Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.12.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)


Na osnovu člana 55. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),
Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 27. decembra 2016. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Član 1.

U Pravilniku o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 88/12, 41/13, 63/13, 91/13, 36/14, 80/15 i 114/15) članu 6. stav 1. menja se i glasi:

„Osiguranim licima koja obavljaju hemodijalizu u kućnim uslovima, utvrđuje se naknada troškova za utrošenu električnu energiju i vodu u ukupnom iznosu od 278,82 dinara, od čega 237,31 dinar za električnu energiju i 41,51 dinar za vodu, za jednu hemodijalizu”.

Član 2.

Po dobijanju saglasnosti ministra nadležnog za poslove zdravlja ovaj pravilnik objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print