Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)

Objavljeno: 07.09.2023.


Član 1.

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon, 9/16 – US, 24/18, 41/18, 41/18 – dr. zakon, 87/18, 23/19 i 128/20 – dr. zakon), posle člana 2. dodaje se član 2a koji glasi:

„Član 2a

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava saobraćajne policije, Policijska uprava za grad Beograd i područne policijske uprave sprovode preventivne aktivnosti samostalno ili u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja ili drugim subjektima bezbednosti saobraćaja.ˮ

Član 2.

U članu 7. stav 1. tačka 13) posle reči: „saobraćajˮ dodaju se reči: „lakih električnih vozila,ˮ.

U tački 26) posle reči: „bicikalaˮ dodaju se reči: „i lakih električnih vozilaˮ.

U tački 26a) reči: „i biciklistaˮ zamenjuju se zapetom i rečima: „bicikala i lakih električnih vozilaˮ.

Posle tačke 31) dodaje se tačka 31a) koja glasi:

„31a) lako električno vozilo je motorno vozilo sa najmanje dva točka, sa mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kW, čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 km/h i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kg,ˮ.

U tački 88) posle reči: „priključno vozilo,ˮ dodaju se reči: „koje je proizvedeno ili registrovano pre 30 i više godina,ˮ.

U tački 104) tačka se zamenjuje zapetom, a posle nje dodaju se tač. 105) i 106) koje glase:

„105) autonomno vozilo je proizvedeno ili prepravljeno motorno vozilo, sa automatizovanim sistemom vožnje, koji ispunjava tehničke i druge propisane uslove i koji omogućava kretanje tog vozila u saobraćaju na putu, uz delimično upravljanje od strane vozača, odnosno uz potpuno odsustvo upravljanja od strane vozača,

106) testiranje autonomnog vozila je skup aktivnosti koje se sprovode u cilju tehničke i funkcionalne provere automatizovanog sistema vožnje autonomnog vozila.ˮ

Stav 4. menja se i glasi:

„Postupak utvrđivanja statusa, oduzimanja statusa i razvrstavanja vozila od istorijskog značaja (oldtajmer), sadržaj i način vođenja evidencije, kao i izgled i sadržaj potvrde o vozilima od istorijskog značaja i bliže uslove koje mora da ispuni pravno lice za ispitivanje tehničkih karakteristika i očuvanosti vozila od istorijskog značaja propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije za bezbednost saobraćaja.ˮ

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Postupak i način ispitivanja vozila za sportska takmičenja, izdavanja uverenja, postupak utvrđivanja statusa i razvrstavanja vozila za sportska takmičenja, sadržaj i način vođenja evidencije, propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije za bezbednost saobraćaja.ˮ

Član 3.

U članu 9. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, tačka 24) menja se i glasi:

„24) obavlja poslove u pogledu sprovođenja i realizacije Nacionalnog godišnjeg programa unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima,”

U tački 25) tačka se zamenjuje zapetom, a posle te tačke dodaju se tač. 26), 27) i 28) koje glase:

„26) obavlja poslove u vezi sa utvrđivanjem statusa, oduzimanjem statusa i razvrstavanjem vozila od istorijskog značaja, izdavanjem potvrde i vođenjem evidencije za vozila od istorijskog značaja,

27) obavlja poslove u vezi sa utvrđivanjem statusa, razvrstavanjem vozila za sportska takmičenja i vođenjem evidencije vozila za sportska takmičenja,

28) obavlja i druge zadatke vezane za unapređenje bezbednosti saobraćaja, utvrđene ovim zakonom i drugim propisima.”.

Član 4.

Član 17. menja se i glasi:

„Član 17.

Sredstva od novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima pripadaju budžetu Republike Srbije.

Za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima opredeljuju se sredstva u budžetu Republike Srbije, na razdelu ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.

Za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja mogu se koristiti i prihodi po osnovu međunarodnih ugovora i sredstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, kroz donacije, poklone, priloge i druge vidove pomoći, kao i drugi izvori, u skladu sa zakonom.ˮ

Član 5.

Član 18. menja se i glasi:

„Član 18.

Raspored i korišćenje sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima vrši se u skladu sa aktom, koji za svaku kalendarsku godinu donosi Vlada, na predlog ministra nadležnog za unutrašnje poslove.

Sastavni deo akta iz stava 1. ovog člana je Nacionalni godišnji program unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima, koji sadrži ciljeve, mere i aktivnosti u okviru ključnih oblasti rada, način realizacije, rokove, finansijska sredstva i odgovorne subjekte.

Nacionalnim godišnjim programom unapređenja bezbednosti saobraćaja moraju biti obuhvaćene sledeće ključne oblasti rada:

1) unapređenje saobraćajne infrastrukture sa stanovišta unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima;

2) rad Tela za koordinaciju;

3) unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja;

4) preventivno-promotivne aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima;

5) naučno-istraživački rad u oblasti bezbednosti saobraćaja;

6) opremanje jedinica saobraćajne policije i drugih organa nadležnih za poslove bezbednosti saobraćaja.

Nacionalnim godišnjim programom unapređenja bezbednosti saobraćaja mogu biti obuhvaćene i druge aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima.ˮ

Član 6.

