Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada


VESTI NA DAN 19.01.2022.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi
Pravo u pravosuđu
Pravo u privredi

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

PRAKTIČAN RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI - OBJAVLJIVANJE PLANA ZA 2022. I IZVEŠTAJA ZA PRETHODNU GODINU: Paragraf organizuje vebinar 25. januara 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 25. januara 2022. godine, vebinar na temu “Praktičan rad na Portalu javnih nabavki - objavljivanje plana za 2022. i izveštaja za prethodnu godinu”. Dalje

IZRADA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA I OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA: Paragraf organizuje vebinar 26. januara 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 26. januara 2022. godine, vebinar na temu “Izrada finansijskih izveštaja za 2021. godinu korisnika sredstava budžeta Dalje

NOVINE U ZAKONIMA IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG, OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I PROSVETNOJ INSPEKCIJI: Paragraf organizuje vebinar 1. februara 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 1. februara 2022. godine, vebinar na temu “Novine u zakonima iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg Dalje

SASTAVLJANJE I PREDAJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU: Paragraf organizuje dvodnevni vebinar 8. i 9. februara 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 8. i 9. februara 2022. godine, dvodnevni vebinar na temu “Sastavljanje i predaja finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit za 2021. godinu”. Dalje

AKT O PROMENI USTAVA REPUBLIKE SRBIJE: Evropski parlament i Alumni klub Pravosudne akademije pozdravljaju usvajanje ustavnih promena na referendumu


Alumni klub Pravosudne akademije, strukovno udruženje sudija, tužilaca i polaznika Pravosudne akademije (AKPA) pozdravilo je odluku građana Srbije koji su se na referendumu odlučili da Dalje

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova u humanoj medicini za koje je ALIMS izdao rešenje o dozvoli za lek, u periodu od 01.09. do 15.10.2021. godine


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon), kojim Dalje

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova u humanoj medicini za koje je ALIMS izdao rešenje o izmeni rešenja dozvole za lek


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon), kojim je propisana obaveza Agencije da na Dalje

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova u humanoj medicini za koje je ALIMS izdao rešenje o prestanku važenja dozvole za lek


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon), kojim je propisana obaveza Agencije da na Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA: Predlogom zakona se unapređuje položaj zaposlenih sa srednjom stručnom spremom


Predlogom zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, koji je Vlada Republike Srbije utvrdila u četvrtak, unapređuje se položaj zaposlenih za čije poslove Dalje

APR: U 2021. godini osnovano više privrednih subjekata nego 2020. godine


Na teritoriji Republike Srbije je na početku 2022. godine registrovano 414.705 privrednih subjekata i to 124.260 aktivnih privrednih društava i 290.445 preduzetnika. To je za 14.059 subjekata, 2.570 privrednih društava i 11.489 preduzetnika, više u odnosu na početak 2021. godine. Dalje

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU: U novembru skoro 40 odsto više građevinskih dozvola


U Srbiji su u novembru izdate 3.334 građevinske dozvole, što je za 39,4 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Dalje

AKTUELNI PODSTICAJI ZA BILJNU PROIZVODNJU I STOČARSTVO


Prema podacima Uprave za agrarna plaćanja, i ove godine je dostupna podrška za devet kategorija. Dalje

USAID KONKURS MOBILIZACIJA PRIVATNOG KAPITALA ZA BOLJE INTERNET POVEZIVANJE: Rok za prijavu, za dodelu grantova, 29. april 2022. godine


Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID) raspisala je konkurs "Mobilizacija privatnog kapitala za bolje internet povezivanje" za dodelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE – Tekst propisa


U Zakonu o sprečavanju korupcije (“Službeni glasnik RSˮ, br. 35/19, 88/19, 11/21 – autentično tumačenje i 94/21), u članu 50. stav 6. menja se i glasi: Dalje

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU – Tekst propisa


U Zakonu o vanparničnom postupku (“Službeni glasnik SRS”, br. 25/82 i 48/88 i “Službeni glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/05 – dr. zakon, 85/12, 45/13 – dr. zakon, 55/14, 6/15 i 106/15 – dr. zakon) u članu 40. stav 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: Dalje

PREDLOG ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI – Tekst propisa


Ovim zakonom uređuju se izvori i način finansiranja, evidencija i kontrola finansiranja političkih aktivnosti političkih stranaka, koalicija i grupa građana (u daljem tekstu: politički subjekti). Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA JANUAR 2022.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti