Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.12.2022.

Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona
("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)


Član 1.

U Carinskom zakonu („Službeni glasnik RSˮ, br. 95/18, 91/19 – dr. zakon, 144/20 i 118/21), u članu 12. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 3, reči: „stava 3.ˮ zamenjuju se rečima: „stava 2.ˮ.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 4, reči: „stava 3.ˮ zamenjuju se rečima: „stava 2.ˮ.

Član 2.

Član 167. menja se i glasi:

„Član 167.

Ministar propisuje mere za proveru deklaracije, za ispitivanje i uzorkovanje robe i za rezultate provere.”.

Član 3.

Posle člana 264. dodaju se naziv iznad člana i član 264a, koji glase:

„Unošenje i iznošenje robe preko graničnih prelaza

Član 264a

Unošenje robe u carinsko područje Republike Srbije i iznošenje robe iz carinskog područja Republike Srbije dopušteno je samo preko graničnih prelaza:

1) koji su u skladu sa posebnim propisima određeni kao granični prelazi preko kojih se obavlja robni ili putnički promet, u skladu sa carinskim i drugim propisima;

2) u vreme kada su otvoreni za promet.

Unošenje i iznošenje robe koja podleže fitosanitarnoj, veterinarskoj i drugim propisanim kontrolama dozvoljeno je samo preko graničnih prelaza koji su posebnim propisima određeni za unošenje i iznošenje takve robe.ˮ.

Član 4.

U DELU JEDANAESTOM CARINSKI PREKRŠAJI, glava I Prekršaji i kazne menja se i glasi:

„I Prekršaji i kazne

Član 265.

Novčanom kaznom od jednostrukog do petostrukog iznosa vrednosti robe koja je predmet prekršaja kazniće se za prekršaj pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, a novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara do 150.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu, ako:

1) prikriva stvarnu nameru, cilj ili pravni osnov raspolaganja deklarisanom robom, prilažući neverodostojnu dokumentaciju pri deklarisanju robe, organizuje ili planira sprovođenje lažnih isporuka, primanja ili kretanja deklarisane robe ili posredno ili neposredno učestvuje u njima, posredno ili neposredno učestvuje u izradi neverodostojne carinske, poslovne, prevozne ili druge dokumentacije u vezi sa deklarisanom robom ili u korišćenju takve neverodostojne dokumentacije, neovlašćeno ili samovoljno koristi podatke drugih lica radi obavljanja ili stvaranja uslova za obavljanje prevarnih radnji, postupanja i raspolaganja deklarisanom robom, kao primaoca deklariše ili navede nepostojeće lice ili lice bez čijeg znanja i volje je korišćen njegov identitet ili njegovi podaci (član 12.);

2) ne prijavi na propisan način robu koju unosi u ili iznosi iz carinskog područja Republike Srbije (član 12. stav 1, čl. 112, 115. i 227, član 232. stav 3. i član 234.);

3) iznošenjem netačnih i neistinitih podataka ili na bilo koji drugi način navođenjem carinskog organa na pogrešan zaključak, stekne ili pokuša da stekne plaćanje dažbina u manjem iznosu, preferencijalni tarifni tretman, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, olakšicu u plaćanju uvoznih i drugih naknada, povraćaj ili otpust uvoznih ili izvoznih dažbina (član 12. stav 2.);

4) izuzme ispod carinskog nadzora stranu robu bez dozvole carinskog organa (član 118.);

5) stranu robu za koju su pri izlasku iz carinskog područja Republike Srbije okončane carinske formalnosti bez odlaganja ne iznese iz carinskog područja Republike Srbije (član 118. stav 4.);

6) unese u carinsko područje Republike Srbije ili iznese iz carinskog područja Republike Srbije robu koja podleže zabranama ili ograničenjima, sa namerom da izbegne mere carinskog nadzora i carinske kontrole, u suprotnosti sa propisima kojima se uređuje unošenje ili iznošenje takve robe ili bez odgovarajućih dokumenata (čl. 118. i 230.);

7) u carinsko područje Republike Srbije robu unese ili pokuša da unese na skriven način ili iz carinskog područja Republike Srbije robu iznese ili pokuša da iznese na skriven način (čl. 118. i 230.);

8) ne podnese deklaraciju za robu ili deo robe, ako se radi o robi komercijalne prirode ili o robi za koju su propisane zabrane ili ograničenja pri uvozu ili izvozu (član 139.);

9) suprotno zakonskim odredbama robu koja je bila oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina otuđi, da na korišćenje drugom licu, da u zalog, na pozajmicu ili kao obezbeđenje za izvršenje druge obaveze ili upotrebi u bilo koje druge svrhe, osim onih za koje je ta roba bila oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina, pre nego što se plate uvozne dažbine u punom iznosu (član 249.);

10) preko graničnog prelaza u vreme kada granični prelaz nije otvoren za promet ili izvan graničnog prelaza unese ili pokuša da unese robu u carinsko područje Republike Srbije ili ako preko graničnog prelaza u vreme kada granični prelaz nije otvoren za promet ili izvan graničnog prelaza iznese ili pokuša da iznese robu iz carinskog područja Republike Srbije (član 264a).

