Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuKALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA

• Januar / Februar 2020. godine •

 

Zakon o porezu na dodatu vrednost
("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn, 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn. i 72/2019)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Poresku prijavu PDV dužni su da podnesu i poreski dužnici koji nisu obveznici PDV u roku od deset dana po isteku poreskog perioda u kojem je nastala poreska obaveza.

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

10.1.2020.
10.2.2020.

 

Podnošenje i plaćanje PDV za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV

Poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarski mesec za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara kao i za obveznika iz člana 36a Zakona

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

20% opšta
10% posebna

Promet dobara i usluga u kalendarskom mesecu

Obveznik za koga je poreski period kalendarsko tromesečje podnosi poresku prijavu PP PDV nadležnom poreskom organu - u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda

Oktobar - Decembar 2019. godine

15.1.2020.

 

Obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario promet manji od 50.000.000 din.

 

Zakon o porezu na dobit pravnih lica
("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Mesečna akontacija poreza na dobit pravnih lica

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

15%

Na osnovu poreske prijave za prethodnu godinu, odnosno prethodni poreski period ili na osnovu mesečne akontacije iz poslednjeg meseca prethodnog poreskog perioda

 

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Poreski obveznik, odnosno poreski platac podnosi u elektronskom obliku Poreskoj upravi pojedinačnu poresku prijavu za poreze po odbitku pre svake isplate prihoda na koje se obračunava i plaća porez po odbitku, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

Pre svake isplate
prihoda tokom meseca

 

Pojedinačna poreska prijava za porez po odbitku

Obaveza poreskog placa, odnosno poreskog posrednika da licu iz čijeg je prihoda naplaćen porez po odbitku izda potvrdu o plaćenom porezu po odbitku, za prethodnu godinu

2019.godina

31.1.2020.

 

Potvrda o plaćenom porezu po odbitku

 

Zakon o porezima na imovinu
("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US i 86/2019)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u zakonskom roku, obveznik koji ne vodi poslovne knjige dužan je da podnese poresku prijavu do 31. januara poreske godine - ako je na toj imovini došlo do promena od uticaja na visinu poreske obaveze o kojima nisu sadržani podaci u podnetoj prijavi.

 

31.1.2020.

 

pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari; pravo zakupa, odnosno korišćenja, stana ili kuće za stanovanje, konstituisano u korist fizičkog lica; pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni režim građevinskog zemljišta; pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina; korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina; državinu nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen; državinu nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova; državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

Godišnji porez na imovinu po rešenju organa jedinice lokalne samouprave

Jаnuаr - Mаrt

2020. gоdinе

14.2.2020.

 

pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari; pravo zakupa, odnosno korišćenja, stana ili kuće za stanovanje, konstituisano u korist fizičkog lica; pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni režim građevinskog zemljišta; pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina; korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina; državinu nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen; državinu nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova; državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

 

Zakon o fiskalnim kasama
("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza proizvođača fiskalnih kasa da deponuje sredstva na rok od dve godine u visini od 5% od maloprodajne cene svake fiskalizovane fiskalne kase

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

Sredstva obezbeđenja za proizvođače fiskalnih kasa

Obaveza proizvođača fiskalnih kasa da Poreskoj upravi - Centrala dostavi kumulativne podatke o broju fiskalizovanih fiskalnih kasa po tipu i modelu, njihovim maloprodajnim cenama i iznosu deponovanih sredstava

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

Sredstva obezbeđenja za proizvođače fiskalnih kasa

 

Zakon o akcizama
("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn, 30/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn.)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Proizvođači niskoalkoholnih pića koji na dan 31. decembra 2015. godine ima proizvedena niskoalkoholna pića, koja sadrže više od 1,2% vol alkohola, a najviše do 5% vol alkohola dužni su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostavljaju podatak o stanju zaliha niskoalkoholnih pića popisanih, na poslednji dan u mesecu, do utroška tih zaliha

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

10.1.2020.
10.2.2020.

