Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuKALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA

• Jul / Avgust 2020. godine •

Zakon o porezu na dodatu vrednost
("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn, 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn, 72/2019 i 8/2020 - usklađeni din. izn.)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Poresku prijavu PDV dužni su da podnesu i poreski dužnici koji nisu obveznici PDV u roku od deset dana po isteku poreskog perioda u kojem je nastala poreska obaveza.

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

10.7.2020.
10.8.2020.

 

Podnošenje i plaćanje PDV za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV

Poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarski mesec za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara kao i za obveznika iz člana 36a Zakona

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

15.7.2020.
15.8.2020.

20% opšta
10% posebna

Promet dobara i usluga u kalendarskom mesecu

Obveznik za koga je poreski period kalendarsko tromesečje podnosi poresku prijavu PP PDV nadležnom poreskom organu - u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda

April - Jun

15.7.2020.

 

Obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario promet manji od 50.000.000 din.

 

Zakon o porezu na dobit pravnih lica
("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/19)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Mesečna akontacija poreza na dobit pravnih lica

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

15.7.2020.
15.8.2020.

15%

Na osnovu poreske prijave za prethodnu godinu, odnosno prethodni poreski period ili na osnovu mesečne akontacije iz poslednjeg meseca prethodnog poreskog perioda

Poreski obveznik je dužan da do 28. juna u elektronskom obliku poreskom organu podnese poresku prijavu u kojoj je obračunat porez, za period za koji se utvrđuje porez, zajedno sa poreskim bilansom. Plaćanje razlike između konačnog obračuna poreza na dobit za 2019. godinu i plaćenih akontacija.

2019. godina

4.8.2020.

 

Za obveznike za koje je poreski period poslovna godina jednaka kalendarskoj godini

Izuzetno ove godine, 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja

 

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/19)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Poreski obveznik, odnosno poreski platac podnosi u elektronskom obliku Poreskoj upravi pojedinačnu poresku prijavu za poreze po odbitku pre svake isplate prihoda na koje se obračunava i plaća porez po odbitku, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

Pre svake isplate
prihoda tokom meseca

 

Pojedinačna poreska prijava za porez po odbitku

 

Zakon o fiskalnim kasama
("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza proizvođača fiskalnih kasa da deponuje sredstva na rok od dve godine u visini od 5% od maloprodajne cene svake fiskalizovane fiskalne kase

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

15.7.2020.
15.8.2020.

Sredstva obezbeđenja za proizvođače fiskalnih kasa

Obaveza proizvođača fiskalnih kasa da Poreskoj upravi - Centrala dostavi kumulativne podatke o broju fiskalizovanih fiskalnih kasa po tipu i modelu, njihovim maloprodajnim cenama i iznosu deponovanih sredstava

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

18.7.2020.
18.8.2020.

Sredstva obezbeđenja za proizvođače fiskalnih kasa

 

Zakon o akcizama
("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 5/2020 - usklađeni din. izn., 7/2020 - izm. usklađenih din. izn. i 78/2020 - izm. usklađenih din. izn.)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obveznik akcize dužan je da poresku prijavu za obračun akcize podnese u roku od 15 dana po isteku meseca za taj mesec

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

15.7.2020.
15.8.2020.

 

Akciza

16.6.-30.6.2020.
1.7.-15.7.2020.
16.7.-31.7.2020.
1.8.-15.8.2020.

15.7.2020.
31.7.2020.
15.8.2020.
31.8.2020.

Stavljanje
u promet
ili uvoz

 

Zakon o porezu na dohodak građana
("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - uslađeni din. izn., 86/19 i 5/2020- usklađeni din. izn.)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa - OBRAZAC OZU

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

 

Zaključeni ugovori
- estrada

Porez na paušalni prihod od samostalne delatnosti, kao i porez na prihod od samostalne delatnosti preduzetnika koji vodi poslovne knjige

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

15.7.2020.
15.8.2020.

10%

Na osnovu rešenja Poreske uprave, odnosno na osnovu poreske prijave za mesečnu akontaciju poreza

Porez koji se utvrđuje rešenjem poreskog organa plaća se u roku od 15 dana od dana isteka kvartala na prihod po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga

April - Jun 2020.

15.7.2020.

