Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada


VESTI NA DAN 06.02.2023.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA OBVEZNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE: Paragraf organizuje vebinar 22. februara 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 22. februara 2023. godine, vebinar na temu “Utvrđivanje poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige”. Dalje

NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PDV I DRUGE PDV AKTUELNOSTI: Paragraf organizuje vebinar 28. februara 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 28. februara 2023. godine, vebinar na temu “Najnovije izmene i dopune Pravilnika o PDV i druge PDV aktuelnosti”. Dalje

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Odbačena predstavka u pogledu upravnog i prekršajnog postupka o obavezi vakcinacije dece u Srbiji


Odbor od troje sudija Evropskog suda za ljudska prava odbacio je 18. oktobra 2022. godine predstavku u predmetu Vasić protiv Srbije. Predstavka je izjavljena zbog navodnih povreda prava na pravično suđenje, prava na pravni lek i zabrane diskriminacije tokom upravnog i prekršajnog postupka, koji su vođeni zbog odbijanja vakcinacije maloletnog deteta. Odluka je objavljena na sajtu suda 24. novembra 2022. godine. Dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: U toku Prvo vanredno zasedanje. Razmatra se set predloga pravosudnih zakona


Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije dr Vladimir Orlić sazvao je na zahtev 106 narodnih poslanika Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu, za subotu, 4. februar 2023. godine, sa početkom u 10.00 časova. Dalje

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV u Sistemu elektronskih faktura


Ministarstvo finansija objavilo je, 2. februara 2023. godine, Uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u Sistemu elektronskih faktura, koje možete preuzeti preko LINKA. Dalje

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: SEF ažuriranje 3.1.5 dostupno na produkcionom okruženju


U nastavku možete preuzeti dokument koji opisuje sve funkcionalnosti i promene koje su deo ažuriranja Sistema elektronskih faktura 3.1.5. Dalje

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Odgovori na najčešće postavljana pitanja


1. Da li je moguće da fakture importovane pre portala ili preko API servisa budu u statusu “Nacrt”, a ne da odmah budu poslate? Dalje

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana


Na osnovu člana 12a stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 - usklađeni din. izn., 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 132/2021 - usklađeni din. izn., 10/2022 - usklađeni din. izn., 138/2022, 144/2022 - usklađeni din. izn. i 6/2023 - usklađeni din. izn.) Vlada objavljuje: Dalje

ZAKON O RAČUNOVODSTVU: Računovođe bez licence imaju dve mogućnosti za nastavak rada


Primena Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon) nije odložena, što znači da sastavljanje finansijskih izveštaja od ove godine može biti povereno samo računovođama koje su dobile licencu, odnosno ako su upisani u registar Agencije za privredne registre (APR). Dalje

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: Privrednici predali inicijativu za izmenu Zakona. Zbog sitnih neslaganja u računu firme se zatvaraju na po tri meseca


Udruženje Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije predalo je Ministarstvu privrede inicijativu da izmenu Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018) i pretećih podzakonskih akata kako bi sprečili zatvaranja firmi zbog administrativno-tehničkih propusta i sitnih neslaganja u kasi, čak i zbog manjka ili viška od četiri dinara. Dalje

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Jedan od uslova za odlazak u penziju je najmanje 15 godina radnog staža


Ako imate manje od 13 godina radnog staža u problemu ste i ogromne su šanse da ostanete bez penzije. Dalje

NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA: Nacrt zakona upućen u proceduru pribavljanja mišljenja nadležnih organa i organizacija


Radna grupa formirana radi izrade novog Zakona o elektronskim komunikacijama pripremila je Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama koji je upućen u proceduru pribavljanja mišljenja nadležnih organa i organizacija. Dalje

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Kazne za nepropisnu vožnju električnih trotineta i preko 1.000 evra


Lica koja upravljaju električnim trotinetima važeći Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 - dr. zakon) tretira kao pešake, baš kao i lica na rolerima i skejtbordovima. U skladu sa tim, trenutno se na njih primenjuju odredbe zakona koje regulišu kretanje i obaveze pešaka u saobraćaju. Dalje

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA: Predviđena implementacija EU Direktive o audio-vizuelnim medijskim uslugama


Ministarstvo informisanja i telekomunikacija saopštilo je da je održan prvi sastanak Radne grupe koja treba da izradi radnu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima. Dalje

NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA - Tekst propisa


Ovim zakonom uređuju se: uslovi i način obavljanja delatnosti u oblasti elektronskih komunikacija; nadležnosti Vlade i državnih organa u oblasti elektronskih komunikacija; položaj i rad Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge; sprovođenje javnih konsultacija; obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja; planiranje, projektovanje, izgradnja ili postavljanje, korišćenje i održavanje elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava, elektronske komunikacione opreme, radio-opreme i terminalne opreme; pravo službenosti i zajedničkog korišćenja; međupovezivanje i pristup; pružanje usluga univerzalnog servisa; određivanje tržišta podložnih prethodnoj regulaciji, analiza tržišta, određivanje privrednog subjekta sa značajnom tržišnom snagom (u daljem tekstu: privredni subjekt sa ZTS) i ovlašćenja Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge u odnosu na privredni subjekt sa ZTS; upravljanje i korišćenje adresa i brojeva; upravljanje, korišćenje i kontrola radiofrekvencijskog spektra; distribucija medijskih sadržaja; zaštita prava krajnjih korisnika; bezbednost i integritet elektronskih komunikacionih mreža i usluga; nadzor nad primenom ovog zakona; mere za postupanje suprotno odredbama ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje i razvoj elektronskih komunikacija u Republici Srbiji. Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA FEBRUAR 2023.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti