Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
03.02.2017.

ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)


Na osnovu čl. 11, 12. i 141. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15), člana 6. stav 2, a u vezi sa članom 79. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni osnivačkog akta Državne lutrije Srbije d.o.o. Beograd

1. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovom odlukom vrši se usklađivanje osnivačkog akta Državne lutrije Srbije d.o.o. Beograd sa odredbama Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16).

Član 2.

Državna lutrija Srbije organizovana je kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa Odlukom o osnivanju Državne lutrije Srbije, kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću („Službeni glasnik RS”, br. 95/04 i 120/04, u daljem tekstu: Društvo).

Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu br. XI. Fi. 11930/04 od 29. novembra 2004. godine upisano je osnivanje preduzeća – „Državna lutrija Srbije” društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd, na osnovu Odluke o osnivanju Državne lutrije Srbije kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću 05 broj 023-5852/2004-02 od 19. avgusta 2004. godine („Službeni glasnik RS”, broj 95/04) i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Državne lutrije Srbije kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću 05 broj 110-7346/2004 od 5. novembra 2004. godine („Službeni glasnik RS”, broj 120/04).

Rešenjem Agencije za privredne registre BD broj 6275/2005 od 11. jula 2005. godine izvršeno je prevođenje privrednog subjekta „Državna lutrija Srbije” kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću u Registar privrednih subjekata, pod matičnim brojem 17590987.

Odlukom o izmenama osnivačkog akta Državne lutrije Srbije 05 broj 023-3704/2012 od 24. maja 2012. godine („Službeni glasnik RS”, broj 55/12) izvršeno je usklađivanje poslovanja Društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11 i 99/11).

2. Podaci o Osnivaču

Član 3.

Osnivač Društva je Republika Srbija, za koju na osnovu zakonskog ovlašćenja, osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, Nemanjina broj 11, matični broj 07020171 (u daljem tekstu: Osnivač).

3. Poslovno ime i sedište Društva

Član 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: „Državna lutrija Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: „Državna lutrija Srbije” d.o.o. Beograd.

Društvo može izvršiti promenu registrovanog poslovnog imena, uz saglasnost Osnivača.

Promena registrovanog poslovnog imena upisuje se u Registar privrednih subjekata.

Član 5.

Sedište Društva je u Beogradu, Uskočka 4–6.

Društvo može izvršiti promenu registrovanog sedišta, uz saglasnost Osnivača.

Promena registrovanog sedišta upisuje se u Registar privrednih subjekata.

4. Uslovi i način zaduživanja Društva

Član 6.

Društvo može da se zadužuje pod uslovima koji su predviđeni zakonom kojim se uređuje javni dug.

5. Zastupanje Društva

Član 7.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, a preko zakonskog zastupnika i ovlašćenih punomoćnika.

Za obaveze prema trećim licima nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara svojom celokupnom imovinom.

Osnivač kao jedini član Društva ne odgovara svojom imovinom za obaveze Društva, osim do iznosa eventualno upisanog, a neunetog uloga u osnovni kapital Društva, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

6. Delatnost Društva

Član 8.

Pretežna delatnost Društva je:

– Šifra delatnosti: 92.00,

– Naziv delatnosti: Kockanje i klađenje, koja po odredbama Uredbe o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10) obuhvata: prodaju listića lutrije (lozova i slično), eksploataciju automata za igre na sreću, aktivnosti u vezi sa održavanjem virtuelnih kockarskih veb sajtova, klađenje i druge slične aktivnosti, klađenje izvan terena na kojima se odvijaju događaji u vezi s čijim se ishodima sprovodi klađenje, rad kazina, uključujući i rad kazina na plovnim objektima, odnosno priređivanje igara na sreću u svemu u skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 88/11 i 93/12 – dr. zakon).

Zakonom o igrama na sreću je propisano da priređivanje igara na sreću predstavlja delatnost od opšteg interesa za Republiku Srbiju.

Društvo može obavljati i druge delatnosti utvrđene Uredbom o klasifikaciji delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost u skladu sa zakonom.

Društvo posluje, odnosno zaključuje pravne poslove i preduzima pravne i faktičke radnje u pravnom prometu u okviru svoje registrovane delatnosti.

Član 9.

Društvo može izvršiti promenu ili dopunu pretežne delatnosti, uz saglasnost Osnivača.

Promena pretežne delatnosti upisuje se u Registar privrednih subjekata.

Član 10.

Društvo može uz prethodnu saglasnost Osnivača i u skladu sa načinom i uslovima koje propiše Vlada, za priređivanje određenih klasičnih igara na sreću, u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, ugovorom angažovati određena pravna lica – operatere.

Društvo može uz prethodnu saglasnost Osnivača priređivati klasične igre na sreću u saradnji sa inostranim organizacijama za priređivanje igara na sreću, na koje je strana država prenela pravo priređivanja igara na sreću, a u svemu u skladu sa Zakonom o igrama na sreću.

7. Prava, obaveze i odgovornosti Osnivača prema Društvu

i Društva prema Osnivaču

Član 11.

Osnivač daje saglasnost na sledeće akte Društva:

1) o davanju garancija, avala, jemstava, zaloga i drugih sredstava obezbeđenja za poslove koji nisu iz okvira delatnosti od opšteg interesa;

2) o raspolaganju (pribavljanje i otuđenje) sredstvima u javnoj svojini koja su preneta u svojinu Društva, velike vrednosti, koja je u neposrednoj funkciji obavljanja delatnosti od opšteg interesa, utvrđenih ovom odlukom;

3) o ulaganju kapitala;

4) o statusnim promenama;

5) akt o proceni vrednosti kapitala, kao i na program i odluku o svojinskoj transformaciji;

6) druge odluke, u skladu sa zakonom kojim se određuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa i ovom odlukom.

Na akte kojima se odlučuje o statusnim promenama i ulaganju kapitala Osnivač daje prethodnu saglasnost.

Član 12.

U slučaju poremećaja u poslovanju Društva, Osnivač preduzima mere kojima se obezbeđuju uslovi za nesmetano obavljanje delatnosti od opšteg interesa, osim ako je osnivačkim aktom i zakonom kojim se određuje delatnost od opšteg interesa drugačije određeno, a naročito:

1) promenu unutrašnje organizacije;

2) razrešenje organa koje imenuje i imenovanje privremenih organa;

3) ograničenje u pogledu prava raspolaganja pojedinim sredstvima u javnoj svojini;

4) druge mere određene zakonom kojim se određuju delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim aktom.

Za vreme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti Osnivač može u Društvu utvrditi organizaciju za izvršavanje poslova od strateškog značaja za Republiku Srbiju.

Član 13.

Zabranjeno je korišćenje imovine, aktivnosti, imena i vizuelnog identiteta Društva u svim aktivnostima vezanim za političke stranke i izborne kampanje, kao i svaka druga upotreba Društva u političke svrhe.

Društvo koje nema konkurenciju na tržištu u delatnosti od opšteg interesa, ne može se oglašavati bez saglasnosti Osnivača.

Član 14.

U slučaju da u Društvu nisu obezbeđeni uslovi za ostvarivanje redovnog procesa rada usled više sile, ministarstvo nadležno za oblast kojoj pripada delatnost Društva, ako oceni da mogu nastupiti štetne posledice za život i zdravlje ljudi ili njihovu bezbednost i bezbednost imovine ili druge štetne neotklonjive posledice, postupa u skladu sa zakonom.

Plan poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću

Član 15.

Za svaku kalendarsku godinu, Društvo je dužno da donese godišnji plan poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću i finansijski plan za realizaciju programa priređivanja igara na sreću, u skladu sa elementima koje propisuje zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Godišnji plan poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću i finansijski plan za realizaciju programa priređivanja igara na sreću dostavlja se Osnivaču, najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Godišnji plan poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću i finansijski plan za realizaciju programa priređivanja igara na sreću smatra se donetim kada na njega saglasnost da Osnivač.

Izmene i dopune godišnjeg plana poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću i finansijski plan za realizaciju programa priređivanja igara na sreću mogu se vršiti isključivo iz strateških i državnih interesa ili ukoliko se bitno promene okolnosti u kojima Društvo posluje.

Član 16.

Ukoliko u Društvu, do početka kalendarske godine nije donet godišnji plan poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću i finansijski plan za realizaciju programa priređivanja igara na sreću, do donošenja tog plana, zarade se obračunavaju i isplaćuju na način i pod uslovima utvrđenim godišnjim planom poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću za prethodnu godinu.

Član 17.

Društvo je dužno da ministarstvu nadležnom za poslove privrede dostavlja tromesečne izveštaje o realizaciji godišnjeg plana poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću, na obrascima propisanim od strane ministra nadležnog za poslove privrede.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana se dostavlja u roku od trideset dana od dana isteka tromesečja.

Član 18.

Društvo mora imati izvršenu reviziju finansijskih izveštaja od strane ovlašćenog revizora.

Finansijski izveštaj sa izveštajem ovlašćenog revizora Društvo dostavlja Osnivaču, radi informisanja.

Član 19.

Društvo je dužno da pre isplate zarada overi obrazac za kontrolu obračuna i isplate zarada.

Ukoliko Društvo ne sprovodi usvojen godišnji plan poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću i finansijski plan za realizaciju programa priređivanja igara na sreću u delu koji se odnosi na zarade ili zapošljavanje, ministarstvo nadležno za poslove finansija i ministarstvo nadležno za poslove rada i zapošljavanja neće izvršiti overu obrasca za kontrolu obračuna i isplate zarada.

8. Osnovni kapital Društva

Član 20.

Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 78.844.893,36 dinara (slovima: sedamdeset osam miliona osamsto četrdeset četiri hiljade osamsto devedeset tri i 36/100 dinara).

Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 78.844.893,36 dinara (slovima: sedamdeset osam miliona osamsto četrdeset četiri hiljade osamsto devedeset tri i 36/100 dinara) i to: 39.000.000,00 dinara (slovima: trideset devet miliona i 00/100 dinara) uplaćeno dana 16. novembra 2004. godine i 39.844.893,36 dinara (slovima: trideset devet miliona osamsto četrdeset četiri hiljade osamsto devedeset tri i 36/100 dinara) uplaćeno dana 15. marta 2005. godine.

Društvo nema upisan ni unet nenovčani kapital.

Član 21.

Osnivač Društva kao njegov jedini član je Republika Srbija sa upisanim novčanim ulogom od 78.844.893,36 dinara (slovima: sedamdeset osam miliona osamsto četrdeset četiri hiljade osamsto devedeset tri i 36/100 dinara) i uplaćenim novčanim ulogom od 78.844.893,36 dinara (slovima: sedamdeset osam miliona osamsto četrdeset četiri hiljade osamsto devedeset tri i 36/100 dinara), a što čini 100% udela u ukupnom kapitalu Društva.

Osnivač može raspolagati svojim udelom na način i pod uslovima utvrđenim zakonom.

9. Imovina Društva i imovina koja se ne može otuđiti

Član 22.

Imovinu Društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrednosti i druga imovinska prava koja su preneta u svojinu Društva u skladu sa zakonom, uključujući i pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini.

Društvo ne može da otuđi sredstva koja se nalaze u njegovoj imovini, na kojima Društvo ne može da stekne svojinu.

Društvo upravlja i raspolaže svojom imovinom u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

10. Uslovi i način utvrđivanja i raspoređivanja dobiti

i način pokrića gubitaka i snošenje rizika

Član 23.

Osnivač kao jedini član Društva ima pravo na isplatu dobiti, u skladu sa zakonom.

Rezultati poslovanja Društva iskazuju se u finansijskim izveštajima u skladu sa zakonom.

Finansijski izveštaj za svaku poslovnu godinu Skupština usvaja, utvrđuje rezultat poslovanja, odnosno dobit ili gubitak za istu poslovnu godinu i vrši raspodelu dobiti, odnosno utvrđuje način pokrića gubitaka u skladu sa zakonom.

Odluku o raspodeli dobiti Društva donosi Skupština, uz saglasnost Osnivača i njome se određuje deo sredstava koji se uplaćuje u budžet Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

Društvo je dužno da deo ostvarene dobiti uplati u budžet Republike Srbije, po završnom računu za prethodnu godinu.

11. Organi Društva i njihova nadležnost

Član 24.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi Društva su Skupština i Direktor.

Ovlašćenja i delokrug rada organa Društva utvrđuju se ovom odlukom, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

a) Skupština

Član 25.

Funkciju Skupštine Društva vrši Osnivač kao jedini član Društva, preko ovlašćenih predstavnika, u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Skupština Društva ima najmanje tri ovlašćena predstavnika Osnivača, od kojih je jedan predsednik.

Ovlašćene predstavnike u Skupštini imenuje Osnivač na period od četiri godine.

Član 26.

Za ovlašćene predstavnike Osnivača u Skupštini imenuju se lica koja ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Ovlašćeni predstavnici Osnivača u Skupštini dužni su da se dodatno usavršavaju u oblasti korporativnog upravljanja.

Ovlašćeni predstavnici Osnivača u Skupštini imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad u Skupštini, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Član 27.

Mandat ovlašćenim predstavnicima Osnivača u Skupštini prestaje na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Ovlašćeni predstavnici Osnivača u Skupštini razrešavaju se pre isteka perioda na koji su imenovani ukoliko:

1) Društvo ne dostavi godišnji plan poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću i finansijski plan za realizaciju programa priređivanja igara na sreću u rokovima propisanim Zakonom o javnim preduzećima;

2) Skupština propusti da preduzme neophodne mere pred nadležnim organima u slučaju postojanja osnovane sumnje da odgovorno lice Društva deluje na štetu Društva nesavesnim ponašanjem ili na drugi način;

3) se utvrdi da deluju na štetu Društva nesavesnim ponašanjem ili na drugi način;

4) u toku trajanja mandata budu osuđeni na uslovnu ili bezuslovnu kaznu zatvora.

Ovlašćeni predstavnici Osnivača u Skupštini kojima je prestao mandat, dužni su da vrše svoje dužnosti do imenovanja nove Skupštine, odnosno novih ovlašćenih predstavnika Osnivača u Skupštini, a najduže šest meseci.

Član 28.

Skupština Društva:

1) predlaže Osnivaču izmene osnivačkog akta;

2) donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovorna je za njihovo sprovođenje;

3) donosi godišnji plan poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću i finansijski plan za realizaciju programa priređivanja igara na sreću, usklađen sa dugoročnim i srednjoročnim planom poslovne strategije i razvoja;

4) usvaja izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću;

5) usvaja tromesečni izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti godišnjeg plana poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću;

6) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;

7) nadzire rad Direktora, usvaja izveštaje Direktora o poslovanju;

8) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva;

9) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka;

10) u slučaju potrebe daje Direktoru smernice za ostvarivanje poslovne politike;

11) odlučuje o statusnim promenama i ulaganju kapitala;

12) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti Društva, odnosno donosi investicione odluke velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15);

13) donosi poslovnik o svom radu;

14) zaključuje ugovore o radu sa Direktorom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi;

15) predlaže Osnivaču donošenje odluke o promeni pravne forme Društva;

16) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Skupština ne može preneti pravo odlučivanja o pitanjima iz svoje nadležnosti na Direktora ili drugo lice u Društvu.

Odluke iz stava 1. tač. 2), 3), 8) i 9) ovog člana Skupština donosi uz saglasnost Osnivača.

Odluke iz stava 1. tačka 11) ovog člana Skupština donosi uz prethodnu saglasnost Osnivača.

b) Direktor

Član 29.

Direktora imenuje Osnivač na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Za direktora može biti imenovano lice koje ispunjava uslove predviđene zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom ili razrešenjem, pod uslovima i na način određen zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Direktora razrešava Osnivač pod uslovima i na način određen zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Direktor Društva je funkcioner koji obavlja javnu funkciju.

Direktor Društva ne može imati zamenika.

Član 30.

Direktor Društva ima pravo na zaradu, a može imati pravo i na stimulaciju.

Akt o isplati stimulacije direktora donosi Skupština, uz saglasnost Osnivača.

Član 31.

Direktor:

1) predstavlja i zastupa Društvo i utvrđuje i sprovodi utvrđenu poslovnu politiku Društva u skladu sa zakonom i ovom odlukom;

2) vodi poslovanje Društva;

3) organizuje i rukovodi procesom rada;

4) stara se o zakonitosti poslovanja Društva i odgovoran je za zakonitost poslovanja Društva;

5) predlaže Skupštini finansijske izveštaje i izveštaj o poslovanju Društva i odgovoran je za njihovo sprovođenje;

6) predlaže Skupštini dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje;

7) izvršava odluke Skupštine;

8) predlaže Skupštini godišnji, odnosno trogodišnji plan poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću i finansijski plan za realizaciju programa priređivanja igara na sreću i odgovoran je za njegovo sprovođenje;

9) predlaže Skupštini tromesečni izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti godišnjeg plana poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću;

10) predlaže Skupštini izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću;

11) imenuje ovlašćenog revizora radi vršenja revizije finansijskih izveštaja Društva, u skladu sa postupkom propisanim zakonom kojim se uređuju javne nabavke;

12) donosi investicione odluke koje nisu u nadležnosti Skupštine;

13) donosi opšte akte Društva, osim izmena osnivačkog akta, koji može predložiti Skupštini;

14) utvrđuje pravila igara na sreću i donosi pojedinačne odluke u domenu priređivanja igara na sreću u skladu sa utvrđenim pravilima;

15) donosi i sprovodi odluke o davanju prokure, uz prethodnu saglasnost Skupštine;

16) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova;

17) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Član 32.

Postupak za imenovanje direktora pokreće se šest meseci pre isteka perioda na koji je imenovan, odnosno u roku od 30 dana od dana podnošenja ostavke ili razrešenja.

Ostavka se u pisanoj formi podnosi organu nadležnom za imenovanje direktora Društva.

Predlog za razrešenje direktora Društva podnosi ministarstvo nadležno za poslove privrede (u daljem tekstu: ministarstvo).

Predlog za razrešenje direktora Društva može podneti i Skupština, preko ministarstva.

Predlog za razrešenje direktora mora biti obrazložen, sa precizno navedenim razlozima zbog kojih se predlaže razrešenje i dostavlja se direktoru koji ima pravo da se u roku od 20 dana izjasni o razlozima zbog kojih se predlaže razrešenje.

Pošto direktoru pruži priliku da se izjasni o postojanju razloga za razrešenje i utvrdi potrebne činjenice, ministarstvo predlaže Osnivaču donošenje odgovarajućeg rešenja.

Na postupak u kome se odlučuje da li će direktor biti razrešen ili ne, primenjuje se zakon kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Član 33.

Direktor se razrešava pre isteka perioda na koji je imenovan ukoliko:

1) u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove za direktora propisane Zakonom o javnim preduzećima;

2) Društvo ne dostavi godišnji plan poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću i finansijski plan za realizaciju programa priređivanja igara na sreću u rokovima propisanim Zakonom o javnim preduzećima;

3) se utvrdi da je, zbog nestručnog, nesavesnog obavljanja dužnosti i postupanja suprotnog pažnji dobrog privrednika i propusta u donošenju i izvršavanju odluka i organizovanju poslova u Društvu, došlo do znatnog odstupanja od ostvarivanja osnovnog cilja poslovanja Društva, odnosno od plana poslovanja Društva;

4) se utvrdi da deluje na štetu Društva kršenjem direktorskih dužnosti, nesavesnim ponašanjem ili na drugi način;

5) izveštaj ovlašćenog revizora na godišnji finansijski plan bude negativan;

6) u toku trajanja mandata bude pravosnažno osuđen na uslovnu ili bezuslovnu kaznu zatvora;

7) u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Član 34.

Direktor može biti razrešen pre isteka perioda na koji je imenovan ukoliko:

1) Društvo ne dostavi tromesečni izveštaj u roku propisanom Zakonom o javnim preduzećima;

2) Društvo ne ispuni planirane aktivnosti iz godišnjeg plana poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću;

3) Društvo utroši sredstva za određene namene iznad visine utvrđene planom poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću za te namene, pre pribavljanja saglasnosti na izmene i dopune godišnjeg plana poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću;

4) Društvo ne sprovodi usvojen godišnji plan poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću, u delu koji se odnosi na zarade i zapošljavanje iz Zakona o javnim preduzećima;

5) Društvo vrši isplatu zarada bez overe obrasca za kontrolu obračuna i isplate zarada;

6) ne primeni računovodstvene standarde u pripremi finansijskih izveštaja;

7) Društvo ne postupi po preporukama iz izveštaja ovlašćenog revizora;

8) ne izvršava odluke Skupštine;

9) u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Član 35.

Direktor može biti suspendovan na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Vršilac dužnosti direktora

Član 36.

Vršilac dužnosti direktora Društva može se imenovati u slučajevima, na period i pod uslovima koji su predviđeni zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

Vršilac dužnosti direktora ima sva prava, obaveze i ovlašćenja koja ima direktor Društva.

12. Sukob interesa

Član 37.

Imenovana lica ne smeju biti u sukobu interesa, u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa.

13. Promena pravne forme Društva

Član 38.

Osnivač odlučuje o promeni pravne forme Društva.

14. Prestanak Društva

Član 39.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz Registra privrednih subjekata u slučajevima predviđenim zakonom i u skladu sa odlukom Osnivača.

15. Javnost u radu

Član 40.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici objavi:

1) radne biografije ovlašćenih predstavnika Osnivača u Skupštini i direktora;

2) organizacionu strukturu;

3) godišnji plan poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću i finansijski plan za realizaciju programa priređivanja igara na sreću, kao i sve njegove izmene i dopune, odnosno izvod iz tog programa ako Društvo ima konkurenciju na tržištu;

4) tromesečne izveštaje o realizaciji godišnjeg plana poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću;

5) godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora;

6) druge informacije od značaja za javnost.

16. Ostvarivanje prava na štrajk

Član 41.

U Društvu se pravo na štrajk ostvaruje u skladu sa zakonom.

17. Zaštita životne sredine

Član 42.

Društvo je dužno da primenjuje sve zakone i druge propise kojima se uređuje zaštita životne sredine.

18. Opšti akti Društva

Član 43.

Opšti akti Društva su osnivački akt i drugi opšti akti utvrđeni zakonom i kao takvi ne smeju biti u suprotnosti sa zakonom.

19. Prelazne i završne odredbe

Član 44.

Izmene ove odluke vrše se u pisanoj formi, odlukom Osnivača, koja se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” i registruju se u Registru privrednih subjekata, u skladu sa zakonom.

Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta, sačini i potpiše prečišćeni tekst istog, koji se registruje u Registru privrednih subjekata.

Član 45.

Društvo nastavlja sa radom u skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 88/11 i 93/12 – dr. zakon), Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15) i ovom odlukom.

Društvo će usaglasiti svoja opšta akta sa ovom odlukom u roku od 90 dana od dana donošenja ove odluke.

Član 46.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print