Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.06.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018)


Član 1.

U Zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova („Službeni glasnik RS”, br. 125/04 i 104/09), u članu 2. stav 1. tačka 1) posle reči: „izmena i” dodaje se znak i reč: „/ili”, a reči: „ili primene” brišu se.

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

„1a) primene kolektivnog ugovora u celini ili njegovih pojedinih odredaba;”.

U tački 3) posle reči: „delovanje” dodaju se reči: „i ostvarivanje prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca”.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a) koja glasi:

„5a) utvrđivanja minimuma procesa rada, u skladu sa zakonom.”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Stranom u kolektivnom sporu smatraju se poslodavac, sindikat, ovlašćeni predstavnik zaposlenih, zaposleni, štrajkački odbor, osnivač za javna preduzeća, društva kapitala čiji je osnivač javno preduzeće, društva kapitala i javne službe čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.”.

Član 2.

U članu 3. stav 1. menja se i glasi:

„Individualnim radnim sporom (u daljem tekstu: individualni spor), u smislu ovog zakona, smatra se spor povodom:

1) otkaza ugovora o radu;

2) radnog vremena;

3) ostvarivanja prava na godišnji odmor;

4) isplate zarade/plate, naknade zarade/plate i minimalne zarade u skladu sa zakonom;

5) isplate naknade troškova za ishranu u toku rada, za dolazak i odlazak sa rada, regresa za korišćenje godišnjeg odmora i druge naknade troškova u skladu sa zakonom;

6) isplate otpremnine pri odlasku u penziju, jubilarne nagrade i drugih primanja u skladu sa zakonom;

7) diskriminacije i zlostavljanja na radu.”.

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 2. menja se i glasi:

„Stranom u individualnom sporu, u smislu ovog zakona, smatra se zaposleni i poslodavac, osim u slučaju iz stava 1. tačka 7) ovog člana, gde se strane u sporu određuju u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: strana u sporu).”.

Član 3.

U članu 4. stav 2. reč: „odlučuje” zamenjuje se rečju: „rešava”.

Član 4.

Naziv pododeljka 2) iznad člana 6. i član 6. menjaju se i glase:

„Načelo nezavisnosti i nepristrasnosti

Član 6.

Miritelj, odnosno arbitar je nezavisan u radu.

Miritelj, odnosno arbitar dužan je da u postupku mirnog rešavanja radnog spora postupa nepristrasno.”.

Član 5.

U članu 8. stav 1. tačka 6) reči: „postupcima mirnog rešavanja radnih sporova” zamenjuju se rečima: „individualnim i kolektivnim radnim sporovima”.

Član 6.

U članu 11. reč: „tri” zamenjuje se rečima: „pet radnih”.

Član 7.

U članu 12. stav 1. posle reči: „tri” dodaje se reč: „radna”.

U stavu 2. posle reči: „Agencije” dodaje se reč: „rešenjem”.

Član 8.

U članu 16. stav 4. reči: „i ime, prezime i adresu miritelja” zamenjuju se rečima: „ime i prezime miritelja”.

Član 9.

U članu 17. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

„3) pruža pomoć učesnicima radi sprečavanja nastanka spora.”.

Član 10.

U članu 18. reči: „tač. 1), 3) i 4)” menjaju se i glase: „tač. 1), 1a), 3), 4) i 5a)”.

Član 11.

U članu 19. posle reči: „tri” dodaje se reč: „radna”.

Član 12.

Naziv pododeljka 3) iznad člana 20. menja se i glasi:

„Postupak mirenja”.

Član 13.

Naziv pododeljka 4) iznad člana 21. briše se.

U članu 21. stav 1. iza reči: „tri” dodaje se reč: „radna”.

Član 14.

U članu 25. stav 1. menja se i glasi:

„Preporuka se sačinjava u pisanom obliku sa obrazloženjem.”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Ako Odbor ne donese preporuku iz člana 24. ovog zakona u roku od tri dana od dana zaključenja rasprave, miritelj može na zahtev jedne od strana u sporu da predloži preporuku.”.

Član 15.

U članu 26. stav 2. menja se i glasi:

„Strane u sporu mogu da zaključe sporazum o rešenju spora na osnovu preporuke iz člana 24. i člana 25. stav 3. ovog zakona ili nezavisno od iste.”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Ako je predmet spora kolektivni ugovor, sporazum postaje osnov za zaključivanje, izmene i/ili dopune kolektivnog ugovora.”.

Član 16.

U članu 27. stav 1. menja se i glasi:

„Strana u sporu koja ne postupi po preporuci iz člana 24. ovog zakona dužna je da bez odlaganja navede razloge za nepostupanje i dostavi ih miritelju.”.

