 90 11 90

- - - - - ostali

KD

15”,

reči:

„8701 90 25 00

- - - - preko 37 kW do 59 kW

KD

15”,

zamenjuju se rečima:

„ - - - - preko 37 kW , ali ne preko 59 kW:

8701 90 25 10

- - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),

u nesastavljenom stanju

KD

1

8701 90 25 90

- - - - - ostali

KD

15”,

reči:

„8701 90 31 00

- - - - preko 59 kW do 75 kW

KD

15”,

zamenjuju se rečima:

„ - - - - preko 59 kW , ali ne preko 75 kW:

8701 90 31 10

- - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),

u nesastavljenom stanju

KD

1

8701 90 31 90

- - - - - ostali

KD

15”,

reči:

„8701 90 35 00

- - - - preko 75 kW do 90 kW

KD

15”,

zamenjuju se rečima:

„ - - - - preko 75 kW , ali ne preko 90 kW:

8701 90 35 10

- - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),

u nesastavljenom stanju

KD

1

8701 90 35 90

- - - - - ostali

KD

15” i

reči:

„8701 90 39 00

- - - - preko 90 kW

KD

15”,

zamenjuju se rečima:

„ - - - - preko 90 kW:

8701 90 39 10

- - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),

u nesastavljenom stanju

KD

1

8701 90 39 90

- - - - - ostali

KD

15”.

Član 3.

Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje da važi član 282. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, broj 95/18).

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim člana 2. koji počinje da se primenjuje protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu.Zakon o Carinskoj tarifi


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print