Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.05.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)


Na osnovu člana 57. stav 3. Zakona o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS”, broj 41/09),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o kvalitetu hrane za životinje

Član 1.

U Pravilniku o kvalitetu hrane za životinje („Službeni glasnik RS”, br. 4/10, 113/12, 27/14, 25/15 i 39/16), u članu 79. Tabela 39 – Jedinjenja kobalta menja se i glasi:

„Tabela 39

Jedinjenja kobalta

Kategorija Funkcionalna grupa Aditiv Kod Vrste ili kategorije životinja Minimalni sadržaj Maksimalan
sadržaj
Ostali uslovi Vremensko ograničenje za stavljanje aditiva u promet
Sadržaj elementa kobalta u mg / kg potpune smeše sa sadržajem vlage od 12%
3 b Cobalt-Co, cobalt carbonate,
Kobalt-Co, kobalt karbonat, sa sadržajem kobalta od minimum 46%.
3b 302 Preživari sa razvijenim predželucem, konji, zečevi, glodari, biljojedi, reptili i sisari iz zoološkog vrta. 1
(ukupno)
Bez vremenskog ograničenja
3 b Cobalt-Co,
Acetate tetrahydrate
Kobalt-Co, acetat, tetrahidrat sa sadžajem kobalta od minimum 23%.
Analitička metoda:
1) za identifikaciju acetata u aditivima:
Monografija Evropske Farmakopeje 01/2008:20301;
2) za kristalografsku identifikaciju aditiva:
Difrakcija X zracima;
3) za određivanje ukupnog kobalta u aditivima, predsmešama i hrani za životinje i hranivima:
EN 15510 indukovana kuplovana plazma – Atomska emisiona spektrometrije optička (ICP-AES) ili CEN/TS 15621: indukovana kuplovana plazma – Atomska emisiona spektrometrije (ICP-AES) posle razaranja pod pritiskom;
4) za određivanje veličine čestice:
Distribucija: ISO 13320.
3b 301 Preživari sa razvijenim predželucem, konji, zečevi, glodari, biljojedi, reptili i sisari iz zoološkog vrta. 1
(ukupno)
Aditiv treba da se dodaje u hranu za životinje preko predsmeša.
Zaštita pri upotrebi: zaštitna odeća, naočare i rukavice su obavezne pri rukovanju ovim aditivom.
Kod deklarisanja aditiva i predsmeša na etiketi navesti:
– sadrži kobalt;
– preporučuje se da se ograniči suplementacija sa kobaltom na 0,3 mg/kg u potpunoj hrani (u ovome kontekstu, treba uzeti u obzir rizik za nedostatak kobalta zbog lokalnih uslova i specifičnosti sastava ishrane).
15. jun 2023. godine
3 b Cobalt-Co, carbonas hydroxide monohydrate
Kobalt-Co,
kobalt ugljeno hidrat monohidrat
kobalt ugljeno hidrat monohidrat sa sadržajem kobalta od 50%.
Analitička metoda:
1) za identifikaciju ugljenika u aditivu:
Evropska farmakopeja monografija 01/2008:20301
2) za kristalografsku karakterizaciju aditiva:
Difrakcija X zracima;
3) za identifikaciju ukupnog kobalta u aditivima, predsmešama, hrani za životinje i hranivima:
EN 15510 indukovana kuplovana plazma – Atomska emisiona spektrometrije optička (ICP-AES) ili
CEN/TS 15621: indukovana kuplovana plazma – Atomska emisiona spektrometrije (ICP-AES) posle razaranja pod pritiskom;
4) za određivanje veličine čestice:
Distribucija: ISO 13320.
3b303 Preživari sa razvijenim predželucem, konji, zečevi, glodari, biljojedi, reptili i sisari iz zoološkog vrta. 1
