Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.12.2016.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana

Proglašava se Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2016. godini, 28. decembra 2016. godine.

ZAKON
o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana

Član 1.

U Zakonu o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana („Službeni list SRJ”, broj 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 80/04 – US i 101/05 – dr. zakon), u članu 2. broj: „4,2” zamenjuje se brojem: „4,00”, u alineji prvoj broj: „3,2” zamenjuje se brojem: „3,05”, u alineji drugoj broj: „0,4” zamenjuje se brojem: „0,38”, a u alineji trećoj, broj: „0,6” zamenjuje se brojem: „0,57”.

Član 2.

U članu 21. stav 1. reči: „na način koji se ugovori sa državama sukcesorima SFRJ”, zamenjuju se rečima: „u skladu sa posebnim zakonom.”.

Član 3.

Posle člana 21. dodaje se član 21a koji glasi:

„Član 21a

Vlada će odrediti banku koja će servisirati deviznu štednju građana položenu kod Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica i bliže urediti pitanja koja se odnose na servisiranje te štednje.”.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print