Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.11.2016.

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU UPRAVLJAČKO-NADZORNOG ODBORA PROJEKTA REHABILITACIJE PUTEVA I UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)


Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), a u vezi sa članom 3. stav 3.01. tačka (f) Sporazuma o zajmu (Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 6/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Upravljačko-nadzornog odbora Projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

1. U Odluci o obrazovanju Upravljačko-nadzornog odbora Projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja („Službeni glasnik RS”, br. 33/15, 53/15 i 22/16), u tački 2. podtačka 3), alineja jedanaesta menja se i glasi:

– Vinka Milanović, savetnica potpredsednice Vlade;”

Posle alineje jedanaeste dodaje se alineja dvanaesta, koja glasi:

„– Milan Rakić, savetnik potpredsednice Vlade.”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print