Zastava Bosne i Hercegovine

KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA

Republika Srbija


Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


• April / Maj 2024. godine •

Zakon o porezu na dodatu vrednost
("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn, 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn, 72/2019, 8/2020 - usklađeni din. izn, 153/2020 i 138/2022)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Poresku prijavu PDV dužni su da podnesu i poreski dužnici koji nisu obveznici PDV u roku od deset dana po isteku poreskog perioda u kojem je nastala poreska obaveza 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
10.4.2024.
10.5.2024.
  Podnošenje i plaćanje PDV za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV
Poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarski mesec za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara kao i za obveznika iz člana 36a Zakona 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
15.4.2024.
15.5.2024.
20% opšta
10% posebna
Promet dobara i usluga u kalendarskom mesecu
Obveznik za koga je poreski period kalendarsko tromesečje podnosi poresku prijavu PP PDV nadležnom poreskom organu - u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda Januar - Mart 2024. 15.4.2024.   Obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario promet manji od 50.000.000 din.
Zakon o porezu na dobit pravnih lica
("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 i 118/2021)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Mesečna akontacija poreza na dobit pravnih lica 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
15.4.2024.
15.5.2024.
15% Na osnovu poreske prijave za prethodnu godinu, odnosno prethodni poreski period ili na osnovu mesečne akontacije iz poslednjeg meseca prethodnog poreskog perioda
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 96/2021 i 138/2022)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Poreski obveznik, odnosno poreski platac podnosi u elektronskom obliku Poreskoj upravi pojedinačnu poresku prijavu za poreze po odbitku pre svake isplate prihoda na koje se obračunava i plaća porez po odbitku, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
Pre svake isplate
prihoda tokom meseca
  Pojedinačna poreska prijava za porez po odbitku
Zakon o porezima na imovinu
("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019, 144/2020, 118/2021, 138/2022 i 92/2023)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Godišnji porez na imovinu po rešenju organa jedinice lokalne samouprave April - Jun 2024. gоdinе 15.5.2024.    
Zakon o akcizama
("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn, 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn, 5/2020 - usklađeni din. izn, 7/2020 - izmena usklađenih din. izn., 78/2020 - izmena usklađ. din. izn., 153/2020, 11/2021 - usklađeni din. izn, 53/21, 32/2022 - odluka, 46/2022 - odluka, 50/2022 - odluka, 62/2022 - odluka, 73/2022 - odluka, 121/2022 - odluka, 138/2022, 15/2023 - odluka, 25/2023 - odluka i 75/2023)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Obveznik akcize dužan je da poresku prijavu za obračun akcize podnese u roku od 15 dana po isteku meseca za taj mesec 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
15.4.2024.
15.5.2024.
 
Plaćanje akcize 16.3.-31.3.2024.
1.4.-15.4.2024.
16.4.-30.4.2024.
1.5.-15.5.2024.
15.4.2024.
30.4.2024.
15.5.2024.
31.5.2024.
Stavljanje
u promet
ili uvoz
Zakon o porezu na dohodak građana
("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 - usklađeni din. izn, 44/21,118/2021, 10/2022- usklađeni din. izn, 138/2022, 144/2022 - din iznosi mesečnih zarada, 6/2023 - usklađeni din. izn, 92/2023, 116/2023 - din iznosi mesečnih zarada i 6/2024 - usklađeni din. izn)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa - Obrazac OZU 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
5.4.2024.
5.5.2024.
  Zaključeni ugovori
- estrada
Obaveza plaćanja poreza na paušalni prihod od samostalne delatnosti 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
15.4.2024.
15.5.2024.
10%  
Podnošenje poreske prijave za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem Januar - Mart 2024. godine 30.4.2024.    
Plaćanje poreza na prihod po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga Januar - Mart 2024.godine 15.4.2024.    
Podnošenje poreske prijave za obveznika koji u toku kvartala izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak Oktobar - Decembar 2023. godine 29.4.2024.    
Preduzetnici podnose poreski bilans PB-2 i poresku prijavu PPDG-1S 2023. godina 15.4.2024.    
Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da za ostvareni dohodak u godini za koju se vrši utvrđivanje poreza podnese poresku prijavu u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave 2023. godina 15.5.2024. Godišnji porez na dohodak građana plaća se na osnovicu iz člana 88. ovog zakona, po sledećim stopama:
- na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade - 10%;
- na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade - 10% na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade + 15% na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade
Ostvareni dohodak u 2023. godini
Zakon o računovodstvu
("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021(drugi zakon))
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja 2023. godina 30.4.2024.  
Zakon o duvanu
("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn., 62/2018 - usklađeni izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni izn., 91/2019, 91/2020 - usklađeni izn, 11/2021 - usklađeni izn. i 92/2023)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Obaveza proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana da Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostave izveštaj o proizvodnji, obradi i prometu duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda za prethodno tromesečje Januar - Mart 2024. godine 10.4.2024. Poslovanje proizvođača i obrađivača duvana
Zakon o igrama na sreću
("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Obaveza Državne lutrije Srbije da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje klasičnih igara na sreću 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
5.4.2024.
5.5.2024.
60% na osnovicu koja čini razliku između ukupne vrednosti primljenih uplata i ukupnog iznosa fonda dobitaka Priređivanje klasičnih igara na sreću
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje svake posebne igre na sreću u igračnicama

1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
5.4.2024.
5.5.2024.
3% na vrednost primljenih uplata - kod igara koje učesnici igraju jedan protiv drugog (poker, chemin de fer i dr), odnosno 25% na razliku između vrednosti primljenih uplata i isplaćenih dobitaka kod ostalih igara Priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
5.4.2024.
5.5.2024.
25 evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu Priređivanje igara na sreću na automatima, naknada za dobijeno odobrenje
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
5.4.2024.
5.5.2024.
10% (ne manje od 40 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata Priređivanje igara na sreću na automatima, naknada za priređivanje posebnih igara na sreću
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
5.4.2024.
5.5.2024.
100 evra u dinarskoj protivvrednosti - po kladionici Priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje igara na sreću - klađenje 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
5.4.2024.
5.5.2024.
15% (ne manje od 550 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata - po kladionici Priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
5.4.2024.
5.5.2024.
2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti Priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
5.4.2024.
5.5.2024.
15% za klađenje, odnosno 10% za ostale igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata, (ukupan iznos ne može biti manji od 10.000 evra) Priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 - usklađeni din. izn, 44/2021, 118/2021, 10/22 - usklađeni din. izn, 138/2022, 6/23 - usklađeni din. izn. i 92/2023)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Plaćanje doprinosa za osnivača, odnosno člana privrednog društva kao i doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
15.4.2024.
15.5.2024.
 
Uplata doprinosa za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu ukoliko poslodavac ne isplati zaradu za prethodni mesec 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
30.4.2024.
31.5.2024.
 
Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - usklađeni din. izn., 156/2020 - usklađeni din. izn, 15/2021 - dopuna uskl. din. izn, 15/2023 - usklađeni din. izn. i 92/2023)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Mesečni obračun utvrđene naknade za fоrmirаnjе i оdržаvаnjе obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, na propisanom obrascu, obveznik naknade dоstаvlја ministаrstvu u čijoj su nadležnosti poslovi energetike, najkasnije do 20. u mesecu za prethodni mesec 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
20.4.2024.
20.5.2024.
   
Utvrđena naknada za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte plaća se u datim rokovima 16.3.-31.3.2024.
1.4.-15.4.2024.
16.4.-30.4.2024.
1.5.-15.5.2024.
15.4.2024.
30.4.2024.
15.5.2024.
31.5.2024.
   
