Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.04.2018.

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)


Na osnovu člana 17. stav 3, člana 23. stav 5. i člana 24. stav 4. Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta („Službeni glasnik RS”, broj 41/09),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja

Član 1.

U Pravilniku o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja („Službeni glasnik RS”, broj 30/17), u članu 15. stav 1. tačka 3) briše se.

Član 2.

U članu 33. posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

„Ako organska đubriva sadrže i dodatno sekundarne elemente koji, da bi se deklarisali, moraju imati minimalni sadržaj utvrđen u članu 27. stav 2. ovog pravilnika.

Ako organska đubriva sadrže i dodatno mikroelemente koji, da bi se deklarisali, moraju imati minimalni sadržaj utvrđen u Prilogu 1, Deo D. Neorganska đubriva sa mikroelementima, u Tabeli D.2. Minimalni sadržaj mikroelemenata (u masenim % đubriva) – mešavine tipova neorganskih đubriva sa mikroelementima, u Tabeli D.2.2. Minimalni sadržaj mikroelemenata (u masenim % đubriva) u đubrivima koja sadrže makroelemente i/ili sekundarne elemente sa mikroelementima, a koja se primenjuju preko zemljišta i Tabeli D.2.3. Minimalni sadržaj mikroelemenata (u masenim % đubriva) u đubrivima koja sadrže makroelemente i/ili sekundarne elemente sa mikroelementima, a koja se primenjuju folijarno.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 3.

U članu 35. stav 1. broj: „107” zamenjuje se brojem „107”.

Član 4.

U članu 38. stav 4. menja se i glasi:

„U zavisnosti od vrste i količine dodatog đubriva i vremena proteklog od pripreme (obogaćivanja) supstrata sadržaj makroelemenata u supstratu mora imati minimalnu vrednost 50 mg/l, a maksimalna vrednost je određena sadržajem soli koja mora biti ispod 3 g/l.”

Član 5.

Prilog 2 – Vrste i tipovi ostalih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, koji je odštampan uz Pravilnik o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja („Službeni glasnik RS”, broj 30/17) i čini njegov sastavni deo, zamenjuje se novim Prilogom 2 – Vrste i tipovi ostalih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog 2

VRSTE I TIPOVI OSTALIH SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENjIVAČA ZEMLJIŠTA

Deo 1. Organska đubriva

Tabela 1.1. Organska čvrsta i tečna azotna đubriva

Tabela 1.2. Organska čvrsta fosforna đubriva

Tabela 1.3. Organska čvrsta NPK đubriva

Tabela 1.4. Organska čvrsta NP đubriva

Tabela 1.5. Organska tečna NK đubriva

Deo 2. Organsko-neorganska đubriva

Tabela 2.1. Organsko-neorganska čvrsta i tečna azotna đubriva

Tabela 2.2. Organsko-neorganska čvrsta NPK đubriva

Tabela 2.3. Organsko-neorganska tečna NPK đubriva

Tabela 2.4. Organsko-neorganska čvrsta NP đubriva

Tabela 2.5. Organsko-neorganska tečna NP đubriva

Tabela 2.6. Organsko-neorganska čvrsta NK đubriva

Tabela 2.7. Organsko-neorganska tečna NK đubriva

Tabela 2.8. Organsko-neorganska čvrsta PK đubriva

Tabela 2.9. Organsko-neorganska tečna PK đubriva

Deo 3. Druga đubriva i specijalni proizvodi

Tabela 3.1. Druga đubriva i specijalni proizvodi

Deo 4. Oplemenjivači zemljišta

Tabela 4.1. Organski oplemenjivači zemljišta

Tabela 4.2. Ostali neorganski oplemenjivači

Deo 1. Organska đubriva

Tabela 1.1. Organska čvrsta i tečna azotna đubriva

Br.

Naziv đubriva u okviru tipa

Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima

Minimalni sadržaj hranljivih elemenata (u masenim %)

Podaci o izražavanju hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

Ostali podaci o obeležavanju tipa

Sadržaj hranljivih elemenata

koje treba deklarisati

Oblici i rastvorljivost hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

1

2

3

4

5

6

1.

Azotno organsko đubrivo biljnog porekla

Čvrst ili tečan proizvod dobijen obradom, sa ili bez smeše organske materije biljnog porekla.

– 2% N ukupni

– C/N odnos maksimum 15

Minimalna i maksimalna vlažnost/rN

Azot ukupni i organski.

