Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Registrujte se u Registru pružalaca
računovodstvenih usluga uz podršku
Paragrafa


Na osnovu Sporazuma o saradnji potpisanog sa Komorom ovlašćenih revizora (dalje: Komora), Paragrafovi pretplatnici kao i drugi zainteresovani, moći će da izvrše upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, uz podršku kompanije Paragraf.

ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 - dalje: Zakon) predviđeno je da će Registar pružalaca računovodstvenih usluga (dalje: Registar) početi sa radom 1. januara 2021. Rok za upis u Registar, svih pravnih lica i preduzetnika koji imaju registrovanu pretežnu šifru delatnosti za obavljanje računovodstvenih usluga ističe. 1. januara 2023.

Posledica toga je da počev od 1. januara 2023. samo pravna lica i preduzetnici koji budu upisani u Registar, moći će da pružaju računovodstvene usluge, odnosno vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje za druge pravne subjekte.

Kako bismo našim pretplatnicima i drugim zainteresovanim stranama olakšali proceduru upisa u Registar, u saradnji sa Komorom kreirali smo web obrazce za podnošenje Zahteva za upis u Registar, koji se, popunjeni sa ostalom potrebnom dokumentacijom, mogu slati direktno Komori na adresu Makedonska 35/5, Beograd, ili posredstvom kompanije Paragraf koja će pružiti punu podršku da Zahtev bude kompletan i ispravno popunjen.

Web obrasci za podnošenje Zahteva za upis u Registar


Detaljne uslove i procedure za upis u Registar pogledajte na sledećim tabovima:


FORMA I SADRŽINA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

Na osnovu člana 18. stav 16. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 73/19), generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora je doneo PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA, KAO I NAKNADI ZA IZDAVANJE DOZVOLE kojim se propisuju forma i sadržina zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknada za izdavanje dozvole.

Pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi Komori ovlašćenih revizora Zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga na .


Nakon što popunite obrazac isti možete sačuvati na vačem računaru i kasnije ga štampati po potrebi.

Obrazac 1 se može popuniti i sačuvati i u

Obrazac 1 je takođe dostupan i na

Prateća dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga (član 3. Pravilnika):

1) dokaz (rešenje, izvod i sl. Agencije za privredne registre) da ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga;

2) dokaz da osnivač, odnosno stvarni vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno ukoliko je osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica fizičko lice da nije pravnosnažno osuđeno za krivična dela iz člana 18. stav 6. tačka 2) Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 73/19):

  1. za pravno lice - Izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda;
  2. za fizičko lice - Izvod iz kaznene evidencije MUP-a;

3) dokaz da ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (International Federaton of Accountants – IFAC):

  1. potvrda podnosioca zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, koja sadrži podatke o imenu i prezimenu tog lica i o datumu zaključenja ugovora o radu na neodređeno vreme;
  2. kopija akta (potvrda, diploma, uverenje, sertifikat, licenca i sl.) kojim se dokazuje da zaposleni ima stečeno profesionalno zvanje u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (International Federaton of Accountants – IFAC).

4) podatke o stvarnim vlasnicima koji su navedeni u Obrascu 1;

5) podatke o saradnicima u smislu člana 18. Zakona koji su navedeni u Obrascu 1.

Izuzetno, društvo za reviziju koja ima dozvolu za obavljanje revizije izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, podnosi zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga na Obrascu 1, bez dostavljanja dokaza iz stava 1. ovog člana.

Pravno lice, odnosno preduzetnik uz zahtev prilaže i dokaz o plaćenoj naknadi za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga u iznosu utvrđenim članom 4. ovog pravilnika.

Dokaze iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana Komora pribavlja po službenoj dužnosti, osim ako se podnosilac zahteva izričito izjasni da će sam podneti te dokaze.

Ukoliko se podnosilac odluči da da dokaz iz tačke 2) ovog člana, odnosno dokaz o neosuđivanosti pribavi Komora po službenoj družnosti, popunjava i podnosi Komori .Nakon što popunite obrazac isti možete sačuvati na vašem računaru i kasnije ga štampati po potrebi.