Obveznik naknade za unapređenje energetske efikasnosti je energetski subjekt koji:
1) obavlja energetske delatnosti snabdevanja električnom energijom, snabdevanja prirodnim gasom i javnog snabdevanja prirodnim gasom
2) obavlja energetske delatnosti proizvodnje derivata nafte i trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima, biotečnostima, komprimovanim prirodnim gasom, utečnjenim prirodnim gasom i vodonikom i ima licencu za obavljanje tih delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika
1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
30.4.2024.
31.5.2024.
  Plaćanje se vrši najkasnije poslednjeg dana u mesecu i propisani obrazac na kojem je obračunata naknada se dostavlja organu, odnosno organizaciji za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti
Naknadu za korišćenje šumskog zemljišta u nešumske namene plaća lice kojem je korisnik šuma i šumskog zemljišta šumsko zemljište dao na korišćenje 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
15.4.2024.
15.5.2024.
  Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama
Korisnik, odnosno sopstvenik šuma plaća naknadu za korišćenje drveta 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
15.4.2024.
15.5.2024.
Na osnovicu primenjuje se stopa od 3% Osnovica za obračun naknade je vrednost drvnih sortimenata
Obveznik naknada za korišćenje voda je lice koje vodu zahvaćenu iz površinskih i podzemnih voda koristi za piće, navodnjavanje, pogonske, tehnološke i druge namene, vrši snabdevanje vodom za piće sistemom javnog vodovoda, zahvata vodu radi flaširanja, koristi vodu za proizvodnju električne energije, itd. 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
15.4.2024.
15.5.2024.
  Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama
Pravno lice, odnosno preduzetnik koji vrši vađenje rečnog nanosa iz ležišta na vodnom zemljištu i na području ugroženom erozijom je obveznik naknade za izvađeni rečni nanos 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
15.4.2024.
15.5.2024.
  Obveznik je dužan da dostavlja podatke o lokaciji, vrsti i količini izvađenog rečnog nanosa
Vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog i šumskog zemljišta, industrijskih i drugih objekata koje vodne objekte i sisteme u javnoj svojini koristi za navodnjavanje, snabdevanje vodom industrije, ribnjaka i drugih korisnika, kao lice koje vodne objekte i sisteme koristi za odvođenje otpadnih voda iz industrijskih i drugih objekata, kao i za druge namene, je obveznik naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema u javnoj svojini 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
15.4.2024.
15.5.2024.
  Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama
Obveznik naknade za ispuštenu vodu je lice koje neposredno ili posredno ispušta otpadne vode u sopstvenu kanalizaciju, vodotok, kanal, jezero i slično, lice koje vrši skupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda sistemom javne kanalizacije, i lice koje proizvodi električnu energiju u termoelektranama sa otvorenim protočnim sistemom za hlađenje 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
15.4.2024.
15.5.2024.
  Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama
Obveznik naknade za korišćenje poslovnog i reklamnog prostora u pružnom pojasu i na drugom zemljištu i objektima, koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture plaća naknadu u datim rokovima 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
15.4.2024.
15.5.2024.
  Plaćanje se vrši mesečno, na osnovu ispostavljene fakture
Obveznik naknade za privremeno korišćenje delova zemljišta pružnog pojasa, a koje je u opštoj upotrebi je pravno ili fizičko lice koje privremeno koristi delove zemljišta pružnog pojasa i drugog zemljišta koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture za postavljanje objekta, odnosno privremenog objekta. 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
15.4.2024.
15.5.2024.
  Plaćanje se vrši mesečno, na osnovu ispostavljene fakture
Obveznik plаćаnjа nаknаdе zа pоstаvlјаnjе tеlеkоmunikаciоnе оprеmе nа zеmlјištu i оbјеktimа kоје kоristi uprаvlјаč јаvnе žеlеzničkе infrаstrukturе је prаvnо licе kоје је vlаsnik tеlеkоmunikаciоnе оprеmе 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
15.4.2024.
15.5.2024.
  Оsnоvicа za obračun naknade је pојеdinаčni urеđај, оdnоsnо zа kоntејnеrе pоvršinа zеmlјištа izrаžеnа u mеtrimа kvаdrаtnim, оdnоsnо zа stub visinа izrаžеnа u mеtrimа
Obveznik naknade za korišćenje javne površine je korisnik javne površine (u poslovne i druge svrhe, korišćenje za oglašavanje ili korišćenje po osnovu zauzeća građevinskim materijalom) 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
15.4.2024.
15.5.2024.
  Osnovica za obračun naknade je površina utvrđena dozvolom, odnosno drugim aktom nadležnog organa JLS u slučaju korišćenja javne površine bez dozvole, izražena u metrima kvadratnim.
Nаknаdu zа kоrišćеnjе ribаrskоg pоdručја utvrđuје оbvеznik nаknаdе zа trоmеsеčni pеriоd, nа prоpisаnоm оbrаscu Januar - Mart 2024. godine 15.4.2024.   Visinа nаknаdе zа kоrišćеnjе ribаrskоg pоdručја iznоsi 15% оd vrеdnоsti dоzvоlе zа privrеdni ribоlоv, a 10% оd vrеdnоsti dоzvоlе zа rеkrеаtivni ribоlоv.
Nаknаdu zа kоrišćеnjе rеsursа i rеzеrvi minеrаlnih sirоvinа utvrđuје оbvеznik zа svаku vrstu kоrišćеnе, оdnоsnо prоdаtе kоličinе minеrаlnе sirоvinе pојеdinаčnо zа trоmеsеčni pеriоd, nа prоpisаnоm оbrаscu, pоčеv оd dаnа dоbiјаnjа оdоbrеnjа zа izvоđеnjе rudаrskih rаdоvа Januar - Mart 2024. godine 15.4.2024.    
Nаknаdа zа kоrišćеnjе prirоdnоg lеkоvitоg fаktоrа sе utvrđuје zа kаlеndаrsku gоdinu, а plаćа аkоntаciоnо u јеdnаkim trоmеsеčnim rаtаmа Januar - Mart 2024. godine 15.4.2024.    
Obveznici plaćanja naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada placaju naknadu u roku od 15 dana od dana isteka tromesečja Januar - Mart 2024. godine 15.4.2024.    
Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine koji obavlja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu dužan je da podnese prijavu sa podacima od značaja, nadležnoj JLS na čijoj teritoriji obavlja aktivnost 2023. godina 30.4.2024.    
Zakon o tržištu kapitala
("Sl. glasnik RS", broj 129/2021)
Pravilnik o organizacionim uslovima za pružanje investicionih usluga, obavljanje investicionih aktivnosti i dodatnih usluga i upravljanje rizicima
("Sl. glasnik RS", broj 77/2022)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Investiciono društvo je dužno da dostavi Komisiji za hartije od vrednosti mesečni izveštaj o poslovanju i mesečni izveštaj o adekvatnosti kapitala, izloženosti riziku i likvidnosti 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
15.4.2024.
15.5.2024.
 
Investiciono društvo je dužno da dostavi Komisiji kvartalni izveštaj, a koji najmanje sadrži podatke o potraživanjima i obavezama tog društva Januar - Mart 2024. godine 15.4.2024.  
Izdavalac čijim se hartijama od vrednosti trguje na listingu regulisanog tržišta dužan je da sastavi, objavi i dostavi Komisiji i regulisanom tržištu na kome su uključene hartije od vrednosti kvartalni izveštaj Januar - Mart 2024. godine 30.4.2024.  
Investiciono društvo je dužno da dostavi Komisiji redovni godišnji finansijski izveštaj, godišnji izveštaj o poslovanju na obrascu godišnji izveštaj ID i revizorski izveštaj 2023. 30.4.2024.  
Izdavalac je dužan da sastavi godišnji izveštaj, da ga objavi i dostavi Komisiji, i regulisanom tržištu, odnosno MTP, na kome su uključene hartije od vrednosti 2023. 30.4.2024.  
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 32/2013 i 14/22)
Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze
("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Obaveza poslodavca da Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI, elektronskim putem preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem obrasca u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave

1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
5.4.2024.
5.5.2024.
Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom
Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja
("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 68/2014 - dr. zakon)
Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini, i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja
("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Društvo za osiguranje je poreski obveznik poreza na premije neživotnog osiguranja - Podnosi se obrazac PP-PPNO, bez obzira da li postoji obaveza plaćanja za taj mesec 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
10.4.2024.
10.5.2024.
5%
Od ukupne premije osiguranja utvrđene ugovorom
Zaključeni ugovori o neživotnom osiguranju
Zakon o ugostiteljstvu
("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
Uredba o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja ("Sl. glasnik RS", br. 47/2019 i 51/2019)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Srеdstvа оd nаplаćеnе bоrаvišnе tаksе dаvаlаc smеštаја uplаćuје dо pеtоg u mеsеcu zа prеthоdni mеsеc 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
5.4.2024.
5.5.2024.
Boravišnu taksu za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu plaća korisnik usluge smeštaja
Utvrđеnu visinu gоdišnjеg iznоsа bоrаvišnе tаksе fizičko lice uplaćuje budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi ugostiteljski objekat Januar - Mart 2024. godine 5.4.2024. Visina godišnjeg iznosa boravišne takse se plaća kvartalno
Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe
("Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006, 83/2011, 113/2015, 9/2017 i 108/2017)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Obaveza proizvođača, odnosno uvoznika da Ministarstvu finansija vrati oštećene odnosno neiskorišćene akcizne markice u prethodnom tromesečju, sa vidljivom oznakom serije i serijskim brojem markice, kao i da vrati markice za cigarete, alkoholna pića odnosno kafe sa slovnom oznakom EC, EA I EK Januar - Mart 2024. godine 15.4.2024. Vraćanje oštećenih, odnosno neiskorišćenih akciznih markica
Obaveza proizvođača cigareta, odnosno alkoholnih pića, odnosno proizvođača i uvoznika kafe da Ministarstvu finansija dostavi podatke o izdatim, iskorišćenim oštećenim i neiskorišćenim akciznim markicama za prethodni kvartal Januar - Mart 2024. godine 15.4.2024. Dostavljanje podataka o oštećenim odnosno neiskorišćenim akciznim markicama
Pravilnik o porezu na dodatu vrednost
("Sl. glasnik RS", br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022, 59/2022, 7/2023, 15/2023, 60/2023, 96/2023 i 116/23)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Podnošenje zahteva za refakciju PDV diplomatskom i konzularnom predstavništvu i međunarodnim organizacijama, na obrascu REF 4 Januar - Mart 2024. godine 30.4.2024.  
Podnošenje zahteva za refakciju od strane tradicionalnih crkava i verskih zajednica, na obrascu REF 3 Januar - Mart 2024. godine 30.5.2024.  
Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
("Sl. glasnik RS", br. 76/2015, 101/2016, 86/2017 i 75/2019)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi po isteku kalendarskog meseca u kojem se vrši očitavanje, na propisanom obrascu PP OAEL 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
15.4.2024.
15.5.2024.
 
Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje
("Sl. glasnik RS", br. 112/2012, 38/2013, 93/2013, 111/2015, 81/2018, 93/2019 i 130/2021)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Privredni subjekt koji zagreva poslovni prostor, odnosno fizičko lice koje zagreva stambeni prostor podnosi zahtev Poreskoj upravi za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora
Obrazac REF-G
1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
Najranije 20.4.2024.
Najranije 20.5.2024.
Refakcija plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora
Lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari, kao i proizvođač, odnosno uvoznik istih kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe podnosi zahtev Poreskoj upravi za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogorivo koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe
Obrazac - REF-T
Januar - Mart 2024. godine Najranije 20.4.2024. Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biogorivo koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe
Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
("Sl. glasnik RS", br. 112/2012, 38/2013, 93/2013, 111/2015, 101/2016, 18/2018 i 130/2021)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Refakciju plaćene akcize ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije
Obrazac REF-ETE
1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
Najranije 20.4.2024.
Najranije 20.5.2024.
Refakcija plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije
Refakciju plaćene akcize ostvaruje lice za gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama, koja se koriste kao energetsko gorivo za industrijske svrhe, odnosno kada se predmetni derivati nafte koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u procesu proizvodnje akciznih, odnosno neakciznih proizvoda
Obrazac REF-I
1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
Najranije 20.4.2024.
Najranije 20.5.2024.
Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe
Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija i izveštavanja o ostvarenom prometu po automatu
("Sl. glasnik RS", broj 152/2020)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Obaveza priređivača da dostavi evidencije o zbiru obračunatog prometa po automatu - OBRAZAC ZOP 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
5.4.2024.
5.5.2024.
Ostvareni promet u prethodnom mesecu
Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po uplatno-isplatnom mestu u kladionici
("Sl. glasnik RS", broj 152/2020)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Mesečni obračun ostvarenog prometa za svako uplatno-isplatno mesto kladionice - OBRAZAC MOP 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
5.4.2024.
5.5.2024.
Ostvareni promet za svako uplatno-isplatno mesto
Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija i izveštavanju o prometu za svaku vrstu klasične igre na sreću
("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Podatke o prometu i osnovici za svaku vrstu igre na sreću Državna lutrija Srbije dostavlja Upravi za igre na sreću na Obrascu EMP - Evidencija mesečnog prometa za svaku vrstu igre na sreću 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
5.4.2024.
5.5.2024.
Evidencija prometa za svaku vrstu igre na sreću
Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija i izveštavanju o ostvarenom prometu za posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije
("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Priređivač je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, za svaki dan posebno, koja se koristi za sastavljanje obrasca mesečnog obračuna naknade za priređivanje za svaku vrstu igre, na osnovu kojeg utvrđuje visinu naknade za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, Obrazac EMPK i EMPOI 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
5.4.2024.
5.5.2024.
Evidencija prometa za svaku vrstu igre na sreću
Pravilnik o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara
("Sl. glasnik RS", broj 152/2020)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Priređivač je dužan da podatke o uplatama i isplatama i obračunatoj mesečnoj osnovici, po svakom stolu, i za svaku vrstu igre na sreću u igračnici koju igrači igraju protiv igračnice, upisuje u Obrazac MON i dostavi Upravi za igre na sreću 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
5.4.2024.
5.5.2024.
Ukupna naknada za priređivanje igara na sreću
Priređivač je dužan da podatke o uplatama i isplatama i obračunatoj mesečnoj osnovici, po svakom stolu, i za svaku vrstu igre na sreću koju učesnici igraju jedan protiv drugog u igračnici, upisuje u Obrazac MON 1 i dostavi Upravi za igre na sreću 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
5.4.2024.
5.5.2024.
Ukupna naknada za priređivanje igara na sreću
Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost
("Sl. glasnik RS", br. 77/2011)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
**Obaveštavanje Poreske uprave o pravnim i fizičkim licima koja obavljaju delatnost o svim isplatama gotovog novca u skladu članom 48. stav 1. tačka 8) Zakona o bankama 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
Svakodnevno Sve gotovinske isplate

**Prema članu 8. Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015) akt iz člana 3. stav 4. ovog zakona ministar nadležan za poslove finansija doneće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Do dana početka primene akta iz stava 1. ovog člana primenjivaće se Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 77/2011) ukoliko nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

Pravilnik о uslovima zа оbаvlјаnjе dеlаtnоsti društvа zа uprаvlјаnjе otvоrеnim investicionim fondom sa javnom ponudom
("Sl. glasnik RS", br. 61/2020 i 27/2022)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Mesečni izveštaj o poslovanju društva za upravljanje i
Mesečni izveštaj o poslovanju UCITS fonda za prethodni mesec
1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
20.4.2024.
20.5.2024.
Društvo za upravljanje je dužno da Komisiji dostavlja propisane izveštaje
Društvo za upravljanje investicionim fondovima dostavlja izveštaj koji najmanje sadrži podatke o potraživanjima i obavezama i objavljuje na internet stranici Januar - Mart 2024. godine 20.4.2024. Dostavljanje podataka o potraživanjima i obavezama društva za upravljanje i fondova kojima upravlja
Skupština društva za upravljanje usvaja finansijske izveštaje društva za upravljanje i UCITS fonda sa izveštajem revizora o reviziji tih izveštaja za prethodnu poslovnu godinu i dostavlja ih komisiji 2023. godina 30.4.2024.  
Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara PI snimljenih na komercijalne nosače zvuka (fonograme), odnosno zvuka i slike (videograme)
("Sl. glasnik RS", br. 6/2008, 119/2008 i 98/2011 - dr. tarifa)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Radiodifuzna organizacija dostavlja podatke o prihodima odnosno troškovima, sa razdvojenim osnovama sticanja, kao i popis emitovanih interpretacija iz repertoara PI 1.3.-31.3.2024.
1.4.-30.4.2024.
15.4.2024.
15.5.2024.
Emitovane interpretacije iz repertoara PI

Napomena:

Rokovi se u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi, pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 95/2018 - autentično tumačenje i 2/2023 - US).

Napomena:

Rokovi se u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi, pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 95/2018 - autentično tumačenje i 2/2023-US).