(ukupno)
Aditiv treba da se dodaje u hranu za životinje preko predsmeša.
Zaštita pri upotrebi: zaštitna odeća, naočare i rukavice su obavezne pri rukovanju ovim aditivom.
Kod deklarisanja aditiva i predsmeša na etiketi navesti:
– sadrži kobalt;
– preporučuje se da se ograniči suplementacija sa kobaltom na 0,3 mg/kg u potpunoj hrani (u ovom kontekstu, treba uzeti u obzir rizik za nedostatak kobalta zbog lokalnih uslova i specifičnosti sastava ishrane).
15. jul 2023. godine
3 b Coated granulated cobalt carbonate
Granulisan kobalt karbonat
Kobalt karbonat sa sadržajem kobalta od 1–5%.
Analitička metoda:
1) za identifikaciju ugljenika u aditivu:
Evropska farmakopeja monografija 01/2008: 20301;
2) za kristalografsku karakterizaciju aditiva:
Difrakcija X zracima;
3) za identifikaciju ukupnog kobalta u aditivima, predsmeša, hrani za životinje i hranivima:
EN 15510 indukovana kuplovana plazma – Atomska emisija spektrometrije optička (ICP-AES) ili CEN/TS 15621: indukovana kuplovana plazma – Atomska emisija spektrometrije (ICP-AES) posle razaranja pod pritiskom;
4) za određivanje veličine čestice:
Distribucija: ISO 13320.
3b304 Preživari sa razvijenim predželucem, konji, zečevi, glodari, biljojedi, reptili i sisari iz zoološkog vrta. 1
(ukupno)
Aditiv treba da se dodaje u hranu za životinje preko predsmeša.
Zaštita pri upotrebi: zaštitna odeća, naočare i rukavice su obavezne pri rukovanju ovim aditivom.
Kod deklarisanja aditiva i predsmeša na etiketi navesti:
– sadrži kobalt;
– preporučuje se da se ograniči suplementacija sa kobaltom na 0,3 mg/kg u potpunoj hrani (u ovom kontekstu, treba uzeti u obzir rizik za nedostatak kobalta zbog lokalnih uslova i specifičnosti sastava ishrane).
15. jul 2023. godine
3 b Cobalt sulphate, heptahydrate
Kobalt sulfat, heptahidrat
Sa sadržajem kobalta od minimum 20%.
Analitička metoda:
1) za identifikaciju ugljenika u aditivu:
Evropska farmakopeja monografija 01/2008:20301;
2) za kristalografsku karakterizaciju aditiva:
Difrakcija X zracima;
3) za identifikaciju ukupnog kobalta u aditivima, predsmeša, hrani za životinje i hranivima:
EN 15510 indukovana kuplovana plazma – Atomska emisija spektrometrije optička (ICP-AES) ili CEN/TS 15621: indukovana kuplovana plazma – Atomska emisija spektrometrije (ICP-AES) posle razaranja pod pritiskom;
4) za određivanje veličine čestice:
Distribucija: ISO 13320.
3b305 Preživari sa razvijenim predželucem, konji, zečevi, glodari, biljojedi, reptili i sisari iz zoološkog vrta. 1
(ukupno)
Aditiv treba da se dodaje u hranu za životinje preko predsmeša.
Zaštita pri upotrebi: zaštitna odeća, naočare i rukavice su obavezne pri rukovanju ovim aditivom.
Kod deklarisanja aditiva i predsmeša na etiketi navesti:
– sadrži kobalt;
– preporučuje se da se ograniči suplementacija sa kobaltom na 0,3 mg/kg u potpunoj hrani (u ovom kontekstu, treba uzeti u obzir rizik za nedostatak kobalta zbog lokalnih uslova i specifičnosti sastava ishrane).
15. jul 2023. godine

