Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.02.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „SLUŽBENI GLASNIK” BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)


Na osnovu člana 5. stav 1, a u vezi sa članom 79. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

Član 1.

U Odluci o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 77/16), u članu 8. stav 1. tačka 5) reči: „promene pravne forme Javnog preduzeća i” brišu se.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„O promeni pravne forme odlučuje Osnivač.”

Član 2.

U članu 23. stav 1. tačka 7) reči: „promeni pravne forme Javnog preduzeća i” brišu se.

Tačka 8) menja se i glasi:

„8) donosi odluku o ulaganju kapitala Javnog preduzeća;”.

U tački 20) tačka se zamenjuje tačkom zapetom.

Posle tačke 20) dodaje se tačka 21) koja glasi:

„21) predlaže Osnivaču donošenje odluke o promeni pravne forme Javnog preduzeća.”

Član 3.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print