Član 19. briše se.

Član 7.

U članu 40. stav 2. posle reči: „biciklaˮ dodaju se reči: „i lakog električnog vozilaˮ.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Vozač lakog električnog vozila, kada se kreće kolovozom, sme da koristi kolovoz u širini od najviše 1 m od desne ivice kolovoza, osim na delu puta ispred raskrsnice ili drugog mesta na kome vozilo skreće ulevo, odnosno kada vrši preticanje ili obilaženje.ˮ

Član 8.

U članu 55. stav 7. posle reči: „obilaženjaˮ dodaju se reči: „lakog električnog vozila,ˮ.

Član 9.

U glavi IV, u nazivu odeljka 20. posle reči: „saobraćajuˮ dodaju se reči: „lakih električnih vozila,ˮ.

Član 10.

Posle člana 88. dodaje se član 88a koji glasi:

„Član 88a

Lice mlađe od 14 godina ne sme da upravlja lakim električnim vozilom na javnim putevima.ˮ

Član 11.

U članu 89. stav 2. posle reči: „biciklaˮ dodaju se zapeta i reči: „lakog električnog vozilaˮ.

U stavu 3. posle reči: „biciklaˮ dodaju se reči: „ili lakog električnog vozila ˮ.

U stavu 4. posle reči: „bicikala,ˮ dodaju se reči: „lakih električnih vozila,ˮ.

Član 12.

U članu 90. stav 1. posle reči: „vozačˮ, dodaju se reči: „lakog električnog vozila,ˮ.

Član 13.

U članu 91. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Za vreme dok upravlja lakim električnim vozilom, vozač mora na glavi da nosi zakopčanu zaštitnu biciklističku kacigu.ˮ

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, posle reči: „koristeˮ dodaju se reči: „vozači lakog električnog vozila iˮ.

Član 14.

Posle člana 92. dodaju se čl. 92a‒92g koji glase:

„Član 92a

Vozač lakog električnog vozila obavezan je da za kretanje koristi biciklističku stazu, pešačko-biciklističku stazu ili biciklističku traku.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko ne postoji mogućnost kretanja biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, vozač lakog električnog vozila može se kretati kolovozom na putu na kome je brzina kretanja ograničena na najviše 30 km/h.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, vozač lakog električnog vozila koji je navršio 18 godina života može se kretati kolovozom na putu na kome je brzina kretanja ograničena na najviše 50 km/h.

Član 92b

Vozač ne sme prevoziti drugo lice na lakom električnom vozilu.

Vozač lakog električnog vozila mora nositi svetloodbojni prsluk kada se kreće kolovozom.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, vozač lakog električnog vozila mora nositi svetloodbojni prsluk ili biti osvetljen ili označen reflektujućom materijom noću i u uslovima smanjene vidljivosti kada se kreće biciklističkom stazom, odnosno pešačko-biciklističkom stazom.

Član 92v

Prilikom prelaženja kolovoza, vozač ne sme da vozi lako električno vozilo, osim na prelazu biciklističke staze, odnosno pešačko-biciklističke staze preko kolovoza.

Član 92g

Vozač sme da upravlja lakim električnim vozilom u saobraćaju na putu ukoliko je na vozilu postavljena nalepnica, koju izdaje Agencija, iz koje se može utvrditi snaga elektromotora, konstruktivna brzina i masa praznog vozila.

Način izdavanja, vođenja evidencija, izgled i način postavljanja nalepnice iz stava 1. ovog člana, propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove, na predlog Agencije.ˮ

Član 15.

U članu 101. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou na kome nema branika ili polubranika niti uređaja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza, učesnici u saobraćaju mogu da pređu preko železničke pruge tek pošto se prethodno zaustave i uvere se da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama.”

Član 16.

U nazivu iznad člana 122, posle reči: „probnaˮ, dodaju se reči: „i autonomnaˮ.

Član 17.

U članu 122. stav 3. posle reči: „vožnjeˮ dodaju se zapeta i reči: „koju ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove pribavlja po službenoj dužnostiˮ.

Posle stava 7. dodaju se st. 8. i 9. koji glase:

„Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove vodi evidenciju o izdatim dozvolama za vršenje probnih vožnji radi ispitivanja proizvedenog ili prepravljenog motornog, odnosno priključnog vozila, u elektronskoj formi, u skladu sa odredbama propisa o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove bliže uređuje izgled, sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 8. ovog člana.ˮ

Član 18.

Posle člana 122. dodaje se član 122a, koji glasi:

„Član 122a

Upravljanje autonomnim vozilom na putu (u daljem tekstu: autonomna vožnja) dozvoljeno je isključivo u cilju testiranja tog vozila i obavlja se na osnovu dozvole, koju izdaje ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Autonomna vožnja se može obaviti samo u vreme i na način predviđen dozvolom iz stava 1. ovog člana.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove bliže propisuje uslove pod kojima se obavlja autonomna vožnja i proceduru izdavanja dozvole za testiranje autonomnog vozila.ˮ

Član 19.