Član 2.

Član 89. menja se i glasi:

„Član 89.

Dopuštena sredstva sa kokcidiostatskim i histomonostatskim dejstvom koja se mogu dodavati u smeše ili predsmeše data su u Tabeli 45 – Kokcidiostatisi i histomonostatici.

Tabela 45

Kokcidiostatici i histomnostatici

Kate-gorija Ime Aditiv i trad.ime Kompozicija i hemijska formula i opis Kod Vrsta i kategorija životinje Upotrebljivo u starosti do Min.sadržaj Maksimalan sadržaj Ostali uslovi Maksimalan ostatak rezidua u relevantnim namirnicama životinjskog porekla Vremensko ograničenje za stavljanje aditiva u promet
mg aktivne supstance/kg potpune smeše sa sadržajem vlage od 12%
5 Eli Lilly and Company Limited Monensin sodium, Monenzin natrijum (Elancoban G100 – Elancoban 100 – Elancogran 100 – Elancoban G200 – Elancoban 200) Sastav aditiva: C36H61O11Na Monensin A: ne manje od 90% Monensin: A+ B: ne manje od 95% E 757 Pilići za tov 100 125 Zabranjena upotreba jedan dan pre klanja. U uputstvu za upotrebu naznačiti: „Opasno za konje. Ovaj aditiv sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana.” – 25 µg Monensin natrijuma/kg sveže kože i masti – 8 µg Monensin natrijuma/kg sveže jetre, svežih bubrega i muskulature 30. maj 2018. godine
5 Zoetis Belgium SA Robenidin hydrochloride 66 g/kg Robenidin hidrohlorid (Robenz 66G) Sastav aditiva: Robenidin hidrohlorid: 66 g/kg Lignosulfonate: 40 g/kg Calcium sulfate dehydrate: 894 g/kg; Robenidin hidrohlorid C15H13Cl2N5HCL E 758 Pilići za tov ćurke – – 30 30 36 36 Zabranjena upotreba pet dana pre klanja. – 800 µg Robenidin hidrohlorida/kg sveže jetre – 350 µg Robenidin hydrochloride/kg svežih bubrega – 200 µg Robenidin hydrochloride/kg muskulature – 1300 µg Robenidin hydrochloride/kg sveže kože /masti – 400 µg Robenidin hidrohlorida/kg sveže jetre – 200 µg Robenidin hydrochloride/kg svežih bubrega – 200 µg Robenidin hydrochloride/kg muskulature – 400 µg Robenidin hydrochloride/kg sveže kože/masti 30. maj 2018. godine
5 Zoetis Belgium SA Lasalocid A sodium 15 g/100 g Lasalocid A natrijum 15 g/100 g Avatec 15% cc Sastav aditiva: Lasalocid A sodium: 15g/100g aktivna supstanca: C34H53O8Na E 763 Pilići za tov pilići za odgoj za nosilje 16 nedelja 75 75 125 125 Zabranjena upotreba pet dana pre klanja. U uputstvu za upotrebu naznačiti: „Ovaj aditiv sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci može biti kontraindikovana.” – 20 µg Lasalocid A sodium/kg muskulature – 100 µg Lasalocid A/kg sveže kože/masti – 100 µg Lasalocid A/kg svežih bubrega – 50 µg Lasalocid A/kg svežih bubrega – 150 µg Lasalocid A/kg jaja 30. maj 2018. godine
5 Zoetis Belgium SA Lasalocid A sodium 15 g/100 g Lasalocid A natrijum 15 g/100 g Avatec 150 G Sastav aditiva: Lasalocid A sodium 15g/100g aktivna supstanca: C34H53O8Na Analitička metoda: reverzna – faza tečne hromatografije (HPLC) sa spektrofluorometrijskim detektorom (Uredba (EC) No 152/2009) 5 1 763 Ćurke 16 nedelja 75 125 Zabranjena upotreba pet dana pre klanja. U uputstvu za upotrebu naznačiti: „Ovaj aditiv sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci može biti kontraindikovana.” 26. oktobar 2020. godine
5 Huvepharm NV Halofuginone 6 g/kg Halofuginon 6 g/kg (Stenorol) Sastav aditiva: Halofuginone hydrobromide: 6 g/kg Želatin: 13,2 g/kg Skrob: 19,2 g/kg Šećer: 21,6 g/kg Kalcijum karbonat: 940 g/kg Aktivne supstance: Halofuginon hidrobromid, C16H17BrClN3O3, HBr DL-trans-7-bromo-6-hlor-3-(3-(3- hidroksi-2-piperid) acetonil) kvinazolin-4(3H)-1 hidrobromid, CAS number: 64924-67-0 Nečistoće: Cis-izomer halofuginon: < 1,5% E 764 Pilići za tov Ćurke 30. maj 2018. godine
5 Eli Lilly and Company Limited Narasin 100 g/kg Narazin 100 g/kg (Monteban, Monteban G 100) Sastav aditiva: Narasin: 100 g aktivnosti/kg sojino ulje ili mineralno ulje: 10–30 g/kg; vermikulit: 0–20 g/kg sojin trop ili pirinčane ljuske dovoljne količine 1 kg Aktivna supstanca: Narasin C43H72O11 CAS broj: 55134-13-9 polieter monokarboksilan kiselina dobijena od Streptomyces aureofaciens (NRRL 8092), u obliku granula; Narasin A aktivnost: 90% E 765 Pilići za tov 60 70 U uputstvu za upotrebu naznačiti: „Opasno za sve vrste kopitara, ćurki i kuniće. Ova hrana za životinje sadrži jonofor: istovremena upotreba sa određenim lekovitim supstancama (npr. tiamulinom) može biti kontraindikovana.” – 50 μg Narazina/kg za sva vlažna tkiva pilića za tov 30. maj 2018. godine
5 Huvepharma NV Salinomycin sodium 120 g/kg Salinomicin natrijum 120 g/kg Sacox 120 Sastav aditiva: Salnomycin sodium 120 g/kg aktivna supstanca: C42H69O11Na E 766 Pilići za odgoj za nosilje 12 nedelja 50 50 U uputstvu za upotrebu naznačiti: „Opasno za konje i ćurke. Ovaj aditiv sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana.” 30. maj 2018. godine
5 Huvepharm NV Salinomicin sodium 120 g/kg Salinomicin natrijum 120 g/kg Sacox 120 Sastav aditiva: Salnomycin sodium 120 g/kg aktivna supstanca: C42H69O11Na E 766 Pilići za tov 60 70 Zabranjena upotreba jedan dan pre klanja. U uputstvu za upotrebu naznačiti: „Opasno za konje i ćurke. Ovaj aditiv sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana.” 5 μg Salinomycin sodium /kg za sva vlažna tkiva 30. maj 2018. godine
5 Huvepharm EOOD Bulgaria Salinomicin sodium 120 g/kg Salinomicin natrijum 120 g/kg Huvesal 120G Sastav aditiva: Salnomycin sodium 120 g/kg aktivna supstanca: C42H69O11Na E 766 Pilići tov 60 70 Zabranjena upotreba tri dana pre klanja. U uputstvu za upotrebu naznačiti: „Opasno za konje i ćurke. Ovaj aditiv sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana.” 5 μg Salinomycin sodium /kg za sva vlažna tkiva 30. maj 2018. godine
5 Zoetis Belgium SA Maduramicin ammonium alpha 1 g/100 g Maduramicin amonijum alfa 1 g/100 g Cygro 1% Sastav aditiva: Maduramicin ammonium alpha 1 g/100 g aktivna supstanca: C47H83O17N Carboxymethylcellulose natrijum: 20 g/kg kalcijum sulfat dihidrat: 970 g/kg CAS broj: 84878-61-5 Monoamonijumova so proizvodi se fermentacijom vrsta Actinomadura yumaensis NRRL 12515: ≥ 90%; srodna zagađenja: Maduramicin ammonium β: ≤ 1% Analitička metoda: 1) za određivanje maduramicin amonij alfa u dodatku hrani za životinje, predsmešama i hrani za životinje: tečna hromatografija visoke delotvornosti obratne faze (HPLC) uz korištenje postkolumne derivatizacije s vanilinom i detekcijom kod 520 nm – EN 15781:2009 2) za određivanje rezidua maduramicin amonij alfa u jetri i mišićima: tečna hromatografija visoke delotvornosti obratne faze (HPLC) povezano s tandem masenom spektrometrijom 5 1 770 Pilići za tov - 5 6 Zabranjena upotreba tri dana pre klanja. U uputstvu za upotrebu naznačiti: „Opasno za konje. Maduramycin ammonium ne sme da se meša sa drugim kokcidiostaticima. Ovaj aditiv sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana.” Za bezbednost: zaštititi organe za disanje, tokom rukovanja obavezna upotreba naočara i rukavica. Nosilac odobrenja treba da planira sprovođenje monitoringa otpornosti na Eimeria spp posle njegove upotrebe. – 150 μg maduramycin ammonium/kg sveže jetre, kože i masti – 100 μg maduramycin ammonium/kg svežih bubrega – 30 μg maduramycin ammonium/kg svežeg tkiva 10. maj 2021. godine
5 Zoetis Belgium SA Maduramicin ammonium alpha Maduramicin amonijum alfa 1 g/100 g Cygro 1% Sastav aditiva: Maduramicin amonijum alfa 1 g/100 g aktivna supstanca: C47H83O17N E 770 Ćurke 16 nedelja 5 5 Zabranjena upotreba pet dana pre klanja. U uputstvu za upotrebu naznačiti: „Opasno za konje. Ovaj aditiv sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana.” 30. maj 2018. godine
