Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.04.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)


Član 1.

U Zakonu o strancima („Službeni glasnik RS”, broj 24/18), u članu 22. posle stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:

„(3) Stranac, kome je izdata viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja, ostvaruje pravo na zapošljavanje u skladu sa propisima koji uređuju zapošljavanje stranaca.

(4) Pre isteka roka važenja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, stranac podnosi zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja, ako njegovo poslovno angažovanje u Republici Srbiji traje duže od roka važenja vize za duži boravak.”.

Član 2.

U članu 29. stav (2) menja se i glasi:

„Pre izdavanja vize, diplomatsko-konzularno predstavništvo pribavlja prethodnu saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.”.

Član 3.

U članu 31. posle stava (5) dodaje se stav (6) koji glasi:

„(6) Stranac kome je izdata viza, dužan je da u Republici Srbiji boravi u skladu sa svrhom, odnosno u skladu sa osnovom zbog koje mu je viza izdata.”.

Član 4.

U članu 40. posle stava (3) dodaju se st. (4) i (5) koji glase:

„(4) Izuzetno od stava (1) ovog člana, nezavisno od osnova za odobrenje privremenog boravka, privremeni boravak može da se odobri određenim kategorijama stranaca.

(5) Kriterijumi za određivanje kategorija, kao i same kategorije iz stava (4) ovog člana utvrđuju se aktom Vlade.”.

Član 5.

U članu 41. stav (1) posle reči: „lično” dodaju se reči: „ili elektronskim putem”.

Stav (2) menja se i glasi:

„Stranac koji je zakonito ušao u Republiku Srbiju, a za ulazak mu nije potrebna viza, kao i stranac koji je u Republiku Srbiju ušao sa vizom za duži boravak, a u Republici Srbiji zakonito boravi, podnosi zahtev za privremeni boravak.”.

Posle stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

„(3) Zahtev za privremeni boravak u Republici Srbiji stranac može podneti elektronskim putem i iz inostranstva.”.

Dosadašnji st. (3)–(8) postaju st. (4)–(9).

Posle stava (9), dodaje se stav (10) koji glasi:

„(10) Bliže uslove za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.”.

Član 6.

Posle člana 41. dodaju se naziv iznad člana 41a i član 41a, koji glase:

„Objedinjeni zahtev za privremeni boravak i dozvolu za rad

Član 41a

(1) Zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranca sa zahtevom za dozvolu za rad stranac podnosi lično ili elektronskim putem nadležnom organu na propisanom obrascu.

(2) Za zahtev iz stava (1) ovog člana plaća se propisana taksa.

(3) Izgled i sadržinu obrasca iz stava (1) ovog člana, kao i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev, propisuju sporazumno ministar nadležan za unutrašnje poslove i ministar nadležan za poslove zapošljavanja.”.

Član 7.

U članu 43. stav (1) tačka 3) posle reči: „prijavu” dodaju se reči: „boravišta ili”.

Član 8.

U članu 46. stav (3) briše se.

Član 9.

U članu 55. stav (2) menja se i glasi:

„(2) Užom porodicom, u smislu ovog zakona, smatraju se supružnici, vanbračni partneri, njihova deca rođena u braku ili van braka, usvojena deca ili pastorčad do navršenih 18 godina života koja nisu zaključila brak, kao i roditelji, odnosno usvojitelji dece do navršenih 18 godina života koja nisu zaključila brak.”.

U stavu (3), tačka 1) reči: „srodnik po pravoj liniji” zamenjuju se rečima: „drugi srodnik”.

Član 10.

U članu 102. stav (3) posle reči: „diplomatski status,” dodaju se reči: „kao i članovima njegove porodice sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu”.

Posle stava (3) dodaju se st. (4) i (5) koji glase:

„(4) Posebna lična karta izdaje se kao diplomatska, službena, konzularna ili servisna lična karta.

(5) Diplomatska lična karta izdaje se diplomatskom agentu i članovima njegove porodice, službena lična karta izdaje se članu administrativno-tehničkog osoblja diplomatske ili konzularne ili druge misije i članovima njegove porodice, konzularna lična karta izdaje se konzularnom funkcioneru, servisna lična karta izdaje se strancu koji uživa određeni obim privilegija u skladu sa međunarodnim ugovorima.”.

