Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.12.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)


Član 1.

U Zakonu o stečaju ("Službeni glasnik RS", br. 104/09, 99/11 – dr. zakon, 71/12 – US, 83/14, 113/17 i 44/18), u članu 10. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Svi poverioci imaju pravo da zatraže i da od stečajnog upravnika blagovremeno dobiju sve informacije koje se odnose na stečajnog dužnika, na tok stečajnog postupka i na imovinu i upravljanje imovinom stečajnog dužnika."

Dosadašnji st. 2, 3, 4. i 5. postaju st. 3, 4, 5. i 6.

Član 2.

U članu 20. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Izuzetno od stava 2. ovog člana, stečajni sudija prilikom izbora stečajnog upravnika razmatra i predlog poverioca za imenovanje stečajnog upravnika, ukoliko je stečajni postupak pokrenut na predlog poverioca i ukoliko sadrži predlog za imenovanje stečajnog upravnika u skladu sa članom 56. stav 3. ovog zakona."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 3.

U članu 25. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Ovlašćena organizacija je dužna da listu aktivnih stečajnih upravnika objavi na svojoj internet strani."

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

Član 4.

U članu 32. stav 3. menja se i glasi:

"Po zaključenju ispitnog ročišta, na predlog odbora poverilaca za razrešenje i istovremeno imenovanje novog stečajnog upravnika za koji se izjasnilo najmanje tri četvrtine članova odbora, a po prethodno dobijenoj saglasnosti skupštine poverilaca, stečajni sudija razrešava stečajnog upravnika i kada ne postoje razlozi za razrešenje iz stava 1. ovog člana i istim rešenjem imenuje predloženog stečajnog upravnika, osim u slučaju kada je za stečajnog upravnika imenovana organizacija koja je posebnim zakonom određena da obavlja poslove stečajnog upravnika."

Član 5.

U članu 35. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Na prvoj sednici skupštine poverilaca stečajni poverioci, za čija potraživanja se učini verovatnim da iznose više od 50% ukupnih potraživanja stečajnih poverilaca, daju saglasnost na izbor imenovanog stečajnog upravnika, a ukoliko saglasnost izostane, predlažu razrešenje imenovanog i istovremeno imenovanje novog stečajnog upravnika. Stečajni sudija razrešava imenovanog stečajnog upravnika i istim rešenjem imenuje predloženog stečajnog upravnika sa liste aktivnih stečajnih upravnika za područje nadležnog suda, osim u slučaju kada je za stečajnog upravnika imenovana organizacija koja je posebnim zakonom određena da obavlja poslove stečajnog upravnika."

U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 10. posle reči: "prvom poverilačkom ročištu" dodaju se reči: "i o razrešenju i istovremenom imenovanju novog stečajnog upravnika na prvoj sednici skupštine poverilaca".

Dosadašnji st. 5, 6, 7, 8, 9, 10. i 11. postaju st. 6, 7, 8, 9, 10, 11. i 12.

Član 6.

U članu 37. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

"2a) daje saglasnost na izbor imenovanog stečajnog upravnika, odnosno predlaže imenovanje novog, u skladu sa članom 35. stav 5. ovog zakona;".

Član 7.

U članu 56. posle stav 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Ukoliko se stečajni postupak pokreće na predlog poverioca, predlog za pokretanje stečajnog postupka može sadržati i predlog za imenovanje stečajnog upravnika sa liste aktivnih stečajnih upravnika za područje nadležnog suda (ime i prezime predloženog stečajnog upravnika i broj licence)."

Član 8.

U članu 59. stav 2. menja se i glasi:

"Iznos predujma utvrđuje se u zavisnosti od razvrstavanja pravnog lica kao mikro, malo, srednje ili veliko pravno lice, u skladu sa propisima kojima se uređuju kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica, i ne može biti veći od:

1) 50.000 dinara za mikro pravna lica;

2) 200.000 dinara za mala pravna lica;

3) 600.000 dinara za srednja pravna lica;

4) 1.000.000 dinara za velika pravna lica."

Član 9.

Član 161. stav 1. menja se i glasi:

"Plan reorganizacije mogu podneti stečajni upravnik, razlučni poverioci, stečajni poverioci, kao i lica koja su vlasnici najmanje 30% kapitala stečajnog dužnika, ako na prvom poverilačkom ročištu nije doneto rešenje o bankrotstvu."

Član 10.

Stečajni postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani okončaće se po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije."❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print