5 Eli Lilly and Company Limited Diclazuril 0,5 g/100 g Clinacox 0,5% premix Diklazuril 0,5 g/100 g Klinakoks 0,5% premix Sastav aditiva: Dilazuril 0,5 g/100 g aktivna supstanca: C17H9Cl3N4O2. 5 1 771 Ćurke za tov 1 1 Aditiv treba da se inkorporira u potpunu smešu u obliku predsmeša. Dilazuril ne sme da se meša sa drugim kokcidiostaticima. Za bezbednost: zaštititi disajne organe, naočare i rukavice treba da se upotrebe tokom rukovanja. Program monitoringa na bakterije i Eimeria spp. planira se i izvršava od strane nosioca dozvole. – 1500 µg Dilazuril-a /kg sveže jetre – 1000 µg Dilazuril-a /kg svežih bubrega – 500 µg Dilazuril-a /kg svežeg mišićnog tkiva – 500 µg Dilazuril-a /kg sveže kože/masti 16. septembar 2021. godine
5 Eli Lilly and Company Limited Diclazuril 0,5 g/100 g Clinacox 0,5% premix Diklazuril 0,5 g/100 g Klinakoks 0,5% premix Sastav aditiva: Dilazuril 0,5 g/100 g aktivna supstanca: C17H9Cl3N4O2 Analitička metoda: (1) za određivanje diklazurila u hrani za životinje: reverzno fazna tečna hromatografija visokih performansi (HPLC) uz upotrebu ultraljubičaste detekcije pri 280 nm (Uredba (EZ) br. 152/2009) 2) za određivanje diklazurila u tkivima živine: HPLC sa spektrometrom mase sa trostrukim kvadrupolom (MS/MS) upotrebom jednog prekurzora i dva produktivna jona 5 1 771 Pilići za tov 1 1 Aditiv treba da se inkorporira u potpunu smešu u obliku predsmeša. Diklazuril ne sme da se meša sa drugim kokcidiostaticima. Za bezbednost: zaštititi disajne organe, naočare i rukavice treba da se upotrebe tokom rukovanja. Program monitoringa na bakterije i Eimeria spp. planira se i izvršava od strane nosioca dozvole. – 1500 µg Dilazuril-a /kg sveže jetre – 1000 µg Dilazuril-a /kg svežih bubrega – 500 µg Dilazuril-a /kg svežeg mišićnog tkiva – 500 µg Dilazuril-a /kg sveže kože/masti 23. decembar 2020. godine
5 Eli Lilly and Company Limited Diclazuril 0,5 g/100 g Clinacox 0,5% premix Diklazuril 0,5 g/100 g Klinakoks 0,5% premix Sastav aditiva: Dilazuril 0,5 g/100 g aktivna supstanca: C17H9Cl3N4O2 Analitička metoda: 1) za određivanje diklazurila u hrani za životinje: reverzno fazna tečna hromatografija visokih performansi (HPLC) uz upoztrebu ultraljubičaste detekcije pri 280 nm (Uredba (EZ) br. 152/2009) 2) za određivanje diklazurila u tkivima živine: HPLC sa spektrometrom mase sa trostrukim kvadrupolom (MS/MS) upotrebom jednog prekurzora i dva produktivna jona E 771 Zečevi 1 1 Zabranjena upotreba jedan dan pre klanja. Aditiv treba da se inkorporira u potpunu smešu u obliku predsmeša. Diklazuril ne sme da se meša sa drugim kokcidiostaticima. Za bezbednost: zaštititi disajne organe, naočare i rukavice treba da se upotrebe tokom rukovanja. Program monitoringa na bakterije i Eimeria spp. planira se i izvršava od strane nosioca dozvole. – 2500 µg Dilazuril-a /kg sveže jetre – 1000 µg Dilazuril-a /kg svežih bubrega – 150 µg Dilazuril-a /kg svežeg mišićnog tkiva – 300 µg Dilazuril-a /kg sveže kože/masti 24. oktobar 2018. godine
5 Eli Lilly and Company Ltd Narazin 80 g aktivnosti/kg Narazin Nikarbazin 80 g/kg Nikarbazin (Maxiban G160) Sastav aditiva: Narazin: 80 g aktivnosti/kg Nikarbazin: 80 g/kg (odnos 1:1) biljno ili mineralno ulje: 10–30 g/kg vermikulit: 0–20 g/kg; Mikroindikator crveni: 11 g/kg; krupica kukuruznih klipova ili pirinčane ljuske: qs 1 kg aktivna supstanca: 1) Narazin, C43H72O11 CAS broj: 55134–13–9 Polietar monokarboksilna kiselina dobijena od Streptomyces aureofaciens (NRRL 8092), u granulama Narazin A aktivnosti: ≥ 85% 2) Nikarbazin, C19H18N6O6. CAS broj: 330–95–0 ekvimolekularni 1,3–bis (4–nitrofenil) uree i 4,6 dimetilpirimidina–2–ol, u granulama Pripadajuće nečistoć: p–nitroanilin: ≤ 0,3% Analitička metoda: 1) za određivanje narazina: tečna hromatografija visoke efikasnosti s reverznom fazom (HPLC) upotreba postkolonske derivatizacije s vanilinom i detekcije pri 520 nm – ISO 14183:2005;2) za određivanja nikarbazina: metod tečne hromatografije visoke efikasnosti ultraljubičasta detekcija (HPLC–UV) sa spektrometrijom (LC–MS/MS) 5 1 772 Pilići za tov 40 mg narazina 40 mg nikarbazina 50 mg narazina 50 mg nikarbazina U uputstvu za upotrebu naznačiti: „Opasno za kopitare, ćurke i kuniće. Ova hrana za životinje sadrži jonofor: istovremeno korišćenje sa određenim lekovima može biti kontraindikativno.” Aditivi se upotrebljava u smeši u vidu predsmeše. Pripravak narazin i nikarbazina ne sme se mešati sa ostalim kokcidiostaticima. Program monitoringa nakon stavljanja na tržište o otpornosti bakterija i Eimeria spp. planira da sprovodi nosilac odobrenja. Od 28. oktobra 2013. godine količina p–nitroanilina iznosi ≤ 0,1%. Za bezbednost: kod rukovanja koristi se zaštita za disajne organe. – 50 μg narazina/kg za svežu jetru, mišiće, bubreg i kožu/mast – 15000μg dinitrokarbanilida (DNC)/kg sveže jetre – 6 000 μg DNC/kg svežeg bubrega – 4 000 μg DNC/kg za sveže mišiće i svežu kožu/mast 28. oktobar 2020. godine
5 Huvepharma NV Diklazuril 0,5 g/100 g (coxiril) Diklazuril 0,5 g/100 g (Koksiril ) 0,5% Sastav aditiva: Diklazuril 0,5 g/100 g aktivna supstanca: C17H9Cl3N4O2 Analitička metoda: 1) za određivanje diklazurila u hrani za životinje: reverzno fazna tečna hromatografija visokih performansi (HPLC) uz UV detekciju pri 280 nm (Uredba (EZ) br. 152/2009) 2) za određivanje diklazurila u tkivima živine: HPLC sa spektrometrom mase sa trostrukim kvadrupolom (MS/MS) upotrebom jednog prekurzora i dva produktivna jona 5 1 775 Pilići za tov; ćurke za tov i priplod; biserke za tov i priplod 0,8 1,2 Aditiv treba da se inkorporira u potpunu smešu u obliku predsmeša. Diklazuril ne sme da se meša sa drugim kokcidiostaticima. Za bezbednost: zaštititi disajne organe, naočare i rukavice treba da se upotrebe tokom rukovanja. Program monitoringa na bakterije i Eimeria spp. planira se i izvršava od strane nosioca dozvole. – 1500 µg Diklazuril–a /kg sveže jetre – 1000 µg Diklazuril–a /kg svežih bubrega – 500 µg Diklazuril–a /kg svežeg mišićnog tkiva – 500 µg Diklazuril–a /kg sveže kože/masti 4. februar 2025. godine
5 Huvepharma NV Diklazuril 0,5 g/100 g (coxiril) Diklazuril 0,5 g/100 g (Koksiril ) 0,5% Sastav aditiva: Diklazuril 0,5 g/100 g aktivna supstanca: C17H9Cl3N4O2 Analitička metoda: 1) za određivanje diklazurila u hrani za životinje: reverzno fazna tečna hromatografija visokih performansi (HPLC) uz UV detekciju pri 280 nm (Uredba (EZ) br. 152/2009) 2) za određivanje diklazurila u tkivima živine: HPLC sa spektrometrom mase sa trostrukim kvadrupolom (MS/MS) upotrebom jednog prekurzora i dva produktivna jona 5 1 775 Zečevi 1 1 Aditiv treba da se inkorporira u potpunu smešu u obliku predsmeša. Diklazuril ne sme da se meša sa drugim kokcidiostaticima. Zabranjena je upotreba dva dana pre klanja Za bezbednost: zaštititi disajne organe, naočare i rukavice treba da se upotrebe tokom rukovanja. Program monitoringa na bakterije i Eimeria spp. planira se i izvršava od strane nosioca dozvole. – 2500 µg Diklazuril–a /kg sveže jetre – 1000 µg Diklazuril–a /kg svežih bubrega – 150 µg Diklazuril–a /kg svežeg mišićnog tkiva – 300 µg Diklazuril–a /kg sveže kože/masti 10. septembar 2025. godine
5 Huvepharma NV Belgium Monensin sodium Monenzin natrijum (Coxidin) Sastav aditiva: tehnička supstanca Monenzin natrijum koja odgovara aktivnosti monenzina: 25%; Perlit: 15–20%; pšenične mekinje: 55–60% aktivna supstanca: C36H61O11Na Natrijumova so polietera monokarbonske kiseline dobijena od Streptomyces cinnamonensis 28682, LMG S–19095 u obliku praha Monenzin A: ne manje od 90% Monenzin: A + B: ne manje od 95% Monenzin C 0,2–0,3% Analitička metoda: 1) metoda za određivanje aktivne supstance: visokih performansi (HPLC) sa postkolonskom derivatizacijom i UV detekcijom (λ = 520 nm) 5 1 701 Pilići za tov i ćurke – 16 nedelja 100 60 125 100 Zabranjena upotreba jednan dan pre klanja. Kokcidiostatik treba da se umeša u hranu u vidu predsmeše. Maksimalna dozvoljena doza monenzin natrijuma u dopunskim smešama – 625 mg/kg za tovne piliće; – 500 mg/kg za ćurke. Monenzin natrijum ne sme da se meša sa drugim kokcidiostaticima. Naznačiti u uputstvu za upotrebu: „Opasno za konje. Ovaj aditiv sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana.” Za bezbednost: nositi zaštitno odelo, rukavice i zaštiti oči i lice. U slučaju nedovoljne ventilacije u objektu obezbediti respiratornu opremu. – 25 µg Monenzin natrijuma/kg sveže kože/masti – 8 µg Monenzin natrijuma/kg sveže jetre, svežih bubrega i muskulature 30. maj 2018. godine
5 Huvepharma NV Belgium Monensin sodium Monenzin natrijum (Coxidin) Sastav aditiva: tehnička supstanca Monenzin natrijum koja odgovara aktivnosti monenzina: 25%; Perlit: 15–20% Kalcijum karbonat: 100% aktivna supstanca: C36H61O11Na Natrijumova so polietera monokarbonske kiseline dobijena od Streptomyces cinnamonensis 28682, LMG S–19095 u obliku praha Monenzin A: ne manje od 90% Monenzin: A + B: ne manje od 95% Monenzin C 0,2–0,3% Analitička metoda: 1) metoda za određivanje aktivne supstance: visokih performansi (HPLC) sa postkolonskom derivatizacijom i UV detekcijom (λ = 520 nm) 5 1 701 Pilići za odgoj i koke nosilje – 16 nedelja 100 125 Zabranjena upotreba jednan dan pre klanja. Kokcidiostatik treba da se umeša u hranu u vidu predsmeše. Maksimalna dozvoljena doza monenzin natrijuma u dopunskim smešama – 625 mg/kg za tovne piliće; – 500 mg/kg za ćurke. Monenzin natrijum ne sme da se meša sa drugim kokcidiostaticima. Naznačiti u uputstvu za upotrebu: „Opasno za konje. Ovaj aditiv sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana.” Za bezbednost: nositi zaštitno odelo, rukavice i zaštiti oči i lice. U slučaju nedovoljne ventilacije u objektu obezbediti respiratornu opremu. Program monitoringa na bakterije i Eimeria spp. planira se i izvršava od strane nosioca dozvole. – 25 µg Monenzin natrijuma/kg sveže kože/masti – 8 µg Monenzin natrijuma/kg sveže jetre, svežih bubrega i muskulature 9. mart 2022. godine
5 Fish corp. 2000 feed Maduramicin 1 g/100 g Ammonium 1 g/100 g Cokcimax Feed Sastav aditiva: Maduramicin Ammonium 1 g/100 g aktivna supstanca: C47H83O17N Pilići za tov ćurke za tov – 16 nedelja 500 500 Zabranjena upotreba pet dan pre klanja. U uputstvu za upotrebu naznačiti: „Opasno za konje. Ovaj aditiv sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana.” Program monitoringa na bakterije i Eimeria spp. planira se i izvršava od strane nosioca dozvole. 30. maj 2018. godine
5 DOO VETMEDIC BEOGRAD Diklakoiks 5 mg/g Diclazuril 5 mg/g Sastav aditiva: Diclazuril 5 mg/g Pilići za tov pilići za odgoj za koke nosilje ćurke 16 nedelja 12 nedelja 200 200 200 Zabranjena upotreba pet dan pre klanja. Aditiv treba da se inkorporira u potpunu smešu u obliku predsmeša. Diklazuril ne sme da se meša sa drugim kokcidiostaticima. Za bezbednost: zaštititi disajne organe, naočare i rukavice treba da se upotrebe tokom rukovanja. Program monitoringa na bakterije i Eimeria spp. planira se i izvršava od strane nosioca dozvole. 30. maj 2018. godine

