Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.12.2021.

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine
("Sl. glasnik RS", br. 129/2021)


Član 1.

U Zakonu o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 104/09 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon i 104/09 – dr. zakon), u članu 6. tačka 4) briše se.

Član 2.

U članu 7. stav 1. posle zagrade dodaju se reči: „utvrđivanje da li postoji povreda prava na računarske programe (softver) i baze podatakaˮ i zapeta.

Član 3.

Član 11. briše se.

Član 4.

Danom početka primene ovog zakona ministarstvo nadležno za poslove trgovine, turizma i telekomunikacija preuzima od Ministarstva finansija – Poreske uprave softversko rešenje za identifikaciju nelegalnih softvera i baza podataka sa korisničkim uputstvom.

Potraživanja poreskih obveznika – kontrolisanih subjekata nastala u žalbenom ili sudskom postupku po aktima donetim do dana početka primene ovog zakona u postupku u kom se primenjuje zakon kojim se uređuju posebna ovlašćenja radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, izvršava Ministarstvo finansija – Poreska uprava iz svog budžeta.

Sve predmete primljene do dana početka primene ovog zakona, kao i postupke utvrđivanja povrede prava intelektualne svojine, uključujući povredu prava na računarske programe (softver) i baze podataka, započete do dana početka primene ovog zakona, okončaće Ministarstvo finansija – Poreska uprava.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print