Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.09.2017.

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA REGISTRA MERA I PODSTICAJA REGIONALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2017)


Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 30/10 i 89/15 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi,

UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja

Proglašava se UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA REGISTRA MERA I PODSTICAJA REGIONALNOG RAZVOJA, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 17. oktobra 2017. godine.

UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja

Član 1.

U Uredbi o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 93/10, 100/11, 35/12, 16/13, 76/15 i 12/17), u članu 2. tačka 2) posle reči: „zdravlja” dodaju se reči: „evropskih integracija”, a reči: „Kancelarija za evropske integracije” brišu se.

Član 2.

U članu 8a stav 2. reči: „utvrđenih članom 19. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10)” zamenjuju se rečima: „utvrđenih članom 19. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 30/10 i 89/15 – dr. zakon)”, a reči: „utvrđenih članom 1. Odluke o vrsti, obimu i načinu isporuke podataka i dokumenata koji se ustupaju bez naknade državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 56/12)” zamenjuju se rečima: „utvrđenih članom 1. Odluke o vrsti, obimu i načinu isporuke podataka i dokumenata koji se ustupaju bez naknade državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 56/12 i 106/15)”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print