Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.03.2017.

ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PARK PRIRODE "MOKRA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 26/2017)


Na osnovu čl. 11, 12. i 141. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15), člana 6. stav 2, a u vezi sa članom 79. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/1 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću Park prirode „Mokra gora”

1. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovom odlukom vrši se usklađivanje osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću Park prirode „Mokra gora” sa odredbama Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16).

Član 2.

Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje predelom izuzetnih odlika Šargan – Mokra gora” (u daljem tekstu: Društvo), osnovano je Odlukom o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje predelom izuzetnih odlika „Šargan – Mokra gora” („Službeni glasnik RS”, broj 99/05).

Osnivanje Društva upisano je u Registar privrednih subjekata u Agenciji za privredne subjekte rešenjem BD broj 108735/2006 od 21. februara 2006. godine.

Uredbom o izmeni Uredbe o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Šargan – Mokra gora” („Službeni glasnik RS”, broj 81/08), promenio se status zaštićenog područja u Park prirode „Šargan – Mokra gora”.

Skupština Društva je 7. juna 2013. godine donela Odluku o izmeni osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem Parka prirode „Šargan – Mokra Gora” („Službeni glasnik RS”, broj 79/13).

Vlada je donela Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem Parka prirode „Šargan – Mokra gora” („Službeni glasnik RS”, broj 73/13).

Odlukom o izmeni osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću Park prirode „Mokra gora” („Službeni glasnik RS”, broj 79/13), izvršeno je usklađivanje poslovanja Društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11 i 99/11).

2. Podaci o Osnivaču

Član 3.

Osnivač Društva je Republika Srbija, za koju osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, Nemanjina 11, matični broj 07020171 (u daljem tekstu: Osnivač).

3. Poslovno ime i sedište Društva

Član 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: Društvo s ograničenom odgovornošću Park prirode „Mokra gora”.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: Park prirode „Mokra gora” d.o.o. Mokra gora.

O promeni poslovnog imena odlučuje Skupština Društva, uz saglasnost Osnivača.

Sedište Društva je u Mokroj gori, Užice.

O promeni sedišta Društva odlučuje Skupština Društva, uz saglasnost Osnivača.

Pečat, štambilj i znak Društva

Član 5.

Društvo poseduje svoj pečat i štambilj sa ispisanim tekstom na srpskom jeziku i ćiriličkim pismom.

Pečat je okruglog oblika i sadrži puno poslovno ime i sedište Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži puno poslovno ime, sedište Društva i mesto za datum i broj.

Društvo ima svoj znak koji sadrži naziv i sedište Društva.

Pravni status Društva

Član 6.

Društvo ima status pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom.

Društvo u pravnom prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun.

Član 7.

Društvo se za obavljanje svoje delatnosti utvrđene ovom odlukom, upisuje u registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i postupak registracije.

Član 8.

Društvo posluje kao jedinstvena radna celina.

Aktom direktora Društva uređuje se unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova.

Član 9.

Društvo za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Zastupanje i predstavljanje Društva

Član 10.

Društvo zastupa i predstavlja direktor Društva.

4. Delatnosti Društva

Član 11.

Pretežna delatnost Društva je:

– Šifra delatnosti: 9104,

– Naziv delatnosti: Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti.

Delatnost od opšteg interesa je upravljanje zaštićenim područjem, u skladu sa zakonom.

Društvo može, bez upisa u registar, da vrši i druge delatnosti koje služe obavljanju pretežne delatnosti, ukoliko za te delatnosti ispunjava uslove predviđene zakonom.

O promeni delatnosti Društvo, kao i o obavljanju drugih delatnosti u vezi sa obavljanjem pretežne delatnosti, odlučuje Skupština, u skladu sa zakonom.

Osnivačka prava i ulaganje kapitala Društva

Član 12.

Društvo može, uz prethodnu saglasnost Osnivača, osnovati društvo kapitala za obavljanje delatnosti od opšteg interesa i društvo kapitala za obavljanje delatnosti koja nije delatnost od opšteg interesa.

Društvo može ulagati kapital u već osnovana društva kapitala, uz prethodnu saglasnost Osnivača.

5. Prava, obaveze i odgovornosti Osnivača prema Društvu i Društva prema Osnivaču

Član 13.