Podatak o zalihama određenih niskoalkoholnih pića, na poslednji dan u mesecu

Lice koje se na dan 31. decembra 2017. godine bavi preradom, prženjem, pakovanjem, kao i drugim sa njima povezanim radnjama koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe dužno je da nadležnoj organizacionoj jedinici poreske uprave dostavlja podatak o stanju zaliha kafe na poslednji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška popisanih zaliha

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

10.1.2020.
10.2.2020.

 

Obveznik akcize dužan je da poresku prijavu za obračun akcize podnese u roku od 15 dana po isteku meseca za taj mesec

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

 

Obveznik akcize dužan je da sa stanjem na dan 31. decembra kalendarske godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave

2019. godina

31.1.2020.

 

Akciza

16.12.-31.12.2019.

1.1.-15.1.2020.
16.1.-31.1.2020.
1.2.-15.2.2020.

15.1.2020.
31.1.2020.
15.2.2020.
28.2.2020.

Stavljanje
u promet
ili uvoz

 

Zakon o duvanu
("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn., 62/2018 - usklađeni izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni izn. i 91/2019)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza proizvođača i obrađivača duvana da Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostave izveštaj o proizvodnji, obradi i prometu duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda za prethodno tromesečje

Oktobar - Decembar 2019. godine

15.1.2020.

Poslovanje proizvođača i obrađivača duvana

Obaveza proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda da Upravi za duvan dostave izveštaj o podacima o kojima vode evidenciju za prethodnu godinu

2019. godina

15.1.2020.

Poslovanje proizvođača i obrađivača duvana

 

Zakon o porezu na dohodak građana
("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - uslađeni din. izn. i 86/2019)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa - OBRAZAC OZU

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

5.1.2020.
5.2.2020.

 

Zaključeni ugovori
- estrada

Porez na paušalni prihod od samostalne delatnosti, kao i porez na prihod od samostalne delatnosti preduzetnika koji vodi poslovne knjige

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

10%

Na osnovu rešenja Poreske uprave, odnosno na osnovu poreske prijave za mesečnu akontaciju poreza

Pоrеz kојi sе utvrđuјe rеšеnjеm pоrеskоg оrgаnа plаćа sе u rоku оd 15 dаnа оd dаnа istеkа kvаrtаlа nа prihоd pо оsnоvu pružаnjа ugоstitеlјskih uslugа

Oktobar - Decembar 2019. godine

15.1.2020.

 

Prihоdima оd ugоstitеlјskih uslugа smаtrајu sе prihоdi kоје fizičkо licе sаglаsnо zаkоnimа kојimа sе urеđuјu ugоstitеlјstvо i turizаm оstvаri оd pružаnjа ugоstitеlјskih uslugа u ugоstitеlјskоm оbјеktu dоmаćе rаdinоsti i оbјеktu sеоskоg turističkоg dоmаćinstvа

Оbvеznik kојi u tоku gоdinе izvrši prеnоs prаvа pо оsnоvu kојеg mоžе nаstаti kаpitаlni dоbitаk ili gubitаk u sklаdu sа оvim zаkоnоm, dužаn је dа pоdnеsе pоrеsku priјаvu nајkаsniје u rоku оd 30 dаnа оd: istеkа svаkоg kаlеndаrskоg pоlugоdištа u kојеm је izvršеn prеnоs hаrtiја оd vrеdnоsti.

Jul - Decembar 2019. godine

30.1.2020.

 

ukoliko je izvrsen prenos hartija od vrednosti po osnovu koga moze nastati kapitalni dobitak/gubitak

Оrgаnizаtоr tržištа kаpitаlа u smislu zаkоnа kојim sе urеđuје tržištе kаpitаlа dužаn је dа u rоku оd 30 dаnа оd istеkа svаkоg kаlеndаrskоg pоlugоdištа Pоrеskој uprаvi - cеntrаli u еlеktrоnskоm оbliku dоstаvi izvеštај о prеnоsu hаrtiја оd vrеdnоsti izvršеnоm u tоm pоlugоdištu.

Jul - Decembar 2019. godine

30.1.2020.

 

izveštaj o prenosu hartija od vrednosti za prethodnih 6 meseci

Obaveza preduzetnika koji porez plaća na paušalni prihod, kome se u godini koja prethodi godini u kojoj se vrši utvrđivanje poreza, značajno izmeni obim poslovanja, da podnese poresku prijavu

2019.godina

31.1.2020.