Primenom odredaba stava 1. ovog člana ne može se utvrditi novčana kazna u iznosu višem od najvišeg iznosa novčane kazne propisanog zakonom kojim se uređuju prekršaji.

Član 266.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se pravno lice, novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara do 500.000 dinara kazniće se preduzetnik, novčanom kaznom u iznosu od 15.000 dinara do 150.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice, ako:

1) na zahtev carinskog organa ne pruži tom organu sve neophodne isprave i informacije u odgovarajućem obliku ili ne pruži neophodnu pomoć za okončanje carinskih formalnosti ili carinskih kontrola (član 12. st. 1, 3. i 4. i član 35.);

2) podnese deklaraciju ili deklaraciju za privremeni smeštaj, deklaraciju za ponovni izvoz ili zahtev za izdavanje odobrenja ili neke druge odluke, sa netačnim ili nepotpunim podacima navedenim u deklaraciji ili sa netačnim podacima navedenim u zahtevu, osim u slučaju da takvi podaci nemaju nikakav uticaj na postupak po deklaraciji ili zahtevu, odnosno u slučaju da izmeni ili dopuni podatke u deklaraciji ili izmeni podatke u zahtevu, pre preduzimanja bilo koje radnje carinskog organa u vezi sa učinjenom radnjom ili propustom, odnosno pre otpočinjanja carinske kontrole (član 12. stav 2. tačka 1) i st. 3. i 4.);

3) neverodostojnu ili netačnu ili ispravu koja nije punovažna priloži uz deklaraciju, deklaraciju za privremeni smeštaj, deklaraciju za ponovni izvoz ili uz zahtev za izdavanje odobrenja ili druge odluke (član 12. stav 2. tačka 2) i stav 3.);

4) ne ispuni, ako je potrebno, sve obaveze koje se odnose na stavljanje date robe u određeni carinski postupak ili privremeni smeštaj ili na sprovođenje odobrenih aktivnosti (član 12. stav 2. tačka 3) i stav 3.);

5) ne postupa u skladu sa obavezama iz odobrenja ili odluke (član 18. stav 1.);

6) bez odlaganja ne obavesti carinski organ o svakoj okolnosti koja je nastala nakon donošenja odobrenja ili odluke, a koja može da utiče na dalju primenu ili sadržinu odobrenja ili odluke (član 18. stav 2.);

7) ne čuva ispravu ili informaciju iz člana 12. stav 1. ovog zakona ili je ne čuva na način dostupan ili prihvatljiv za carinski organ ili je ne čuva u skladu sa rokom određenim carinskim propisima (član 37.);

8) sastavi ili omogući da se sastavi isprava sa netačno navedenim podacima o poreklu robe (čl. 44. i 48.);

9) sastavi ili omogući da se sastavi isprava koja sadrži netačne podatke na osnovu kojih se za robu na koju se isprava odnosi neosnovano ostvari preferencijalno poreklo (član 48.);

10) ne podnese carinskom organu obaveštenje o dolasku broda ili vazduhoplova (član 117. stav 1.);

11) ne preveze robu unetu u carinsko područje Republike Srbije, bez odlaganja, u carinarnicu koju je odredio carinski organ ili do bilo kog drugog mesta koje je odobrio ili odredio taj organ ili u slobodnu zonu ili ne preveze robu putem koji je odredio carinski organ i u skladu sa njegovim uputstvima (član 119. stav 1. i član 121. stav 3.);

12) robu unetu u carinsko područje Republike Srbije ne dopremi određenoj carinarnici ili na drugo mesto koje je odredio ili odobrio carinski organ ili u slobodnu zonu (čl. 123. i 210.);

13) bez dozvole carinskog organa ukloni dopremljenu robu sa mesta na kom je bila dopremljena (član 123. stav 7.);

14) bez odobrenja carinskog organa istovari ili pretovari robu sa prevoznog sredstva na kom se nalazi ili robu sa prevoznog sredstva na kom se nalazi istovari ili pretovari na mesto koje carinski organ nije odredio ili odobrio (član 124. stav 1.);

