Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
18.08.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU ZELENOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)


Na osnovu člana 64. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11,68/12 – US, 72/12, 7/14 – USi 44/14), a u vezi sa članom 90.Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – US i 14/16),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o osnivanju Zelenog fonda Republike Srbije

1. U Odluci o osnivanju Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 91/16), u tač. 1, 6. i 7. reči: ,,Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „Ministarstvo zaštite životne sredine” u odgovarajućem padežu.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print