Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.10.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O AERODROMSKIM NAKNADAMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2017)


Na osnovu člana 133. stav 2. i člana 239. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon),

Direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopuni Pravilnika o aerodromskim naknadama

Član 1.

U Pravilniku o aerodromskim naknadama („Službeni glasnik RS”, br. 71/13 i 48/16), u članu 1. stav 4) tačka (2) reči: „za pristup uređajima na aerodromu namenjenim” zamenjuju se rečima: „koje se naplaćuju”.

Član 2.

U članu 3. tačka (4) reč: „Direktorat” zamenjuje se rečima: „nadležan organ”.

Tačka (5) menja se i glasi:

„(5) operater aerodroma je svako pravno ili fizičko lice koje upravlja aerodromom i ima sertifikat, dozvolu za korišćenje ili saglasnost za korišćenje aerodroma. Za potrebe ovog pravilnika, izraz „operater aerodroma” znači telo koje upravlja aerodromom;”.

Član 3.

U članu 6. stav 1. tačka na kraju stava zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „o čemu će se pre primene pisanim putem obavestiti Evropska komisija.”.

Stav 2. briše se.

Član 4.

Član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Operater aerodroma održava redovne konsultacije sa korisnicima aerodroma, odnosno predstavnicima ili udruženjima korisnika aerodroma u vezi sa:

1) primenom sistema obračunavanja aerodromskih naknada;
2) visinom aerodromskih naknada;

3) kvalitetom pruženih usluga (prema potrebi).

Konsultacije iz stava 1. ovog člana se održavaju najmanje jednom godišnje, osim ako tokom poslednjih konsultacija nije drugačije dogovoreno. Ako je zaključen višegodišnji sporazum između operatera aerodroma i korisnika aerodroma, konsultacije se održavaju na način predviđen tim sporazumom. Na zahtev Direktorata, konsultacije se održavaju više puta godišnje, odnosno češće nego što je višegodišnjim sporazumom iz ovog stava predviđeno.

O planiranim izmenama sistema obračunavanja aerodromskih naknada ili visine tih naknada operater aerodroma se prethodno konsultuje sa korisnicima aerodroma. Operater aerodroma upućuje korisniku aerodroma predlog izmene sistema obračunavanja, odnosno visine aerodromskih naknada, razloge zbog kojih se promene predlažu, uključujući i obrazloženje predloženih izmena, najkasnije četiri meseca pre njihovog stupanja na snagu, izuzev u slučaju umanjenja aerodromskih naknada, kao i u slučaju izuzetnih okolnosti koje se moraju opravdati korisnicima aerodroma.

Operater aerodroma, pre donošenja odluke o izmenama, uzima u obzir mišljenje korisnika aerodroma. Operater aerodroma uobičajeno objavljuje odluku o izmenama ili preporuku najkasnije dva meseca pre njenog stupanja na snagu. U slučaju da nije postignut dogovor o predloženim izmenama između operatera aerodroma i korisnika aerodroma, operater aerodroma mora da obrazloži svoju odluku s obzirom na mišljenje korisnika aerodroma.

Ako operater aerodroma i korisnici aerodroma ne postignu dogovor o predloženim izmenama sistema ili visine aerodromskih naknada, svaka strana može da se obrati Direktoratu, koji ispituje opravdanost razloga za izmenu sistema i visine aerodromskih naknada, vrši stručnu analizu, donosi odluku o izmeni sistema i visine aerodromskih naknada nakon konsultacija s operaterom i korisnicima i preduzima druge mere iz svoje nadležnosti određene zakonom kojim se uređuje vazdušni saobraćaj.

U slučaju iz stava 5. ovog člana, odluka operatera aerodroma o izmeni sistema, odnosno visine aerodromskih naknada, neće stupiti na snagu sve dok Direktorat, bez odlaganja, ne ispita i donese odluku u toj pravnoj stvari.

Strana koja pokreće postupak pred Direktoratom dužna je da detaljno obrazloži svoj zahtev za ispitivanje opravdanosti razloga za izmenu sistema obračunavanja i/ili visine aerodromskih naknada. Činjenično stanje na kome zasniva svoj zahtev strana je dužna da iznese tačno, potpuno i određeno.

Ako se ne radi o činjenicama koje su opštepoznate, strana je dužna da za svoje navode predloži dokaze i da ih podnese Direktoratu, ako je moguće. Direktorat može zahtevati i podnošenje drugih dokumenata koje smatra neophodnim za odlučivanje o zahtevu.

Ako je podneti zahtev neuredan, odnosno nije razumljiv ili nije potpun ili ima nedostatke koji Direktorat sprečavaju da po njemu postupa, Direktorat u roku od osam dana od prijema zahteva obaveštava podnosioca na koji način da uredi zahtev i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana. Ako zahtev ne bude uređen u navedenom roku, Direktorat donosi rešenje kojim se zahtev odbacuje.

Ako zahtev ne bude odbačen, Direktorat sprovodi ispitni postupak pružajući mogućnost i drugoj strani da se izjasni o navodima iz zahteva i predloži odgovarajuće dokaze.

Pre donošenja odluke o izmeni sistema obračunavanja i/ili visine aerodromskih naknada Direktorat, između ostalog, razmatra:

1) opravdanost razloga za izmenu sistema obračunavanja i/ili visine naknada;
2) uticaj izmene sistema obračunavanja i/ili visine naknada na kvalitet i obim usluge;
3) da li se izmenom sistema obračunavanja i/ili visine naknada narušava princip nediskriminacije korisnika aerodroma;
4) odnos troškova pružanja usluge, visine naknade za njeno pružanje i procenjene cene po jedinici usluge;
5) postojanje eventualnih izuzetnih okolnosti;
6) uticaj izmene sistema obračunavanja i/ili visine naknada na razvoj vazdušnog saobraćaja.

Prilikom donošenja odluke o izmeni sistema obračunavanja i visine aerodromskih naknada, uzimaju se u obzir, ako je primenljivo, principi sadržani u ICAO Dokumentu 9562 (Airport Economic Manuel) i ICAO Dokumentu 9082 (ICAO`s Policies on Charges for Airports and ANS).

Ako Direktorat nije u mogućnosti da donese finalnu odluku o ovoj pravnoj stvari u roku koji je predložio operater aerodroma, najkasnije mesec dana od datuma prijema zahteva, može da donese privremenu odluku koja ostaje na snazi sve do donošenja finalne odluke.

Finalna odluka o izmeni sistema, odnosno visine aerodromskih naknada donosi se bez odlaganja, a najkasnije četiri meseca od datuma podnošenja zahteva za posredovanjem, sa mogućnošću da se taj rok produži za još dva meseca u vanrednim i opravdanim okolnostima, a stupa na snagu 60 dana od datuma objavljivanja.”.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print