Ugljenik organski.

C/N odnos.

Fosfor-pentoksid i kalijum-oksid ukupni (ako je više od 1%).

Huminske kiseline (ako je više od 1%).

2.

Azotno organsko đubrivo životinjskog porekla

Čvrst proizvod dobijen obradom, sa ili bez smeše organske materije životinjskog porekla.

– 6% N ukupni

– C/N odnos maksimum 10

Minimalna i maksimalna vlažnost

3.

Azotno organsko đubrivo životinjskog i biljnog porekla

Proizvod dobijen obradom, sa ili bez smeše organske materije životinjskog i biljnog porekla.

– 3% N ukupni

– C/N odnos maksimum 12


Tabela 1.2. Organska čvrsta fosforna đubriva

Br.

Naziv đubriva u okviru tipa

Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima

Minimalni sadržaj hranljivih elemenata (u masenim %)

Podaci o izražavanju hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

Ostali podaci o obeležavanju tipa

Sadržaj hranljivih elemenata

koje treba deklarisati

Oblici i rastvorljivost hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

1

2

3

4

5

6

1.

Fosforno organsko đubrivo životinjskog porekla

Proizvod dobijen obradom od kostiju.

25% P2O5 ukupni

Minimalna i maksimalna vlažnost.

Fosfor-pentoksid ukupni.

Azot ukupni i kalijum-oksid ukupni (ako je više od 1%).


Tabela 1.3. Organska čvrsta NPK đubriva

Br.

Naziv đubriva u okviru tipa

Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima

Minimalni sadržaj hranljivih elemenata (u masenim %)

Podaci o izražavanju hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

Ostali podaci o obeležavanju tipa

Sadržaj hranljivih elemenata

koje treba deklarisati

Oblici i rastvorljivost hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

1

2

3

4

5

6

1.

NPK organsko đubrivo životinjskog porekla

Proizvod dobijen obradom, od ekskremenata životinja sa ili bez kože, bez mineralnih kiselina. To uključuje i kompostirane ostatke ribe.

– N + P2O5 + K2O = 6%

– C/N odnos ne više od 10

– svaki hranljivi element najmanje 1,5%

– organski N najmanje 50% od ukupnog N koji mora biti minimum 1%.

– nitratni N ne sme prelaziti 1,5%

Minimalna i maksimalna vlažnost.

Azot ukupni i organski.

Fosfor-pentoksid ukupni.

Kalijum-oksid ukupni.

Ugljenik organski.

C/N odnos.

Huminske kiseline (ako je više od 1%).

2.

NPK organsko đubrivo životinjskog i biljnog porekla

Proizvod dobijen obradom, od ekskremenata životinja mešanjem sa organskim materijama biljnog i životinjskog porekla.

– N + P2O5 + K2O = 4%

– C/N odnos ne više od 15

– svaki hranljivi element najmanje 1%


Tabela 1.4. Organska čvrsta NP đubriva

Br.

Naziv đubriva u okviru tipa

Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima

Minimalni sadržaj hranljivih elemenata (u masenim %)

Podaci o izražavanju hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

Ostali podaci o obeležavanju tipa

Sadržaj hranljivih elemenata

koje treba deklarisati

Oblici i rastvorljivost hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

1

2

3

4

5

6

1.

NP organsko đubrivo životinjskog porekla

Proizvod dobijen obradom, sa ili bez smeše organske materije životinjskog porekla.

– N + P2O5 = 8%

– 3% ukupni N

– 4% ukupni P2O5

– C/N odnos ne više od 6

Minimalna i maksimalna vlažnost.

Azot ukupni i organski.

Fosfor-pentoksid ukupni.

Kalijum-oksid ukupni (ako je više od 1%).

Ugljenik organski.

C/N odnos.

Huminske kiseline (ako je više od 1%).

2.

NP organsko đubrivo životinjskog i biljnog porekla

Čvrst proizvod dobijen obradom, sa ili bez smeše organske materije životinjskog i biljnog porekla.

– N + P2O5 = 6%

– 2% ukupni N

– 3% ukupni P2O5

– C/N odnos ne više od 12


Tabela 1.5. Organska tečna NK đubriva

Br.

Naziv đubriva u okviru tipa

Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima

Minimalni sadržaj hranljivih elemenata (u masenim %)

Podaci o izražavanju hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

Ostali podaci o obeležavanju tipa

Sadržaj hranljivih elemenata

koje treba deklarisati

Oblici i rastvorljivost hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

1

2

3

4

5

6

1.

NK organsko đubrivo biljnog porekla

Tečni proizvod dobijen destilacijom nusproizvoda od repe ili trske grožđa (grožđanog šećera).

– N + K2O = 6%

– 2% ukupni N

– 3% ukupni K2O

– C/N odnos ne više od 15

pH

Azot ukupni i organski.

Fosfor-pentoksid ukupni (ako je više od 1%).

Kalijum-oksid ukupni.

Ugljenik organski.

C/N odnos.

Huminske kiseline (ako je više od 1%).


Deo 2. Organsko-neorganska đubriva

Tabela 2.1. Organsko-neorganska čvrsta i tečna azotna đubriva

Br.

Naziv đubriva u okviru tipa

Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima

Minimalni sadržaj hranljivih elemenata (u masenim %)

Podaci o izražavanju hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

Ostali podaci o obeležavanju tipa

Sadržaj hranljivih elemenata

koje treba deklarisati

Oblici i rastvorljivost hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

1

2

3

4

5

6

1.

Organsko-neorgansko azotno čvrsto đubrivo

Proizvod dobijen mešanjem ili kombinovanjem organskih azotnih đubriva sa neorganskim đubrivima.

– N ukupni: 10%

– N organski: 1%

– C organski: 8%

Azot ukupni i organski.

Drugi oblici azota (ako je više od 1%).

Fosfor-pentoksid ukupni (ako je više od 1%).

Ugljenik organski.

C/N odnos.

Huminske kiseline (ako je više od 1%).

2.

Organsko-neorgansko azotno čvrsto đubrivo sa tresetom

Proizvod dobijen mešanjem ili kombinovanjem treseta i azotnih đubriva sa ili bez organskih azotnih đubrivima.

– N ukupni: 10%

– N organski: 0,5%

– C organski: 8%

3.

Organsko-neorgansko azotno čvrsto đubrivo sa lignitom ili leonarditom

Proizvod dobijen mešanjem ili kombinovanjem organskih azotnih đubriva i neorganskih azotnih đubriva sa lignitom ili leonarditom.

– N ukupni: 10%

– N organski: 1%

– C organski: 8%

Azot ukupni i organski.

Drugi oblici azota (ako je više od 1%).

Fosfor-pentoksid ukupni (ako je više od 1%).

Ugljenik organski.

C/N odnos.

Huminske kiseline (ako je više od 1%).

4.

Organsko-neorgansko azotno tečno đubrivo

Proizvod u obliku rastvora ili suspenzije dobijen mešanjem ili kombinovanjem organskih azotnih đubriva sa neorganskim azotnim đubrivima.

– N ukupni: 8%

– N organski: 1%

– C organski: 5%

pH

5.

Organsko-neorgansko azotno tečno đubrivo sa tresetom

Proizvod u obliku rastvora ili suspenzije dobijen mešanjem ili kombinovanjem treseta i neorganskih azotnih đubriva, sa ili bez organskim azotnim đubrivima.

– N ukupni: 8%

– N organski: 0,5%

– organski: 5%


Tabela 2.2. Organsko-neorganska čvrsta NPK đubriva

Br.

Naziv đubriva u okviru tipa

Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima

Minimalni sadržaj hranljivih elemenata (u masenim %)

Podaci o izražavanju hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

Ostali podaci o obeležavanju tipa

Sadržaj hranljivih elemenata

koje treba deklarisati

Oblici i rastvorljivost hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

1

2

3

4

5

6

1.

Organsko-neorgansko NPK đubrivo

Proizvod dobijen mešanjem ili kombinovanjem organskih đubriva sa neorganskim đubrivima.

– N + P2O5 + K2O =12%

– N ukupni: 2%

– N organski: 1%

– P2O5 3%

– K2O 3%

– C organski: 8%

Azot ukupni i organski.

Drugi oblici azota (ako je više od 1%).

Vodorastvorljivi fosfor-pentoksid.

Fosfor-pentoksid rastvorljiv u neutralnom amonijum citratu i vodi.

Vodorastvorljivi kalijum-oksid.

Ugljenik organski.

Huminske kiseline (ako je više od 1%).

2.

Organsko-neorgansko NPK đubrivo sa tresetom

Proizvod dobijen mešanjem ili kombinovanjem treseta i neorganskih đubriva sa ili bez organskim đubrivima.