 

Prihodima od ugostiteljskih usluga smatraju se prihodi koje fizičko lice saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva

Obaveza podnošenja poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika - preduzetnika, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugo lice (koji su kao takvi propisani članom 32. Zakona o porezu na dohodak građana)

2019. godina

4.8.2020.

 

Preduzetnik koji porez plaća na stvarni prihod, vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo. Preduzetnik poljoprivrednik i preduzetnik drugo lice, vodi poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Izuzetno ove godine, u roku od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja

 

Zakon o porezima na imovinu
("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US i 86/2019)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Plaćanje akontacije za porez na imovinu

Jul - Septembar 2020. godine

14.8.2020.

 

 

 

Zakon o računovodstvu
("Sl. glasnik RS", br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 - dr. zakon)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Pravna lica, odnosno preduzetnici dužni su da redovne godišnje finansijske izveštaje dostave Agenciji za privredne registre, radi javnog objavljivanja, najkasnije do 30. juna naredne godine

2019.

4.8.2020.

Redovni godišnji finansijski izveštaji

Izuzetno ove godine, u roku od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja

Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji za privredne registre, radi javnog objavljivanja, najkasnije do 31. jula naredne godine

2019.

3.9.2020.

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za prethodnu godinu

Izuzetno ove godine, u roku od 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja

 

Zakon o duvanu
("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn, 62/2018 - usklađeni izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni izn. i 91/2019)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana da Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostave izveštaj o proizvodnji, obradi i prometu duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda za prethodno tromesečje

April - Jun

10.7.2020.

Poslovanje proizvođača i obrađivača duvana

Lica upisana u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, Registar uvoznika duvana, 6) Registar izvoznika duvana, i lica upisana u еvidеnciоnu listu о trgovcima na malo duvanskim proizvodima dužna su da Upravi dоstаvlјајu pоlugоdišnji izveštaj о podacima о kojima vode evidenciju

Januar - Jun 2020.

15.7.2020.

 

 

Zakon o igrama na sreću
("Sl. glasnik RS", broj 18/2020)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Obaveza Državne lutrije Srbije da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje klasičnih igara na sreću

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

60% na osnovicu koja čini razliku između ukupne vrednosti primljenih uplata i ukupnog iznosa fonda dobitaka

Priređivanje klasičnih igara na sreću

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje svake posebne igre na sreću u igračnicama

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

3% na vrednost primljenih uplata - kod igara koje učesnici igraju jedan protiv drugog (poker, chemin de fer i dr), odnosno 25% na razliku između vrednosti primljenih uplata i isplaćenih dobitaka kod ostalih igara

Priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

Obaveza priređivača da dostavi mesečni obračun naknade za priređivanje za svaku vrstu igara, odnosno stola za igre na sreću posebno, zajedno sa dokazom o uplati naknade za priređivanje

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

 

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o osnovicama na osnovu kojih obračunava i plaća naknade za priređivanje posebnih igara na sreću

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

25 evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu

Priređivanje igara na sreću na automatima, naknada za dobijeno odobrenje

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

10% (ne manje od 40 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata

Priređivanje igara na sreću na automatima, naknada za privređivanje posebnih igara na sreću

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu po automatu za koje utvrđuje naknadu i da je dostavlja Upravi

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

 

Evidencija o ostvarenom prometu po automatu

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

100 evra u dinarskoj protivvrednosti - po kladionici

Priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje igara na sreću - klađenje

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

15% (ne manje od 550 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata - po kladionici

Priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu za svako uplatno-isplatno mesto u kladionici i da je dostavlja Upravi

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

 

Evidencija o svakom uplatno-isplatnom mestu u kladionici

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti

Priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

15% za klađenje, odnosno 10% za ostale igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata, (ukupan iznos ne može biti manji od 10.000 evra)

Priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu za posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije i da je dostavlja Upravi

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

 

 Evidencija igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

 

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn, 86/19 i 5/2020 - usklađeni din. izn.)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Utvrđivanje obaveze doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere vrši Poreska uprava rešenjem, na osnovu podataka o osiguranicima po tom osnovu koje joj dostavlja nadležna organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

15.7.2020.
15.8.2020.

