Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
18.07.2018.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o merilima za utvrđivanje prioriteta za smeštaj lica kojima je priznato pravo na utočište ili dodeljena supsidijarna zaštita i uslovima korišćenja stambenog prostora za privremeni smeštaj ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)


Na osnovu člana 15. stav 5. Zakona o upravljanju migracijama („Službeni glasnik RS”, broj 107/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 − US, 44/14 i 30/18 − dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o merilima za utvrđivanje prioriteta za smeštaj lica kojima je priznato pravo na utočište ili dodeljena supsidijarna zaštita i uslovima korišćenja stambenog prostora za privremeni smeštaj

Član 1.

U Uredbi o merilima za utvrđivanje prioriteta za smeštaj lica kojima je priznato pravo na utočište ili dodeljena supsidijarna zaštita i uslovima korišćenja stambenog prostora za privremeni smeštaj („Službeni glasnik RS”, broj 63/15), u čl. 3, 11. i 12. reči: „konačno rešenje” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „pravnosnažno rešenje” u odgovarajućem padežu.

Član 2.

U članu 9. stav 1. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „najduže za period od jedne godine od dana pravnosnažnosti rešenja o priznavanju prava na utočište ili dodeli supsidijarne zaštite, u skladu sa zakonom i ovom uredbom.”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Komesarijat po službenoj dužnosti preispituje da li Korisnik koristi privremeni smeštaj za koji je namenjeno davanje novčane pomoći, po isteku roka od mesec dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 2. ovog člana.”.

Član 3.

U čl. 11. i 16. reči: „konačnosti rešenja” zamenjuju se rečima: „pravnosnažnosti rešenja”.

Član 4.

U članu 11. stav 3. reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „stava 1.”.

Član 5.

U članu 12. stav 1. tačka 2. reči: „za lica kojima je odobren azil” zamenjuju se rečima: „za lica kojima je odobreno pravo na utočište, odnosno važeće lične karte za lica kojima je odobrena supsidijarna zaštita”.

U tački 4. alineja prva reči: „nadležnog organa” zamenjuju se rečima: „javnog beležnika”.

Član 6.

U članu 14. stav 1. posle tačke 3) dodaje se nova tačka 4a), koja glasi:

„4a) ako po isteku roka od mesec dana od dana pravnosnažnosti rešenja o davanju novčane pomoći za privremeni smeštaj ne počne sa korišćenjem privremenog smeštaja za koji je namenjeno davanje novčane pomoći;”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Ukoliko se Korisnik bez opravdanog razloga ne prijavi Komesarijatu za izbeglice i migracije da pohađa časove srpskog jezika i pisma u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim mu je odobreno pravo na azil ili prestane da pohađa iste, nema pravo na novčanu pomoć za privremeni smeštaj, odnosno prestaje pravo na novčanu pomoć za privremeni smeštaj koje mu je utvrđeno odlukom o dodeli novčane pomoći za privremeni smeštaj.”.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print