Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
11.08.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAČINU OBRAČUNA NAKNADA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)


NNa osnovu člana 23. stav 8. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS”, br. 85/05 i 31/11) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o načinu obračuna naknada društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

1. U Odluci o načinu obračuna naknada društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom („Službeni glasnik RS”, broj 60/11), u tački 3. stav 1, reči: „koji ne može biti viši od 3% te uplate” zamenjuju se rečima: „koji utvrdi društvo za upravljanje fondom”.

2. U tački 4. stav 1, reči: „viši od 2% godišnje” zamenjuju se rečima: „viši od 1,25% godišnje”.

3. Naknade iz tač. 1. i 2. ove odluke primenjuju se od 1. januara 2018. godine, a društva za upravljanje fondom dužna su da izmene svoje tarife u skladu sa odredbama ove odluke, da te izmene objave na svojoj internet prezentaciji i da obaveštenje o tome dostave Narodnoj banci Srbije, a u slučaju da se izmenama tarife povećavaju naknade – i članovima fonda, odnosno obveznicima uplate na koje se to povećanje odnosi, i to najkasnije 1. decembra 2017. godine.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print