 

Promenjen obim poslovanja preduzetnika koji porez plaća na paušalni prihod

Prеduzеtnik kојi је pоrеz plаćао nа stvаrni prihоd u gоdini kоја prеthоdi gоdini zа kојu sе vrši utvrđivаnjе pоrеzа, ukоlikо ispunjаvа uslоvе dа budе pаušаlnо оpоrеzоvаn mоžе dа pоdnеsе pоrеsku priјаvu zа pаušаlnо оpоrеzivаnjе u tој gоdini

2019.godina

31.1.2020.

 

 

 

Zakon o igrama na sreću
("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 93/2012 - dr. zakon, 30/2018, 95/2018 i 91/2019)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Obaveza Državne lutrije Srbije da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje klasičnih igara na sreću

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

5.1.2020.
5.2.2020.

60% na osnovicu koja čini razliku između ukupne vrednosti primljenih uplata i ukupnog iznosa fonda dobitaka

Priređivanje klasičnih igara na sreću

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje svake posebne igre na sreću u igračnicama

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

5.1.2020.
5.2.2020.

3% na vrednost primljenih uplata - kod igara koje učesnici igraju jedni protiv drugih (poker), odnosno 25% na razliku između vrednosti primljenih uplata i isplaćenih dobitaka kod ostalih igara

Priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

Obaveza priređivača da dostavi mesečni obračun naknade za priređivanje za svaku vrstu igara, odnosno stola za igre na sreću posebno, zajedno sa dokazom o uplati naknade za priređivanje

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

5.1.2020.
5.2.2020.

 

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o osnovicama na osnovu kojih obračunava i plaća naknade za priređivanje posebnih igara na sreću

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

5.1.2020.
5.2.2020.

25 evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu

Priređivanje igara na sreću na automatima, naknada za dobijeno odobrenje

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

5.1.2020.
5.2.2020.

5% (ne manje od 35 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata

Priređivanje igara na sreću na automatima, naknada za privređivanje posebnih igara na sreću

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

5.1.2020.
5.2.2020.

100 evra u dinarskoj protivvrednosti - po kladionici

Priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje igara na sreću - klađenje

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

5.1.2020.
5.2.2020.

15% (ne manje od 500 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata - po kladionici

Priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

5.1.2020.
5.2.2020.

2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti

Priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

5.1.2020.
5.2.2020.

15% (ne manje od 7.500 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata kod klađenja, odnosno 5% (ne manje od 7.500 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata kod ostalih igara

Priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Obaveza priređivača igara na sreću na automatima da ukoliko ostvari godišnji promet po automatu veći od dinarske protivvrednosti 18.000 evra uplati godišnju naknadu na odgovarajući račun javnih prihoda

2019.godina

15.1.2020.

10% od iznosa ostvarenog prometa preko 18.000 evra godišnje u dinarskoj protivvrednosti

Godišnji promet po automatu veći od dinarske protivvrednosti 18.000 evra

 

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din.izn. i 86/2019)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Utvrđivanje obaveze doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere vrši Poreska uprava rešenjem, na osnovu podataka o osiguranicima po tom osnovu koje joj dostavlja nadležna organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

Uplata obaveze doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere

Krajnji rok za isplatu zarada za prethodni mesec, odnosno obračun i uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu osnovicu ako poslodavac nema sredstva za isplatu zarada

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

31.1.2020.
29.2.2020.

Isplaćena zarada ili obračunati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Reprezentativna udruženja u kulturi kod kojih se samostalni umetnici vode na evidenciji dužna su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostave obaveštenje sa podacima o samostalnim umetnicima koji nisu osigurani po drugom osnovu

2019. godina

31.1.2020.

 

Samostalni umetnici podnose nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prijavu sa podacima i dokazima o ostvarenim oporezivim prihodima na koje se plaća porez na dohodak građana i iskazuju osnovicu za akontaciju doprinosa za koju se opredeljuju za tekuću godinu.

2019. godina

15.2.2020.

 

Osnovica doprinosa opredeljena za sveštenike i verske službenike ne može se menjati u toku tekuće godine, a može se izmeniti za narednu godinu, pod uslovom da podaci o izmenjenoj osnovici doprinosa budu dostavljeni Poreskoj upravi do 15. februara godine za koju se utvrđuje obaveza.

2020. godina

15.2.2020.

 

 

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019 i 86/2019 - usklađeni din. iznosi)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Меsеčni оbrаčun utvrđеnе nаknаdе zа fоrmirаnjе i оdržаvаnjе оbаvеznih rеzеrvi nаftе i dеrivаtа nаftе, nа prоpisаnоm оbrаscu, оbvеznik nаknаdе dоstаvlја ministаrstvu u čiјој su nаdlеžnоsti pоslоvi еnеrgеtikе, nајkаsniје dо 20. u mеsеcu zа prеthоdni mеsеc

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

20.1.2020.
20.2.2020.

 

 

Utvrdjena naknada za formiranje I održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte plaća se u datim rokovima

16.12.-31.12.2019.
1.1.-15.1.2020.
16.1.-31.1.2020.
1.2.-15.2.2020.

15.1.2020.
31.1.2020.
15.2.2020.
29.2.2020.

 

 

Obveznik naknade za unapređenje energetske efikasnosti je energetski subjekt koji:
1) obavlja energetske delatnosti snabdevanja električnom energijom, snabdevanja prirodnim gasom i javnog snabdevanja prirodnim gasom
2) obavlja energetsku delatnost proizvodnje derivata nafte i trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

31.1.2020.
29.2.2020.

 

Utvrđena naknada za unapređenje energetske efikasnosti plaća se najkasnije poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec

Naknadu za korišćenje šumskog zemljišta u nešumske namene plaća lice kojem je korisnik šuma i šumskog zemljišta šumsko zemljište dao na korišćenje

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

 

Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama

Korisnik, odnosno sopstvenik šuma plaća naknadu za korišćenje drveta

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

Na osnovicu primenjuje se stopa od 3%

Osnovica za obračun naknade je vrednost drvnih sortimenata.

Obveznik naknada za korišćenje voda je lice koje vodu zahvaćenu iz površinskih i podzemnih voda koristi za piće, navodnjavanje, pogonske, tehnološke i druge namene, vrši snabdebanje vodom za piće sistemom javnog vodovoda, zahvata vodu radi flaširanja, koristi vodu za proizvodnju električne energije, itd

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

 

Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji vrši vađenje rečnog nanosa iz ležišta na vodnom zemljištu i na području ugroženom erozijom je obveznik naknade za izvađeni rečni nanos

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

 

Obveznik je dužan da dostavlja podatke o lokaciji, vrsti i količini izvađenog rečnog nanosa

Vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog i šumskog zemljišta, industrijskih i drugih objekata koje vodne objekte i sisteme u javnoj svojini koristi za navodnjavanje, snabdevanje vodom instustrije, ribnjaka i drugih korisnika, kao lice koje vodne objekte i sisteme koristi za odvođenje otpadnih voda iz industrijskih i drugih objekata, kao i za druge namene, je obveznik naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema u javnoj svojini

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

 

Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama

Obveznik naknade za ispuštenu vodu je lice koje neposredno ili posredno ispušta otpadne vode u sopstvenu kanalizaciju, vodotok, kanal, jezero i slično, lice koje vrši skupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda sistemom javne kanalizacije, i lice koje proizvodi električnu energiju u termoelektranama sa otvorenim protočnim sistemom za hlađenje

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

 

Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama

Оbvеznik nаknаdе zа pоstаvlјаnjе rеklаmnih tаbli је prаvnо ili fizičkо licе kоје pоstаvlја rеklаmnе tаblе, rеklаmnе pаnое, urеđаје zа slikоvnо оbаvеštаvаnjе ili оglаšаvаnjе na objektima koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

 