Obrazac 2 se može popuniti i sačuvati i u


Obrazac 2 je takođe dostupan i na

USLOVI ZA UPIS U REGISTAR

Članom 18. Zakona o računovodstvu popisano je da u Registar može biti upisano pravno lice, odnosno preduzetnik koje ima dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga izdatu u skladu sa ovim zakonom (dalje: Dozvola).

Dozvolu pravnom licu izdaje rešenjem Komora i to pod sledećim uslovima:

1) ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga;

2) osnivač, odnosno stvarni vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno ukoliko je osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica fizičko lice da nije pravnosnažno osuđeno za krivična dela iz stava 6. tačka 2) člana 18. Zakona;

3) ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa.

Pravno lice koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, osnivač, odnosno stvarni vlasnik, kao i član organa upravljanja tog društva, ne može biti pravno lice, saradnik pravnog lica, niti pravno lice povezano s tim pravnim licem u skladu sa zakonom, koje je osuđeno pravnosnažnom presudom za krivično delo, u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno fizičko lice koje je pravnosnažno osuđeno za krivična dela iz člana 16. stav 5. Zakona.

Izuzetno od navedenog, na zahtev društva za reviziju, Dozvola za upis u Registar izdaje se po službenoj dužnosti na osnovu rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje revizije koja je izdata u skladu sa Zakonom o reviziji.

Dozvolu preduzetniku izdaje rešenjem Komora i to pod sledećim uslovima:

1) ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga;

2) nije pravnosnažno osuđivan u smislu člana 16. stav 5. Zakona;

3) ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa ili sam preduzetnik ispunjava ovaj kriterijum.

Preduzetnik koji ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, kao ni saradnik preduzetnika, ne može biti lice koje je pravnosnažno osuđeno za krivična dela iz člana 16. stav 5. Zakona.

Pod saradnikom iz st. 3. i 7. člana 18. Zakona smatra se:

1) svako fizičko lice koje je na rukovodećem položaju kod pravnog lica u kojem je osnivač, vlasnik ili odgovorno lice pravnog lica koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga ili preduzetnik iz stava 6. ovog člana na rukovodećem položaju ili je stvarni vlasnik tog pravnog lica;

2) svako fizičko lice koje je stvarni vlasnik pravnog lica u kojem je osnivač, vlasnik ili odgovorno lice pravnog lica koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga ili preduzetnik iz stava 7.  Člana 18. Zakona na rukovodećem položaju;

3) svako fizičko lice koje sa osnivačem, vlasnikom i odgovornim licem pravnog lica koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga ili sa preduzetnikom iz stava 7. Člana 18. Zakona ima stvarno vlasništvo nad istim pravnim licem.

Fizičko lice ne može biti osnivač, odnosno stvarni vlasnik ili član organa upravljanja pravnog lica koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, odnosno ne može biti preduzetnik koji ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga i ako je teže povredilo ili ponovilo povredu propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane vršenja određenih delatnosti koje predstavljaju pretežnu delatnost privrednog subjekta za pružanje računovodstvenih usluga ili trajanja zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove koji predstavljaju pretežnu delatnost privrednog subjekta za pružanje računovodstvenih usluga, odnosno u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti, kod pravnog lica čija je pretežna delatnost pružanje računovodstvenih usluga.

Član organa upravljanja iz stava 2. tačka 2), stava 3. i stava 9. Člana 18. Zakona označava direktora, odnosno izvršnog direktora u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva.

Pravno lice koje podnosi zahtev za izdavanje Dozvole dužno je da dokaže identitet stvarnog vlasnika tog pravnog lica, na način i u smislu zakona kojim se uređuje centralna evidencija stvarnih vlasnika.

Zahtev za izdavanje Dozvole podnosi se Komori.