15) ne podnese deklaraciju za robu nekomercijalne prirode ili deklaraciju za privremeni smeštaj ili dopunsku deklaraciju ili deklaraciju za ponovni izvoz (član 128. st. 1. i 3, čl. 139. i 146. i član 233. stav 1.);

16) robu u privremenom smeštaju ne smesti u prostor za privremeni smeštaj u skladu sa članom 131. ovog zakona ili na drugo mesto koje je odredio ili odobrio carinski organ (član 130. stav 1. i član 131.);

17) ne obezbedi da roba u privremenom smeštaju bude predmet samo onih oblika postupanja kojima bi se očuvala u nepromenjenom stanju, bez menjanja njenog izgleda ili tehničkih karakteristika (član 130. stav 2.);

18) ne vodi evidenciju ili ne vodi evidenciju u obliku koji je odobrio carinski organ ili evidenciju vodi netačno ili nepotpuno ili neblagovremeno (član 131. st. 6–8. i član 186.);

19) stranu robu koja se nalazi u privremenom smeštaju ne stavi u carinski postupak ili ponovo ne izveze u određenom roku (član 132.);

20) ne dostavi carinskom organu prateće isprave neophodne za primenu odredaba kojima se uređuje postupak za koji se roba deklariše, ako je dostavljanje tih isprava propisano ili ako su neophodne za carinsku kontrolu (član 143. stav 2.);

21) ukloni ili uništi sredstva za identifikaciju bez odobrenja carinskog organa (član 166. stav 2.);

22) sa robom koja nije puštena od strane carinskog organa raspolaže kao da je puštena od strane carinskog organa (član 168.);

23) ne okonča posebni postupak na propisan način (član 187.);

24) odredišnoj carinarnici ne dopremi robu ili zahtevane podatke ili ne dopremi robu u nepromenjenom stanju ili ne dopremi robu u skladu sa merama koje je preduzeo carinski organ kako bi obezbedio identifikaciju robe ili ne poštuje druge carinske odredbe u vezi sa postupkom tranzita (član 199.);

25) započne izgradnju bilo kog građevinskog objekta u slobodnoj zoni bez prethodnog odobrenja carinskog organa (član 209. stav 1.);

26) privrednu delatnost u slobodnoj zoni ne obavlja pod uslovima koji su propisani ovim zakonom ili o obavljanju te delatnosti u slobodnoj zoni ne obavesti unapred carinski organ (član 209. stav 2.);

27) ne poštuje zabrane ili ograničenja koje je uveo carinski organ za delatnosti iz člana 209. stav 2. ovog zakona (član 209. st. 3. i 4.);

28) postupa sa robom kao da ispunjava uslove za privremeni uvoz, a to postupanje je u suprotnosti sa uslovima za odobravanje privremenog uvoza ili sa robom stavljenom u postupak privremenog uvoza postupa suprotno uslovima ili obavezama ili u suprotnosti sa svrhom odobrenog privremenog uvoza u skladu sa carinskim propisima i Konvencijom o privremenom uvozu (član 215.);

29) ne izveze robu sa nedostacima u roku od dva meseca od dana kada je carinski organ prihvatio deklaraciju za stavljanje u slobodan promet proizvoda za zamenu (član 226. stav 3.).

Član 267.

Novčanom kaznom u iznosu od 200.000 dinara kazniće se pravno lice, novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniće se preduzetnik, a novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice, ako:

1) bez odlaganja ne obavesti nadležni carinski organ o nepredviđenoj okolnosti ili višoj sili zbog koje ne može da ispuni obavezu iz člana 119. stav 1. ovog zakona ili carinski organ ne obavesti o tačnom mestu gde se roba nalazi ako nepredviđena okolnost ili viša sila zbog koje ne može da ispuni obavezu iz člana 119. stav 1. ovog zakona nije prouzrokovala potpuni gubitak robe (član 121. stav 1.);

2) bez odlaganja ne obavesti carinski organ o situaciji u kojoj je zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile vazduhoplov odnosno brod iz člana 119. stav 6. ovog zakona prinuđen da se privremeno prizemlji, odnosno uplovi na carinsko područje Republike Srbije (član 121. stav 2.);

3) bez odlaganja ne obavesti carinski organ o slučaju neposredne opasnosti zbog koje je potreban hitan istovar robe ili dela robe (član 124. stav 2.);

4) na zahtev carinskog organa ne istovari ili ne raspakuje robu radi njenog pregleda, uzimanja uzoraka ili pregleda prevoznih sredstava kojima se prevozi (član 124. stav 3.);

5) ne prisustvuje, na zahtev carinskog organa, pregledu robe ili uzimanju uzoraka ili ne pruži pomoć neophodnu za olakšanje tog pregleda ili uzimanja uzoraka (član 163. stav 2.);