Član 3.

U članu 99. u Tabeli 52 – Štetne materije u hrani za životinje, pod nazivom: „DOZVOLJENI ADITIVI ZA HRANU ZA ŽIVOTINjE U NECILJNOM HRANIVU KOJE PRATI OSTATKE KOJI SE NE MOGU IZBEĆI” kokcidiostatik pod rednim brojem 4. Lasalocid A natrijum menja se i glasi:

„DOZVOLJENI ADITIVI ZA HRANU ZA ŽIVOTINjE U NECILJNOM HRANIVU KOJE PRATI OSTATKE KOJI SE NE MOGU IZBEĆI
Kokcidiostatik Najveća dozvoljena količina izražena u mg/kg (ppm), kada je udeo vlage u hrani za životinje, preračunat na 12%
4. Lasalocid A natrijum Hraniva 1,25
Smeše (dopunske i potpune) za:
– pse, telad, kuniće, kopitare, životinje za proizvodnju mleka, svu živinu koja služi za proizvodnju jaja, ćurke (> 16 nedelja) i piliće koji se uzgajaju za nošenje (> 16 nedelja) 1,25
– piliće za tov, piliće koji se uzgajaju za nošenje (< 16 nedelja) i ćurke (<16 nedelja) u periodu pre klanja u kome je upotreba lasalocid A natrijuma zabranjena (povlači se hrana za životinje) 1,25
Fazane, biserke, prepelice i jarebice (osim nosilja ovih ptica) zabranjena je upotreba Lasalocida A natrijuma (povlačenje hrane za životinje) za period pre klanja 1,25
– druge vrste životinja 3,75
Predsmeše za hranu za životinje u kojoj nije odobrena upotreba lasalocid A natrijuma (2)”

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print