Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuKALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA

• Jun / Jul 2018. godine •

 

Zakon o porezu na dodatu vrednost
("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn. i 30/2018)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Poresku prijavu PDV dužni su da podnesu i poreski dužnici koji nisu obveznici PDV u roku od deset dana po isteku poreskog perioda u kojem je nastala poreska obaveza.

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

10.6.2018.
10.7.2018.

 

Podnošenje i plaćanje PDV za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV

Poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarski mesec za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara kao i za obveznika iz člana 36a Zakona

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

15.6.2018.
15.7.2018.

20% opšta
10% posebna

Promet dobara i usluga u kalendarskom mesecu

Obveznik za koga je poreski period kalendarsko tromesečje podnosi poresku prijavu PP PDV nadležnom poreskom organu - u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda

April - Jun

15.7.2018.

 

Obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario promet manji od 50.000.000 din.

 

Zakon o porezu na dobit pravnih lica
("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 113/2017)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Mesečna akontacija poreza na dobit pravnih lica

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

15.6.2018.
15.7.2018.

15%

Na osnovu poreske prijave za prethodnu godinu, odnosno prethodni poreski period ili na osnovu mesečne akontacije iz poslednjeg meseca prethodnog poreskog perioda

Poreski obveznik je dužan da u elektronskom obliku poreskom organu podnese poresku prijavu u kojoj je obračunat porez, za period za koji se utvrđuje porez, zajedno sa poreskim bilansom. Plaćanje razlike između konačnog obračuna poreza na dobit za 2017. godinu i plaćenih akontacija.

2017. godina

29.6.2018.
(180 dana od isteka perioda)

 

Za obveznike za koje je poreski period poslovna, i to kalendarska godina

 

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016 i 30/2018)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Poreski obveznik, odnosno poreski platac podnosi u elektronskom obliku Poreskoj upravi pojedinačnu poresku prijavu za poreze po odbitku pre svake isplate prihoda na koje se obračunava i plaća porez po odbitku, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

Pre svake isplate
prihoda tokom meseca

 

Pojedinačna poreska prijava za porez po odbitku

 

Zakon o fiskalnim kasama
("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza proizvođača fiskalnih kasa da deponuje sredstva na rok od dve godine u visini od 5% od maloprodajne cene svake fiskalizovane fiskalne kase

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

15.6.2018.
15.7.2018.

Sredstva obezbeđenja za proizvođače fiskalnih kasa

Obaveza proizvođača fiskalnih kasa da Poreskoj upravi - Centrala dostavi kumulativne podatke o broju fiskalizovanih fiskalnih kasa po tipu i modelu, njihovim maloprodajnim cenama i iznosu deponovanih sredstava

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

18.6.2018.
18.7.2018.

Sredstva obezbeđenja za proizvođače fiskalnih kasa

 

Zakon o akcizama
("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn. i 30/2018)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Proizvođači niskoalkoholnih pića koji na dan 31. decembra 2015. godine ima proizvedena niskoalkoholna pića, koja sadrže više od 1,2% vol alkohola, a najviše do 5% vol alkohola dužni su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostavljaju podatak o stanju zaliha niskoalkoholnih pića popisanih, na poslednji dan u mesecu, do utroška tih zaliha

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

10.6.2018.
10.7.2018.

Podatak o zalihama određenih niskoalkoholnih pića, na poslednji dan u mesecu

Lice koje se na dan 31. decembra 2017. godine bavi preradom, prženjem, pakovanjem, kao i drugim sa njima povezanim radnjama koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe dužno je da nadležnoj organizacionoj jedinici poreske uprave dostavlja podatak o stanju zaliha kafe na poslednji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška popisanih zaliha

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

10.6.2018.
10.7.2018.

 

Obveznik akcize dužan je da poresku prijavu za obračun akcize podnese u roku od 15 dana po isteku meseca za taj mesec

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

15.6.2018.
15.7.2018.

 

Akciza

16.5.-31.5.2018.
1.6.-15.6.2018.
16.6.-30.6.2018.
1.7.-15.7.2018.

15.6.2018.
29.6.2018.
15.7.2018.
31.7.2018.

Stavljanje
u promet
ili uvoz

 

Zakon o porezu na dohodak građana
("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017 i 7/2018 - usklađeni din. izn.)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa - OBRAZAC OZU

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

5.6.2018.
5.7.2018.

 

Zaključeni ugovori
- estrada

Porez na paušalni prihod od samostalne delatnosti, kao i porez na prihod od samostalne delatnosti preduzetnika koji vodi poslovne knjige

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

15.6.2018.
15.7.2018.

10%

Na osnovu rešenja Poreske uprave, odnosno na osnovu poreske prijave za mesečnu akontaciju poreza

 

Zakon o računovodstvu
("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Pravna lica, odnosno preduzetnici dužni su da redovne godišnje finansijske izveštaje dostave Agenciji za privredne registre, radi javnog objavljivanja, najkasnije do 30. juna naredne godine

2017.

30.6.2018.

Redovni godišnji finansijski izveštaji za prethodnu godinu

Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji za privredne registre, radi javnog objavljivanja, najkasnije do 31. jula naredne godine

2017.

31.7.2018.

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za prethodnu godinu

 

Zakon o igrama na sreću
("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 93/2012 - dr. zakon i 30/2018)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Obaveza Državne lutrije Srbije da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje klasičnih igara na sreću

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

5.6.2018.
5.7.2018.

60% na osnovicu koja čini razliku između ukupne vrednosti primljenih uplata i ukupnog iznosa fonda dobitaka

Priređivanje klasičnih igara na sreću

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje svake posebne igre na sreću u igračnicama

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

5.6.2018.
5.7.2018.

3% na vrednost primljenih uplata - kod igara koje učesnici igraju jedni protiv drugih (poker), odnosno 25% na razliku između vrednosti primljenih uplata i isplaćenih dobitaka kod ostalih igara

Priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

Obaveza priređivača da Poreskoj upravi i Upravi za igre na sreću dostavi mesečni obračun naknade za priređivanje za svaku vrstu igara, odnosno stola za igre na sreću posebno, zajedno sa dokazom o uplati naknade za priređivanje

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

5.6.2018.
5.7.2018.

 

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o osnovicama na osnovu kojih obračunava i plaća naknade za priređivanje posebnih igara na sreću

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

5.6.2018.
5.7.2018.

25 evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu

Priređivanje igara na sreću na automatima, naknada za dobijeno odobrenje

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

5.6.2018.
5.7.2018.

5% (ne manje od 35 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata

Priređivanje igara na sreću na automatima, naknada za privređivanje posebnih igara na sreću

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

5.6.2018.
5.7.2018.

100 evra u dinarskoj protivvrednosti - po kladionici

Priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje igara na sreću - klađenje

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

5.6.2018.
5.7.2018.

15% (ne manje od 500 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata - po kladionici

Priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

5.6.2018.
5.7.2018.

2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti

Priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

5.6.2018.
5.7.2018.

15% (ne manje od 7.500 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata kod klađenja, odnosno 5% (ne manje od 7.500 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata kod ostalih igara

Priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

 

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017 i 7/2018 - usklađeni din. izn.)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Utvrđivanje obaveze doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere vrši Poreska uprava rešenjem, na osnovu podataka o osiguranicima po tom osnovu koje joj dostavlja nadležna organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

15.6.2018.
15.7.2018.

Uplata obaveze doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere

Krajnji rok za isplatu zarada za prethodni mesec, odnosno obračun i uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu osnovicu ako poslodavac nema sredstva za isplatu zarada

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

30.6.2018.
31.7.2018.

Isplaćena zarada ili obračunati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

 

Zakon o duvanu
("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn., 108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., i 18/2018 - usklađeni din. izn.)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda da Upravi za duvan dostave izveštaj o podacima o kojima vode evidenciju za prethodno polugodište

Januar - Jun
2018.

15.7.2018.

Poslovanje proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda

Obaveza proizvođača i obrađivača duvana da Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostave izveštaj o proizvodnji, obradi i prometu duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda za prethodno tromesečje

April - Jun
2018.

10.7.2018.

Poslovanje proizvođača i obrađivača duvana

 

Zakon o šumama
("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012 i 89/2015)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Korisnik, odnosno sopstvenik šuma plaća naknadu za korišćenje šuma i šumskog zemljišta - privremeni obračun i uplata naknade

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

15.6.2018.
15.7.2018.

Na poresku osnovicu primenjuje se stopa od 3% odnosno 5%

Privremeni obračun i utvrđivanje visine naknade vrši korisnik šuma u skladu sa planom poslovanja za tekuću godinu.

 

Zakon o tržištu kapitala
("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/15)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza brokersko-dilerskog društva da Komisiji za hartije od vrednosti dostavi izveštaj o svome poslovanju

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

15.6.2018.
15.7.2018.

Poslovanje brokersko-dilerskog društva

 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 32/2013)

Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze
("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza poslodavca da Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI, elektronskim putem preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem obrasca u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

5.6.2018.
5.7.2018.

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom

 

Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja
("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 68/2014 - dr. zakon)

Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini, i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja
("Sl. glasnik RS", broj 14/2016)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Društvo za osiguranje je poreski obveznik poreza na premije neživotnog osiguranja - Podnosi se obrazac PP-PPNO, bez obzira da li postoji obaveza plaćanja za taj mesec

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

10.6.2018.
10.7.2018.

5%
Od ukupne premije osiguranja utvrđene ugovorom

Zaključeni ugovori o neživotnom osiguranju

 

Zakon o turizmu
("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Boravišna taksa

16.5.-31.5.2018.
1.6.-15.6.2018.
16.6.-30.6.2018.
1.7.-15.7.2018.

5.6.2018.
20.6.2018.
5.7.2018.
20.7.2018.

Boravišna taksa za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu

 

Zakon o investicionim fondovima
("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 51/2009, 31/2011 i 115/2014)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Društvo za upravljanje je dužno da objavljuje prinos investicionog fonda dva puta godišnje, zaključno na dan 30. juna

Jun 2017.- Jun 2018.

30.6.2018.

Prinos se izračunava kao neto prinos za poslednjih 12 meseci do dana objavljivanja

 

Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe
("Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006, 83/2011, 113/2015, 9/2017 i 108/2017)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza proizvođača, odnosno uvoznika da Ministarstvu finansija vrati oštećene odnosno neiskorišćene akcizne markice u prethodnom tromesečju, sa vidljivom oznakom serije i serijskim brojem markice, kao i da vrati markice za cigarete, alkoholna pića odnosno kafe sa slovnom oznakom EC, EA I EK

April - Jun 2018.

15.7.2018.

Vraćanje oštećenih, odnosno neiskorišćenih akciznih markica

Obaveza proizvođača cigareta, odnosno alkoholnih pića, odnosno proizvođača i uvoznika kafe da Ministarstvu finansija dostavi podatke o izdatim, iskorišćenim oštećenim i neiskorišćenim akciznim markicama za prethodni kvartal

April - Jun 2018.

15.7.2018.

Dostavljanje podataka o oštećenim odnosno neiskorišćenim akciznim markicama

 

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
("Sl. glasnik RS", br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012, 74/2013 i 66/2014)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Refakcija PDV stranom obvezniku i humanitarnoj organizaciji, jednom godišnje za dobra i usluge obavljene u RS, u prethodnoj kalendarskoj godini. Obrazac REF 1 i REF 2

2017.

30.6.2018.

Za dobra i usluge obavljene 2016. godine

Zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe može podneti roditelj, odnosno staratelj bebe ukoliko je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev manji od 1.028.970,29 dinara i da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu manja od 25.081.150,62 dinara.

(Za bebe rođene zaključno sa 30. junom 2018. godine)

 

15.7.2018.

Hranom i opremom za bebe smatraju se:
mleko za odojčad -10%
kašice - 20%
krevetac - 20%
kolica - 20%
stolica za hranjenje - 20%
stolica za kola - 20%
pelene - 20%

Zahtev za refakciju diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju PDV u prethodnom tromesečju - Obrazac REF 5

April - Jun 2018.
(30 dana od isteka)

30.7.2018.

 

 

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
("Sl. glasnik RS", br. 76/2015, 101/2016 i 86/2017)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi po isteku kalendarskog meseca u kojem se vrši očitavanje, na propisanom obrascu PP OAEL

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

15.6.2018.
15.7.2018.

 

 

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje
("Sl. glasnik RS", br. 112/2012, 38/2013, 93/2013 i 111/2015)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Privredni subjekt koji zagreva poslovni prostor, odnosno fizičko lice koje zagreva stambeni prostor podnosi zahtev Poreskoj upravi za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora
Obrazac REF-G

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

Najranije 20.6.2018.
Najranije 20.7.2018.