Osnovica za obračun naknade je površina prostora izražena u mеtrimа kvаdrаtnim

Оbvеznik nаknаdе zа privrеmеnо kоrišćеnjе dеlоvа zеmlјištа žеlеzničkоg pоdručја, а kоје је u оpštој upоtrеbi је prаvnо ili fizičkо licе kоје privrеmеnо kоristi dеlоvе zеmlјištа žеlеzničkоg pоdručјаpоrеdžеlеzničkih prugа i drugоg zеmlјištа kоје kоristi uprаvlјаč јаvnе žеlеzničkе infrаstrukturе

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

 

Osnovica za obračun naknade je površina korišćenog dela zemljišta železničkog područja izrаžеnа u mеtrimа kvаdrаtnim

Оbvеznik plаćаnjа nаknаdе zа pоstаvlјаnjе tеlеkоmunikаciоnе оprеmе nа zеmlјištu i оbјеktimа kоје kоristi uprаvlјаč јаvnе žеlеzničkе infrаstrukturе је prаvnо licе kоје је vlаsnik tеlеkоmunikаciоnе оprеmе

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

 

Оsnоvicа za obračun naknadeје pојеdinаčni urеđај, оdnоsnо zа kоntејnеrе pоvršinа zеmlјištа izrаžеnа u mеtrimа kvаdrаtnim, оdnоsnо zа stub visinа izrаžеnа u mеtrimа

Obveznik naknade za korišćenje javne površine je korisnik javne površine (lice koje vrši zauzeće javne površine (put, ulica, trg, park, skver,..) objektom privremenog korišćenja: kiosk, tezga, bašta ugostiteljskog objekta, aparat za sladoled, cirkus, sportski tereni, telefonska govornica i drugo

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

 

Osnovica za obračun naknade je površina korišćenog prostora izrаžеnа u mеtrimа kvаdrаtnim

Nаknаdu zа kоrišćеnjе rеsursа i rеzеrvi minеrаlnih sirоvinа utvrđuје оbvеznik zа svаku vrstu kоrišćеnе, оdnоsnо prоdаtе kоličinе minеrаlnе sirоvinе pојеdinаčnо zа trоmеsеčni pеriоd, nа prоpisаnоm оbrаscu, pоčеv оd dаnа dоbiјаnjа оdоbrеnjа zа izvоđеnjе rudаrskih rаdоvа

Oktobar - Decembar 2019.

15.1.2020.

 

 

Nаknаdu zа kоrišćеnjе ribаrskоg pоdručја utvrđuје оbvеznik nаknаdе zа trоmеsеčni pеriоd, nа prоpisаnоm оbrаscu

Oktobar - Decembar 2019.

15.1.2020.

 

Visinа nаknаdе zа kоrišćеnjе ribаrskоg pоdručја iznоsi 15% оd vrеdnоsti dоzvоlе zа privrеdni ribоlоv, a 10% оd vrеdnоsti dоzvоlе zа rеkrеаtivni ribоlоv.

Nаknаdа zа kоrišćеnjе prirоdnоg lеkоvitоg fаktоrа sе utvrđuје zа kаlеndаrsku gоdinu, а plаćа аkоntаciоnо u јеdnаkim trоmеsеčnim rаtаmа

Oktobar - Decembar 2019.

15.1.2020.

 

25 din/m3

Obveznici plaćanja naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada placaju naknadu u roku od 15 dana od dana isteka tromesecja

Oktobar - Decembar 2019.

15.1.2020.

 

 

Gоdišnji оbrаčun utvrđеnе nаknаdе zа fоrmirаnjе i оdržаvаnjе оbаvеznih rеzеrvi nаftе i dеrivаtа nаftе, nа prоpisаnоm оbrаscu, оbvеznik nаknаdе dоstаvlја ministаrstvu u čiјој su nаdlеžnоsti pоslоvi еnеrgеtikе, nајkаsniје dо 31. јаnuаrа tеkućе gоdinе zа prеthоdnu gоdinu

2019. gоdinа

31.1.2020.

 

 

Gоdišnji оbrаčun utvrđеnе nаknаdе zа unаprеđеnjе еnеrgеtskе еfikаsnоsti nа prоpisаnоm оbrаscu, оbvеznik nаknаdе dоstаvlја ministаrstvu u čiјој su nаdlеžnоsti pоslоvi еnеrgеtikе nајkаsniје dо 31. јаnuаrа tеkućе gоdinе zа prеthоdnu gоdinu

2019. gоdinа

31.1.2020.