Član 11.

U članu 103. stav (6) menja se i glasi:

„(6) Obrazac posebne lične karte sadrži sledeće podatke o strancu i to: prezime, ime, dan, mesec i godinu rođenja, pol, mesto i državu rođenja i zvanje nosioca u diplomatskoj misiji.”.

Posle stava (6) dodaju se st. (7)–(10) koji glase:

„(7) U obrazac posebne lične karte se unose i slike biometrijskih podataka stranca (fotografija i potpis), vrsta posebne lične karte, naziv i adresa diplomatske misije, registarski i serijski broj posebne lične karte, datum izdavanja, rok važenja, organ izdavanja i kontakt podaci, kao i klauzula o sudskom imunitetu u skladu sa međunarodnim ugovorima koji obavezuju Republiku Srbiju.

(8) Obrazac posebne lične karte štampa se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku, a podaci o prezimenu i imenu stranca, kao i mestu rođenja upisuju se onako kako su upisani u putnu ispravu stranca u transkripciji na engleskom jeziku; podaci o državi rođenja upisuju se troslovnom međunarodnom oznakom zemlje.

(9) Posebna lična karta izdaje se na osnovu zahteva za izdavanje posebne lične karte.

(10) Obrazac zahteva za izdavanje posebne lične karte sadrži: prezime i ime, datum, mesto i država rođenja, fotografiju, pol, državljanstvo, vrstu, broj i rok važenja putne isprave, datum prelaska državne granice, zvanje nosioca posebne lične karte u okviru strane diplomatske misije, naziv diplomatske misije, adresu boravka u Republici Srbiji, potpis podnosioca, datum podnošenja zahteva, pečat misije i ime i potpis šefa misije.”.

Član 12.

U članu 104. stav (7) menja se i glasi:

„(7) Izgled obrasca i postupak izdavanja lične karte za stranca i privremene lične karte propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove, a izgled obrasca zahteva za izdavanje posebne lične karte, izgled obrasca posebne lične karte, kao i postupak izdavanja posebne lične karte propisuje ministar nadležan za spoljne poslove.”.

Član 13.

U članu 115. stav (3) tačka 3) menja se i glasi:

„3) o izdatim posebnim ličnim kartama za strance (prezime i ime stranca, datum rođenja, mesto i država rođenja, fotografija, pol, državljanstvo, vrsta, broj i rok važenja putne isprave, datum prelaska državne granice, zvanje nosioca posebne lične karte u okviru strane diplomatske misije, naziv diplomatske misije, adresa boravka u Republici Srbiji, vrsta, registarski broj, serijski broj, datum izdavanja i rok važenja posebne lične karte za stranca).”.

Član 14.

U članu 122. stav (1), posle tačke 1) dodaje se nova tačka 1a) koja glasi:

„1a) boravi u Republici Srbiji suprotno svrsi, odnosno osnovu zbog koje mu je izdata viza (član 31. stav (6) ovog zakona);”.

U stavu (2) reči: „tač. 2)–4)” brišu se.

Član 15.

U članu 123. stav (1) tačka 2) briše se.

Član 16.

U članu 124. stav (1) reči: „i uredbu kojom se utvrđuje lista država za čije državljane je neophodno pribaviti prethodnu saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova za izdavanje vize iz člana 29. stav (2) ovog zakona” brišu se.

Stav (3) briše se.

Dosadašnji st. (4)–(6) postaju st. (3)–(5).

Član 17.

Vlada će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti uredbu kojom se utvrđuju kriterijumi za određivanje kategorija stranaca, kao i same kategorije stranaca iz člana 4. ovog zakona.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti propis o bližim uslovima za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem iz člana 5. stav (5) ovog zakona.

Ministar nadležan za spoljne poslove će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti propis o izgledu obrasca zahteva za izdavanje posebne lične karte iz člana 12. ovog zakona.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove i ministar nadležan za poslove zapošljavanja će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona sporazumno doneti propis kojim se uređuje izgled i sadržina obrasca iz člana 6. ovog zakona.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, izuzev odredaba čl. 1. i 5. koje počinju da se primenjuju od 1. januara 2020. godine i odredaba člana 6. koje počinju da se primenjuju od 1. decembra 2020. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print