Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.03.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Tarife o cenama za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika ("Sl. glasnik RS", br. 25/2018)


Na osnovu člana 8. stav 3. tačka 6) Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 104/09 i 89/15) i člana 15. stav 1. tačka 8) Statuta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, br. 52/05, 116/05, 32/10 i 58/16), a u vezi sa članom 6. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 104/09 i 89/15) i članom 40. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka),

Upravni odbor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 26. februara 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Tarife o cenama za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika

Član 1.

U Tarifi o cenama za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, broj 46/13), u članu 2. Tarifni broj 1. stav 4. posle reči: „upravnika” zapeta briše se i dodaju reči: „i ponovno pohađanje obuke za Sistem za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS),”.

Posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Obvezniku plaćanja račun se izdaje nakon izvršene usluge.”

Član 2.

U Tarifnom broju 2. posle stava 7. dodaje se stav 8, koji glasi:

„Obvezniku plaćanja račun se izdaje nakon izvršene usluge.”

Član 3.

U Tarifnom broju 3. stav 2. posle reči: „ili druge potvrde” dodaju se reči: „koja se odnosi na podatke iz imenika stečajnih upravnika”.

U stavu 3. reči: „za izdavanje potvrde o promeni” zamenjuju se rečima: „za obradu zahteva za promenu ličnih”.

U stavu 4. posle reči: „upravnika” dodaju se reči: „u imeniku stečajnih upravnika,”.

Posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Obvezniku plaćanja račun se izdaje nakon izvršene usluge.”

Član 4.

U Tarifnom broju 4. stav 3. posle reči: „postupcima” reči: „i organizacija iz člana 22. stav 1. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS”, br. 104/09, 99/11 – dr. zakon i 71/12 – odluka US)” brišu se.

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Obvezniku plaćanja račun se izdaje nakon izvršene usluge, a za svaku narednu godinu trajanja stečajnog postupka najkasnije do 31. marta tekuće godine.”

Član 5.

U Tarifnom broju 5. stav 3. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči:

„osim u slučaju stečajnih postupaka u kojima je za stečajnog upravnika imenovana organizacija iz člana 22. stav 1. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS”, br. 104/09, 99/11 – dr. zakon, 71/12 – US, 83/14 i 113/17).”

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Obračun za uslugu iz stava 1. ovog tarifnog broja izdaje se obvezniku plaćanja najkasnije deset dana od dana izvršene usluge iz tarifnog broja 4. ove odluke, a za svaku narednu godinu trajanja stečajnog postupka najkasnije do 31. marta tekuće godine.”

Član 6.

U Tarifnom broju 6. stav 3. reči: „15 dana od dana dostavljanja izveštaja za kvartal” zamenjuju rečima: „30 dana od isteka kvartala”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Obračun za uslugu iz stava 1. ovog tarifnog broja izdaje se obvezniku plaćanja najkasnije pet dana od dana izvršene usluge stručnog nadzora od strane nadležnog supervizora.”

Član 7.

U Tarifnom broju 7. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Obvezniku plaćanja račun se izdaje nakon izvršene usluge.”

Član 8.

Ovom odlukom zamenjuje se Odluka o izmeni i dopuni Tarife o cenama za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika broj I-01-148/2018-02 od 29. januara 2018. godine.

Član 9.

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print