– N + P2O5 + K2O =12%

– N ukupni: 2%

– N organski: 0,5%

– P2O5 3%

– K2O 3%

– C organski: 8%

3.

Organsko-neorgansko NPK đubriva sa lignitom, leonarditom

Proizvod dobijen mešanjem ili kombinovanjem organskih đubriva i neorganskih đubriva sa lignitom iili leonarditom.

– N + P2O5 + K2O =12%

– N ukupni: 2%

– N organski: 1%

– P2O5 3%

– K2O 3%

– C organski: 8%


Tabela 2.3. Organsko-neorganska tečna NPK đubriva

Br.

Naziv đubriva u okviru tipa

Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima

Minimalni sadržaj hranljivih elemenata (u masenim %)

Podaci o izražavanju hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

Ostali podaci o obeležavanju tipa

Sadržaj hranljivih elemenata

koje treba deklarisati

Oblici i rastvorljivost hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

1

2

3

4

5

6

1.

Organsko-neorgansko NPK đubrivo

Proizvod u obliku rastvora ili suspenzije dobijen mešanjem ili kombinovanjem organskih đubriva sa neorganskm đubrivima.

– N + P2O5 + K2O = 8%

– N ukupni: 2%

– N organski: 1%

– P2O5 2%

– K2O 2%

– C organski: 4%

pH

Azot ukupni i organski.

Drugi oblici azota (ako je više od 1%).

Vodorastvorljivi fosfor-pentoksid.

Fosfor-pentoksid rastvorljiv u neutralnom amonijum citratu i vodi.

Vodorastvorljivi kalijum-oksid.

Ugljenik organski.

Huminske kiseline (ako je više od 1%).

2.

Organsko-neorgansko NPK đubrivo sa tresetom

Proizvod u obliku rastvora ili suspenzije dobijen mešanjem ili kombinovanjem treseta i neorganskih đubriva sa ili bez organskim đubrivima.

– N + P2O5 + K2O = 8%

– N ukupni: 2%

– N organski: 0,5%

– P2O5 2%

– K2O 2%

– C organski: 4%


Tabela 2.4. Organsko-neorganska čvrsta NP đubriva

Br.

Naziv đubriva u okviru tipa

Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima

Minimalni sadržaj hranljivih elemenata (u masenim %)

Podaci o izražavanju hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

Ostali podaci o obeležavanju tipa

Sadržaj hranljivih elemenata

koje treba deklarisati

Oblici i rastvorljivost hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

1

2

3

4

5

6

1.

Organsko-neorgansko NP đubrivo

Proizvod dobijen mešanjem ili kombinovanjem organskih đubriva sa neorganskim đubrivima.

– N + P2O5 = 8%

– N ukupni: 2%

– N organski: 1%

– P2O5 3%

– C organski: 8%

Azot ukupni i organski.

Drugi oblici azota (ako je više od 1%).

Vodorastvorljivi fosfor-pentoksid.

Fosfor-pentoksid rastvorljiv u neutralnom amonijum citratu i vodi.

Vodorastvorljivi kalijum-oksid.

Ugljenik organski.

Huminske kiseline (ako je više od 1%).

2.

Organsko-neorgansko NP đubrivo sa tresetom

Proizvod dobijen mešanjem ili kombinovanjem treseta i neorganskih đubriva sa ili bez organskim đubrivima.

– N + P2O5 = 8%

– N ukupni: 2%

– N organski: 0,5%

– P2O5 3%

– C organski: 8%

3.

Organsko-neorgansko NP đubriva sa lignitom ili leonarditom

Proizvod dobijen mešanjem ili kombinovanjem organskih đubriva i neorganskih đubriva sa lignitom iili leonarditom.

– N + P2O5 = 8%

– N ukupni: 2%

– N organski: 1%

– P2O5 3%

– C organski: 8%


Tabela 2.5. Organsko-neorganska tečna NP đubriva

Br.

Naziv đubriva u okviru tipa

Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima

Minimalni sadržaj hranljivih elemenata (u masenim %)

Podaci o izražavanju hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

Ostali podaci o obeležavanju tipa

Sadržaj hranljivih elemenata

koje treba deklarisati

Oblici i rastvorljivost hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

1

2

3

4

5

6

1.

Organsko-neorgansko NP đubrivo

Proizvod u obliku rastvora ili suspenzije dobijen mešanjem ili kombinovanjem organskih đubriva sa neorganskim đubrivima.

– N + P2O5 = 6%

– N ukupni: 2%

– N organski: 1%

– P2O5 2%

– C organski: 4%

pH

Azot ukupni i organski.

Drugi oblici azota (ako je više od 1%).

Vodorastvorljivi fosfor-pentoksid.

Fosfor-pentoksid rastvorljiv u neutralnom amonijum citratu i vodi..

Vodorastvorljivi kalijum-oksid.

Ugljenik organski.

Huminske kiseline (ako je više od 1%).

2.

Organsko-neorgansko NP đubrivo sa tresetom

Proizvod u obliku rastvora ili suspenzije dobijen mešanjem ili kombinovanjem treseta i neorganskih đubriva sa ili bez organskim đubrivima.

– N + P2O5 = 6%

– N ukupni: 2%

– N organski: 0,5%

– P2O5 2%

– C organski: 4%


Tabela 2.6. Organsko-neorganska čvrsta NK đubriva

Br.

Naziv đubriva u okviru tipa

Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima

Minimalni sadržaj hranljivih elemenata (u masenim %)

Podaci o izražavanju hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

Ostali podaci o obeležavanju tipa

Sadržaj hranljivih elemenata

koje treba deklarisati

Oblici i rastvorljivost hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

1

2

3

4

5

6

1.

Organsko-neorgansko NK đubrivo

Proizvod dobijen mešanjem ili kombinovanjem organskih đubriva sa neorganskim đubrivima.

– N + K2O = 8%

– N ukupni: 2%, N organski:1%

– K2O 3%

– C organski: 8%

-

Azot ukupni i organski.

Drugi oblici azota (ako je više od 1%).

Fosfor-pentoksid ukupni (ako je više od 1%).

Vodorastvorljivi kalijum-oksid.

Ugljenik organski.

Huminske kiseline (ako je više od 1%).

2.

Organsko-neorgansko NK đubrivo sa tresetom

Proizvod dobijen mešanjem ili kombinovanjem treseta i neorganskih đubriva sa ili bez organskim đubrivima.

– N + K2O = 8%

– N ukupni: 2%, N organski: 0,5%

– K2O 3%

– C organski: 8%

3.

Organsko-neorganska NK đubriva sa lignitom ili leonarditom

Proizvod dobijen mešanjem ili kombinovanjem organskih đubriva i neorganskih đubriva sa lignitom ili leonarditom.

– N + K2O = 8%

– N ukupni: 2%, N organski: 1%

– K2O 3%

– C organski: 8%


Tabela 2.7. Organsko-neorganska tečna NK đubriva

Br.

Naziv đubriva u okviru tipa

Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima

Minimalni sadržaj hranljivih elemenata (u masenim %)

Podaci o izražavanju hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

Ostali podaci o obeležavanju tipa

Sadržaj hranljivih elemenata

koje treba deklarisati

Oblici i rastvorljivost hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

1

2

3

4

5

6

1.

Organsko-neorgansko NK đubrivo

Proizvod u obliku rastvora ili suspenzije dobijen mešanjem ili kombinovanjem organskih sa neorganskim đubrivima.

– N + K2O = 6%

– N ukupni: 2%, N organski: 1%

– K2O 2%

– C organski: 4%

pH

Azot ukupni i organski.

Drugi oblici azota (ako je više od 1%).

Fosfor-pentoksid ukupni (ako je više od 1%).

Vodorastvorljivi kalijum-oksid.

Ugljenik organski.

Huminske kiseline (ako je više od 1%).

2.

Organsko-neorgansko NK đubrivo sa tresetom

Proizvod u obliku rastvora ili suspenzije dobijen mešanjem ili kombinovanjem treseta i neorganskih đubriva sa ili bez organskih đubriva.

– N + K2O = 6%

– N ukupni: 2%, N organski: 0,5%

– K2O 2%

– C organski: 4%


Tabela 2.8. Organsko-neorganska čvrsta PK đubriva

Br.

Naziv đubriva u okviru tipa

Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima

Minimalni sadržaj hranljivih elemenata (u masenim %)

Podaci o izražavanju hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

Ostali podaci o obeležavanju tipa

Sadržaj hranljivih elemenata

koje treba deklarisati

Oblici i rastvorljivost hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

1

2

3

4

5

6

1.

Organsko-neorgansko PK đubrivo

Proizvod dobijen mešanjem ili kombinovanjem organskih đubriva sa neorganskim đubrivima.

– P2O5 + K2O = 8%

– P2O5 3%

– K2O 3%

– C organski: 8%

Vodorastvorljivi fosfor-pentoksid.

Fosfor-pentoksid rastvorljiv u neutralnom amonijum citratu i vodi.

Vodorastvorljivi kalijum-oksid.

Ugljenik organski.

Azot ukupni (ako je više od 1%).

2.

Organsko-neorgansko PK đubrivo sa tresetom

Proizvod dobijen mešanjem ili kombinovanjem treseta i neorganskih đubriva sa ili bez organskim đubrivima.

– P2O5 + K2O = 8%

– P2O5 3%

– K2O 3%

– C organski: 8%

3.

Organsko-neorgansko PK đubriva sa lignitom ili leonarditom

Proizvod dobijen mešanjem ili kombinovanjem organskih đubriva i neorganskih đubriva sa lignitom i/ili leonarditom.

– P2O5 + K2O = 8%

– P2O5 3%

– K2O 3%

– C organski: 8%


Tabela 2.9. Organsko-neorganska tečna PK đubriva

Br.

Naziv đubriva u okviru tipa

Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima

Minimalni sadržaj hranljivih elemenata (u masenim %)

Podaci o izražavanju hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

Ostali podaci o obeležavanju tipa

Sadržaj hranljivih elemenata

koje treba deklarisati

Oblici i rastvorljivost hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

1

2

3

4

5

6

1.

Organsko-neorgansko PK đubrivo

Proizvod u obliku rastvora ili suspenzije dobijen mešanjem ili kombinovanjem organskih đubriva sa neorganskim đubrivima.

– P2O5 + K2O = 6%

– P2O5 2%

– K2O 2%

– C organski: 4%

Vodorastvorljivi fosfor-pentoksid.

Fosfor-pentoksid rastvorljiv u neutralnom amonijum citratu i vodi.

Vodorastvorljivi kalijum-oksid.

Ugljenik organski.

Azot ukupni (ako je više od 1%).

2.

Organsko-neorgansko PK đubrivo sa tresetom

Proizvod u obliku rastvora ili suspenzije dobijen mešanjem ili kombinovanjem treseta i neorganskih đubriva sa ili bez organskih đubriva.

– P2O5 + K2O = 6%

– P2O5 2%

– K2O 2%

– C organski: 4%


Deo 3. Druga đubriva i specijalni proizvodi

Tabela 3.1. Druga đubriva i specijalni proizvodi

Br.

Naziv đubriva u okviru tipa

Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima

Minimalni sadržaj hranljivih elemenata (u masenim %)

Podaci o izražavanju hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

Ostali podaci o obeležavanju tipa

Sadržaj hranljivih elemenata

koje treba deklarisati

Oblici i rastvorljivost hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

1

2

3

4

5

6

1.

Aminokiseline

Proizvod na bazi slobodnih aminokiselina, dobijen bilo kojim od sljedećih postupaka:

– hidroliza proteina,

– sinteza,

– fermentacija.

– Slobodne aminokiseline: 6%

– Molekulska masa < 10.000 daltona, u slučaju proteina životinjskog porekla

– pH

Oznaka tipa sadrži i jednu od sledećih izjava:

– za folijarnu primenu

– za pripremanje hranljivog rastvora

– za fertirigaciju

Slobodne aminokiseline

Ukupni azot

Organski azot

Drugi oblici azota (ako je više od 1%)

Aminogram

2.

Đubrivo sa aminokiselinama

Đubriva u koje je ugrađena aminkioselina.

– Slobodne aminokiseline: 2%

– N + P2O5 + K2O = 10%, u slučaju da sadrži bilo koji makroelement u mineralnom obliku

– Molekulska masa < 10.000 daltona, u slučaju proteina životinjskog porekla

– pH

Oznaka tipa sadrži i jednu od sledećih izjava:

– za folijarnu primenu

– za pripremanje hranljivog rastvora

– za fertirigaciju

Slobodne aminokiseline

Ukupan azot

Oganski azot

Drugi oblici azota (ako je više od 1%)

Vodorastvorljivi fosfor-pentoksid (ako je više od 1%)

Vodorastvorljivi kalijum-oksid (ako je više od 1%)

Aminogram

3.

Huminske kiseline

Proizvod dobijen obradom ili preradom treseta, lignita ili leonardita koji uglavnom sadrži huminsku kiselinu.

– Huminske kiseline: 7%

– Ekstrakt humusa ukupno (huminska kiselina + fulvo kiselina): 15%

pH

Ukupni ekstrakt humusa

Huminske kiseline

Fulvo kiseline

Ukupni azot (ako je više od 1%)

Vodorastvorljivi kalijum-oksid (ako je više od 1%)

4.

Đubrivo sa huminskom kiselinom

Đubriva u koje je ugrađena huminska kiselina

–Huminska kiselina: 3%

– Ekstrakt humusa ukupno (huminska kiselina + fulvo kiselina): 6%

– svi zahtevi za đubrivo kome se

dodaju huminske kiseline

pH

Sve što je potrebno za đubrivo kome je dodata huminska kiselina

Ukupni ekstrakt humusa

Huminske kiseline

Fulvo kiseline

Ukupni azot (ako je više od 1%)

Vodorastvorljivi kalijum-oksid (ako je više od 1%)


Deo 4. Oplemenjivači zemljišta

Tabela 4.1. Organski oplemenjivači zemljišta

Br.

Naziv oplemenjivača u okviru tipa

Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima

Minimalni sadržaj hranljivih elemenata (u masenim %)

Podaci o izražavanju hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

Ostali podaci o obeležavanju tipa

Sadržaj hranljivih elemenata

koje treba deklarisati

Oblici i rastvorljivost hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

1

2

3

4

5

6

1.

Organski oplemenjivač

humus

Proizvod životinjskog ili biljnog porekla ili dobijen obradom leonardita, lignita ili treseta, sa minimalnim sadržajem organske materije delimično humifikovane.

– Ukupna organska materija: 25%

– Ekstrakt humusa ukupno

(huminska kiselina + fulvo

kiselina): 5%

– Huminske kiseline: 3%

– Maksimalna vlažnost: 40%

– pH

– Električna provodljivost

– C/N odnos

– Minimalan i maksimalna vlažnost

– Postupak ili proces proizvodnje

Ukupna organska materija

Ugljenik organski

Huminske kiselina

Organski azot (ako je više od 1%)

Fosfor-pentoksid ukupni (ako je više od 1%)

Kalijum-oksid ukupni (ako je više od 1%)

2.

Organski oplemenjivač

kompost

Proizvod sanitarno ispravan i stabilizovan, dobijen biološkom aerobnom razgradnjom (uključujući termofilnu fazu), biorazgradivih organskih materija, pod kontrolisanim uslovima.

– Ukupna organska materija: 35%

– Vlažnost: od 30 do 40%

– C/N odnos < 20

– Nečistoće: kamenčići ili šljunak veličine 5 mm maksimum 5%.

– Nečistoće (metali, staklo i plastika) prečnikaa više od 2 mm maksimum 3%.

– 90% čestica mora prolaziti kroz sito 25 mm

– pH

– Električna provodljivost

– C/N odnos

– Minimalan i maksimalna vlažnost

Postupak ili proces proizvodnje

Ukupna organska materija

Ugljenik organski

Huminske kiselina

Ukupni azot (ako je više od 1%)

Organski azot (ako je više od 1%)

Amonijačni aѕot (ako je više od 1%)

Fosfor-pentoksid ukupni (ako je više od 1%)

Kalijum-oksid ukupni (ako je više od 1%)

Granulometrijski sastav

3.

Organski oplemenjivač

Biljni kompost

Proizvod sanitarno ispravan i stabilizovan, dobijen biološkom aerobnom razgradnjom (uključujući termofilnu fazu), isključivo od lišća, trave i orewzivanjem biljnih delova, pod kontrolisanim uslovima

– Ukupna organska materija: 40%

– Vlažnost: od 30 do 40%

– C/N odnos < 15

– Ne sadrži nečistoće ili inertne oblike kao što su kamen, šljunak, metal, staklo ili plastika.

– pH

– Električna provodljivost

– C/N odnos

– Minimalan i maksimalna vlažnost

– Postupak ili proces proizvodnje

Ukupna organska materija

Ugljenik organski

Huminske kiselina

Ukupni azot (ako je više od 1%)

Organski azot (ako je više od 1%)

Amonijačni azot (ako je više od 1%)

Fosfor-pentoksid ukupni (ako je više od 1%)

Kalijum-oksid ukupni (ako je više od 1%)

Granulometrijski sastav

4.

Organski oplemenjivač

Proizvod sanitarno ispravan i stabilizovan, dobijen biološkom aerobnom razgradnjom (uključujući termofilnu fazu), samo nađubren, pod kontrolisanim uslovima.

– Ukupna organska materija: 35%

– Vlažnost: od 30 do 40%

– C/N odnos < 20

– Ne sadrži nečistoće ili inertne oblike kao što su kamen, šljunak, metal, staklo ili plastika.

– pH

– Električna provodljivost

– C/N odnos

– Minimalan i maksimalna vlažnost

– Postupak ili proces proizvodnje

Ukupna organska materija

Ugljenik organski

Huminske kiselina

Ukupni azot (ako je više od 1%)

Organski azot (ako je više od 1%)

Amonijačni azot (ako je više od 1%)

Fosfor-pentoksid ukupni (ako je više od 1%)

Kalijum-oksid ukupni (ako je više od 1%)

Granulometrijski sastav

5.

Organski oplemenjivač

glistenjak

Staiblizovan proizvod od organske materije dobijen od glistenjaka, pod kontrolisanim uslovima.

– Ukupna organska materija: 40%

– Vlažnost: od 30 do 40%

– C/N odnos < 20

– 90% čestica mora prolaziti kroz sito 25 mm

– pH

– Električna provodljivost

– C/N odnos

– Minimalan i maksimalna vlažnost

Može se dodati uobičajeni trgovački naziv.

Ukupna organska materija

Ugljenik organski

Huminske kiselina

Ukupni azot (ako je više od 1%)

Organski azot (ako je više od 1%)

Amonijačni azot (ako je više od 1%)

Fosfor-pentoksid ukupni (ako je više od 1%)

Kalijum-oksid ukupni (ako je više od 1%)

Granulometrijski sastav

6.

Organski oplemenjivač

Treset od mahovina

Organski proizvod sa više treseta, formiran uglavnom od mahovina iz roda Spphagnum.

Ukupna organska materija 90%

– pH

– Električna provodljivost

– C/N odnos

– Minimalan i maksimalna vlažnost

Ukupna organska materija

Ukupna organska materija (s.m.s.)

Ukupni azot (ako je više od 1%)

Granulometrijski sastav

7.

Organski oplemenjivač

Treset trava

Organski proizvod sa manje treseta, formiran uglavnom od travnih vrsta (Carex, Phragmites).

Ukupna organska materija 45%

– pH

– Električna provodljivost

– C/N odnos

– Minimalan i maksimalna vlažnost

Ukupna organska materija

Ukupna organska materija (s.m.s.)

Ukupni azot (ako je više od 1%)

Granulometrijski sastav


Tabela 4.2. Ostali neorganski oplemenjivači

Br.

Naziv oplemenjivača u okviru tipa

Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima

Minimalni sadržaj hranljivih elemenata (u masenim %)

Podaci o izražavanju hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

Ostali podaci o obeležavanju tipa

Sadržaj hranljivih elemenata koje treba deklarisati

Oblici i rastvorljivost hranljivih elemenata

Ostali zahtevi

1

2

3

4

5

6

1.

Oplemenjivač

Gips

Prirodni proizvod koji se uglavnom sastoji od kalcijum sulfat dihidrata

– 25% CaO

– 35% SO3

Kalcijum-sulfat

dihidrat

Kalcijum-oksid ukupni

Sumpor-trioksid ukupni

Granulometrijski sastav

2.

Oplemenjivač

Anhidrit

Prirodni proizvod koji se uglavnom sastoji od nehidratisanog kalcijum sulfata

– 30% CaO

– 45% SO3

Kalcijum-sulfat

dihidrat

Kalcijum-oksid ukupni

Sumpor-trioksid ukupni

Granulometrijski sastav

3.

Oplemenjivač

Kalcijum sulfat precipitat

Proizvod dobijen u industrijskom procesu proizvodnje fosforne kiseline

– 25% CaO

– 35% SO3

Može se dodati uobičajeni trgovački naziv.

Kalcijum-oksid ukupni

Sumpor-trioksid ukupni

Granulometrijski sastav

4.

Zeolit

Proizvod dobijen mlevenjem minerala zeolita

– Kapacitet adsorpcije katjona (CEC) min. 100 meq/100gr.

Granulacija max. 3 mm


Kapacitet adsorpcije katjona (CEC).❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print