6) ne okonča posebni postupak u određenom roku (član 187.);

7) odredišnoj carinarnici ne dopremi robu u propisanom roku u postupku tranzita (član 199.);

8) robu stavljenu u postupak carinskog skladištenja privremeno iznese iz tog skladišta bez unapred dobijenog odobrenja od strane carinskog organa (član 205. stav 3.);

9) ne obezbedi da se roba u postupku carinskog skladištenja ne izuzima ispod carinskog nadzora ili ne ispunjava obaveze koje proizlaze iz smeštaja robe obuhvaćene postupkom carinskog skladištenja ili ne ispunjava obaveze koje proizlaze iz stavljanja robe u postupak carinskog skladištenja (član 207.).

Član 268.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniće se pravno lice, novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara kazniće se preduzetnik i novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice koje izvrši prekršaj iz člana 266. stav 1. tač. 2), 4), 11) i 13)–16) i člana 267. ovog zakona, pod uslovom da carinska vrednost robe koja je predmet prekršaja ne prelazi iznos od 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, preračunato u skladu sa članom 39. ovog zakona.

Član 269.

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz člana 266. stav 1. tačka 15) ovog zakona koje ne podnese deklaraciju za robu nekomercijalne prirode, pod uslovom da carinska vrednost robe koja je predmet prekršaja prelazi iznos od 1.000 evra, a ne prelazi iznos od 3.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, preračunato u skladu sa članom 39. ovog zakona.

Član 270.

Pravno lice, preduzetnik, fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu kod kojeg se u državini zatekne roba, odnosno koje kupi, proda, preda drugom, primi na poklon, prikrije, primi na čuvanje ili prevoz, koristi ili primi po bilo kom drugom osnovu robu za koju zna ili je prema okolnostima slučaja moglo znati da se radi o robi koja je predmet prekršaja propisanog čl. 265–269. ovog zakona, kazniće se kaznom koja je propisana za taj prekršaj.”.

Član 5.

Članovi 271. i 272. menjaju se i glase:

„Član 271.

Roba koja je predmet prekršaja iz člana 265. ovog zakona oduzeće se. Pored robe koja je predmet prekršaja oduzeće se prenosno sredstvo upotrebljeno za smeštaj robe koja je predmet prekršaja (kontejner, pakovanje ili drugi predmeti).

Roba iz stava 1. ovog člana oduzeće se i ako nije u svojini učinioca prekršaja.

Ako roba koja je predmet carinskog prekršaja ne bude pronađena ili se ne može oduzeti iz bilo kog razloga, učinilac prekršaja je dužan da plati vrednost robe utvrđenu u skladu sa odredbama ovog zakona, uz pokretanje posebnog postupka naplate dažbina i naknada koje se naplaćuju prilikom uvoza ili izvoza robe.

Roba koja je predmet carinskog prekršaja, za koju je propisana zaštitna mera iz stava 1. ovog člana, oduzeće se i u slučaju da je prekršajni postupak obustavljen zato što je učinilac prekršaja u vreme izvršenja prekršaja bio maloletan ili se protiv učinioca nije mogao voditi postupak zato što je učinilac bio nedostupan ili nepoznat carinskom organu ili zbog postojanja drugih zakonskih smetnji, osim u slučaju nastupanja apsolutne zastarelosti.

Ako postoji više od jednog učinioca prekršaja, učinioci će biti solidarno odgovorni za plaćanje vrednosti robe i dažbina.

Roba koja je predmet carinskog prekršaja za koju je propisana zaštitna mera oduzimanja robe, privremeno se zadržava i ostaje pod carinskim nadzorom do okončanja prekršajnog postupka.

Član 272.

Prevozno sredstvo koje je korišćeno za prevoz robe koja je predmet prekršaja iz člana 265. ovog zakona, oduzeće se ako vrednost te robe prelazi 1/3 vrednosti prevoznog sredstva, kada je vlasnik tog prevoznog sredstva znao ili mogao znati da će se ono koristiti za prevoz robe koja je predmet prekršaja.

Prevozno sredstvo iz stava 1. ovog člana oduzeće se bez obzira na vrednost robe i prevoznog sredstva, ako je posebno konstruisano, adaptirano, izmenjeno ili na bilo koji drugi način prilagođeno svrsi skrivanja robe.

Oduzimanje prevoznog sredstva na osnovu st. 1. i 2. ovog člana ne utiče na prava trećih lica da od učinioca prekršaja zahtevaju naknadu štete.ˮ.

Član 6.

Prekršajni postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama propisa po kojima su započeti.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je to povoljnije za učinioca prekršaja, prekršajni postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama ovog zakona.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print