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora

Lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari, kao i proizvođač, odnosno uvoznik istih kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe podnosi zahtev Poreskoj upravi za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogorivo koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe
Obrazac - REF-T

April - Jun

2018.

Najranije 20.7.2018.

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biogorivo koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe

 

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
("Sl. glasnik RS", br. 112/2012, 38/2013, 93/2013, 111/2015, 101/2016 i 18/2018)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Refakciju plaćene akcize ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije
Obrazac REF-ETE

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

Najranije 20.6.2018. Najranije

20.7.2018.

Refakcija plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije

Refakciju plaćene akcize ostvaruje lice za gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama, koja se koriste kao energetsko gorivo za industrijske svrhe, odnosno kada se predmetni derivati nafte koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u procesu proizvodnje akciznih, odnosno neakciznih proizvoda
Obrazac REF-I

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

Najranije 20.6.2018. Najranije

20.7.2018.

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe

 

Pravilnik o periodičnom deklarisanju robe
("Sl. glasnik RS", br. 111/2004)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Periodična deklaracija za dopremljenu ili otpremljenu robu preko granice

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

5.6.2018.
5.7.2018.

Otpremljena ili dopremljena roba u prethodnom mesecu

 

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu
("Sl. glasnik RS", br. 129/2004 i 16/2011)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza priređivača da dostavi evidencije o zbiru dnevnog prometa po automatima - OBRAZAC ZDP

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

5.6.2018.
5.7.2018.

Ostvareni promet u prethodnom mesecu

Priređivač igara na sreću je dužan da Upravi dostavlja evidenciju o stanju mehaničkih i elektronskih brojčanika automata, na kraju poslednjeg dana u mesecu - OBRAZAC SB

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

5.6.2018.
5.7.2018.

Stanje brojčanika

 

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu u kladionicama
("Sl. glasnik RS", br. 129/2004)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Mesečni obračun ostvarenog prometa za svako uplatno-isplatno mesto kladionice - OBRAZAC MOP

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

5.6.2018.
5.7.2018.

Ostvareni promet za svako uplatno-isplatno mesto

 

Pravilnik o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i napojnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara
("Sl. glasnik RS", br. 35/2006)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Zbirni mesečni obračun naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama - OBRAZAC ZMON - Priređivači igara na sreću u igračnicama (dostavlja se Poreskoj upravi i Upravi za igre na sreću)

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

5.6.2018.
5.7.2018.

Ukupna naknada za priređivanje igara na sreću

 

Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost
("Sl. glasnik RS", br. 77/2011)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

**Obaveštavanje Poreske uprave o pravnim i fizičkim licima koja obavljaju delatnost o svim isplatama gotovog novca u skladu sa članom 35. stav 1. Zakona o platnom prometu i članom 48. stav 1. tačka 8) Zakona o bankama

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

Svakodnevno

Sve gotovinske isplate

**Prema članu 8. Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015) akt iz člana 3. stav 4. ovog zakona ministar nadležan za poslove finansija doneće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Do dana početka primene akta iz stava 1. ovog člana primenjivaće se Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 77/2011), ukoliko nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima
("Sl. glasnik RS", br. 15/2009, 76/2009, 41/2011, 44/2012, 94/2013 i 5/2015)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Mesečni izveštaj o poslovanju otvorenog odnosno zatvorenog investicionog fonda, za prethodni mesec
i
Mesečni izveštaj o poslovanju društva za upravljanje za prethodni mesec, na propisanom obrascu

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

10.6.2018.
10.7.2018.

Izveštaj o poslovanju investicionih fondova

Društvo za upravljanje investicionim fondovima dostavlja podatke o potraživanjima i obavezama

April - Jun
2018.

10.7.2018.

Tromesečni izveštaj o poslovanju investicionih fondova

 

Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara pi snimljenih na komercijalne nosače zvuka (fonograme), odnosno zvuka i slike (videograme)
("Sl. glasnik RS", br. 6/2008, 119/2008 i 98/2011 - dr. tarifa)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Radiodifuzna organizacija dostavlja PI podatke o prihodima odnosno troškovima, sa razdvojenim osnovama sticanja, kao i popis emitovanih interpretacija iz repertoara PI

1.5.-31.5.2018.
1.6.-30.6.2018.

15.6.2018.
15.7.2018.

Emitovane interpretacije iz repertoara PI

Napomena:
1. Rokovi se u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi, pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016).