 

Оbvеznik, kао prilоg uz gоdišnji оbrаčun dоstаvlја gоdišnji оbrаčun kоličinа еnеrgiје, оdnоsnо еnеrgеnаtа ispоručеnih pоtrоšаčimа ili stаvlјеnih u prоmеt nа tеritоriјi Rеpublikе Srbiје, оdnоsnо uvеzеnih nа tеritоriјu Rеpublikе Srbiје i izvеštај о izvršеnim uplаtаmа zа pеriоd zа kојi dоstаvlја оbrаčun

Оbvеznik nаknаdе zа prirоdni lеkоviti fаktоr је dužаn dа nаdlеžnоm оrgаnu јеdinicе lоkаlnе sаmоuprаvе dоstаvi pоdаtkе о iskоrišćеnој kоličini prirоdnоg lеkоvitоg fаktоrа u prеthоdnој gоdini, nа оsnоvu urеđаја zа mеrеnjе

2019. gоdinа

31.1.2020.

 

 

U vezi sa naknadom za korišćenje numeraticje, operatori vode popis korišćenih brojeva i adresa dužni su da ga dostave RATEL-u, sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine

2019. gоdinа

31.1.2020.

 

 

Obrаzаc zа utvrđеnu kоnаčnu gоdišnju оbаvеzu pоdnоsi sе nаdlеžnоm оrgаnu, i utvrđеnа оbаvеzа plаćа nајkаsniје pоslеdnjеg dаnа u fеbruаru tеkućе gоdinе zа prеthоdnu gоdinu.

2019. godina

29.2.2020.

 

Nаknаdu zа kоrišćеnjе rеsursа i rеzеrvi minеrаlnih sirоvinа utvrđuје оbvеznik zа svаku vrstu kоrišćеnе, оdnоsnо prоdаtе kоličinе minеrаlnе sirоvinе

Utvrđеnа nаknаdа zа fоrmirаnjе i оdržаvаnjе оbаvеznih rеzеrvi nаftе i dеrivаtа nаftе plaća se u datim rokovima, a ukoliko је plаćеni iznоs pо mеsеčnim оbrаčunimа mаnji оd iznоsа utvrđеnоg u gоdišnjеm оbrаčunu nаknаdе, utvrđеnа rаzlikа sе plаćа dо krаја fеbruаrа tеkućе zа prеthоdnu kаlеndаrsku gоdinu.

2019. godina

29.2.2020.

 

 

 

Zakon o tržištu kapitala
("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza brokersko-dilerskog društva da Komisiji za hartije od vrednosti dostavi izveštaj o svome poslovanju

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

Poslovanje brokersko-dilerskog društva

 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 32/2013)

Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze
("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza poslodavca da Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI, elektronskim putem preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem obrasca u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

5.1.2020.
5.2.2020.

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom

 

Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja
("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 68/2014 - dr. zakon)

Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini, i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja
("Sl. glasnik RS", broj 14/2016)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Društvo za osiguranje je poreski obveznik poreza na premije neživotnog osiguranja - Podnosi se obrazac PP-PPNO, bez obzira da li postoji obaveza plaćanja za taj mesec

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

10.1.2020.
10.2.2020.

5%
Od ukupne premije osiguranja utvrđene ugovorom

Zaključeni ugovori o neživotnom osiguranju

 

Zakon o ugostiteljstvu ("Sl. glasnik RS", broj 17/2019)

Urеdbа o uslоvimа i nаčinu utvrđivаnjа visinе gоdišnjеg iznоsа bоrаvišnе tаksе zа fizičkо licе kоје pružа ugоstitеlјskе uslugе smеštаја u оbјеktimа dоmаćе rаdinоsti i sеоskоm turističkоm dоmаćinstvu, kао i nаčin i rоkоvi plаćаnjа ("Sl. glasnik RS", br. 47/2019 i 51/2019)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Srеdstvа оd nаplаćеnе bоrаvišnе tаksе dаvаlаc smеštаја uplаćuје dо pеtоg u mеsеcu zа prеthоdni mеsеc

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

5.1.2020.
5.2.2020.