U članu 123. stav 4. reči: „prethodnu saglasnost ministarstva, odnosno organa jedinica lokalne samouprave, nadležnog za poslove saobraćajaˮ zamenjuju se rečima: „prethodno pribavljeno rešenje za tehničko regulisanje saobraćaja i saglasnost upravljača puta.

Član 20.

U članu 132. stav 5. menja se i glasi:

„Ministar nadležan za poslove saobraćaja bliže propisuje vrste, značenje, oblik, boje, dimenzije i retrorefleksiju saobraćajne signalizacije, pravila postavljanja saobraćajne signalizacije na putevima, vrstu dokumentacije potrebnu za izdavanje rešenja za tehničko regulisanje saobraćaja i obrazac zahteva za izdavanje rešenja.ˮ

Član 21.

U članu 137. stav 2. reči: „samo svetlima crvene bojeˮ zamenjuju se rečima: „dvobojnim svetlima crvene i žute bojeˮ.

Član 22.

Član 149. menja se i glasi:

„Član 149.

Za regulisanje saobraćaja na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou upotrebljavaju se semafori sa svetlima crvene i žute boje. Svetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, i to: crveno svetlo gore, a žuto svetlo dole, odnosno po horizontalnoj osi, jedno pored drugog: crveno svetlo levo, a žuto svetlo desno.

Svetla iz stava 1. ovog člana imaju sledeće značenje:

1) crveno svetlo – zabranjen prolaz;

2) žuto svetlo – zabranjen prolaz, osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka;

3) trepćuće žuto svetlo – obaveza za sve učesnike u saobraćaju da se kreću uz povećanu opreznost zbog eventualnog nailaska voza jer semafor kojim se najavljuje približavanje voza nije ispravan ili se ne koristi, odnosno semafor i uređaj za zatvaranje saobraćaja na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou nije ispravan ili se ne koristi.

Na semafor iz stava 1. ovog člana može se dodati uređaj za davanje zvučnih znakova kojim se učesnici u saobraćaju obaveštavaju o tome da je dat svetlosni saobraćajni znak kojim se najavljuje približavanje voza, odnosno spuštanje uređaja za zatvaranje saobraćaja na prelazu puta preko železničke pruge.ˮ

Član 23.

Član 153. menja se i glasi:

„Član 153.

Prelaz puta preko železničke pruge mora biti obeležen propisanom saobraćajnom signalizacijom.

Na prelazu puta sa savremenim kolovoznim zastorom (asfalt, beton, kocka i sl.) preko železničke pruge u istom nivou postavljaju se semafori kojima se reguliše saobraćaj na prelazu puta preko železničke pruge ili semafori sa branicima ili polubranicima, u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost u železničkom saobraćaju.

Branicima i polubranicima kojima se zabranjuje i sprečava prelazak vozila preko železničke pruge, mora se dodati uređaj za davanje zvučnih znakova koji upozoravaju na spuštanje branika ili polubranika i približavanje voza.

Kada su na prelazu puta preko železničke pruge postavljeni semafor, odnosno semafor sa branicima ili polubranicima, a uređaj za njihovu upotrebu nije ispravan ili se ne koristi, semafor mora pokazivati trepćuće žuto svetlo.

Bliže propise u pogledu izgleda i označavanja branika ili polubranika, izgleda, oblika i značenja semafora, donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.ˮ

Član 24.

U glavi VII u nazivu odeljka 7. posle reči: „radoviˮ dodaju se reči: „i drugi posloviˮ.

Član 25.

Član 154. menja se i glasi:

„Član 154.

Deo puta na kome su nastale prepreke, odnosno oštećenja, koje se ne mogu odmah ukloniti, odnosno otkloniti ili na kome se izvode radovi, ili obavljaju drugi poslovi (održavanje priredbe i sl.), mora biti obeležen propisanom saobraćajnom signalizacijom, a učesnici u saobraćaju obezbeđeni postavljanjem zapreka.

Za postavljanje saobraćajne signalizacije iz stava 1. ovog člana mora se izraditi saobraćajni projekat, osim u slučajevima izvođenja hitnih radova koji ne traju duže od 24 sata. Saobraćajni projekat rešenjem odobrava ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Bliže propise o saobraćajnoj signalizaciji koja se postavlja prilikom izvođenja radova, odnosno obavljanja drugih poslova na putu i drugim sredstvima za obezbeđenje zone radova, odnosno mesta na kome se obavljaju drugi poslovi na putu, donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Upravljač puta dužan je da obezbedi postavljanje saobraćajne signalizacije na delu puta na kome su nastala oštećenja ili prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti i da obezbedi učesnike u saobraćaju.

Izvođač radova, odnosno obavljanja drugih poslova na putu dužan je da pre početka radova postavi saobraćajnu signalizaciju i obezbedi mesto na kome se izvode radovi, odnosno obavljaju drugi poslovi na putu i da istu održava u propisanom stanju tokom izvođenja radova, a nakon završetka radova da istu ukloni. O postavljanju, odnosno uklanjanju saobraćajne signalizacije izvođač radova je obavezan da obavesti teritorijalno nadležnu organizacionu jedinicu ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.ˮ

Član 26.

U članu 158. stav 3. druga rečenica menja se i glasi:

„Nadležni organ iz člana 157. stav 1. ovog zakona izdaje rešenje za tehničko regulisanje saobraćaja na osnovu saobraćajnog projekta kojim se utvrđuje režim saobraćaja.ˮ

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.ˮ

Član 27.

U članu 180. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, lice koje je vozačku dozvolu za kategoriju S dobilo pod uslovima iz stava 2. ovog člana, može nakon završetka srednje škole dobiti vozačku dozvolu kategorije SE sa navršenih 18 godina života.ˮ

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4, menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako upravlja vozilom vatrogasne službe ili vozilom organa za očuvanje javnog reda i mira, odnosno odbrane, vozačku dozvolu može dobiti lice koje je navršilo:

1) 19 godina za kategoriju A,

2) 18 godina za kategoriju C, CE, D1, D1E,

3) 21 godinu za kategoriju D i DE.ˮ

Posle stava 4. dodaju se st. 5. i 6. koji glase:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako mu je izdat sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje početna kvalifikacija iz člana 203. stav 5. ovog zakona, vozačku dozvolu može dobiti lice koje je navršilo:

1) 18 godina za kategoriju C, CE, D1 i D1E,

2) 21 godinu za kategoriju D i DE.

Bliže uslove koje moraju da ispunjavaju lica iz stava 4. ovog člana propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.ˮ

Član 28.

U članu 181. stav 6. posle reči: „vozačku dozvolu” dodaju se zapeta i reči: „odnosno probnu vozačku dozvoluˮ.

Stav 7. menja se i glasi:

„Vozačku dozvolu za kategorije D i D1 mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu, odnosno probnu vozačku dozvolu za kategorije B.ˮ

Stav 8. briše se.

Član 29.

U članu 182. posle stava 9, dodaju se novi st. 10. i 11. koji glase:

„Licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje vozilima A1, A2 ili A kategorije, umesto probne vozačke dozvole, izdaje se vozačka dozvola u skladu sa odredbama člana 179. ovog zakona, ako poseduje vozačku dozvolu za upravljanje vozilima AM i V kategorije.

Izuzetno, na vozača sa probnom vozačkom dozvolom, dok upravlja vozilom koje koristi ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, Vojska Srbije i službe bezbednosti, ne primenjuju se ograničenja iz stava 5. tač. 1), 3), 4) i 5) i st. 6, 7. i 9. ovog člana.

Dosadašnji stav 10. postaje stav 12.ˮ

Član 30.

U članu 203. stav 2. tačka 1) posle reči: „dozvoluˮ dodaju se zapeta i reči: „odnosno potvrdu o položenom vozačkom ispituˮ.

U stavu 10. reči: „i Karticeˮ zamenjuju se zapetom i rečima: „Kartice i prijave za polaganje stručnog ispita za sticanje početnog SRSˮ.

Član 31.

U članu 204. stav 2. posle reči: „izdajeˮ dodaju se reči: „i oduzimaˮ.

U stavu 5. posle reči: „usloveˮ, dodaju se zapeta i reči: „odnosno ako obuku ne sprovodi na propisan načinˮ.

U stavu 11. posle reči: „uslova,ˮ dodaju se reči: „način izdavanja i oduzimanja rešenja,ˮ, a posle reči: „obuke,ˮ dodaju se reči: „izdavanje i oduzimanje sertifikata za predavača za SRS i instruktora za SRS,ˮ.

Član 32.

U članu 221. stav 2. tačka 4) menja i glasi:

„da nije u toku trajanje mere zabrane upravljanja motornim vozilom,ˮ.

Član 33.

U članu 224. stav 2. tačka 2a) menja i glasi:

„da nije u toku trajanje mere zabrane upravljanja motornim vozilom,ˮ.

Član 34.

U članu 238. stav 2. tačka 5) menja i glasi:

„da nije u toku trajanje mere zabrane upravljanja motornim vozilom,ˮ.

Član 35.

U članu 246. stav 7. reči: „kao i vozila državnog organa nadležnog za zaštitu i spasavanje iˮ zamenjuju se rečima: „vozila državnog organa nadležnog za zaštitu i spasavanje i vatrogasne jedinice, kao i vatrogasna vozila dobrovoljnihˮ.

Član 36.

U članu 247. stav 1. reči: „u roku od osam danaˮ zamenjuju se rečima: „na poziv policijskog službenika, u roku od osam dana od dana prijema pozivaˮ.

Član 37.

U članu 249. stav 2. reč: „kaoˮ zamenjuje se rečima: „vozila koja se uvoze kao upotrebljavanaˮ.

U st. 6. i 8. posle reči: „licaˮ dodaju se zapeta i reči: „kao i obrascu zahteva,ˮ.

Posle stava 13. dodaju se st. 14‒19. koji glase:

„Odredbe ovog člana ne primenjuju se na specijalna vozila, njihove uređaje, sklopove i opremu, dok ih koriste ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, ministarstvo nadležno za poslove odbrane, Vojska Srbije ili službe bezbednosti Republike Srbije.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na vozila, njihove uređaje, sklopove i opremu dok se koriste isključivo u svrhe realizacije infrastrukturnih projekata, na zahtev ministarstva u čijem delokrugu je realizacija infrastrukturnog projekta. Ovo izuzeće se odnosi samo na period trajanja infrastrukturnog projekta.

Za vozila koja se uvoze kao upotrebljavana, a koja nisu usaglašena sa jednoobraznim tehničkim uslovima iz stava 1. ovog člana, Agencija izdaje uverenje iz stava 3. ovog člana ukoliko se prethodno utvrdi da vozilo ispunjava odgovarajuće zahteve iz propisa koji bliže uređuje uslove o postupku i načinu ispitivanja vozila koja se uvoze kao upotrebljavana iz stava 6. ovog člana.

Za vozila iz st. 14. i 15. ovog člana Agencija izdaje potvrdu da vozilo ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, koja sadrži podatke o vozilu, potrebne za registraciju. Agencija vodi evidenciju o izdatim potvrdama.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na vozila od istorijskog značaja (oldtajmer) i vozila za sportska takmičenja.

Za autonomna vozila, koja nisu usaglašena sa jednoobraznim tehničkim uslovima iz stava 1. ovog člana, Agencija izdaje uverenje iz stava 3. ovog člana ukoliko se prethodno utvrdi da vozilo ispunjava odgovarajuće zahteve iz propisa koji bliže uređuje uslove o postupku i načinu ispitivanja autonomnih vozila u svrhu testiranja, uslove koje mora ispunjavati pravno lice koje vrši ispitivanja, vođenje evidencije o obavljenim ispitivanjima autonomnih vozila, način provere ispunjenosti uslova od strane pravnog lica, kao i obrazac zahteva, koji donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.ˮ

Član 38.

U članu 250. stav 1. menja se i glasi:

„Prepravka vozila mora biti izvršena u skladu sa smernicama proizvođača vozila, kada smernice za takvu vrstu prepravke postoje, osim u slučaju kada proizvođač, odnosno predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, da saglasnost da se prepravka može izvršiti uz odstupanje od smernica proizvođača. Ukoliko za datu prepravku ne postoje javno dostupne smernice proizvođača vozila, prepravka se može izvršiti prema pravilima struke, uz ispunjenje zahteva propisa koji bliže uređuju ispitivanje vozila.ˮ

U stavu 2. reči: „završene najmanje akademske studije drugog stepena (master)ˮ zamenjuju se rečima: „najmanje stručni naziv master inženjer mašinstva, odnosno diplomirani inženjer mašinstvaˮ.

U stavu 6. reči: „se pojedinačno proizvodi i prepravljaˮ zamenjuju se rečima: „je pojedinačno proizvedeno ili prepravljenoˮ. Posle tačke, dodaje se nova rečenica koja glasi: „Izuzetno, ispitivanje se može izvršiti bez tehničke dokumentacije za određene vrste prepravki, u skladu sa propisom koji bliže uređuje ispitivanje vozila.ˮ

Posle stava 6. dodaju se novi st. 7. i 8. koji glase:

„U postupku utvrđivanja statusa, oduzimanja statusa i razvrstavanja vozila od istorijskog značaja, ispitivanje tehničkih karakteristika i očuvanosti vozila može izvršiti pravno lice koje je materijalno i stručno osposobljeno i ovlašćeno od strane Agencije za te poslove i koje ispunjava bliže uslove iz propisa navedenog u članu 7. stav 4. ovog zakona.

Na osnovu izveštaja ovlašćenog pravnog lica Agencija izdaje potvrdu o vozilu od istorijskog značaja (oldtajmer), koja se prilaže prilikom vršenja tehničkog pregleda i registracije vozila.”

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje novi stav 9, reči: „stava 6.ˮ zamenjuju se rečima: „st. 6. i 7.ˮ.

Dosadašnji stav 8. briše se.

U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 10, broj: „6ˮ zamenjuje se brojem: „8ˮ.

Član 39.

U članu 255. stav 1. druga rečenica briše se.

Stav 6. menja se i glasi:

„Ukoliko je privrednom društvu koje vrši tehnički pregled vozila, do datuma podnošenja zahteva za dobijanje ovlašćenja, zbog nesavesnog i nepropisnog rada oduzimano ovlašćenje više od dva puta za poslednjih deset godina, ovlašćenje za vršenje tehničkog pregleda tom privrednom društvu, odnosno tom ogranku privrednog društva se neće izdati.ˮ

Član 40.

U članu 263. stav 2. reči: „tri godineˮ zamenjuju se rečima: „pet godinaˮ.

U stavu 4. posle reči: „ispita za kontrolora tehničkog pregledaˮ dodaju se zapeta i reči: „načinu i uslovima za izdavanje dozvole (licence) za kontrolora tehničkog pregledaˮ.

Stav 8. menja se i glasi:

„Izuzetno, kontrolor tehničkog pregleda, koji je pre početka primene podzakonskog akta koji reguliše način organizovanja i sprovođenja stručnog ispita i način izvođenja obuke i seminara unapređenja znanja i veština za kontrolora tehničkog pregleda, u privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda vozila, vršio tehnički pregled vozila prema ugovoru o radu najmanje dve godine, ne mora ispunjavati uslov iz stava 3. tač. 3) i 4) ovog člana, odnosno kontrolor tehničkog pregleda koji je pre stupanja na snagu podzakonskog akta koji reguliše tehnički pregled vozila, u privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda vozila, vršio tehnički pregled vozila prema ugovoru o radu najmanje pet godina i ima završenu srednju stručnu školu mašinske struke obrazovnog profila koji nije vezan za motore i vozila, odnosno saobraćajne struke obrazovnog profila koji nije iz oblasti drumskog saobraćaja, ne mora ispunjavati uslov iz stava 3. tač. 1), 3) i 4) ovog člana.ˮ

Član 41.

U članu 264. stav 3. prva rečenica briše se.

U stavu 8. reč: „Agencijiˮ briše se.

U stavu 11. reči: „i motokultivatoriˮ zamenjuju se zapetom i rečima: „motokultivatori, mopedi i motocikliˮ.

Posle stava 12. dodaje se stav 13. koji glasi:

„Izuzetno od odredaba st. 2. i 4. ovog člana, novoproizvedeno vozilo (vozilo koje je proizvedeno u godini koja prethodi datumu prve registracije, odnosno u godini kada se prvi put registruje), koje je prvi put registrovano u Republici Srbiji, prvom redovnom tehničkom pregledu podvrgava se najkasnije nakon dve godine od dana prve registracije.ˮ

Član 42.

U članu 268. stav 2. na kraju tačke 5) tačka se zamenjuje zapetom.

Dodaje se tačka 6) koja glasi:

„6) „laka električna vozila.ˮ

Član 43.

U članu 269. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Ministarstvo unutrašnjih poslova vodi u elektronski čitljivom, otvorenom formatu javno dostupnu evidenciju o izdatim i oduzetim ovlašćenjima za izdavanje tablica za privremeno označavanje vozila i potvrda o njihovom korišćenju. Evidencija sadrži podatke o privrednim subjektima ovlašćenim za izdavanje tablica za privremeno označavanje vozila i potvrda o njihovom korišćenju, uključujući podatke o poslovnom imenu, sedištu, matičnom broju, pib-u, adresama objekata u kojima se obavljaju navedeni poslovi, sa naznačenjem datog ovlašćenja, broju i datumu izdavanja ovlašćenja, nadležnom organu i organizacionoj jedinici.ˮ

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 44.

U članu 275. stav 1. na kraju tačke 14) tačka se zamenjuje zapetom.

Dodaje se tačka 15) koja glasi:

„15) registarske tablice za vozila od istorijskog značaja (oldtajmere).ˮ

Član 45.

U članu 278. u stavu 4. reč: „policajacˮ zamenjuje se rečju: „milicionarˮ.

U stavu 6. reč: „policijaˮ zamenjuje se rečju: „milicijaˮ.

Član 46.

U glavi HVIII u nazivu odeljka 12. zapeta i reči: „odnosno dokaza o učinjenom prekršajuˮ brišu se.

Član 47.

Član 295. menja se i glasi:

„Član 295.

Policijski službenik će u kontroli saobraćaja, odnosno u vršenju nadzora, od učinioca težeg prekršaja iz oblasti bezbednosti javnog saobraćaja na putevima, koji je u poslednje dve godine pravnosnažno osuđivan za teže prekršaje iz ove oblasti, privremeno oduzeti predmet koji je bio upotrebljen za izvršenje tog prekršaja.

Policijski službenik može u kontroli saobraćaja, odnosno u vršenju nadzora, privremeno, od učinioca prekršaja oduzeti predmet podoban za dokazivanje protivpravnog ponašanja.

Policijski službenik može u kontroli saobraćaja, odnosno u vršenju nadzora, privremeno, od učinioca prekršaja oduzeti predmet namenjen ili upotrebljen za izvršenje prekršaja i ako nisu ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana, osim motornog vozila.

Troškove nastale u vezi sa čuvanjem privremeno oduzetog predmeta snosi lice od koga je predmet oduzet.

Privremeno oduzimanje predmeta iz st. 1. i 3. ovog člana može trajati do okončanja postupka pred nadležnim sudom. Oduzeti predmet iz stava 2. ovog člana teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, nakon isteka roka od 24 časa, bez odlaganja dostavlja pravnom, odnosno fizičkom licu od koga je predmet oduzet, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, teži prekršaj nedavanja podataka o identitetu lica kome je omogućeno upravljanje vozilom i dokaza na osnovu kojeg se na nesporan način može utvrditi da je to lice upravljalo vozilom u određeno vreme, neće se uzimati u obzir u smislu primene mere i ovlšćenja privremenog oduzimanja predmeta.”.

Član 48.

U članu 296. stav. 3. reči: „policijski službenikˮ zamenjuju se rečima: „ovlašćeno lice iz člana 278. st. 3. i 4. ovog zakonaˮ.

U stavu 4. reči: „stava 2.ˮ zamenjuju se rečima: „st. 2. i 3.ˮ.

Član 49.

Član 297. menja se i glasi:

„Član 297.

Privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno državni organ i organ jedinice lokalne samouprave i preduzetnik koji vrši prevoz u drumskom saobraćaju, dužno je da organizuje i obavlja kontrolu nad ispunjenošću uslova za učešće u saobraćaju na putu njihovih vozila i vozača, kao i uslova predviđenih drugim propisima od kojih zavisi bezbednost saobraćaja i obezbedi da ti uslovi budu ispunjeni.ˮ

Član 50.

U članu 301. stav 2. briše se.

Član 51.

U članu 307. stav 7. reči: „ako ono obavesti u pisanom obliku taj organ da je prestalo da obavlja obuku kandidata za vozače, iliˮ brišu se.

Posle stava 7. dodaju se novi st. 8. i 9. koji glase:

„Organ iz stava 1. ovog člana doneće rešenje o oduzimanju dozvole za osposobljavanje kandidata za vozače, ako privredno društvo podnese obaveštenje da prestaje sa obavljanjem obuke kandidata za vozače, u roku od 30 dana od dana podnošenja obaveštenja.

Obaveštenje se može dostaviti i u elektronskoj formi, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski dokument i elektronsko poslovanje.ˮ

Dosadašnji st. 8–12. postaju st. 10–14.

U dosadašnjem stavu 13. koji postaje stav 15. broj: „12ˮ zamenjuje se brojem: „14ˮ.

Posle dosadašnjeg stava 14. koji postaje stav 16. dodaje se stav 17. koji glasi:

„Organ iz stava 1. ovog člana vodi evidenciju pravnih lica kojima je oduzeta dozvola, odnosno koja su prestala da obavljaju obuke kandidata za vozače, uz navođenje razloga oduzimanja dozvole ili prestanka obavljanja delatnosti, u elektronskom obliku.ˮ

Član 52.

U članu 308. stav 4. reči: „ako bude obavešteno u pisanom obliku da je privredno društvo prestalo da obavlja tehničke preglede vozila,ˮ brišu se.

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:

„Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove doneće rešenje o oduzimanju ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila, ako privredno društvo podnese obaveštenje da prestaje sa obavljanjem poslova tehničkih pregleda vozila, u roku od 30 dana od dana podnošenja obaveštenja.

Obaveštenje se može dostaviti i u elektronskoj formi, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski dokument i elektronsko poslovanje.ˮ.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 7. i 8.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 9, broj: „5ˮ zamenjuje se brojem: „7ˮ.

Član 53.

U članu 314a posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

„Ovlašćeno službeno lice u neposrednoj kontroli saobraćaja može izdati upozorenje učesniku u saobraćaju, odnosno odustati od procesuiranja određenih prekršaja za koje je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu, ukoliko lice koje je učinilo takav prekršaj nije u prethodne dve godine evidentirano kao učinilac prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima.

Način postupanja i odlučivanja u situacijama iz st. 1. i 2. ovog člana utvrđuje ministar unutrašnjih poslova.ˮ

Član 54.

U članu 325. stav 1. tačka 18) broj: „8ˮ zamenjuje se brojem: „9ˮ.

Član 55.

U članu 326. stav 1, posle tačke 12) dodaje se tačka 12a) koja glasi:

„12a) člana 122a stav 1,ˮ.

Tačka 19) menja se i glasi:

„19) člana 153. st. 1, 2 i 4,ˮ.

U tački 32) broj: „10ˮ zamenjuje se brojem: „11ˮ.

Član 56.

U članu 327. stav 1, posle tačke 17) dodaje se tačka 17a) koja glasi:

„17a) člana 122a stav 2,ˮ.

Član 57.

U članu 328. stav 2. posle tačke 11) dodaje se tačka 11a) koja glasi:

„11a) člana 122a stav 1,ˮ.

Tačka 15) menja se i glasi:

„15) člana 153. st. 1, 2. i 4,ˮ.

U tački 25) broj: „10ˮ zamenjuje se brojem: „11ˮ.

U stavu 3. posle tačke 17) dodaje se tačka 17a) koja glasi:

„17a) člana 122a stav 2,ˮ.

Član 58.

U članu 330. stav 1. na kraju tačke 23) tačka se zamenjuje zapetom.

Dodaje se tačka 24) koja glasi:

„24) upravlja lakim električnim vozilom na autoputu ili motoputu i prevozi drugo lice mlađe od 14 godinaˮ.

Član 59.

U članu 331. stav 1. posle tačke 15) dodaje se tačka 15a) koja glasi:

„15a) člana 92a, na autoputu ili motoputu,ˮ.

U tački 74) broj: „8ˮ zamenjuje se brojem: „9ˮ.

Član 60.

Posle člana 331. dodaje se član 331a, koji glasi:

„Član 331a

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje ne postupi u skladu sa saobraćajnim znakom „obavezan smerˮ kada obavlja tranzitni prevoz vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od mase navedene na pripadajućoj dopunskoj tabli znaka.ˮ

Član 61.

U članu 332a stav 1. posle tačke 8) dodaje se tačka 8a), koja glasi:

„8a) člana 88a,ˮ.

U tački 9) reči: „stav 1.ˮ zamenjuju se rečima: „st. 1. i 3.ˮ.

Posle tačke 9) dodaju se tač. 9a)‒9v), koje glase:

„9a) člana 92a, osim na autoputu i motoputu,

9b) člana 92b st. 1. i 2,

9v) člana 92g,ˮ

U tački 25) tačka se zamenjuje zapetom i dodaje se tačka 26) koja glasi:

„26) člana 66. stav 1. tačka 20).”.

Član 62.

U članu 333. stav 1. u tački 29) reči: „20),” brišu se.

Posle tačke 76) dodaje se tačka 76a) koja glasi:

„76a) člana 122a st. 1. i 2,ˮ.

U tački 78) posle reči: „svrhu preticanjaˮ dodaju se zapeta i reči: „saobraćajni znak „obavezan smerˮ, kada lice obavlja tranzitni prevoz vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od mase navedene na pripadajućoj dopunskoj tabli znakaˮ.

Član 63.

U članu 334. stav 1. posle tačke 29) dodaju se tač. 29a) i 29b) koje glase:

„29a) člana 92b stav 3,

29b) člana 92v,ˮ.

Član 64.

U članu 336. stav 4. menja se i glasi:

„Ukoliko se u vreme izvršenja prekršaja za koji je predviđeno obavezno izricanje kaznenih poena ili prekršaja iz poglavlja „Obaveze vozača prema pešacimaˮ, u vozilu, odnosno na vozilu, kojim upravlja učinilac prekršaja, nalazi dete starosti do 12 godina, osim u autobusu kada se vrši organizovan prevoz dece, učiniocu prekršaja će se predviđeni broj kaznenih poena za taj prekršaj uvećati za 2.ˮ

Član 65.

U članu 338. stav 4. menja se i glasi:

„Ukoliko se u vreme izvršenja prekršaja za koji je predviđeno obavezno izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom ili prekršaja iz poglavlja „Obaveze vozača prema pešacimaˮ, u vozilu, odnosno na vozilu kojim upravlja učinilac prekršaja, nalazi dete starosti do 12 godina, osim u autobusu kada se vrši organizovan prevoz dece, učiniocu prekršaja će se predviđena zaštitna mera uvećati za dva meseca.ˮ

Član 66.

U članu 341. tačka 23) briše se.

Član 67.

U članu 342. tačka 11) menja se i glasi:

„11) na osnovu člana 154. ovog zakona, o saobraćajnoj signalizaciji, načinu izvođenja radova i drugih poslova na putu, izgledu, tehničkim karakteristikama, načinu postavljanja i upotrebe zapreka i drugih sredstava za obezbeđenje mesta na kome se izvode radovi,ˮ.

Član 68.

U članu 350. stav 4. reči: „jedne godine od uspostavljanja uslova za funkcionisanje i obavljanje poslova Agencije iz člana 9. stav 2. ovog zakonaˮ zamenjuju se rečima: „dve godine od početka primene podzakonskog akta kojim se regulišu način organizovanja i sprovođenja stručnog ispita i način izvođenja obuke i seminara unapređenja znanja i veština za kontrolora tehničkog pregleda.ˮ

Član 69.

Odredbe o probnoj vožnji iz člana 122. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RSˮ, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon, 9/16 – US, 24/18, 41/18, 41/18 – dr. zakon, 87/18, 23/19 i 128/20 – dr. zakon) shodno se primenjuju na uslove i postupak za izdavanje dozvole za ispitivanje ili testiranje autonomnog vozila, do početka primene podzakonskog akta kojim se propisuju bliži uslovi za obavljanje autonomne vožnje iz člana 122a stav 3. ovog zakona.

Član 70.

Podzakonski akti utvrđeni ovim zakonom doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primene podzakonskog akta koji se odnosi na bliže uslove za autonomnu vožnju, za izdavanje dozvole za autonomnu vožnju, uslove i proceduru za izdavanje uverenja o proveri bezbednosti, uslove i proceduru za izdavanje dozvole za testiranje, uslove pod kojima je dozvoljeno testiranje i pravila nadzora nad poštovanjem dozvole, na uslove i postupak testiranja autonomnog vozila shodno će se primenjivati odredbe o probnoj vožnji i ispitivanju vozila.

Član 71.

Obavezuje se upravljač železničke infrastrukture da semafore koji najavljuju približavanje voza na svim prelazima preko pruge u nivou, koji su u upotrebi i koji se nalaze na putu na dan stupanja na snagu ovog zakona, zameni sa semaforima sa dvobojnim svetlima u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odredba člana 137. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RSˮ, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon, 9/16 – US, 24/18, 41/18, 41/18 – dr. zakon, 87/18, 23/19 i 128/20 – dr. zakon), prema kojoj se na prelazu puta preko železničke pruge saobraćaj vozila reguliše samo svetlima crvene boje i odredba člana 149. istog zakona prema kojoj se svetlosni saobraćajni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou daju naizmeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svetla u obliku kruga, što označava obavezu učesnika u saobraćaju da se zaustave, primenjuju se na prelazima puta preko železničke pruge regulisanim u skladu sa navedenim odredbama, do zamene semafora u skladu sa odredbama ovog zakona, a najkasnije tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 72.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi član 163. stav 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, broj 24/18).

Član 73.

Odredbe članova koji se odnose na finansiranje bezbednosti saobraćaja počinju da se primenjuju od 1. januara 2024. godine.

Član 74.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.