Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
05.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ZAHTEVIMA ZA PRIMENU PROTOKOLA ZA PRENOS PORUKA O LETU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)


Na osnovu čl. 239. i 265. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon),
Direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o zahtevima za primenu protokola za prenos poruka o letu

Član 1.

U Pravilniku o zahtevima za primenu protokola za prenos poruka o letu („Službeni glasnik RS”, broj 54/12), u Prilogu 1, u članu 5. stav 2. reči: „u Aneksu I ove uredbe”, zamenjuju se rečima: „u Aneksu IV ove uredbe”.

U stavu 3. reči: „iz člana 1. stav 2(a) ove uredbe” zamenjuju se rečima: „iz člana 1. stav 2(b) ove uredbe”.

Član 2.

U Prilogu 1, u članu 8. stav 2. reči: „u članu 2. stav 1. ove uredbe” zamenjuju se rečima: „u članu 1. stav 2. ove uredbe”.

U stavu 3. reči: „u članu 2. stav 1. ove uredbe” zamenjuju se rečima: „u članu 1. stav 2. ove uredbe”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print