Boravišnu taksu za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu plaća korisnik usluge smeštaja

Bоrаvišnu tаksu plаćа ugоstitеlј, kојi kао fizičkо licе pružа uslugе smеštаја u оbјеktimа dоmаćе rаdinоsti i sеоskоm turističkоm dоmаćinstvu u utvrđеnоm gоdišnjеm iznоsu

Oktobar - Decembar 2019.

5.1.2020.

Visinu gоdišnjеg iznоsа bоrаvišnе tаksе zа tеkuću gоdinu utvrdjuje jedinica lokalne samouprave rešenjem, a fizičkо licе plаćа kvаrtаlnо

 

Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe
("Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006, 83/2011, 113/2015, 9/2017 i 108/2017)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza proizvođača, odnosno uvoznika da Ministarstvu finansija vrati oštećene odnosno neiskorišćene akcizne markice u prethodnom tromesečju, sa vidljivom oznakom serije i serijskim brojem markice, kao i da vrati markice za cigarete,alkoholna pića odnosno kafe sa slovnom oznakom EC, EA I EK

Oktobar - Decembar 2019.

15.1.2020.

Vraćanje oštećenih, odnosno neiskorišćenih akciznih markica

Obaveza proizvođača cigareta, odnosno alkoholnih pića, odnosno proizvodjaca i uvoznika kafe da Ministarstvu finansija dostavi podatke o izdatim, iskorišćenim oštećenim i neiskorišćenim akciznim markicama za prethodni kvartal

Oktobar - Decembar 2019.

15.1.2020.

Dostavljanje podataka o oštećenim odnosno neiskorišćenim akciznim markicama

 

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
("Sl. glasnik RS", br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012, 74/2013, 66/2014, 44/2018 - dr. zakon i 104/2018)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Zahtev za refakciju diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju PDV u prethodnom tromesečju - Obrazac REF 5

Oktobar - Decembar 2019.

(30 dana od isteka)

30.1.2020.

 

Zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe može podneti roditelj, odnosno staratelj bebe rođene zaključno sa 30. junom 2018. godine, ukoliko je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev manji od 1.059.839,40 dinara i da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu manja od 25.833.585,14 dinara.

 

15.2.2020.

Iznos za refundaciju - za dobra nabavljena do navršene prve godine starosti bebe do 44.159,97 dinara, a za dobra nabavljena od navršene prve do navršene druge godine starosti bebe do 33.119,98 dinara.

Hranom i opremom za bebe smatraju se:
mleko za odojčad -10%
kašice - 20%
krevetac - 20%
kolica - 20%
stolica za hranjenje - 20%
stolica za kola - 20%
pelene - 20%

 

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
("Sl. glasnik RS", br. 76/2015, 101/2016, 86/2017 i 75/19)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi po isteku kalendarskog meseca u kojem se vrši očitavanje, na propisanom obrascu PP OAEL

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

 

 

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje
("Sl. glasnik RS", br. 112/2012, 38/2013, 93/2013, 111/2015 i 81/2018)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Privredni subjekt koji zagreva poslovni prostor, odnosno fizičko lice koje zagreva stambeni prostor podnosi zahtev Poreskoj upravi za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora
Obrazac REF-G

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

Najranije 20.1.2020.
Najranije 20.2.2020.

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora

Lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari, kao i proizvođač, odnosno uvoznik istih kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe podnosi zahtev Poreskoj upravi za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogorivo koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe
Obrazac - REF-T

Oktobar - Decembar 2019.

Najranije 20.1.2020.

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biogorivo koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe

 

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
("Sl. glasnik RS", br. 112/2012, 38/2013, 93/2013, 111/2015, 101/2016 i 18/2018)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Refakciju plaćene akcize ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije

Obrazac REF-ETE

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

Najranije 20.1.2020.
Najranije 20.2.2020.

Refakcija plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije

Refakciju plaćene akcize ostvaruje lice za gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama, koja se koriste kao energetsko gorivo za industrijske svrhe, odnosno kada se predmetni derivati nafte koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u procesu proizvodnje akciznih, odnosno neakciznih proizvoda
Obrazac REF-I

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

Najranije 20.1.2020.
Najranije 20.2.2020.