Rešenja iz st. 2. i 6. Člana 18. Zakona su konačna. Protiv rešenja može se pokrenuti upravni spor.

U postupku odlučivanja primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, osim ukoliko ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Komora je dužna da po službenoj dužnosti, bez odlaganja dostavi Agenciji primerak rešenja o izdavanju dozvole, radi upisa u Registar.

Formu i sadržinu zahteva za izdavanje dozvole iz stava 12. Člana 18. Zakona, kao i naknadu za izdavanje dozvole propisuje Komora, uz prethodnu saglasnost Ministarstva, koje pre davanja saglasnosti pribavlja mišljenje Nacionalne komisije za računovodstvo. Shodno navdenom, Komora je objavila PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA, KAO I NAKNADI ZA IZDAVANJE DOZVOLE.

Komora najmanje dva puta godišnje izveštava Nacionalnu komisiju za računovodstvo i Ministarstvo finansija o pitanjima koja se odnose na izdavanje i oduzimanje dozvola za pružanje računovodstvenih usluga.

Pravna lica, odnosno preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost pružanja računovodstvenih usluga dužni su da obaveštavaju Agenciju o promenama svih činjenica i okolnosti na osnovu kojih su upisani u Registar, u roku od osam dana od dana nastanka promena.

Ako se iz opravdanih razloga ne može pribaviti dokaz o neosuđivanosti iz st. 3. i 7. Člana 18. Zakona, lice iz st. 1. i 8. Člana 18. Zakona može dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nije osuđivano. Komora može u bilo kom trenutku zatražiti od lica iz st. 1. i 8. Člana 18. Zakona da dostave dokaze o neosuđivanosti ili neposredno od nadležnog organa zatraži te dokaze.

Komora radi provere ispunjenosti propisanih uslova za davanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga može da u svakom trenutku pribavi podatke o osuđivanosti, odnosno neosuđivanosti lica iz st. 3. i 7. člana 18. Zakona u vezi s kojima se proverava ispunjenost tih uslova i njihovih saradnika iz kaznene evidencije koja se vodi u skladu sa zakonom.

ODUZIMANJE DOZVOLE I BRISANJE IZ REGISTRA

Shodni članu 19. Zakona, pravnom licu, odnosno preduzetniku rešenjem se oduzima dozvola za pružanje računovodstvenih usluga, ako:

 

1) prestane da ispunjava uslove za izdavanje dozvole iz člana 18. Zakona;

 

2) je dozvola iz člana 18. Zakona izdata na osnovu neistinitih podataka;

 

3) donese odluku o prestanku obavljanja ove delatnosti ili prestane da postoji kao pravno lice, odnosno preduzetnik u skladu sa zakonom;

 

4) postupa suprotno propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma - na obrazloženi predlog organa nadležnog za sprovođenje propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

 

Rešenje o oduzimanju dozvole donosi Komora.

 

Rešenje o oduzimanju dozvole je konačno. Protiv rešenja može se pokrenuti upravni spor.

 

U postupku odlučivanja primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, osim ukoliko ovim zakonom nije drukčije uređeno.

 

Komora je dužna da po službenoj dužnosti, bez odlaganja dostavi Agenciji primerak rešenja o oduzimanju dozvole iz stava 2. Člana 19. Zakona, radi brisanja iz Registra.

NAČIN VOĐENJA I SADRŽINI REGISTRA PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

Na osnovu člana 17. stav 6. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 73/19), na predlog Agencije za privredne registre, Ministar finansija je doneo PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI REGISTRA PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020) kojim se bliže uređuje način vođenja i sadržina Registra pružalaca računovodstvenih usluga (dalje: Registar), upis podataka u Registar, javno objavljivanje podataka iz Registra, kao i obaveštavanje Komore ovlašćenih revizora (dalje: Komora) i izveštavanje Nacionalne komisije za računovodstvo (dalje: Nacionalna komisija).

 

Komora po službenoj dužnosti, bez odlaganja dostavlja Agenciji rešenje o davanju, odnosno oduzimanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, putem posebne aplikacije Agencije uspostavljene za potrebe dostavljanja podataka i dokumenata radi upisa u Registar dalje: posebna aplikacija Agencije), u elektronskom obliku.

 

Dostavljanje rešenja vrši se na način da uz to rešenje, ovlašćeno lice Komore u posebnu aplikaciju Agencije unosi broj i datum rešenja, osnovne podatke o pružaocu računovodstvenih usluga, ovlašćenom računovođi i o povezanim pravnim licima u formi posebnog pregleda, a zatim sve zajedno potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

 

Agencija, po službenoj dužnosti vrši upis, odnosno brisanje pružaoca računovodstvenih usluga iz Registra, najkasnije narednog dana od dana prijema rešenja od strane Komore.

 

Pružalac računovodstvenih usluga je dužan da obavesti Agenciju o promeni podataka koji se vode u Registru u roku od osam dana od dana nastanka promene, podnošenjem zahteva za promenu podataka u Registru na obrascu propisanom od strane Registratora saglasno članu 10b Zakona o Agenciji za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 55/04, 111/09 i 99/11).

 

Zahtev za promenu podataka iz člana 7. Pravilnika, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom lica ovlašćenog za zastupanje pružaoca računovodstvenih usluga, dostavlja se Agenciji u elektronskom obliku, putem posebne aplikacije Agencije.

 

U slučaju da pružalac računovodstvenih usluga zahtev za promenu podataka ne dostavi u skladu sa navedenim, Registar posebnim dopisom obaveštava tog pružaoca da zahtev nije dostavljen u propisanom obliku i pismeni otpravak dopisa mu dostavlja poštom na registrovanu adresu.

 

Izuzetno, zahtev za brisanje podatka o ovlašćenom računovođi može da podnese i taj računovođa shodno čl. 7. i 8. Pravilnika, ako mu je prestao radni odnos kod pružaoca računovodstvenih usluga.

 

Uz zahtev podnose se dokazi o prestanku radnog odnosa kod pružaoca računovodstvenih usluga.

 

Dokaze Agencija pribavlja po službenoj dužnosti od Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, osim kada se podnosilac zahteva izričito izjasni da će sam podneti dokaze.

NAKNADA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPIS U REGISTAR

PRAVILNIKOM O FORMI I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA, KAO I NAKNADI ZA IZDAVANJE DOZVOLE propisane su sledeće naknade:


Naknada za podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga plaća se Komori u iznosu od:

 

1)  24.000,00 dinara za pravna lica;

2)  17.000,00 dinara za preduzetnike.

 

Naknada za podnošenje zahteva za oduzimanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga plaća se Komori u iznosu od:

 

1)            8.000,00 dinara za pravna lica;

2)            6.000,00 dinara za preduzetnike.

 

Naknada za podnošenje zahteva za stručno mišljenje u vezi sa primenom ovog pravilnika na zahtev registrovanog pružaoca računovodstvenih usluga u vezi izmene okolnosti i činjenica koje se odnose na pružaoce računovodstvenih usluga, plaća se Komori u iznosu od:

 

1)            3.000,00 dinara za pravna lica;

2)            2.500,00 dinara za preduzetnike.

 

Broj računa za uplatu naknade, kao i instrukcije za plaćanje naknade dostupne su na internet stranici Komore https://www.kor.rs/obrasci/instrukcije_za_placanje.pdf.

 

 

3. NOVEMBAR 2020.

BESPLATNI VEBINAR ZA PRETPLATNIKE na temu uslova i načina sticanja zvanja iz revizije koje se može koristiti za ispunjenje uslova iz člana 18. Zakona o računovodstvu:


  • Kako da se pripremite na vreme za polaganje ispita?
  • Koji su uslovi za polaganje ispita i sticanje zvanja?
  • Literatura za polaganje ispita
  • Priznavanje prethodno položenih ispita
  • I još mnogo drugih važnih informacija