Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.02.2023.

Zakon o izmenama Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije
("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)


Član 1.

U Zakonu o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), u članu 13. tačka 1) reči: „Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva” zamenjuju se rečima: „Vrhovnog suda, Vrhovnog javnog tužilaštva, Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva”.

U tački 2) reči: „predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužioca” zamenjuju se rečima: „predsednika Vrhovnog suda, Vrhovnog javnog tužioca, predsednika Visokog saveta sudstva, predsednika Visokog saveta tužilaštva”.

U tački 4) reči: „Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva” zamenjuju se rečima: „Vrhovnog suda, Vrhovnog javnog tužilaštva, Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva”.

Član 2.

U članu 15. tačka 5) reči: „predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Republički javni tužilac” zamenjuju se rečima: „predsednik Vrhovnog suda, Vrhovni javni tužilac, predsednik Visokog saveta sudstva, predsednik Visokog saveta tužilaštva”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print