Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu

("Sl. glasnik RS", br. 75/2023)

Objavljeno: 06.09.2023.


Član 1.

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 138/22), član 1. menja se i glasi:

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se iz Registra može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".

Član 8.

U članu 9. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Pored povećanja plata iz stava 1. ovog člana, za zaposlene u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, ustanovama učeničkog i studentskog standarda i predškolskim ustanovama, za negovateljice u ustanovama socijalne zaštite i medicinske tehničare i stomatološke tehničare, osim za zaposlene u vojnozdravstvenim ustanovama, plate će se uvećati za 5,5% počev od plate za septembar 2023. godine.”.

Član 9.

U članu 10. stav 1. posle alineje 4. dodaje se nova alineja 5, koja glasi:

„– za medicinske tehničare i stomatološke tehničare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija utvrđuje se, počev od plate za januar 2023. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 29.389,14 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za septembar 2023. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 31.005,54 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;”.

U dosadašnjoj alineji 6. koja postaje alineja 7, reči: „alineja 4. i 5.” zamenjuju se rečima: „alineja 4-6.”.

U dosadašnjoj alineji 12. koja postaje alineja 13, reči: „alinejama 1–9.” zamenjuju se rečima: „alinejama 1–10.”.

Dosadašnje al. 5–12. postaju al. 6–13.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.