Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
23.06.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA VINARSKOG REGISTRA, KAO I O OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U VINARSKI REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)


Na osnovu člana 18. stav 6. Zakona o vinu („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 93/12) i člana 17. stav 4. i člana 24. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja vinarskog registra, kao i o obrascu zahteva za upis u vinarski registar

Član 1.

U Pravilniku o sadržini i načinu vođenja Vinarskog registra, kao i o obrascu zahteva za upis u Binarski registar („Službeni glasnik RS”, broj 67/11), u članu 2. tač. 1) i 3) brišu se.

U tački 5) reč: „proizvodna” zamenjuje se rečju: „tržišna”, a posle reči: „kalendarske godine” dodaju se reči: „(u daljem tekstu: vinska godina)”.

U tački 6) reč: „proizvodnu” briše se, a reči: „10. novembra” zamenjuju se rečima: „31. decembra”.

U tački 7) reč: „proizvodnu” briše se.

Član 2.

U članu 6. stav 1. reči: „i izdaje izvod iz Registra sa upisanim vinima i drugim proizvodima” brišu se.

Član 3.

U članu 7. stav 2. posle reči: „Zakonom o vinu” zapeta i reči: „o čemu se izdaje novi izvod iz Registra” brišu se.

U stavu 3. broj: „10” zamenjuje se brojem: „30”.

Stav 4. briše se.

Član 4.

U članu 9. stav 2. reči: „područnoj jedinici Ministarstva prema sedištu proizvođača” zamenjuju se rečima: „Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Beograd, Nemanjina 22–26”.

Član 5.

U članu 10. tačka 3) menja se i glasi:

„3) dokumentacija kojom se potvrđuje vlasništvo, zakup, odnosno korišćenje objekata, odnosno prostorija za proizvodnju vina;”.

Tačka 4) briše se.

Dodaje se stav 2. koji glasi:

„Ako podnosilac zahteva ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tačka 1) ovog člana, Ministarstvo po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak”.

Član 6.

Obrazac VV2 – Zahtev za upis u Vinarski registar koji je odštampan uz Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Vinarskog registra, kao i o obrascu zahteva za upis u Binarski registar („Službeni glasnik RS”, broj 67/11), zamenjuje se novim Obrascem VV2 – Zahtev za upis u Vinarski registar, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print