Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata

("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)

Objavljeno: 27.07.2023.


Član 1.

U Zakonu o ozakonjenju objekata („Službeni glasnik RS”, br. 96/15, 83/18, 81/20 – US i 1/23 – US), u članu 39. posle stava 2. dodaju se st. 3–5, koji glase:

„Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, kao i kada nezakonito izgrađeni stambeni objekti nisu privremeno priključeni na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju bez obzira na vreme izgradnje, mogu biti privremeno priključeni na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju, u roku i na način propisan ovim zakonom.

Priključenje iz stava 3. ovog člana moguće je isključivo za vlasnike porodičnih stambenih objekata i vlasnike posebnih delova objekta – stanova, koji su izgradnjom ili kupovinom objekata ili posebnih delova objekta – stanova trajno rešavali svoje stambeno pitanje.

Vlada bliže uređuje način, uslove i postupak za priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata iz st. 3. i 4. ovog člana.”.

Član 2.

U članu 41. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Izuzetno, odredbe st. 2. i 3. ovog člana, neće se primenjivati u slučaju propisanom u članu 39. st. 3–5. ovog zakona.”.

Član 3.

Podzakonski akt iz člana 1. ovog zakona (član 39. stav 5. Zakona) biće donet u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Zahtev za privremeno priključenje iz člana 1. ovog zakona (član 39. Zakona), podnosi se nadležnom organu za poslove ozakonjenja u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz člana 1. ovog zakona (član 39. stav 5. Zakona).

Po isteku roka iz stava 2. ovog člana, neće biti moguće podnošenje zahteva za privremeno priključenje.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.