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe

 

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave ("Sl. glasnik RS", br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012 - ispr., 56/2013, 67/2015, 101/2016, 86/2017, 20/2018 i 48/2018)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obveznik akcize dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave proizvodni normativ neophodan za utvrđivanje srazmernog iznosa plaćene akcize za prethodnu godinu

2019. godina

15.1.2020.

Utvrđivanje srazmernog iznosa plaćene akcize

 

Pravilnik o periodičnom deklarisanju robe
("Sl. glasnik RS", br. 111/2004)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Periodična deklaracija za dopremljenu ili otpremljenu robu preko granice

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

5.1.2020.
5.2.2020.

Otpremljena ili dopremljena roba u prethodnom mesecu

 

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu
("Sl. glasnik RS", br. 129/2004, 16/2011 i 44/2018 - dr. zakon)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza priređivača da dostavi evidencije o zbiru dnevnog prometa po automatima - OBRAZAC ZDP

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

5.1.2020.
5.2.2020.

Ostvareni promet u prethodnom mesecu

Priređivač igara na sreću je dužan da Upravi dostavlja evidenciju o stanju mehaničkih i elektronskih brojčanika automata, na kraju poslednjeg dana u mesecu - OBRAZAC SB

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

5.1.2020.
5.2.2020.

Stanje brojčanika

 

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu u kladionicama
("Sl. glasnik RS", br. 129/2004 i 44/2018 - dr. zakon)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Mesečni obračun ostvarenog prometa za svako uplatno-isplatno mesto kladionice - OBRAZAC MOP

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

5.1.2020.
5.2.2020.

Ostvareni promet za svako uplatno-isplatno mesto

 

Pravilnik o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i napojnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara
("Sl. glasnik RS", br. 35/2006 i 44/2018 - dr. zakon)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Zbirni mesečni obračun naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama - OBRAZAC ZMON - Priređivači igara na sreću u igračnicama (dostavlja se Poreskoj upravi i Upravi za igre na sreću)

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

5.1.2020.
5.2.2020.

Ukupna naknada za priređivanje igara na sreću

 

Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost
("Sl. glasnik RS", br. 77/2011)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

**Obaveštavanje Poreske uprave o pravnim i fizičkim licima koja obavljaju delatnost o svim isplatama gotovog novca u skladu sa članom 35. stav 1. Zakona o platnom prometu i članom 48. stav 1. tačka 8) Zakona o bankama

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

Svakodnevno

Sve gotovinske isplate

**Prema članu 8. Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015) akt iz člana 3. stav 4. ovog zakona ministar nadležan za poslove finansija doneće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Do dana početka primene akta iz stava 1. ovog člana primenjivaće se Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 77/2011), ukoliko nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima
("Sl. glasnik RS", br. 15/2009, 76/2009, 41/2011, 44/2012, 94/2013, 5/2015, 13/2018 i 70/2018)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Mesečni izveštaj o poslovanju otvorenog odnosno zatvorenog investicionog fonda, za prethodni mesec
i
Mesečni izveštaj o poslovanju društva za upravljanje za prethodni mesec, na propisanom obrascu

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

10.1.2020.
10.2.2020.

Izveštaj o poslovanju investicionih fondova

Društvo za upravljanje investicionim fondovima dostavlja podatke o potraživanjima i obavezama

Oktobar - Decembar 2019.

10.1.2020.

Tromesečni izveštaj o poslovanju investicionih fondova

 

Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara PI snimljenih na komercijalne nosače zvuka (fonograme), odnosno zvuka i slike (videograme)
("Sl. glasnik RS", br. 6/2008, 119/2008 i 98/2011 - dr. tarifa)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Radiodifuzna organizacija dostavlja PI podatke o prihodima odnosno troškovima, sa razdvojenim osnovama sticanja, kao i popis emitovanih interpretacija iz repertoara PI

1.12.-31.12.2019.
1.1.-31.1.2020.

15.1.2020.
15.2.2020.

Emitovane interpretacije iz repertoara PI

Napomena:
1. Rokovi se u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi, pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje).