Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
02.12.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)


Na osnovu člana 12. stav 2. i člana 33. stav 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara

Član 1.

U Pravilniku o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara (,,Službeni glasnik RS”, broj 60/15), u članu 3. stav 3. tačka 1) reči: „uverenje o državljanstvu Republike Srbije ne starije od šest meseci” zamenjuju se rečima: „fotokopija lične karte, odnosno izvod iz elektronskog čitača biometrijske lične karte”.

U stavu 3. tačka 3) briše se.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print