Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
03.03.2020.

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU
("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)


Član 1.

U Zakonu o parničnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 49/13 – US, 74/13 – US, 55/14 i 87/18), u članu 355. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„U uvodu presude obavezno se navode i jedinstveni matični broj građana stranke koja je fizičko lice, matični broj stranke koja je pravno lice, a ako je stranka Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, naznačava se i direktan korisnik budžetskih sredstava zbog čijeg rada je nastalo potraživanje, kao i jedinstveni broj korisnika javnih sredstava koji pripada tom direktnom korisniku budžetskih sredstava. Za stranku koja je indirektni korisnik budžetskih sredstava navodi se jedinstveni broj korisnika javnih sredstava koji mu pripada, a ukoliko ga nema, navodi se njegov matični broj. Navedene podatke sud po službenoj dužnosti pribavlja od nadležnog organa.”

Dosadašnji st. 3–6. postaju st. 4–7.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o parničnom postupku


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print