U stavu 2. reč: „objavi” briše se, a reči: „neprihvatanje preporuke” zamenjuju se rečima: „nepostupanje po preporuci iz stava 1. ovog člana objavi”.

Član 17.

U članu 28. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Na zahtev strana u sporu Odbor može da odluči da se rok iz stava 1. ovog člana produži za narednih 30 dana.”.

Član 18.

Član 29. briše se.

Član 19.

U članu 30. stav 1. menja se i glasi:

„Individualni spor može da se rešava pred arbitrom u skladu sa ovim zakonom.”.

Član 20.

Iznad člana 31. dodaje se novi pododeljak koji glasi: „1) Postupak pred arbitrom”.

U članu 31. stav 1. posle reči: „tri” dodaje se reč: „radna”.

Dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Arbitar u toku postupka ukazuje stranama u sporu na mogućnost sporazumnog rešavanja spora.”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 21.

U članu 32. na kraju stava 1. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: „osim u sporovima povodom diskriminacije i zlostavljanja na radu.”.

Član 22.

Posle člana 33. dodaje se član 33a koji glasi:

„Član 33a

Strane u sporu mogu da angažuju sudskog veštaka.

Na sudskog veštaka shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o izuzeću arbitra.

Svaka od strana u sporu sama snosi troškove angažovanja sudskog veštaka.”.

Član 23.

Iznad člana 36. dodaju se novi pododeljak i čl. 35a i 35b koji glase:

„2) Okončanje postupka pred arbitrom

Član 35a

Postupak pred arbitrom okončava se donošenjem rešenja arbitra:

1) na osnovu sporazuma strana u sporu;

2) kojim arbitar odlučuje o predmetu spora;

3) ako je arbitražni postupak postao nemoguć;

4) o obustavi postupka u skladu sa ovim zakonom.

Rešenje iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana ima snagu izvršne isprave.

Član 35b

Izuzetno od člana 35a stav 1. tačka 2) spor povodom zlostavljanja i diskriminacije na radu okončava se rešenjem arbitra donetim na osnovu sporazuma strana u sporu.

Ukoliko ne postoji sporazum o rešenju spora iz stava 1. ovog člana, arbitar obustavlja postupak u skladu sa članom 35a stav 1. tačka 4) ovog zakona i o istoj pravnoj stvari može se voditi sudski postupak, u skladu sa zakonom.”.

Član 24.

U članu 36. stav 1. posle reči: „rešenje” dodaju se reči: „iz člana 35a ovog zakona”.

U stavu 4. posle reči: „u sporu,” dodaju se reči: „osim rešenja iz člana 35b stav 2. ovog zakona,”.

Član 25.

U članu 38. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti radnih odnosa;”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Odredba člana 38. stav 1. tačka 1) ovog člana, u pogledu državljanstva Republike Srbije, ne primenjuje se na državljane država članica Evropske unije, od pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.”.

Član 26.

U članu 39. stav 1. posle reči: „koji” dodaju se zapeta i reči: „u Službenom glasniku Republike Srbije,”.

Član 27.

U članu 40. stav 1. broj: „15” zamenjuje se brojem: „60”.

Član 28.

U članu 45. stav 2. u tački 10) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 11) koja glasi:

„11) ako ne postupa u skladu sa etičkim kodeksom.”.

Član 29.

U članu 46. stav 2. posle reči: „člana 45. stav 2. tač. 4–7)” dodaju se reči: „i 11)”.

Član 30.

U članu 49. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Miritelj i arbitar dužni su da se u postupku mirnog rešavanja radnih sporova pridržavaju etičkog kodeksa koji donosi ministar nadležan za poslove rada.”.

Član 31.

Posle člana 53. dodaje se član 53a koji glasi:

„Član 53a

Miritelj i arbitar imaju pravo na identifikacioni dokument.

Bliže uslove u pogledu izdavanja identifikacionog dokumenta propisuje ministar nadležan za poslove rada.”.

Član 32.

Član 54. stav 2. tačka 3) menja se i glasi:

„3) vrstu i predmet spora;”.

Član 33.

Podzakonski akti koji se donose u skladu sa odredbama ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 34.

Podzakonski propisi doneti na osnovu odredaba Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova („Službeni glasnik RS”, broj 125/04) ostaju na snazi do dana stupanja na snagu podzakonskih propisa donetih na osnovu ovog zakona, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 35.

Postupci mirnog rešavanja radnih sporova koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima koji važe do početka primene ovog zakona.

Član 36.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print