Osnivač daje saglasnost na sledeće akte Društva:

1) o davanju garancija, avala, jemstava, zaloga i drugih sredstava obezbeđenja za poslove koji nisu iz okvira delatnosti od opšteg interesa;

2) tarifu (odluku o cenama, tarifni sistem i dr.) osim ako drugim zakonom nije predviđeno da tu saglasnost daje drugi državni organ;

3) o raspolaganju (pribavljanje i otuđenje) sredstvima u javnoj svojini koja su preneta u svojinu Društva, velike vrednosti, koja je u neposrednoj funkciji obavljanja delatnosti od opšteg interesa, utvrđenih ovom odlukom;

4) akt o opštim uslovima za isporuku proizvoda i usluga;

5) akt o proceni vrednosti kapitala, kao i na program i odluku o svojinskoj transformaciji;

6) dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja;

7) godišnji program poslovanja;

8) odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka;

9) druge odluke, u skladu sa zakonom kojim se određuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa.

Osnivač daje prethodnu saglasnost na sledeće odluke i akte Društva:

1) o ulaganju kapitala;

2) o statusnim promenama;

3) o osnivanju drugih pravnih subjekata.

Član 14.

U slučaju poremećaja u poslovanju Društva, Osnivač preduzima mere kojima se obezbeđuju uslovi za nesmetano obavljanje delatnosti od opšteg interesa, osim ako je osnivačkim aktom i zakonom kojim se određuje delatnost od opšteg interesa drugačije određeno, a naročito:

1) promenu unutrašnje organizacije Društva;

2) razrešenje direktora i imenovanje privremenog organa Društva;

3) ograničenje u pogledu prava raspolaganja pojedinim sredstvima u javnoj svojini;

4) druge mere određene zakonom kojim se određuju delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim aktom.

Za vreme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti, Osnivač može u Društvu utvrditi organizaciju za izvršavanje poslova od strateškog značaja za Republiku Srbiju.

Član 15.

U slučaju da u Društvu nisu obezbeđeni uslovi za ostvarivanje redovnog procesa rada usled više sile, ministarstvo nadležno za oblast kojoj pripada delatnost Društva, ako oceni da mogu nastupiti štetne posledice za život i zdravlje ljudi ili njihovu bezbednost i bezbednost imovine ili druge štetne neotklonjive posledice, postupa u skladu sa zakonom.

Član 16.

Po osnovu učešća u osnovnom kapitalu Društva Osnivač ima sledeća prava:

1) pravo upravljanja Društvom;

2) pravo na učešće u raspodeli dobiti Društva;

3) pravo da bude informisan o poslovanju Društva;

4) pravo da učestvuje u raspodeli likvidacione ili stečajne mase, nakon prestanka Društva stečajem ili likvidacijom, a po izmirenju obaveza;

5) druga prava u skladu sa zakonom.

Član 17.

U Društvu se pravo na štrajk ostvaruje u skladu sa zakonom.

Član 18.

Društvo je dužno da delatnost za koju je osnovano obavlja na način kojim se obezbeđuje redovno, kontinuirano i kvalitetno pružanje usluga krajnjim korisnicima.

Društvo je dužno da preduzima mere i aktivnosti za redovno održavanje i nesmetano funkcionisanje postrojenja i drugih objekata neophodnih za obavljanje svoje delatnosti, u skladu sa zakonima i drugim propisima kojima se uređuju uslovi obavljanja delatnosti zbog koje je osnovano.

Član 19.

Unapređenje rada i razvoja Društva se zasniva se na dugoročnom i srednjoročnom planu rada i razvoja.

Član 20.

Godišnji program poslovanja Društva donosi se i dostavlja Osnivaču radi davanja saglasnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Sadržina godišnjeg programa poslovanja i posledice njegovog nedonošenja, predviđeni su zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Društvo je dužno da ministarstvu nadležnom za poslove privrede dostavlja tromesečne izveštaje o realizaciji godišnjeg programa poslovanja, na obrascu izveštaja koji propiše ministar nadležan za poslove privrede, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Ako Skupština Društva do početka kalendarske godine ne donese godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja, do donošenja tog programa zarade zaposlenima se obračunavaju i isplaćuju na način i pod uslovima utvrđenim godišnjim, odnosno trogodišnjim programom poslovanja za prethodnu godinu.

6. Osnovni kapital, imovina društva, raspolaganje (otuđenje i pribavljanje) imovinom Društva i imovina koja se ne može otuđiti

Član 21.

Osnovni kapital Društva, na dan 10. februar 2006. godine, čine novčana sredstva u ukupnom iznosu od 43.673,75 dinara.

Osnovni kapital iz stava 1. ovog člana je udeo Osnivača, kao jedinog člana sa 100% učešća u osnovnom kapitalu Društva.

Po osnovu ulaganja sredstava iz stava 1. ovog člana Osnivač stiče udele u Društvu, kao i prava po osnovu tih udela.

O povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva, odlučuje Skupština uz saglasnost Osnivača, u skladu sa zakonom.

Vrednost nenovčanog uloga Osnivača utvrđuje se na osnovu procene izvršene na način propisan zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Kapital u Društvu, upisuje se u registar.

Član 22.

Imovinu Društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva i hartije od vrednosti i druga imovinska prava, koja su preneta u svojinu Društva u skladu sa zakonom, uključujući i pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini.

Društvo upravlja i raspolaže svojom imovinom u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Društvo ne može da otuđi sredstva koja se nalaze u njegovoj imovini, na kojima Društvo ne može da stekne svojinu.

7. Sredstva za rad Društva

Član 23.

Društvo u obavljanju svojih delatnosti, stiče i pribavlja sredstva iz sledećih izvora:

1) prodajom proizvoda i usluga;

2) iz kredita;

3) iz donacija i poklona;

4) iz budžeta Republike Srbije;

5) iz budžeta lokalnih samouprava;

6) naknada za korišćenje parka prirode;

7) prihoda ostvarenih u obavljanju delatnosti upravljanja parkom prirode;

8) sredstava obezbeđenih za realizaciju programa, planova i projekata u oblasti zaštite prirode;

9) iz ostalih izvora, u skladu sa zakonom.

Društvo je dužno da deo ostvarene dobiti uplati u budžet Osnivača, po završnom računu za prethodnu godinu.

8. Uslovi i način zaduženja Društva

Član 24.

Društvo se može zadužiti pod uslovima koji su predviđeni zakonom kojim se uređuje javni dug.

5. Uslovi i način utvrđivanja i raspoređivanja dobiti i način pokrića gubitka i snošenja rizika

Član 25.

Dobit Društva utvrđuje se i raspodeljuje u skladu sa zakonom.

Odluku o raspodeli dobiti Društva donosi Skupština uz saglasnost Osnivača, i njome se određuje deo sredstava koji se uplaćuje u budžet Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

Odluku o načinu pokrića gubitka Društva donosi Skupština, uz saglasnost Osnivača.

9. Poslovanje pod tržišnim uslovima i pružanje usluga

korisnicima sa teritorije van Republike Srbije

Član 26.

Društvo posluje po tržišnim uslovima, radi sticanja dobiti, u skladu sa zakonom.

U obavljanju svoje pretežne delatnosti, Društvo svoje proizvode i usluge može isporučivati odnosno pružati i korisnicima van teritorije Republike Srbije, pod uslovom da se ni na koji način ne ugrožava redovno, kontinuirano i kvalitetno snabdevanje krajnjih korisnika sa teritorije Republike Srbije.

Isporuku proizvoda i pružanje usluga iz stava 2. ovog člana Društvo obavlja u skladu sa posebno zaključenim ugovorima.

10. Organi Društva i njihova nadležnost

Član 27.

Organi Društva su:

1) Skupština;

2) direktor.

a) Skupština

Član 28.

Funkciju Skupštine Društva vrši Osnivač kao jedini član Društva, preko ovlašćenih predstavnika, u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Skupština Društva ima pet predstavnika Osnivača, od kojih je jedan predsednik.

Predstavnike Osnivača u Skupštini, od kojih je jedan član predstavnik Osnivača iz reda zaposlenih, imenuje Osnivač, na period od četiri godine.

Predstavnik Osnivača u Skupštini iz reda zaposlenih predlaže se na način i po postupku koji je utvrđen Statutom Društva.

Skupština Društva, direktor i izvršni direktor ne mogu predlagati predstavnika zaposlenih u Skupštini Društva.

Član 29.

Za predstavnike Osnivača u Skupštini imenuju se lica koja ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Predstavnici Osnivača u Skupštini imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad u Skupštini, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Predstavnici Osnivača u Skupštini dužni su da se dodatno stručno usavršavaju u oblasti korporativnog upravljanja u skladu sa programom za dodatno stručno usavršavanje koji utvrđuje Osnivač.

Član 30.

Mandat predstavnicima Osnivača u Skupštini prestaje na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Predstavnici Osnivača u Skupštini Društva kojima je prestao mandat, dužni su da vrše svoje dužnosti do imenovanja novih predstavnika Osnivača u Skupštini Društva, a najduže šest meseci.

Član 31.

Skupština:

1) donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje;

2) donosi godišnji program poslovanja društva, usklađen sa dugoročnim i srednjoročnim planom poslovne strategije i razvoja iz tačke 1) ovog člana;

3) usvaja izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja;

4) usvaja tromesečni izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti;

5) usvaja finansijske izveštaje;

6) donosi Statut Društva;

7) nadzire rad direktora;

8) uspostavlja, odobrava i prati računovodstvo, unutrašnju kontrolu, finansijske izveštaje i politiku upravljanja rizicima;

9) donosi odluku o raspodeli dobiti Društva, odnosno načinu pokrića gubitka;

10) donosi investicione programe i kriterijume za investiciona ulaganja;

11) daje saglasnost direktoru za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Osnivača;

12) donosi odluku o davanju ili oduzimanju prokure;

13) zaključuje ugovore o radu sa direktorom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi;

14) donosi odluku o raspolaganju sredstvima u javnoj svojini koja su preneta u svojinu Društva, velike vrednosti, koja je u neposrednoj funkciji obavljanja delatnosti od opšteg interesa, utvrđenih osnivačkim aktom;

15) donosi odluku o visini cena usluga;

16) odlučuje o statusnim promenama, osnivanju drugih pravnih subjekata i ulaganju kapitala;

17) odlučuje o smanjenju i povećanju kapitala Društva;

18) odlučuje o izdavanju, prodaji i kupovini udela, kao i prodaji udela u Društvu ili kupovini udela ili akcija u drugom preduzeću, odnosno privrednom društvu;

19) donosi akt o isplati stimulacije direktora i izvršnog direktora;

20) daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova;

21) vrši druge poslove u skladu sa zakonom, ovom odlukom i Statutom.

Odluke iz stava 1. tač. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 17), 18) i 19) ovog člana Skupština Društva donosi uz saglasnost Osnivača.

Odluke iz stava 1. tačka 16) ovog člana Skupština Društva donosi uz prethodnu saglasnost Osnivača.

Skupština Društva odlučuje većinom glasova predstavnika Osnivača u Skupštini.

Skupština Društva ne može preneti pravo na odlučivanje o pitanjima iz svog delokruga na direktora ili drugo lice u Društvu.

b) Direktor

Član 32.

Direktora Društva imenuje Osnivač, na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Za direktora Društva može biti imenovano lice koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom ili razrešenjem, pod uslovima i na način određen zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Direktora razrešava Osnivač pod uslovima i na način određen zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Direktor je funkcioner koji obavlja javnu funkciju.

Direktor Društva zasniva radni odnos na određeno vreme.

Direktor ne može imati zamenika.

Statutom Društva mogu biti određeni i drugi uslovi koje lice mora da ispuni da bi bilo imenovano za direktora Društva.

Član 33.

Direktor Društva:

1) predstavlja i zastupa Društvo;

2) organizuje i rukovodi procesom rada;

3) vodi poslovanje Društva:

4) stara se o zakonitosti poslovanja Društva i odgovoran je za zakonitost poslovanja Društva;

5) predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Društva i odgovoran je za njihovo sprovođenje;

6) predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja Društva i odgovoran je za njegovo sprovođenje;

7) predlaže finansijske izveštaje;

8) izvršava odluke Skupštine;

9) bira izvršne direktore;

10) bira predstavnike Društva u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik Društvo;

11) zaključuje ugovore o radu sa izvršnim direktorima, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi;

12) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova;

13) predlaže Skupštini donošenje akta o isplati stimulacije izvršnim direktorima;

14) predlaže Skupštini donošenje odluka i drugih akata iz delokruga direktora;

15) odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i Statutom;

16) donosi plan nabavki za tekuću godinu;

17) donosi odluke u postupcima javnih nabavki i nabavki na koje se ne primenjuje zakon kojim se uređuju javne nabavke;

18) vrši druge poslove u skladu sa zakonom, ovom odlukom i Statutom.

v) Izvršni direktor

Član 34.

Direktor može birati izvršne direktore za vođenje poslova iz određenih oblasti od značaja za uspešno funkcionisanje Društva.

Za izvršnog direktora bira se lice koje ispunjava uslove predviđene zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Izvršni direktor za svoj rad odgovara direktoru.

Izvršni direktor obavlja poslove u okviru ovlašćenja koje mu je odredio direktor, u skladu sa ovom odlukom i Statutom.

Izvršni direktor ne može imati zamenika.

Izvršni direktor mora biti u radnom odnosu u Društvu.

Lice koje se bira za izvršnog direktora mora imati tri godine radnog iskustva na poslovima za koje će biti zadužen u Društvu.

Društvo ne može imati više od sedam izvršnih direktora, a broj izvršnih direktora utvrđuje se Statutom Društva.

Član 35.

Direktor i izvršni direktor imaju pravo na zaradu, a mogu imati i pravo na stimulaciju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Odluku o isplati zarade i stimulacije direktora i izvršnih direktora donosi Skupština Društva.

Odluka o isplati stimulacije izvršnog direktora donosi se na predlog direktora.

Član 36.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom ili razrešenjem.

Postupak za imenovanje direktora pokreće se šest meseci pre isteka perioda na koji je imenovan, odnosno u roku od 30 dana od dana podnošenja ostavke ili razrešenja.

Ostavka se u pisanoj formi podnosi organu nadležnom za imenovanje direktora Društva.

Direktor Društva se razrešava, odnosno može biti razrešen iz razloga i na način predviđen zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Predlog za razrešenje direktora Društva podnosi ministarstvo nadležno za poslove privrede.

Predlog za razrešenje direktora Društva može podneti i Skupština, preko ministarstva.

Predlog za razrešenje mora biti obrazložen, sa precizno navedenim razlozima zbog kojih se predlaže razrešenje i dostavlja se direktoru koji ima pravo da se u roku od 20 dana izjasni o razlozima zbog kojih se predlaže razrešenje.

Pošto direktoru pruži priliku da se izjasni o postojanju razloga za razrešenje i utvrdi potrebne činjenice, ministarstvo predlaže Osnivaču donošenje odgovarajućeg rešenja.

Na postupak u kome se odlučuje da li će direktor biti razrešen ili ne, primenjuje se zakon kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Direktor može biti suspendovan na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Vršilac dužnosti direktora

Član 37.

Vršilac dužnosti direktora Društva može se imenovati u slučajevima, na period i pod uslovima koji su predviđeni zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Vršilac dužnosti direktora ima sva prava, obaveze i ovlašćenja koja ima direktor Društva.

11. Zaštita životne sredine

Član 38.

Društvo je pri obavljanju delatnosti dužno da se stara o zaštiti životne sredine u skladu sa zakonom i drugim propisima.

12. Javnost u radu Društva

Član 39.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici objavi:

1) radne biografije predstavnika Osnivača u Skupštini Društva, direktora i izvršnih direktora;

2) organizacionu strukturu;

3) godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja, kao i sve njegove izmene i dopune, odnosno izvod iz tog programa ako Društvo ima konkurenciju na tržištu;

4) tromesečne izveštaje o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja;

5) godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora;

6) druge informacije od značaja za javnost.

Poslovna tajna

Član 40.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci utvrđeni odlukom Skupštine Društva ili direktora Društva čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo bi njegovom poslovnom ugledu i interesima.

13. Opšti akti Društva

Član 41.

Opšti akti Društva su Statut i drugi akti kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je osnovni opšti akt Društva.

Drugi opšti akti Društva ne smeju biti u suprotnosti sa odredbama Statuta.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa opštim aktima društva.

Statutom se podrobnije uređuju: naziv i sedište; delatnost; upravljanje i organi upravljanja; unutrašnja organizacija; poslovanje; zastupanje; način i raspoređivanje dobiti; rezerve; opšti akti i način njihovog donošenja i druga pitanja značajna za rad i poslovanje Društva.

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa uređuju se kolektivnim ugovorom Društva, koji mora biti saglasan sa zakonom, opštim i posebnim kolektivnim ugovorom i aktima Osnivača.

Prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu ostvaruju se u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona, a bliže se uređuju kolektivnim ugovorom, opštim aktima Društva i ugovorom o radu.

14. Prelazne i završne odredbe

Član 42.

Društvo nastavlja sa radom u skladu sa ovom odlukom, Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15) i Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16).

Društvo će usaglasiti svoja opšta akta sa ovom odlukom u roku od 90 dana od dana donošenja ove odluke.

Član 43.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print