Uplata obaveze doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere

Krajnji rok za isplatu zarada za prethodni mesec, odnosno obračun i uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu osnovicu ako poslodavac nema sredstva za isplatu zarada

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

31.7.2020.
31.8.2020.

Isplaćena zarada ili obračunati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

 

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019 i 86/19 - usklađeni din. izn.)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Mesečni obračun utvrđеnе nаknаdе zа fоrmirаnjе i оdržаvаnjе оbаvеznih rеzеrvi nаftе i dеrivаtа nаftе, nа prоpisаnоm оbrаscu, оbvеznik nаknаdе dоstаvlја ministаrstvu u čiјој su nаdlеžnоsti pоslоvi еnеrgеtikе, nајkаsniје dо 20. u mеsеcu zа prеthоdni mеsеc

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

20.7.2020.
20.8.2020.

 

 

Utvrđena naknada za formiranje I održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte plaća se u datim rokovima

16.6.-30.6.2020.
1.7.-15.7.2020.
16.7.-31.7.2020.
1.8.-15.8.2020.

15.7.2020.
31.7.2020.
15.8.2020.
31.8.2020.

 

 

Obveznik naknade za unapređenje energetske efikasnosti je energetski subjekt koji:

1) obavlja energetske delatnosti snabdevanja električnom energijom, snabdevanja prirodnim gasom i javnog snabdevanja prirodnim gasom

2) obavlja energetsku delatnost proizvodnje derivata nafte i trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

31.7.2020.
31.8.2020.

 

Utvrđena naknada za unapređenje energetske efikasnosti plaća se najkasnije poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec

Naknadu za korišćenje šumskog zemljišta u nešumske namene plaća lice kojem je korisnik šuma i šumskog zemljišta šumsko zemljište dao na korišćenje

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

15.7.2020.
15.8.2020.

 

Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama

Korisnik, odnosno sopstvenik šuma plaća naknadu za korišćenje drveta

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

15.7.2020.
15.8.2020.

Na osnovicu primenjuje se stopa od 3%

Osnovica za obračun naknade je vrednost drvnih sortimenata.

Obveznik naknada za korišćenje voda je lice koje vodu zahvaćenu iz površinskih i podzemnih voda koristi za piće, navodnjavanje, pogonske, tehnološke i druge namene, vrši snabdebanje vodom za piće sistemom javnog vodovoda, zahvata vodu radi flaširanja, koristi vodu za proizvodnju električne energije, itd

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

15.7.2020.
15.8.2020.

 

Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji vrši vađenje rečnog nanosa iz ležišta na vodnom zemljištu i na području ugroženom erozijom je obveznik naknade za izvađeni rečni nanos

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

15.7.2020.
15.8.2020.

 

Obveznik je dužan da dostavlja podatke o lokaciji, vrsti i količini izvađenog rečnog nanosa

Vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog i šumskog zemljišta, industrijskih i drugih objekata koje vodne objekte i sisteme u javnoj svojini koristi za navodnjavanje, snabdevanje vodom industrije, ribnjaka i drugih korisnika, kao lice koje vodne objekte i sisteme koristi za odvođenje otpadnih voda iz industrijskih i drugih objekata, kao i za druge namene, je obveznik naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema u javnoj svojini

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

15.7.2020.
15.8.2020.

 

Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama

Obveznik naknade za ispuštenu vodu je lice koje neposredno ili posredno ispušta otpadne vode u sopstvenu kanalizaciju, vodotok, kanal, jezero i slično, lice koje vrši skupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda sistemom javne kanalizacije, i lice koje proizvodi električnu energiju u termoelektranama sa otvorenim protočnim sistemom za hlađenje

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

15.7.2020.
15.8.2020.

 

Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama

Obveznik nаknаdе zа pоstаvlјаnjе rеklаmnih tаbli је prаvnо ili fizičkо licе kоје pоstаvlја rеklаmnе tаblе, rеklаmnе pаnое, urеđаје zа slikоvnо оbаvеštаvаnjе ili оglаšаvаnjе na objektima koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

15.7.2020.
15.8.2020.

 

Osnovica za obračun naknade je površina prostora izražena u mеtrimа kvаdrаtnim

Оbvеznik nаknаdе zа privrеmеnо kоrišćеnjе dеlоvа zеmlјištа žеlеzničkоg pоdručја, а kоје је u оpštој upоtrеbi је prаvnо ili fizičkо licе kоје privrеmеnо kоristi dеlоvе zеmlјištа žеlеzničkоg pоdručјаpоrеdžеlеzničkih prugа i drugоg zеmlјištа kоје kоristi uprаvlјаč јаvnе žеlеzničkе infrаstrukturе

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

15.7.2020.
15.8.2020.

 

Osnovica za obračun naknade je površina korišćenog dela zemljišta železničkog područja izrаžеnа u mеtrimа kvаdrаtnim

Оbvеznik plаćаnjа nаknаdе zа pоstаvlјаnjе tеlеkоmunikаciоnе оprеmе nа zеmlјištu i оbјеktimа kоје kоristi uprаvlјаč јаvnе žеlеzničkе infrаstrukturе је prаvnо licе kоје је vlаsnik tеlеkоmunikаciоnе оprеmе

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

15.7.2020.
15.8.2020.

 

Оsnоvicа za obračun naknadeје pојеdinаčni urеđај, оdnоsnо zа kоntејnеrе pоvršinа zеmlјištа izrаžеnа u mеtrimа kvаdrаtnim, оdnоsnо zа stub visinа izrаžеnа u mеtrimа

Obveznik naknade za korišćenje javne površine je korisnik javne površine (lice koje vrši zauzeće javne površine (put, ulica, trg, park, skver,..) objektom privremenog korišćenja: kiosk, tezga, bašta ugostiteljskog objekta, aparat za sladoled, cirkus, sportski tereni, telefonska govornica i drugo

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

15.7.2020.
15.8.2020.

 

Osnovica za obračun naknade je površina korišćenog prostora izrаžеnа u mеtrimа kvаdrаtnim

Nаknаdu zа kоrišćеnjе rеsursа i rеzеrvi minеrаlnih sirоvinа utvrđuје оbvеznik zа svаku vrstu kоrišćеnе, оdnоsnо prоdаtе kоličinе minеrаlnе sirоvinе pојеdinаčnо zа trоmеsеčni pеriоd, nа prоpisаnоm оbrаscu, pоčеv оd dаnа dоbiјаnjа оdоbrеnjа zа izvоđеnjе rudаrskih rаdоvа

April - Jun

15.7.2019.

 

 

Nаknаdu zа kоrišćеnjе ribаrskоg pоdručја utvrđuје оbvеznik nаknаdе zа trоmеsеčni pеriоd, nа prоpisаnоm оbrаscu

April - Jun

15.7.2019.

 

Visinа nаknаdе zа kоrišćеnjе ribаrskоg pоdručја iznоsi 15% оd vrеdnоsti dоzvоlе zа privrеdni ribоlоv, a 10% оd vrеdnоsti dоzvоlе zа rеkrеаtivni ribоlоv.

Nаknаdа zа kоrišćеnjе prirоdnоg lеkоvitоg fаktоrа sе utvrđuје zа kаlеndаrsku gоdinu, а plаćа аkоntаciоnо u јеdnаkim trоmеsеčnim rаtаmа

April - Jun

15.7.2019.

 

25 din/m3

Obveznici plaćanja naknade za proizvoode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada placaju naknadu u roku od 15 dana od dana isteka tromesečja

April - Jun

15.7.2019.

 

 

 

Zakon o tržištu kapitala
("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza brokersko-dilerskog društva da Komisiji za hartije od vrednosti dostavi izveštaj o svome poslovanju

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

15.7.2020.
15.8.2020.

Poslovanje brokersko-dilerskog društva

Оrgаnizаtоr Fоndа pоdnоsi gоdišnji izvеštај Kоmisiјi za hartije od vrednosti u rоku оd čеtiri mеsеcа оd zаvršеtkа pоslоvnе gоdinе.

2019. godina

5.7.2020.

(ove godine, 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja)

 

 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 32/2013)

Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze
("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza poslodavca da Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI, elektronskim putem preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem obrasca u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom

 

Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja
("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 68/2014 - dr. zakon)

Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini, i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja
("Sl. glasnik RS", broj 14/2016)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Društvo za osiguranje je poreski obveznik poreza na premije neživotnog osiguranja - Podnosi se obrazac PP-PPNO, bez obzira da li postoji obaveza plaćanja za taj mesec

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

10.7.2020.
10.8.2020.

5%
Od ukupne premije osiguranja utvrđene ugovorom

Zaključeni ugovori o neživotnom osiguranju

 

Zakon o ugostiteljstvu ("Sl. glasnik RS", broj 17/2019)

Urеdbа o uslоvimа i nаčinu utvrđivаnjа visinе gоdišnjеg iznоsа bоrаvišnе tаksе zа fizičkо licе kоје pružа ugоstitеlјskе uslugе smеštаја u оbјеktimа dоmаćе rаdinоsti i sеоskоm turističkоm dоmаćinstvu, kао i nаčin i rоkоvi plаćаnjа ("Sl. glasnik RS", br. 47/2019 i 51/2019)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Srеdstvа оd nаplаćеnе bоrаvišnе tаksе dаvаlаc smеštаја uplаćuје dо pеtоg u mеsеcu zа prеthоdni mеsеc

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

Boravišnu taksu za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu plaća korisnik usluge smeštaja

Boravišnu taksu plaća ugostitelj, koji kao fizičko lice pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu u utvrđenom godišnjem iznosu

April - Jun 2020.

5.7.2020.

Visinu godišnjeg iznosa boravišne takse za tekuću godinu utvrđuje jedinica lokalne samouprave rešenjem, a fizičko lice plaća kvartalno

 

Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe
("Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006, 83/2011, 113/2015, 9/2017 i 108/2017)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza proizvođača, odnosno uvoznika da Ministarstvu finansija vrati oštećene odnosno neiskorišćene akcizne markice u prethodnom tromesečju, sa vidljivom oznakom serije i serijskim brojem markice, kao i da vrati markice za cigarete,alkoholna pića odnosno kafe sa slovnom oznakom EC, EA I EK

April - Jun

15.7.2020.

Vraćanje oštećenih, odnosno neiskorišćenih akciznih markica

Obaveza proizvođača cigareta, odnosno alkoholnih pića, odnosno proizvođača i uvoznika kafe da Ministarstvu finansija dostavi podatke o izdatim, iskorišćenim oštećenim i neiskorišćenim akciznim markicama za prethodni kvartal

April - Jun

15.7.2020.

Dostavljanje podataka o oštećenim odnosno neiskorišćenim akciznim markicama

 

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
("Sl. glasnik RS", br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012, 74/2013, 66/2014, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018 i 87/2020)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe može podneti roditelj, odnosno staratelj bebe rođene zaključno sa 30. junom 2018. godine, ukoliko je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev manji od 1.059.839,40 dinara i da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu manja od 25.833.585,14 dinara.

 

15.7.2020.

Iznos za refundaciju - za dobra nabavljena do navršene prve godine starosti bebe do 44.159,97 dinara, a za dobra nabavljena od navršene prve do navršene druge godine starosti bebe do 33.119,98 dinara.

Hranom i opremom za bebe smatraju se:
mleko za odojčad -10%
kašice - 20%
krevetac - 20%
kolica - 20%
stolica za hranjenje - 20%
stolica za kola - 20%
pelene - 20%

Zahtev za refakciju diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju PDV u prethodnom tromesečju - Obrazac REF 5

April - Jun

(30 dana od isteka)

Izuzetno, ove godine produzen rok (30. septembar)

 

Podnošenje zahteva za refakciju poreza na dodatu vrednost od strane tradicionalnih crkava i verskih zajednica

April - jun (60 dana od isteka)

Izuzetno, ove godine produzen rok (30. septembar)

 

 

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
("Sl. glasnik RS", br. 76/2015, 101/2016, 86/2017 i 75/19)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi po isteku kalendarskog meseca u kojem se vrši očitavanje, na propisanom obrascu PP OAEL

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

15.7.2020.
15.8.2020.

 

 

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje
("Sl. glasnik RS", br. 112/2012, 38/2013, 93/2013, 111/2015, 81/2018 i 93/2019)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Privredni subjekt koji zagreva poslovni prostor, odnosno fizičko lice koje zagreva stambeni prostor podnosi zahtev Poreskoj upravi za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora
Obrazac REF-G

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

Najranije 20.7.2020.
Najranije 20.8.2020.

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora

Lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari, kao i proizvođač, odnosno uvoznik istih kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe podnosi zahtev Poreskoj upravi za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogorivo koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe
Obrazac - REF-T

April - Jun

Najranije 20.7.2020.

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biogorivo koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe

 

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
("Sl. glasnik RS", br. 112/2012, 38/2013, 93/2013, 111/2015, 101/2016 i 18/2018)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Refakciju plaćene akcize ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije

Obrazac REF-ETE

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

Najranije 20.7.2020.
Najranije 20.8.2020.

Refakcija plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije

Refakciju plaćene akcize ostvaruje lice za gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama, koja se koriste kao energetsko gorivo za industrijske svrhe, odnosno kada se predmetni derivati nafte koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u procesu proizvodnje akciznih, odnosno neakciznih proizvoda

Obrazac REF-I

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

Najranije 20.7.2020.
Najranije 20.8.2020.

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe

 

Pravilnik o periodičnom deklarisanju robe
("Sl. glasnik RS", br. 111/2004)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Periodična deklaracija za dopremljenu ili otpremljenu robu preko granice

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

Otpremljena ili dopremljena roba u prethodnom mesecu

 

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu
("Sl. glasnik RS", br. 129/2004, 16/2011 i 44/2018 - dr. zakon)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza priređivača da dostavi evidencije o zbiru dnevnog prometa po automatima - OBRAZAC ZDP

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

Ostvareni promet u prethodnom mesecu

Priređivač igara na sreću je dužan da Upravi dostavlja evidenciju o stanju mehaničkih i elektronskih brojčanika automata, na kraju poslednjeg dana u mesecu - OBRAZAC SB

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

Stanje brojčanika

 

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu u kladionicama
("Sl. glasnik RS", br. 129/2004 i 44/2018 - dr. zakon)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Mesečni obračun ostvarenog prometa za svako uplatno-isplatno mesto kladionice - OBRAZAC MOP

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

Ostvareni promet za svako uplatno-isplatno mesto

 

Pravilnik o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i napojnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara
("Sl. glasnik RS", br. 35/2006 i 44/2018 - dr. zakon)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Zbirni mesečni obračun naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama - OBRAZAC ZMON - Priređivači igara na sreću u igračnicama (dostavlja se Poreskoj upravi i Upravi za igre na sreću)

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

5.7.2020.
5.8.2020.

Ukupna naknada za priređivanje igara na sreću

 

Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost
("Sl. glasnik RS", br. 77/2011)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

**Obaveštavanje Poreske uprave o pravnim i fizičkim licima koja obavljaju delatnost o svim isplatama gotovog novca u skladu sa članom 35. stav 1. Zakona o platnom prometu i članom 48. stav 1. tačka 8) Zakona o bankama

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

Svakodnevno

Sve gotovinske isplate

**Prema članu 8. Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015) akt iz člana 3. stav 4. ovog zakona ministar nadležan za poslove finansija doneće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Do dana početka primene akta iz stava 1. ovog člana primenjivaće se Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 77/2011), ukoliko nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima
("Sl. glasnik RS", br. 15/2009, 76/2009, 41/2011, 44/2012, 94/2013, 5/2015, 13/2018 i 70/2018)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Mesečni izveštaj o poslovanju otvorenog odnosno zatvorenog investicionog fonda, za prethodni mesec
i
Mesečni izveštaj o poslovanju društva za upravljanje za prethodni mesec, na propisanom obrascu

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

10.7.2020.
10.8.2020.

Izveštaj o poslovanju investicionih fondova

Društvo za upravljanje investicionim fondovima dostavlja podatke o potraživanjima obavezama i objavljuje na internet stranici

April - Jun

10.7.2020.

Tromesečni izveštaj o poslovanju investicionih fondova

 

Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara PI snimljenih na komercijalne nosače zvuka (fonograme), odnosno zvuka i slike (videograme)
("Sl. glasnik RS", br. 6/2008, 119/2008 i 98/2011 - dr. tarifa)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Radiodifuzna organizacija dostavlja PI podatke o prihodima odnosno troškovima, sa razdvojenim osnovama sticanja, kao i popis emitovanih interpretacija iz repertoara PI

1.6.-30.6.2020.
1.7.-31.7.2020.

15.7.2020.
15.8.2020.

Emitovane interpretacije iz repertoara PI

Napomena:

Rokovi se u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi, pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje).