Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.03.2018.

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)


ZAKON
o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije

Član 1.

U Zakonu o državljanstvu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 90/07), u članu 48. posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

„Ovlašćeno lice u smislu propisa o matičnim knjigama može izdati uverenje o državljanstvu Republike Srbije iz evidencije iz stava 2. ovog člana, bez obzira na mesto upisa u evidencije o državljanima Republike Srbije.

Obrasce uverenja o državljanstvu Republike Srbije tehnički izrađuje i štampa Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 2.

Posle člana 49. dodaju se čl. 49a i 49b koji glase:

„Član 49a

Podaci iz evidencije o državljanima Republike Srbije iz člana 48. stav 2. ovog zakona vode se i čuvaju u jedinstvenoj evidenciji, u elektronskom obliku i na sredstvima za automatsku obradu podataka, u skladu sa ovim zakonom i propisima o matičnim knjigama.

Evidencija o državljanima Republike Srbije iz člana 48. stav 2. ovog zakona, koja se vodi na sredstvima za elektronsku obradu, skladištenje i čuvanje podataka je jedinstvena i sadrži sledeće podatke: ime, prezime, prethodna imena i prezimena, pol, datum, mesto i opštinu rođenja, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, boravak u inostranstvu, prethodno državljanstvo, osnov upisa činjenice državljanstva, datum donošenja i uručenja i broj rešenja o sticanju i prestanku državljanstva Republike Srbije, datum sticanja odnosno prestanka državljanstva Republike Srbije, jedinstveni matični broj građana za oba roditelja, odnosno staratelja, imena i prezimena oba roditelja, odnosno staratelja, prethodna imena i prezimena oba roditelja, odnosno staratelja i državljanstvo oba roditelja, odnosno staratelja.

Evidencija o državljanima Republike Srbije čuva se trajno.

Član 49b

Nadležni organ je obavezan da drugim korisnicima dostavi podatke iz jedinstvenog registra samo ako su zakonom ovlašćeni da koriste te podatke ili na zahtev, odnosno uz saglasnost lica na koje se ti podaci odnose.”.

Član 3.

U državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike ranije SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koji na dan 31. decembra 2016. godine i na dan podnošenja zahteva ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji.

Zahtev za sticanje državljanstva može se podneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 4.

Uspostavljanje i vođenje evidencije o državljanima Republike Srbije u elektronskom obliku obezbediće se najkasnije do 30. juna 2018. godine.

Jedinstvena evidencija o državljanima Republike Srbije uspostavlja se na osnovu podataka iz člana 48. stav 2. Zakona o državljanstvu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 90/07).

Član 5.

Izdavanje uverenja na obrascu koji štampa Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider otpočeće od 1. januara 2019. godine.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print